Kłamstwo Pawła nr 7… Paweł apostoł Synagogi szatana!!!

Sprawa z Pawłem i jego listami moim zdaniem jest bardzo ciekawa. Otóż Paweł nie tylko kłamie, on w swoich listach przekazuje plany smoka – szatana w myśl zasady:

„Najciemniej pod latarnią”!!!

Zacytuje teraz moim zdaniem bardzo ciekawy rozdział listu do Rzymian nr 11:

(1) Pytam więc: Czy Bóg odrzucił swój lud? Bynajmniej. Przecież i ja jestem Izraelitą, z potomstwa Abrahama, z pokolenia Beniamina.

(2) Nie odrzucił Bóg swego ludu, który uprzednio sobie upatrzył. Albo czy nie wiecie, co mówi Pismo o Eliaszu jak się uskarża przed Bogiem na Izraela:

(3) Panie, proroków twoich pozabijali, ołtarze twoje poburzyli; i zostałem tylko ja sam, lecz i na moje życie nastają.

(4) Ale co mu mówi wyrocznia Boża? Zostawiłem sobie siedem tysięcy mężów, którzy nie zgięli kolan przed Baalem.

(5) Podobnie i obecnie pozostała resztka według wyboru łaski.

(6) A jeśli przez łaskę, to już nie z uczynków, inaczej łaska już nie byłaby łaską. Jeśli zaś z uczynków, to już nie jest łaska, inaczej uczynek już nie byłby uczynkiem.

(7) Cóż więc? Czego Izrael szukał, tego nie osiągnął, ale wybrani osiągnęli; pozostali zaś ulegli zatwardziałości,

(8) Jak napisano: Zesłał Bóg na nich ducha znieczulenia, Dał im oczy, które nie widzą, I uszy, które nie słyszą, Aż do dnia dzisiejszego.

(9) A Dawid powiada: Niechaj stół ich stanie się dla nich sidłem i siecią, I zgorszeniem, i zapłatą;

(10) Niech zaćmią się ich oczy, Aby nie widzieli, A grzbiet ich pochyl na zawsze.

(11) Mówię tedy: Czy się potknęli, aby upaść? Bynajmniej. Wszak wskutek ich upadku zbawienie doszło do pogan, aby w nich wzbudzić zawiść.

(12) Bo jeśli ich upadek stał się bogactwem świata, a ich porażka bogactwem pogan, to o ileż bardziej ich pełnia?

(13) Do was zaś, którzy jesteście z pogan, mówię: Skoro już jestem apostołem pogan, służbę moją chlubnie wykonuję;

(14) Może w ten sposób pobudzę do zawiści rodaków moich i zbawię niektórych z nich.

(15) Jeśli bowiem odrzucenie ich jest pojednaniem świata, to czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstaniem do życia z martwych?

(16) A jeśli zaczyn jest święty, to i ciasto; a jeśli korzeń jest święty, to i gałęzie.

(17) Jeśli zaś niektóre z gałęzi zostały odłamane, a ty, będąc gałązką z dzikiego drzewa oliwnego, zostałeś na ich miejsce wszczepiony i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłuszczu oliwnego,

(18) To nie wynoś się nad gałęzie; a jeśli się chełpisz, to pamiętaj, że nie ty dźwigasz korzeń, lecz korzeń ciebie.

(19) Powiesz tedy: Odłamane zostały gałęzie, abym ja był wszczepiony.

(20) Słusznie! Odłamane zostały z powodu niewiary, ty zaś trwasz dzięki wierze; wzbijaj się w pychę, ale się strzeż.

(21) Jeśli bowiem Bóg nie oszczędził gałęzi naturalnych, nie oszczędził też ciebie.

(22) Zważ tedy na dobrotliwość i surowość Bożą surowość dla tych, którzy upadli, a dobrotliwość Bożą względem ciebie, o ile wytrwasz w dobroci, bo inaczej i ty będziesz odcięty.

