Kłamstwo Pawła nr 6… czyli Bóg nakazuje nam posłuszeństwo wobec władz??

Bardzo ciekawy jest rozdz. 13 Listu do Rzymian Pawła z Tarsu. To jest ulubiony tekst religijny każdej władzy, dlaczego??? To wpierw go zacytuje a potem omówię:

(1) Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim; bo nie ma władzy, jak tylko od Boga, a te, które są, przez Boga są ustanowione.

(2) Przeto kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu; a ci, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie potępienie ściągają.

(3) Rządzący bowiem nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią złe. Chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę;

(4) Jest ona bowiem na służbie u Boga, tobie ku dobremu. Ale jeśli czynisz źle, bój się, bo nie na próżno miecz nosi, wszak jest sługą Boga, który odpłaca w gniewie temu, co czyni źle.

(5) Przeto trzeba jej się poddawać, nie tylko z obawy przed gniewem, lecz także ze względu na sumienie.

(6) Dlatego też i podatki płacicie, gdyż są sługami Bożymi po to, aby tego właśnie strzegli.

(7) Oddawajcie każdemu to, co mu się należy; komu podatek, podatek; komu cło, cło; komu bojaźń, bojaźń; komu cześć, cześć.

(8) Nikomu nic winni nie bądźcie prócz miłości wzajemnej; kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił.

(9) Przykazania bowiem: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj, nie będziesz fałszywie świadczył i wszelkie inne w tym słowie się streszczają: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego.

(10) Miłość bliźniemu złego nie wyrządza; wypełnieniem więc zakonu jest miłość.

(11) A to czyńcie, wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili, albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy,

(12) Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości.

(13) Postępujmy przystojnie jak za dnia, nie w biesiadach i pijaństwach, nie w rozpustach i rozwiązłości, nie w swarach i zazdrości

(14) Ale obleczcie się w Pana Isusa Chrystusa i nie czyńcie starania o ciało, by zaspokajać pożądliwości. List do Rzymian 13

Zobaczmy Paweł tutaj daje pokaz kłamstwa i manipulacji. Czy każda władza pochodzi od Boga??? W sensie ogólnym tak, Bóg jako Stworzyciel daje prawa a w tych prawach wyznacza granice władzy każdej stworzonej przez siebie istoty.

Ale Paweł ma na myśli władzę polityczną a tutaj sytuacja jest inna. Otóż zauważmy jedno, kto na ziemi sprawuje władzę polityczną od czasu grzechu pierwszych ludzi w Edenie??? Bóg?? Nie. Człowiek??? Nie. Tym kimś jest szatan!!!

(8) Znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich.

(9) I rzekł mu: To wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon.

(10) Wtedy rzekł mu Isus: Idź precz, szatanie! Albowiem napisano: Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko jemu służyć będziesz. Mat 4

Zobaczmy Isus nie zaprzeczył, że władzę polityczną na ziemi sprawuje diabeł. Isus mówi w ewangelii Jana kto sprawuje władzę polityczną na ziemi:

(31) Teraz odbywa się sąd nad tym światem; teraz władca tego świata będzie wyrzucony. Jana 12

(30) Już wiele nie będę mówił z wami, nadchodzi bowiem władca świata, ale nie ma on nic do mnie; Jana 14

(11) O sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony. Jana 16

Apostoł Jan w swoim liście wspomina, że cały świat tkwi w mocy złego:

(19) My wiemy, że z Boga jesteśmy, a cały świat tkwi w złem. 1Jana5

W tym artykule:

https://cyryl27.wordpress.com/2016/05/19/krolem-babilonu-wielkiego-jest-szatan/

Udowodniłem, jasno, ze sam Bóg prorokom mówił, że władcą tego świata, czyli rządzący całą polityką jest Szatan!!!

Natomiast Paweł stwierdza co???

(2) Przeto kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu; a ci, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie potępienie ściągają.

(3) Rządzący bowiem nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią złe. Chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę;

(4) Jest ona bowiem na służbie u Boga, tobie ku dobremu. Ale jeśli czynisz źle, bój się, bo nie na próżno miecz nosi, wszak jest sługą Boga, który odpłaca w gniewie temu, co czyni źle.

(5) Przeto trzeba jej się poddawać, nie tylko z obawy przed gniewem, lecz także ze względu na sumienie.

