Kłamstwo Pawła nr 4 kim jest „bóg tego świata”????

Listy Pawła są bardzo niebezpieczne. Dlaczego, jak myślicie??? Ponieważ Paweł w tych listach tak naprawdę zwalcza Boga i Jego Słowa, czyli zakon Boży!!!!

Podam wam jeden werset który pokazuje nam stosunek Pawła do Boga Izraela!!!

„(4) W których bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga.” 2 List do Koryntian 4

Otóż w tym fragmencie Paweł w zasadzie pokazuje, że jest on wrogiem Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba, Boga Izraela!!! Gdyż tutaj Paweł jasno mówi, że walczy z Bogiem tego świata.

Kim jest tak naprawdę Bóg??? Jest to stworzyciel całego świata, wszystkiego i związku z tym jest Właścicielem wszystkiego!!!!

Istnieje wielka potrzeba zrozumienia FUNDAMENTALNEJ PRAWDY, która z olbrzymim trudem dociera do wielu stworzeń Bożych – tak w niebie jak i na ziemi.

Ową PRAWDĄ jest to, że Bóg jest Stworzycielem oraz Właścicielem WSZYSTKIEGO, włącznie z żywymi istotami, czyli mieszkańcami nieba i ziemi.

http://www.proroctwa.com/fundamentalna-prawda.htm

Tak, zauważmy inną ciekawą rzecz, otóż czym jest świat wg Biblii??? Jest to wszelkie miejsce które stworzył Bóg, czyli świat to nie tylko ziemia ale także niebo, morze czy otchłań.

(5) A teraz Ty mnie uwielbij, Ojcze, u siebie samego tą chwałą, którą miałem u ciebie, zanim świat powstał. Jana 5

(9) I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. Ap 12

(1) I niebo i ziemia były skończone, oraz cały ich świat.

(2) I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił, i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił. Rodz 2

Zobaczmy szczególnie księga Rodzaju wspomina, że cały świat to także niebo i ziemia. Zauważmy jedno, każde miejsce które uczynił Bóg to świat. Wiadomo, że ziemia jest płaska:

http://zbawienie.forumotion.com/t5-plaska-ziemia-czy-mozna-tej-teorii-zaprzeczyc

 

Jednak zwolennicy heliocentryzmu, degradując ziemię do roli mikroskopijnej kulki używają słowa świat odnośnie tylko ziemi!!! Dlatego ludzie czytający Biblie myślą że świat to ziemia a nie niebo. Tymczasem świat to nie tylko ziemia czy morze ale wszystko co uczynił Bóg czyli także niebo. Apokalipsa wspomina, że smok zwodzi cały świat czyli nie tylko ziemię i jej mieszkańców ale także aniołów w niebie czy w otchłani co opisałem tutaj:

https://cyryl27.wordpress.com/2016/05/19/krolem-babilonu-wielkiego-jest-szatan/

Jednak nawet heliocentrycy na określenie ich kształtu całego stworzenia określają słowa Wszechświat!!!!

Wszechświat – wszystko, co fizycznie istnieje: cała przestrzeń, czas, prawa fizyki, stałe fizyczne oraz wszystkie formy energiii materii[1][2][3][4]. Większość materii i energii znajdującej się we Wszechświecie przybiera formę ciemnej materii i ciemnej energii. Słowo „Wszechświat” może być też używane w innych kontekstach jako synonim słów „kosmos” (w rozumieniufilozofii), „świat” czy „natura”. W naukach ścisłych słowa „Wszechświat” i „kosmos” są równoważne.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wszechświat

Czyli heliocentrycy przyznają, ze świat to nie planeta ale wszystko co zaistniało z woli Boga. Słowo wszechświat jest ponadto dowodem, że ludzie kiedyś a na pewno w czasach Pawła świat pojmowali jako wszystko co stworzył Bóg. Gdyż heliocentrycy dodali do słowo świat przedrostek wszech, aby ludzie uwierzyli w ich bajki o ogromnym kosmosie i ziemi mikroskopijnej kulce.

To pokazuje także, że Paweł pisząc w dawnych czasach słowa o „Bogu tego świata” miał na myśli Stworzyciela Wszystkiego!!! 

Zwolennicy Pawła stwierdzą, że Saul odnosił się do tych słów Isusa:

(31) Teraz odbywa się sąd nad tym światem; teraz władca tego świata będzie wyrzucony. Jana 12

Jednak zauważmy jedno Isus mówi o władcy a nie o Bogu tego świata. Świat to wszelkie miejsce które stworzył Bóg. Isus miał na myśli szatana, który zdobył ogromną władzę nad światem poprzez zwiedzenie mieszkańców nieba i ziemi. Wiadomo smok zwiódł ludzkość ale także zwiódł mieszkańców nieba:

(4) A ogon jego zmiótł trzecią część gwiazd z nieba i strącił je na ziemię. I stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby, skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię.