(23) Ale i oni, jeżeli nie będą trwali w niewierze, zostaną wszczepieni, gdyż Bóg ma moc wszczepić ich ponownie.

(24) Bo jeżeli ty, odcięty z dzikiego z natury drzewa oliwnego, zostałeś wszczepiony wbrew naturze w szlachetne drzewo oliwne, o ileż pewniej zostaną wszczepieni w swoje drzewo oliwne ci, którzy z natury do niego należą.

(25) A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę: zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą,

(26) I w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel I odwróci bezbożność od Jakuba.

(27) A to będzie przymierze moje z nimi, Gdy zgładzę grzechy ich.

(28) Co do ewangelii, są oni nieprzyjaciółmi Bożymi dla waszego dobra, lecz co do wybrania, są umiłowanymi ze względu na praojców.

(29) Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże.

(30) Bo jak i wy byliście niegdyś nieposłuszni Bogu, a teraz dostąpiliście miłosierdzia z powodu ich nieposłuszeństwa

(31) Tak i oni teraz, gdy wy dostępujecie miłosierdzia, stali się nieposłuszni, ażeby i oni teraz miłosierdzia dostąpili.

(32) Albowiem Bóg poddał wszystkich w niewolę nieposłuszeństwa, aby się nad wszystkimi zmiłować.

(33) O głębokości bogactwa i mądrości, i poznania Boga! Jakże niezbadane są wyroki jego i nie wyśledzone drogi jego!

(34) Bo któż poznał myśl Pana? Albo któż był doradcą jego?

(35) Albo któż wpierw dał mu coś Aby za to otrzymać odpłatę?

(36) Albowiem z niego i przez niego i ku niemu jest wszystko; niech będzie chwała na wieki. Niech się stanie. 

Już w pierwszym wersie Paweł używa ciekawego kłamstwa : „Przecież i ja jestem Izraelitą, z potomstwa Abrahama, z pokolenia Beniamina.”. Dlaczego to jest kłamstwo?? Z kilku przyczyn:

1. W czasach Pawła Juda była pod władzą i wpływami Edomitów potomków Ezawa – którzy, zdobyli wpływy we władzach i zaczęli prześladować ludzi z pokoleń Judy i Beniamina:

„Współcześni Żydzi nie są Judejczykami. Przeważająca ich część to potomkowie Chazarów, reszta to Edomici, którzy zostali podbici przez Judejczyków około 125 lat przed narodzeniem Isusa. Edomici zostali zmuszeni do przejścia na Judaizm. Zniekształcili go z czasem oraz aktywnie zwalczali wszelkie formy Chrześcijaństwa. Król Herod był Edomitą (syn Idumejczyka) oraz znaczna część faryzeuszy.

Ok. 163 p.n.e. terytorium Edomu zostało podbite przez Judę Machabeusza, władcę żydowskiego. Ostatecznie ok. 125 p.n.e. podbił Edomitów Jan Hirkan I, który zmusił ich do przyjęcia religii żydowskiej. Od tej pory Edomici stanowili część narodu żydowskiego. Źródło –http://pl.wikipedia.org/wiki/Idumea

http://www.proroctwa.com/hebraizacja.htm

„W tym przypadku mamy pewne solidne wyjaśnienie powyższych cytatów biblijnych, które nam wiele wyjaśnią.

Ok. 163 p.n.e. terytorium Edomu zostało podbite przez Judę Machabeusza, władcę żydowskiego. Ostatecznie ok. 125 p.n.e. podbił Edomitów Jan Hirkan I, który zmusił ich do przyjęcia religii żydowskiej. Od tej pory Edomici stanowili część narodu żydowskiego. Idumejczyk Antypater był doradcą króla Jana Hirkana II i ojcem Heroda Wielkiego, króla Judei. Za Heroda Wielkiego Idumea była rządzona przez gubernatorów, wśród których byli jego brat Józef i szwagier Kostobar I. Po śmierci Heroda Wielkiego Idumea została prowincją rzymską, po powstaniu żydowskim włączoną przez Tytusa do prowincji Judea. Następnie Rzymianie przyłączyli ją do prowincji Palestyna. Chociaż Idumejczycy przestali być odrębnym ludem, nazwa geograficzna „Idumea” przetrwała aż do czasów św. Hieronima. Wikipedia.