(6) Dlatego też i podatki płacicie, gdyż są sługami Bożymi po to, aby tego właśnie strzegli.

(7) Oddawajcie każdemu to, co mu się należy; komu podatek, podatek; komu cło, cło; komu bojaźń, bojaźń; komu cześć, cześć. List do Rzymian 13

Otóż tutaj Paweł stwierdza, że ten kto sprzeciwia się władzy ten sprzeciwia się Bogu, ponieważ Bóg tę władzę ustanowił. Tutaj mamy poważną manipulacje Pawła.

Owszem Bóg oddał władzę sztanowi nad ludzkością i nawet nad swoim narodem wybranych – Izraelem ale z uwagi na grzech ludzkości, wybór ludzi. Pisałem o tym tutaj:

https://cyryl27.wordpress.com/2016/02/04/pentagram-szatanskiej-wladzy-nad-ludzkoscia/

Jednak Bóg chce abyśmy sprzeciwiali się tej diabelskiej władzy poprzez wypełnianie zakonu na przekór diabłu. Jak pisze apostoł Jakub:

(7) Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was.

(8) Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce, grzesznicy, i oczyśćcie serca, ludzie o rozdwojonej duszy.

(9) Biadajcie i smućcie się, i płaczcie; śmiech wasz niech się w żałość obróci, a radość w przygnębienie.

(10) Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was. Jakuba 4

Celem Boga – który oddał władzę nad światem diabłu – jest to abyśmy się tej władzy przeciwstawiali jeśli ta władza nakazuje nam działać wbrew zakonowi czyli prawu Bożemu. Oto co pisze w Apokalispie:

(9) A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem: Jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę,

(10) To i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec Baranka.

(11) A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi, ani nikt, kto przyjmuje znamię jego imienia.

(12) Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Isusa. Ap 14

Otóż anioł chwali tych którzy sprzeciwili się władzy Bestii (którą to władzę nad ziemią na krótki okres dał jej Bóg) i woleli zginąć niż jej posłuchać!!! Inny przykład to mamy z księgi Daniela. Otóż prorok Daniel mówi jasno, że Bóg dał władze polityczną królowi Babilonu:

(37) Ty, o królu, jesteś królem królów, któremu Bóg niebios dał królestwo, moc i siłę, i chwałę,

(38) W którego ręce na całej zamieszkanej ziemi dał ludzi, polne zwierzęta i ptactwo spod nieba, którego uczynił władcą tego wszystkiego, ty jesteś głową ze złota, Dan 2

Czyli zauważmy jest tak jak pisze Paweł, ze wszelka władza w ostateczności pochodzi od Boga… ale Paweł wyciąga wniosek jakoby z tego powodu mamy być posłuszni władzy. Tak to zobaczmy co w księdze Daniela pisze dalej:

(1) Król Nebukadnesar kazał zrobić posąg ze złota, sześćdziesiąt łokci wysokości, sześć łokci szerokości, i postawił go na równinie Dura w prowincji babilońskiej.

(2) Potem król Nebukadnesar wysłał posłów, aby zebrano satrapów, namiestników, zwierzchników, skarbników, sędziów, doradców, urzędników i wszystkich zarządców prowincji, aby przybyli na poświęcenie posągu, który wzniósł król Nebukadnesar.

(3) Zgromadzili się więc satrapowie, namiestnicy, zwierzchnicy, doradcy, skarbnicy, sędziowie, urzędnicy i wszyscy zarządcy prowincji na poświęcenie posągu, który wzniósł król Nebukadnesar, i stanęli przed posągiem, który wzniósł król Nebukadnesar.

(4) A Herold zawołał potężnym głosem: Rozkazuję wam narody, plemiona i języki:

(5) W chwili, gdy usłyszycie głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, padnijcie i oddajcie pokłon złotemu posągowi, który wzniósł król Nebukadnesar.

(6) Kto zaś nie upadnie i nie odda pokłonu, ten będzie natychmiast wrzucony do wnętrza rozpalonego pieca ognistego.

(7) Gdy tylko cały lud usłyszał głos rogu, fletu, cytry, harfy i dud oraz wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, narody, plemiona i języki upadły i oddały pokłon złotemu posągowi, który wzniósł król Nebukadnesar.

(8) Dlatego wtedy pewni mężowie chaldejscy wystąpili i złośliwie oskarżyli Żydów.