(7) I wybuchła walka w niebie: Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego,

(8) Lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie.

(9) I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. Ap 12

Szatan zwiódł w niebie jedną trzecią aniołów, dlatego w niebie posiada on ogromną władzę, którą Apokalipsa opisuje jako wygląd smoka:

(3) I ukazał się drugi znak na niebie: Oto ogromny rudy smok, mający siedem głów i dziesięć rogów, a na jego głowach siedem diademów; Ap 12

Siedem głów i 10 rogów to zapewne organizacja władzy szatana nad jedną trzecią aniołów które zwiódł. W księdze Henocha pisze wprost, że 2oo aniołów szatan namówił na seks z ziemskimi kobietami:

5 Odpowiedział mi: „Są one przygotowane dla zastępów Azazela, aby je wziąć i wrzucić do głębin piekła. Zgodnie z poleceniem Pana Duchów czeluść ich zostanie przykryta chropowatymi kamieniami.

6 W owym wielkim dniu Michał, Gabriel, Rafał i Panuel (Fanuel) pochwycą ich i wrzucą do płonącego pieca, aby Pan Duchów mógł wziąć pomstę na nich za ich niegodziwość, za to, że ulegli Szatanowi i sprowadzili na manowce mieszkańców ziemi. Hen 54

Władca czy król nie oznacza tytułu Boga. Zauważmy jedno królami Izraela byli ludzie np wierny Bogu Dawid czy sam Isus jest królem Izraela. Król czyli władca. Szatan jest królem Babilonu, czyli części ludzi na ziemi i aniołów w niebie, mu służy ponieważ ich zwiódł więc dla nich jest on władcą. W tym artykule Henryk zauważył, ze:

Bóg miał pełne prawo potraktowania szatana w identyczny sposób, w jaki potraktował naszych pra rodziców. Ale Bóg zezwolił szatanowi na dalsze działanie.

Przyczyna owego przyzwolenia Boga wydaje się być jasna. Bóg dał szatanowi wiele czasu na udowodnienie swej racji oraz na udowodnieniu swego błędu, który szatan zarzucił Bogu. Szatan atakując Adama i Ewę zakwestionował Boże dzieło stwórcze, jego motywy i cele a także jakość dzieła twórczego Boga.

http://www.zbawienie.com/poznaj-Boga.htm

Zauważył, że Bóg dał władzę szatanowi aby pokazać skutki jego rządów wszystkim mieszkańcom świata czyli ludziom i aniołom. Dlatego Isus określił szatana jako władcę tego świata.

Tymczasem Paweł zamiast słowo władca dał słowo Bóg do słów „tego świata”, czyli jest to ogromna zmiana. Zacytuje jeszcze raz Pawła:

(4) W których bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. 2 Kol 4

Otóż wiadomo, że Pawła odrzuciły wszystkie zbory w Azji:

(15)Wiesz o tym, że odwrócili się ode mnie wszyscy, którzy są w Azji. 2 Tym 1

http://www.zbawienie.com/apostol-Pawel.htm

Zbory te odrzuciły Pawła ponieważ poznały nauki prawdziwych Apostołów Baranka i prawdziwą ewangelie. Dlatego Paweł w liście do Kolosan określił te zbory niewierzącymi mu, których to zaślepił „Bóg tego świata”. Paweł w tych słowach miał zatem pretensje do Boga Izraela o ukazanie prawdy o nim i jego naukach!!!! Zauważmy jedno, Paweł w tym zdaniu otworzył chrześcijaństwo na nauki szatańskiej gnozy, która polega na:

Zasadniczą cechą światopoglądu gnostycznego (różnych proweniencji) jest przekonanie o upadku Ducha i uwięzieniu w świecie.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gnoza

Otóż gnostycy za zło obarczają Stwórcę naszego świata, czyli Boga!!! Paweł także za zło obarcza Stwórcę naszego świata, czyli Boga. Pawła „Chrystus” miał uwolnić swoich wyznawców od tego świata, gdyż wg Pawła powodem zła był świat i jego prawa – czyli zakon Boży!!! Zauważmy przewrotność Pawła, który obiecywał swoim wyznawcom inny świat – w którym nie funkcjonuje zakon Boga. Przewrotność tego planu polega na tym, że nie istnieje żaden świat inny niż ten który stworzył Bóg, mówi o tym nasz Stworzyciel Izajaszowi:

(5) Ja jestem Pan i nie ma innego, oprócz mnie nie ma Boga. Ja ci przypinam pas, chociaż mnie nie znasz,

(6) Aby poznali od wschodu słońca i od zachodu, że nie ma nikogo oprócz mnie. Ja jestem Pan i nie ma innego.