Czasami w encyklopediach można znaleźć nieco prawdy. W tym przypadku mamy wyjaśnienie, kim w rzeczywistości był naród Judejczyków, wymieszany z Edomitami – proporcje raczej nie znane, ale Edomici byli u władzy i w sumie dążyli do zamordowania Chrystusa. Najpierw Herod Edomita w Betlejem a potem tłum złożony z jednych i drugich domagał się śmierci Chrystusa.

Co jest szczególnie interesujące, Edomici sprawowali władzę z ramienia szatana, co ujawnił nam Isus tytułując ich – węże, plemię żmijowe. Czytając powyższe słowa a mając na uwadze dzisiejsze zamiłowanie Żydów do lichwy, oszustw a także do kabały czy innych demonicznych kultów oraz rozmiary przelewu niewinnej krwi w Palestynie, kradzieży ich ziemi, domów i majątków, nie można oprzeć się wrażeniu, że od ponad 2000 lat niewiele się zmieniło.

Co jest jeszcze ciekawe, Edomici oraz Herod doskonale znali proroctwa o wyzwoleniu wszystkich plemion Izraela z niewoli przez Mesjasza. Spodziewali się, że Mesjasz ich wyzwoli i będąc sługami szatana dążyli do zamordowania Wyzwoliciela, błędnie oceniając owe proroctwa.

Kiedy w roku 70 n.e. wojska rzymskie zniszczyły Jerozolimę i świątynię, zginęli  przewrotni Judejczycy oraz Edomici, obie grupy winne krwi Chrystusa.

Ci co przeżyli – wielu Judejczyków stało – się Chrześcijanami.

W tym czasie Edomici stanowili zdecydowaną większość pomiędzy Judejczykami.”

http://www.zbawienie.com/izrael.htm

Czyli Paweł reprezentował Edomitów, potomków Ezawa – nie mógł być on z pokolenia Beniamina. Zauważmy coś ciekawego, słowa Pawła: „Przecież i ja jestem Izraelitą, z potomstwa Abrahama, z pokolenia Beniamina.” Paweł mówi o sobie Izraelita ale robi ciekawą retorykę… Otóż Paweł mówi o tym, że jest z potomstwa Abrahama i pokolenia Beniamina…. czyżby Paweł zapomniał, że prawowitym potomkiem Abrahama (odrzuconym zaś przez Boga był Ismael) był Izaak, zaś wybranym potomkiem Izaaka przez Boga była Jakub – odrzuconym zaś przez Boga potomkiem był Ezaw… czy Paweł zapomniał, że to z Jakuba wywodzi się Izrael i 12 jego pokoleń w tym pokolenie Beniamina??? 

Otóż nie Paweł o tym doskonale wiedział. Ale Paweł w ten sposób zrobił podstawę do tego aby każdy potomek Abrahama przypisywał sobie bycie Izraelitą w tym Arabowie – Ismaelici oraz Edomici – czyli żydzi. Z księgi rodzaju zauważmy ciekawą rzecz, Bóg odrzucił większość bezpośrednich potomków Abrahama i pozostawił tylko Izaaka zaś z potomstwa Izaaka pozostawił tylko Jakuba – Ezawa zaś odrzucił. Bóg wyselekcjonował swój naród z określonej lini genealogicznej. Zauważmy jedno jakie jest jedno z imion Boga, które te objawił Mojżeszowi???