(9) Odezwali się i tak rzekli do króla Nebukadnesara: Królu, żyj na wieki!

(10) Ty, królu, wydałeś rozkaz, by każdy, kto usłyszy głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni i dud oraz wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, padł i oddał pokłon złotemu posągowi;

(11) Kto by zaś nie upadł i nie oddał pokłonu, ten będzie wrzucony do wnętrza rozpalonego pieca ognistego.

(12) Są mężowie judzcy, którym powierzyłeś zarząd prowincji babilońskiej: Szadrach, Meszach i Abed-Nego; ci mężowie nie zważają na twój rozkaz, o królu, nie czczą twojego boga i nie oddają pokłonu złotemu posągowi, który ty wzniosłeś.

(13) Wtedy Nebukadnesar w gniewie i złości kazał przyprowadzić Szadracha, Meszacha i Abed-Nego. Przyprowadzono więc tych mężów przed króla.

(14) Nebukadnesar odezwał się i rzekł do nich: Czy to prawda, Szadrachu, Meszachu i Abed-Nego, że nie czcicie mojego boga i nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłem?

(15) Gdy więc teraz usłyszycie głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni, dud oraz wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, bądźcie gotowi upaść i oddać pokłon posągowi, który ja wzniosłem; bo jeżeli nie oddacie pokłonu, będziecie natychmiast wrzuceni do wnętrza rozpalonego pieca ognistego, a który bóg wyrwie was z mojej ręki?

(16) Wtedy Szadrach, Meszach i Abed-Nego odpowiedzieli królowi Nebukadnesarowi: My nie mamy potrzeby odpowiadać ci na to.

(17) Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z twojej ręki, o królu.

(18) A jeżeli nie, niech ci będzie wiadome, o królu, że twojego boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś, pokłonu nie oddamy.

(19) Wtedy Nebukadnesar bardzo się rozgniewał na Szadracha, Meszacha i Abed-Nega i wyraz jego twarzy zmienił się. Odezwał się więc i kazał rozpalić piec siedem razy bardziej niż go zwykle rozpalano.

(20) I najmocniejszym mężom w swoim wojsku rozkazał związać Szadracha, Meszacha i Abed-Nega i wrzucić ich do rozpalonego pieca ognistego.

(21) Wtedy związano tych mężów w ich płaszczach, tunikach, czapkach i w pozostałych ubraniach i wrzucono do wnętrza rozpalonego pieca ognistego.

(22) Ponieważ jednak rozkaz królewski był tak surowy, a piec był tak bardzo rozpalony, płomień ognia strawił tych mężów, którzy wnosili Szadracha, Meszacha i Abed-Nega.

(23) A ci trzej mężowie: Szadrach, Meszach i Abed-Nego wpadli związani do wnętrza rozpalonego pieca.

(24) Wtedy król Nebukadnesar przeląkł się, szybko powstał, odezwał się i zapytał swych doradców: Czy nie trzech związanych mężów wrzuciliśmy do ognia? Ci odpowiadając rzekli do króla: Prawda, królu.

(25) A on odpowiadając rzekł: Oto ja widzę czterech mężów chodzących wolno w środku ognia i nie ma na nich żadnego uszkodzenia, a wygląd czwartej osoby podobny jest do anioła.

(26) Wtedy Nebukadnesar zbliżył się do otworu rozpalonego pieca ognistego, odezwał się i rzekł: Szadrachu, Meszachu i Abed-Nego, słudzy Boga Najwyższego: Wyjdźcie i przyjdźcie tutaj! Na to Szadrach, Meszach i Abed-Nego wyszli ze środka ognia.

(27) I zgromadzili się satrapowie, namiestnicy, zwierzchnicy i doradcy króla, i widzieli, że ogień nie ogarnął ciał tych mężów i włos ich głowy nie był spalony, a ich odzienia nie były zniszczone ani też swąd ognia ich nie przeniknął.

(28) Nebukadnesar odezwał się i rzekł: Błogosławiony niech będzie Bóg Szadracha, Meszacha i Abed-Nega, który posłał swojego anioła i wyratował swoje sługi, którzy na nim polegali, którzy zmienili rozkaz królewski, a swoje ciała ofiarowali, byle tylko nie służyć i nie oddać pokłonu żadnemu innemu bogu jak tylko swojemu.