(7) Ja tworzę światłość i stwarzam ciemność, Ja przygotowuję zarówno zbawienie, jak i nieszczęście, Ja, Pan, czynię to wszystko.

(8) Spuśćcie niebiosa rosę z góry, a obłoki niech sączą sprawiedliwość! Niech się otworzy ziemia i niech wyrośnie zbawienie, a niech też wzejdzie sprawiedliwość! Ja, Pan, to stworzyłem.

(9) Biada temu, kto się spiera ze swoim stwórcą, skorupka wśród glinianych skorupek! Czy glina może powiedzieć do tego, kto ją formuje: Co robisz? albo dzieło do swojego mistrza: On nie ma rąk?

(10) Biada temu, kto mówi do ojca: Dlaczego płodzisz? A do kobiety: Dlaczego rodzisz?

(11) Tak mówi Pan, Święty Izraelski, i jego Stwórca: Jak śmiecie żądać ode mnie wyjaśnienia co do moich dzieci albo dawać mi rozkazy co do dzieła moich rąk?

(12) Ja uczyniłem ziemię i stworzyłem na niej ludzi, moje ręce rozciągnęły niebiosa i Ja daję rozkazy wszystkiemu ich wojsku. Izajasz 45

Co zatem Paweł i jego Chrytus oferuje swoim wyznawcom??? Opakowaną w ładne pudełko śmierć!!! Paweł w słowach do Kolosan bluźni przeciwko Bogu, ponieważ ten poprzez Apostołów sprawił, że ludzie ze zborów w Azji nie uwierzyli w jego kłamstwa!!!

 

8 uwag do wpisu “Kłamstwo Pawła nr 4 kim jest „bóg tego świata”????

 1. A.B.

  Cyrylu, wspaniały artykuł i jak zwykle bardzo dający do myślenia. W BT w przypisie do wersu 4 rozdziału 4 ww. listu znalazłem natomiast: „Bóg tego świata” = szatan. Jest może zatem możliwość, że w tym fragmencie nie tyle ten faryzeusz obwinił za zło tego świata Pana, Boga, co jest jednak znamienne dla nasienia węża, ile – i nie wiem co gorsze – nazwał szatana bogiem tego świata… pokazując tym samym jego pogląd na to, kto jest bogiem w jego mniemaniu. Na pewno Pan, Bóg nie był dla niego bogiem jedynym, albo nie był tym bogiem, którego Paweł miłował…

  Polubione przez 1 osoba

 2. Adam

  „Przewrotność tego planu polega na tym, że nie istnieje żaden świat inny niż ten który stworzył Bóg, mówi o tym nasz Stworzyciel Izajaszowi:

  (5) Ja jestem Pan i nie ma innego, oprócz mnie nie ma Boga. Ja ci przypinam pas, chociaż mnie nie znasz,

  (6) Aby poznali od wschodu słońca i od zachodu, że nie ma nikogo oprócz mnie. Ja jestem Pan i nie ma innego.”