(15) I mówił dalej Bóg do Mojżesza: Tak powiesz synom izraelskim: Pan, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. Ks. Wyjść 3

(32) Jam jest Bóg Abrahama i Bóg Izaaka, i Bóg Jakuba! Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Mt 22

Natomiast kto zajął się odrzuconym potomstwem Abrahama i Izaaka jak nie szatan. Zauważmy jedno, na prośby Abrahama Bóg pobłogosławił Ismaelowi. Natomiast Izaak – zaślepiony miłością do Ezawa- pobłogosławił mu także. Pisałem o tym tutaj:

http://www.zbawieniecom.fora.pl/rozwazania-biblijne,23/blad-izaaka-czyli-jego-blogoslawienstwo-dla-ezawa,2875.html

http://zbawienie.forumotion.com/t78-ismael-czyli-koziol-ofiarnny

Otóż każde błogosławieństwo dla danego potomka Abrahama jest prawem Boga, specjalną zdolnością danego narodu. Zauważmy jedno, szatan wykorzystał niezwykłe prawo Boga dla Ismaelitów – czyli ich płodność – i stworzył dla nich islam. Szatan wykorzystał także błogosławieństwa jakie otrzymał Ezaw i przekabacił Edomitów na swoją stronę.

A Paweł zrobił z odrzuconego potomstwa Abrahama co??? Jak nie Izraelitów!!!

2. Druga kwestia jest jeszcze ciekawsza. Co zrobił Paweł ?? Dam wam dwa wersy z tego rozdziału:

„(1) Pytam więc: Czy Bóg odrzucił swój lud? Bynajmniej. Przecież i ja jestem Izraelitą, z potomstwa Abrahama, z pokolenia Beniamina.

(2) Nie odrzucił Bóg swego ludu, który uprzednio sobie upatrzył. Albo czy nie wiecie, co mówi Pismo o Eliaszu jak się uskarża przed Bogiem na Izraela:” Rzymian 11

Otóż zobaczmy ciekawą rzecz. Izrael był jednym narodem i jednym państwem do czasów panowania Salomona. Natomiast potem został on – na skutek grzechu bałwochwalstwa Salomona – podzielony na dwa państwa i dwa narody, Izrael (czyli 10 pokoleń) i Judę (dwa pokolenia Judy i Beniamina). I jak wiadomo z Biblii owe 10 pokoleń Izraela zostało całkowicie odrzuconych przez Boga i wygnanych na północ – czyli byli to Słowianie, dowody tutaj:

http://www.zbawienie.com/10-pokolen.htm

Czyli Izraelici całkowicie zatracili swoją świadomość kim byli. Natomiast z Judą jest ciekawsza sprawa. Otóż Juda została tymczasowo na 70 lat – przez Babilończyków – zdobyta i zapędzona w niewolę. Potem przez Persów Juda, czyli pokolenia Judy i Beniamina powrócili – dzięki Bogu – na tereny swojego państwa i odbudowali oni świątynie Bogu czyli t.z.w. drugą świątynie w Jerozolimie.

Co ciekawe Juda jako, ze powróciła z niewoli i odbudowała z woli Boga drugą świątynie nie została odrzucona całkowicie przez Boga tak jak Izrael. Pokolenie Beniamina należy od czasów podziału Izraela na dwa narody do narodu i królestwa Judy a nie Izraela!!!

Co ciekawe polskie słowo żyd, jest tylko złym tłumaczeniem terminu Judejczyk:

Słowo – Żyd – powstało dopiero w XVII wieku i z tej prostej przyczyny nie powinno się nigdy znaleźć w Biblii, ponieważ  powstało ono 1600 lat po spisaniu ostatnie księgi biblijnej.