(29) Dlatego wydaję rozkaz: Ktokolwiek, należący do jakiegoś ludu, plemienia i języka, wypowie bluźnierstwo przeciwko Bogu Szadracha, Meszacha i Abed-Nega, będzie rozsiekany na kawałki, a jego dom zamieniony w kupę gruzu, gdyż nie ma innego Boga, który by mógł wybawić, jak tylko ten.

(30) Potem król przywrócił Szadrachowi, Meszachowi i Abed-Negowi dawne powodzenie w prowincji babilońskiej.Dan 3

Zobaczmy trzej posłuszni Bogu młodzieńcy sprzeciwili się królowi Babilonu – któremu to władze dał sam Bóg – i zostali uratowani przez Boga !!! Jak to jest zwolennicy Pawła…. księga Daniela obala brednie Pawła z Tarsu. Paweł dalej kłamie, ze jakoby rzadzący są postrachem dla tych co pełnią złe uczynki a nie dla tych co pałnią dobre… A co z tymi trzema młodzieńcami, wypełniali oni w całości zakon Boży łącznie z zakazem bałwochwalstwa. A władca ustanowiony z woli Boga  stał się dla ludzi czyniących dobrze postrachem gdyż nakazał ich spalić żywcem. A co z Apokalipsą i tymi wersetami:

(7) I dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich; dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami i ludami, i językami, i narodami. Ap 13

Tutaj Bóg daje władzę Bestii nad narodami. A co Bestia robi jak nie nakazuje karać tych co czynią dobrze czyli wypełniają prawo Boga!!! Bestia nakazuje karać tych którzy nie chcą być bałwochwalcami i nie chcą złożyć jej pokłonu:

(8) I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota Baranka, który został zabity.

(9) Jeśli kto ma uszy, niechaj słucha.

(10) Jeśli kto jest przeznaczony do niewoli, do niewoli pójdzie; jeśli kto zabija mieczem, musi sam zginąć od miecza. Tu się okaże wytrwanie i wiara świętych.

(…)

(14) I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu.

(15) I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. Ap 13

Czy obecna władza każe tych co czynią źle czy jest raczej odwrotnie, władza każe tych co czynią dobrze – czyli wypełniają prawo Boga. W tym artykule udowodnione jest, że władza każe tych co czynią dobrze:

Mowa nienawiści – jak ją rozpoznać?

Zobaczmy władze zwalczają chrześcijan i ich wartości – pomimo tego, ze chrześcijanie czynią dobrze. Władze zwalczają wszystkich ludzi nie tylko chrześcijan którzy chcą dobrze czyli pragną pokoju. Zobaczmy Afganistan, Irak czy Libia wojska zbrodniczego NATO, zniszczyły narody które chciały pokoju:

Czy NATO jest naszym przyjacielem?

Zobaczmy Paweł kłamie w żywe oczy a chrześcijanie mu wierzą. Zobaczmy w tym rozdziale 13 do Rzymian Paweł twierdzi, że władza będzie nagradzał tych którzy wypełniają uczynki miłości czyli zakon Boga… tymczasem jest dokładnie odwrotnie.

Ten rozdział ma także inny cel. Otóż celem tej nauki Pawła jest przygotowanie ludzkości do przyjęcia znamienia Bestii o którym to znamieniu przestrzega Apokalipsa i będzie przestrzegał też anioł Boga. Zobaczmy co w innym liście Paweł naucza:

(8) Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty! List do Galacjan 1

A jaką głosi ewangelie Paweł jak nie nauki jakie zawiera w swoich listach i ewangeliach Łukasza i Marka??? Paweł nakazuje coś niebezpiecznego otóż oddawanie czci każdej władzy:

(7) Oddawajcie każdemu to, co mu się należy; komu podatek, podatek; komu cło, cło; komu bojaźń, bojaźń; komu cześć, cześć.

(8) Nikomu nic winni nie bądźcie prócz miłości wzajemnej; kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił. Rzym 13

Otóż tutaj Paweł nakazuje oddawanie czci należnej Bogu Bestii!!! Ponadto Paweł kłamie na temat zakonu Bożego, gdyż zakon nie wypełnia ten kto miłuje tylko bliźniego ale ten kto miłuje ze wszystkich swoich sił Boga:

(36) Nauczycielu, które przykazanie jest największe?

(37) A On mu powiedział: Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej.