  Przewrotność twojej argumentacji jest widoczna gołym okiem, bo na dowód że nie ma innego świata podajesz wersety, które mówią, że nie ma innego Boga. Metody manipulacji tekstem, jak u świadków jehowy. Tak samo jak z „bogiem tego świata”. Czepiłeś się do słowa bóg, podczas gdy wystarczy przeczytać następny werset, żeby nie było żadnych wątpliwości, że Paweł mówi o szatanie, a nie o Stwórcy
  (4) dla niewiernych, których umysły zaślepił bóg tego świata, aby nie olśnił ich blask Ewangelii chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga. (5) Nie głosimy bowiem siebie samych, lecz Chrystusa Jezusa jako Pana, a nas – jako sługi wasze przez Jezusa. (6) Albowiem Bóg, Ten, który rozkazał ciemnościom, by zajaśniały światłem, zabłysnął w naszych sercach, by olśnić nas jasnością poznania chwały Bożej na obliczu Chrystusa.
  „Bóg, ten który rozkazał ciemnościom, by zajaśniały światłem”, to jest Bóg z pierwszych wersetów księgi rodzaju, czyli Bóg Stwórca, Bóg Mojżesz, Bóg Izraela. Więc nie ma takiej opcji, żeby w jednym zdaniu Paweł przestrzegał przed tym Bogiem, jako Bogiem ciemności, zaślepiającym umysły i jednocześnie nazywał go Bogiem jasności,
  błyszczącym w naszym sercach, by olśnić nas jasnością poznania Jego chwały. Nie umiesz czytać biblii, to przynajmniej nie wychodź z tym publicznie i nie siej zamętu. Chociaż tyle zrób dla prawdy. Na pewno czyta cię wielu poszukujących prawdy ludzi. Możesz im odebrać szansę na życie wieczne tą swoją kłamliwą retoryką.
  I przestań w końcu przekręcać imię Jezus. W języku polskim, jak i w wielu innych językach, Jezus zawsze będzie właściwą forma imienia Syna Bożego, a nie jakiś idiotycznie brzmiący w naszym język Isus. Pod takim imieniem poznaliśmy Go w naszym kraju i pod takim pozostanie.Chcesz zakładać nową sektę, to zakładaj, ale chociaż nie przekręcaj imienia Syna Bożego, kiedy cytujesz Biblię w polskim tłumaczeniu. Zrobisz własny przekład, będziesz mógl wstawiać tego swojego Isusa, gdzie chcesz.
  A teraz mój apel do czytelników:
  Nie czytajcie tego manipulatora, faryzeusza, przestawiającego literki, pełnego jadu żmijowego. Mi się od jego tekstów nie dobrze zrobiło, w dosłownym tego słowa znaczeniu. To nie jest chrześcijanin, tylko jakiś kolejny fałszywy prorok. Jego celem jest zbrzydzić pismo święte, wprowadzić zamęt, obrzydzić Boga, Jezusa i Biblię. Gdybym nie znał Biblii, po jego tekstach wątpię, czy chciałbym ją poznać. Ten człowiek ewidentnie podważa jej wiarygodność i wprowadza kolejne podziały wśród chrześcijan, mimo że i tak już jest ich bardzo dużo. Dorośli
  Drogi Czytelniku, jeśli poszukujesz prawdy o naszym Bogu i świecie, który stworzył, pod żadnym pozorem tu nie zaglądaj, i czytaj Pismo Święte sam, bez uprzedzeń i
  bez pomocy nauczycieli, tłumaczy, interpretatorów i tym podobnych. Bo słowo Boże jest żywym słowem, które trafi do serca i umysłu każdego szczerze poszukującego prawdy. A takich jak powyższy pan prorok, twórca nowej ewangelii, wyznawca jakiegoś nieznanego nam Isusa, omijaj szerokim łukiem.

  Polubione przez 2 ludzi

  1. Adamie Paweł to fałszywy apostoł, najprawdopodobniej to potężny upadły anioł.
   Imię Isus, to jest prawidłowe imię Syna Bożego, jego prawidłowa grecka forma jakiej używano w czasach kiedy żył:
   http://www.zbawienie.com/imie-Zbawiciela.htm

   Mówienie do kogoś w jego prawidłowym imieniu to przejaw szacunku do danej osoby. W języku polskim mówimy np o Bushu „George W. Bush” a nie „Grzegorz Bush” pomimo, że to są takie same imiona. Więc nie masz racji.

   Adamie, dziękuje za twoją opinie. Ale będą pisał prawdę, pomimo tego, że na prawdę źle reagujesz. Twój apel do czytelników zostawię, aby każdy mógł ocenić kto z nas ma racje. Kazdy ma wolną wolę i wybór.

   Prawda o Pawle jest prosta, jest to fałszywy Apostoł, który zakrył prawdziwą ewangelię Isusa Chrystusa.

   Pozdrawiam

   Polubienie

   1. Max

    George to Jerzy, a nie Grzegorz. A dlaczego na George Washingtona w języku polskim mówimy Jerzy Waszyngton? Otóż imiona osób które działały lub rozpoczęły działalność przed XX wiekiem spolszczamy, używamy polskich odpowiedników. Przykłady: Marcin (nie: Martin) Luter, Karol (nie: Karl) Marks, Henryk (nie: Henrik) Ibsen, Aleksander (nie: Aleksandr) Puszkin. Owszem nie zawsze imiona postaci historycznych są spolszczane mimo iż jest to możliwe.
    Używanie polskie formy „Jezus” w naszym języku jest jak najbardziej prawidłowe i nie podlega to dyskusji.

    Polubienie

 3. Pingback: Pawłościaństwo – Paweł Marek Łukasz, Czyli Nieświęta Trójca Doktrynalna – Ewangeliusz Nathanielski

 4. Pingback: ( NIE) apostoł Paweł – zbiór artykułów – Liksar-naśladowca Chrystusa.

 5. Pingback: Pawłościaństwo – Nr.5 List Pawła Do Koryntian – Ewangeliusz Nathanielski

 6. Pingback: KŁAMSTWO PAWŁA NR 4 KIM JEST „BÓG TEGO ŚWIATA”???? – Kompendium Prawdy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s