Jest to nieprawidłowe i wyraźnie tendencyjne przetłumaczenie z greckiego – ioudaismos – które dosłownie znaczny – mieszkaniec Judei – Judejczyk. Tak nazywa ich także Stary Testament i słowoŻyd pojawia się niesłusznie dopiero w księdze Ezdrasza oraz Estery.

http://www.zbawienie.com/izrael.htm

O księdze Estery więcej tutaj:

http://zbawienie.forumotion.com/t79-ksiega-estery-powinna-byc-usunieta-z-biblii

Otóż Paweł nie miał prawa zrobić z pokolenia Beniamina odrzuconego przez Boga Izraela, czyli 10 pokoleń wygnanych na północ, ponieważ Beniamici są z narodu Judy. Kiedy Paweł pisał list do Rzymian??

List do Rzymian [Rz lub Rzym] – jeden z listów Nowego Testamentu autorstwa apostoła Pawła. List został napisany najprawdopodobniej pod koniec trzeciej podróży misyjnej apostoła Pawła w Koryncie w latach 57/58 n.e

https://pl.wikipedia.org/wiki/List_do_Rzymian

Czyli w czasach kiedy istniała druga świątynia Jerozolimska i królestwo Judy wraz z pokoleniami Judy i Beniamina. Dopóki istniała świątynia Boga na ziemi w Jerozolimie to nie ma mowy aby pokolenie Beniamina było odrzucone przez Boga!!! Dopiero zniszczenie drugiej świątyni w Jerozolimie:

Oblężenie Jerozolimy – jeden z decydujących epizodów pierwszego powstania żydowskiego. Rzymska armia pod wodzą przyszłego cesarza Tytusa Flawiusza i prokuratora Tyberiusza Juliusza Aleksandra obległa znajdującą się pod kontrolą Żydów od 66 roku n.e. Jerozolimę. Po trwającym od lutego oblężeniu wojskom rzymskim udało się w maju pokonać dwie z trzech linii murów miejskich a w lipcu zdobyć Twierdzę Antonia. Wkrótce potem spłonęła Druga Świątynia a wraz z nią spora część gęstej zabudowy śródmieścia. Ostatnie punkty oporu na Wzgórzu Świątynnym broniły się do sierpnia. Wraz z upadkiem Jerozolimy szala zwycięstwa przechyliła się na stronę Rzymian, choć Masada, ostatni izolowany punkt oporu, padła dopiero w 73 n.e.

W wyniku walk i złupienia miasta Jerozolima została zniszczona, a spora część jej mieszkańców zginęła lub została wymordowana. Zniszczenie świątyni do dziś upamiętnia żydowskie święto Tisza be-Aw. Jedną z pamiątek oblężenia jest Łuk Tytusa zbudowany w Rzymie dla uczczenia zdobycia Jerozolimy.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Oblężenie_Jerozolimy_(70)

Czyli ten rozdział to jest dla współczesnych Pawłowi adresatów widoczne jak na dłoni kłamstwo!!!!

Otóż problem w tym, że Paweł zatem musiał pisać ten list nie dla współczesnych ale dla przyszłych pokoleń!!!! Kim zatem był Paweł i nadal jest?? Jak nie w najlepszym razie wysokiej rangi upadłym aniołem lub samym szatanem!!!

W rozdziale 11 listu do Rzymian Paweł sprawnie powołuje się na słowa Boga aby uzasadnić swoje dalsze wywody na temat Izraela:

Paweł:

(2) Nie odrzucił Bóg swego ludu, który uprzednio sobie upatrzył. Albo czy nie wiecie, co mówi Pismo o Eliaszu jak się uskarża przed Bogiem na Izraela:

(3) Panie, proroków twoich pozabijali, ołtarze twoje poburzyli; i zostałem tylko ja sam, lecz i na moje życie nastają.

I 1 ks. Królewska rozdział 19:

(10) A on odpowiedział: Gorliwie stawałem w obronie Pana, Boga Zastępów, gdyż synowie izraelscy porzucili przymierze z tobą, poburzyli twoje ołtarze, a twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja sam, lecz i tak nastają na moje życie, aby mi je odebrać.