(38) To jest największe i pierwsze przykazanie.

(39) A drugie podobne temu: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego.

(40) Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy. Mat 22

Kto ma racje Paweł czy Isus, drodzy zwolennicy Pawła??? Czy prawo polega tylko na wypełnianiu miłości wobec bliźniego. A co mówi sam Bóg w swoim prawie:

(4) Słuchaj, Izraelu! Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie!

(5) Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej siły swojej.

(6) Niechaj słowa te, które Ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu. Ks. Pr. Pow. 6

a potem Bóg nakazuje miłować bliźniego:

(17) Nie będziesz chował w sercu swoim nienawiści do brata swego. Będziesz gorliwie upominał bliźniego swego, abyś nie ponosił za niego grzechu.

(18) Nie będziesz się mścił i nie będziesz chował urazy do synów twego ludu, lecz będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Jam jest Pan! Ks. Kap. 19

Zobaczmy Paweł w rozdz. 13 listu do Rzymian celowo naucza o posłuszeństwie do każdej władzy politycznej oraz jednocześnie mówi o tym, ze zakon to tylko miłość do bliźniego – pomijając miłość do Boga!!! Wszystko po to aby przygotować chrześcijan i całą resztę ludzkości do przyjęcia znamienia Bestii i do posłuszeństwa Bestii.

Zauważmy jedno dlaczego miłość do Boga jest obok miłości do bliźniego fundamentem zakonu??? Ponieważ miłość do Boga przygotowuje nas do życia w Królestwie Boga. Kochasz Boga to gorliwie wypełniasz jego prawa.

Zauważmy też inną rzecz, Królestwo Boga na ziemi oznacza to, że Bóg będzie osobiście władcą ludzkości. Zobaczmy Bóg był Królem całego Izraela, ale Izraelici woleli za króla człowieka:

(1) A gdy się Samuel zestarzał, ustanowił swoich synów sędziami nad Izraelem.

(2) Starszemu jego synowi było na imię Joel, młodszemu zaś Abiasz. Byli oni sędziami w Beer-Szebie.

(3) Lecz jego synowie nie chodzili jego drogami, gonili raczej za zyskiem, brali datki i naginali prawo.

(4) Zebrali się tedy wszyscy starsi izraelscy, przyszli do Samuela do Ramy

(5) I rzekli do niego: Oto zestarzałeś się, a twoi synowie nie chodzą twoimi drogami, ustanów więc nad nami króla, aby nas sądził, jak to jest u wszystkich ludów.

(6) Ale Samuelowi nie podobało się to, że mówili: Daj nam króla, aby nas sądził. I modlił się Samuel do Pana.

(7) A Pan rzekł do Samuela: Wysłuchaj głosu ludu we wszystkim, co mówią do ciebie, gdyż nie tobą wzgardzili, lecz mną wzgardzili, bym nie był królem nad nimi.

(8) Zgodnie ze swoimi postępkami, jak postępowali ze mną od dnia, gdy wyprowadziłem ich z Egiptu, aż do dnia dzisiejszego, porzucając mnie, aby służyć innym bogom, tak postępują oni także z tobą.

(9) Otóż teraz usłuchaj ich głosu. Ostrzeż ich jednak uroczyście i podaj im do wiadomości uprawnienie króla, który będzie nad nimi królował.

(10) I powiedział Samuel wszystkie te słowa Pana ludowi, który domagał się od niego króla.

(11) Rzekł więc: Takie będzie uprawnienie króla, który będzie nad wami królował: Będzie zabierał waszych synów i sadzał ich na swoich wozach i rumakach, aby biegali przed jego wozem,

(12) Aby byli mu dowódcami nad tysiącami i dowódcami nad pięćdziesiątkami, aby uprawiali jego rolę, sprzątali jego żniwo, sporządzali oręż i przybory do jego wozów wojennych.

(13) Będzie zabierał wasze córki, aby sporządzały wonne maści, aby gotowały i piekły.

(14) Najlepsze wasze pola i winnice, i gaje oliwne zabierze i da swoim sługom.

(15) Z waszych plonów i winnic będzie pobierał dziesięcinę i dawał z niej swoim dworzanom i sługom.

(16) Najlepsze wasze sługi i służebnice, i najlepsze wasze bydło, i osły zabierze i zatrudni w swojej gospodarce,

(17) Na wasze trzody nałoży dziesięcinę, a wy będziecie mu za sługi.