(14) A on odpowiedział: Gorliwie stawałem w obronie Pana, Boga Zastępów, gdyż synowie izraelscy porzucili przymierze z tobą, twoje ołtarze poburzyli, a twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja sam, lecz i tak nastają na moje życie, aby mi je odebrać.

Paweł:

(4) Ale co mu mówi wyrocznia Boża? Zostawiłem sobie siedem tysięcy mężów, którzy nie zgięli kolan przed Baalem.

Czyli 1 ks. Królewska 19:

(18) Zachowam w Izraelu jako resztkę siedem tysięcy, tych wszystkich, których kolana nie ugięły się przed Baalem, i tych wszystkich, których usta go nie całowały.

Paweł:

(8) Jak napisano: Zesłał Bóg na nich ducha znieczulenia, Dał im oczy, które nie widzą, I uszy, które nie słyszą, Aż do dnia dzisiejszego.

A tutaj mamy:

(3) Lecz aż do dnia dzisiejszego nie dał wam Pan serca, które by rozumiało, ani oczu, które by widziały, ani uszu, które by słyszały. Ks. Powt. Prawa 29

(9) Zdrętwiejcie i pozostańcie zdrętwiali, zaślepcie się i trwajcie w zaślepieniu! Upijcie się, lecz nie winem, zataczajcie się, lecz nie od mocnego napoju. Iz 29

Paweł:

(9) A Dawid powiada: Niechaj stół ich stanie się dla nich sidłem i siecią, I zgorszeniem, i zapłatą;

(10) Niech zaćmią się ich oczy, Aby nie widzieli, A grzbiet ich pochyl na zawsze.

Czyli Psalm 69:

(23) Niechaj stół ich stanie się dla nich pułapką, A ich uczty ofiarne potrzaskiem!

Zobaczmy Paweł cytuje znowu słowa Boga niczym fałszywy prorok chce tym sposobem oszukać nas. Co Paweł ciekawego pisze:

(26) I w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel I odwróci bezbożność od Jakuba.

(27) A to będzie przymierze moje z nimi, Gdy zgładzę grzechy ich.

Tutaj Paweł zakłamuje te słowa:

(20) Przyjdzie jako Odkupiciel dla Syjonu i dla tych, którzy w Jakubie odwrócili się od występku – mówi Pan. Iz 59

Otóż Bóg mówi Izajaszowi, że zbawi tylko tych którzy odwrócą się od grzechu czyli łamania prawa Boga. Paweł tymczasem pisze o tym, że dla jego Izraela, Bóg zbawi wszystkich w Jakubie nawet tych którzy sobie tego nie życzą i dalej trwają w grzechu!!!

Tak Paweł w tym rozdziale niejasno tłumaczy, dlaczego wg niego Bóg zbawić ma Izrael, ponieważ:

(25) A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę: zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą,

(…)

(28) Co do ewangelii, są oni nieprzyjaciółmi Bożymi dla waszego dobra, lecz co do wybrania, są umiłowanymi ze względu na praojców.

(29) Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże.

(30) Bo jak i wy byliście niegdyś nieposłuszni Bogu, a teraz dostąpiliście miłosierdzia z powodu ich nieposłuszeństwa

(31) Tak i oni teraz, gdy wy dostępujecie miłosierdzia, stali się nieposłuszni, ażeby i oni teraz miłosierdzia dostąpili.

(32) Albowiem Bóg poddał wszystkich w niewolę nieposłuszeństwa, aby się nad wszystkimi zmiłować.

Otóż jest dokładnie na odwrót. To najpierw Izrael musi powrócić do Boga aby potem mogły to uczynić inne narody:

(15) Potem rzekł Bóg do Abrahama: Saraj, swej żony, nie będziesz nazywał Saraj, lecz imię jej będzie Sara.

(16) Będę jej błogosławił i dam ci z niej syna. Będę jej błogosławił i stanie się matką narodów, od niej pochodzić będą królowie narodów.