(18) A jeśli kiedyś będziecie narzekali z powodu króla, którego sobie obraliście, Pan wam wtedy nie odpowie.

(19) Lud jednakże nie chciał słuchać głosu Samuela, lecz odpowiedział: Nie tak, ale niech król będzie nad nami!

(20) I my chcemy być takimi, jak wszystkie ludy, niech nas sądzi nasz król, niech nam przewodzi i niech on prowadzi nasze wojny!

(21) Samuel wysłuchał wszystkich słów ludu i przedstawił je Panu. 1.Sm8

Zobaczmy Izraelici odrzucili za swego króla Boga. Bóg jednak nie ukarał Izraelitów ale dał im tego czego chcieli. Jednak zastrzegł, że wyjdą na tej zamianie kiepsko. Logiczne jest, że Bóg ustanawia wszelką władzę, ale czyni to z powodu czego??? Grzechów ludzi. Izraelici chcieli grzeszyć ale wiedzieli, że jak Bóg jest ich królem to tego nie mogą robić na taką skalę, dlatego nalegali aby mieć człowieka za króla. Człowieka zawsze można przekabacić i urobić, Boga nie. Jednak logiczne jest, że najlepszym politykiem i władcą jest Bóg oraz jego Syn Isus.

Dlatego miłość do Boga to oczekiwanie i błaganie Boga aby ten ponownie został królem. Tymczasem Paweł w ten sposób zasłonił nam całkowicie wolę Boga wobec człowieka.

Zobaczmy jeszcze raz Ap rozdz. 13:

(11) I widziałem inne zwierzę, wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich, i mówiło jak smok.

(12) A wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona.

(13) I czyni wielkie cuda, tak że i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi.

(14) I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu.

(15) I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici.

(16) On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole,

(17) I że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia.

(18) Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia; jest to bowiem liczba człowieka. A liczba jego jest sześćset sześćdziesiąt sześć. Ap 13

Czy teraz widzicie jaki jest cel drugiego zwierzęcia??? Aby ludzie sami za króla wybrali Bestie o siedmiu głowach. Czy myślicie kto doradzał Izraelowi aby ten odrzucił jako króla Boga i dał w Jego miejsce człowieka, jak nie szatan!!! Dlaczego w Apokalipsie liczba Bestii to liczba człowieka??? Dlaczego Paweł w rozdz. 13 listu do Rzymian, nakazuje posłuch każdej ludzkiej władzy pomijając jednocześnie w zakonie jedno z dwóch najważniejszych przykazań czyli miłości do Boga??? Gdyż miłość do Boga oznacza wypełnianie zakonu i niecierpliwe oczekiwanie na królestwo Boga na ziemi!!!!

5 uwag do wpisu “Kłamstwo Pawła nr 6… czyli Bóg nakazuje nam posłuszeństwo wobec władz??

 1. Kobieta

  Cyrylu,
  wystarczył mi pierwszy fragment zacytowanego przez Ciebie na samym początku tekstu Pawła, aby z biciem serca odkryć, że autor jest niebezpiecznym zwodzicielem ! Twój artykuł tylko potwierdził to, co nagle zrodziło się w moich myślach, w ułamku sekundy!
  Do tej pory miewałam wątpliwości i nie potrafiłam jednoznacznie odrzucić Pawła, ale ta krótka chwila wszystko mi poukładała i wyjaśniła. Teraz nie potrafię zrozumieć, jak mogłam tak długo ulegać wahaniom? 🙂 Przecież odpowiedź jest OCZYWISTA. Dlaczego nie każdy ją widzi?
  DZIĘKUJĘ 🙂

  Polubione przez 1 osoba

 2. Pingback: Demo(n)kracja !!!! – Blog Cyryla

 3. Pingback: Pawłościaństwo – Paweł Marek Łukasz, Czyli Nieświęta Trójca Doktrynalna – Ewangeliusz Nathanielski

 4. Pingback: ( NIE) apostoł Paweł – zbiór artykułów – Liksar-naśladowca Chrystusa.

 5. Pingback: KŁAMSTWO PAWŁA NR 6… CZYLI BÓG NAKAZUJE NAM POSŁUSZEŃSTWO WOBEC WŁADZ?? – Kompendium Prawdy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s