(17) Wtedy Abraham padł na oblicze swoje i roześmiał się, bo pomyślał w sercu swoim: Czyż stuletniemu może się urodzić dziecko? I czyż Sara, dziewięćdziesięcioletnia, może rodzić?

(18) I rzekł Abraham do Boga: Oby tylko Ismael pozostał przy życiu przed twoim obliczem!

(19) Na to rzekł Bóg: Nie! Ale żona twoja Sara urodzi ci syna i nazwiesz go imieniem Izaak, a Ja ustanowię przymierze moje z nim jako przymierze wieczne dla jego potomstwa po nim.

(20) Co do Ismaela, wysłuchałem cię: Oto pobłogosławię mu i rozplenię go, i rozmnożę go nad miarę. Zrodzi on dwunastu książąt, i uczynię z niego naród wielki.

(21) Ale przymierze moje ustanowię z Izaakiem, którego urodzi ci Sara o tym samym czasie w roku następnym.Rodz. 17

Zobaczmy to przez Izrael mają być zbawione narody, tymczasem Paweł twierdzi coś odwrotnego, że Izrael ma być zbawiony przez narody pogańskie!!! Tutaj Bóg mówi dobitnie, że wpierw Izrael zostanie zbawiony przez Boga i to przez ten naród osiągną zbawienie inne narody:

(15) I przyjdziesz ze swojego miejsca pobytu, z najdalszej północy, a wraz z tobą liczne ludy; wszyscy na koniach, wielkie zastępy, liczne wojsko.

(16) Wyruszysz przeciwko mojemu ludowi izraelskiemu jak obłok, aby okryć ziemię; a w dniach ostatecznych stanie się, że poprowadzę cię przeciwko mojej ziemi, aby poznały mnie narody, gdy na ich oczach okażę się świętym na tobie, Gogu.

(17) Tak mówi Wszechmocny Pan: Ty jesteś tym, o którym mówiłem za dawnych dni przez swoje sługi, proroków izraelskich, którzy prorokowali w owych dniach, że Ja sprowadzę cię na nich.

(18) Lecz w owym dniu, gdy Gog najedzie ziemię izraelską – mówi Wszechmocny Pan – wzbierze we mnie zapalczywy gniew,

(19) A mówię to w mojej gorliwości w żarze mojej popędliwości: Zaiste, w owym dniu będzie wielkie trzęsienie ziemi w ziemi izraelskiej.

(20) I zadrżą przede mną ryby morskie, ptaki pod niebem i zwierzęta polne, i wszelkie płazy pełzające po ziemi, ponadto wszyscy ludzie, którzy żyją na powierzchni ziemi. Rozpadną się góry, padną piętrzące się skały i wszystkie mury runą na ziemię.

(21) Przywołam przeciwko niemu wszelkiego rodzaju strachy – mówi Wszechmocny Pan – tak że miecz jednego skieruje się przeciwko drugiemu.

(22) Potem osądzę go przez zarazę i przelew krwi; spuszczę na niego i jego hufce oraz liczne ludy, które są z nim, ulewny deszcz i grad, ogień i siarkę.

(23) I tak okażę moją wielkość i moją świętość, i objawię się na oczach wielu narodów. I poznają, że Ja jestem Pan.

Ezechiel 38

W jakim celu Paweł tak zakłamuje słowa Boga, na które się powołuje??? Odpowiedź jest prosta, Paweł to prorok Synagogi szatana. Kim jest synagoga szatana. Odpowiedzi udziela na sam Isus, to są kłmacy podający się za Judejczyków a nawet za Izraelitów:

(9) Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty, i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana. Ap 2

(9) Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg, i poznają, że Ja ciebie umiłowałem. Ap 3

Konkretnie Synagoga szatana to są Edomici podający się za Judejczyków:

„W tym przypadku mamy pewne solidne wyjaśnienie powyższych cytatów biblijnych, które nam wiele wyjaśnią.

Ok. 163 p.n.e. terytorium Edomu zostało podbite przez Judę Machabeusza, władcę żydowskiego. Ostatecznie ok. 125 p.n.e. podbił Edomitów Jan Hirkan I, który zmusił ich do przyjęcia religii żydowskiej. Od tej pory Edomici stanowili część narodu żydowskiego. Idumejczyk Antypater był doradcą króla Jana Hirkana II i ojcem Heroda Wielkiego, króla Judei. Za Heroda Wielkiego Idumea była rządzona przez gubernatorów, wśród których byli jego brat Józef i szwagier Kostobar I. Po śmierci Heroda Wielkiego Idumea została prowincją rzymską, po powstaniu żydowskim włączoną przez Tytusa do prowincji Judea. Następnie Rzymianie przyłączyli ją do prowincji Palestyna. Chociaż Idumejczycy przestali być odrębnym ludem, nazwa geograficzna „Idumea” przetrwała aż do czasów św. Hieronima. Wikipedia.

Czasami w encyklopediach można znaleźć nieco prawdy. W tym przypadku mamy wyjaśnienie, kim w rzeczywistości był naród Judejczyków, wymieszany z Edomitami – proporcje raczej nie znane, ale Edomici byli u władzy i w sumie dążyli do zamordowania Chrystusa. Najpierw Herod Edomita w Betlejem a potem tłum złożony z jednych i drugich domagał się śmierci Chrystusa.

Co jest szczególnie interesujące, Edomici sprawowali władzę z ramienia szatana, co ujawnił nam Isus tytułując ich – węże, plemię żmijowe. Czytając powyższe słowa a mając na uwadze dzisiejsze zamiłowanie Żydów do lichwy, oszustw a także do kabały czy innych demonicznych kultów oraz rozmiary przelewu niewinnej krwi w Palestynie, kradzieży ich ziemi, domów i majątków, nie można oprzeć się wrażeniu, że od ponad 2000 lat niewiele się zmieniło.

Co jest jeszcze ciekawe, Edomici oraz Herod doskonale znali proroctwa o wyzwoleniu wszystkich plemion Izraela z niewoli przez Mesjasza. Spodziewali się, że Mesjasz ich wyzwoli i będąc sługami szatana dążyli do zamordowania Wyzwoliciela, błędnie oceniając owe proroctwa.

Kiedy w roku 70 n.e. wojska rzymskie zniszczyły Jerozolimę i świątynię, zginęli  przewrotni Judejczycy oraz Edomici, obie grupy winne krwi Chrystusa.”

http://www.zbawienie.com/izrael.htm

 

Ale synagoga szatana to jeszcze większa organizacja otóż jest to także fałszywy Izrael!!!  Otóż Paweł uczynił z Izraelitę każdego swojego zwolennika:

(4) Izraelitów, do których należy synostwo i chwała, i przymierza, i nadanie zakonu, i służba Boża, i obietnice,

(5) Do których należą ojcowie i z których pochodzi Chrystus według ciała; Ten jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. Niech się stanie.

(6) Ale nie jest tak, jakoby miało zawieść Słowo Boże. Albowiem nie wszyscy, którzy pochodzą z Izraela, są Izraelem;

(7) I nie wszyscy są dziećmi, dlatego że są potomstwem Abrahamowym, lecz jest tak: Od Izaaka zwać się będzie potomstwo twoje.

(8) To znaczy, że nie dzieci cielesne są dziećmi Bożymi, lecz dzieci obietnicy liczą się za potomstwo. Rzym 9

Paweł zastosował starą metodę faryzeuszy (sam przecież nim był)pozyskiwania współwyznawców, o której wspomniał sam Isus:

(15) Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że obchodzicie morze i ląd, aby pozyskać jednego współwyznawcę, a gdy nim zostanie, czynicie go synem Gehenny dwakroć gorszym niż wy sami. Mat 23

Dlaczego Isus tak zaatakował faryzeuszy??? Ponieważ oni nadużywali prawa i przyłączali do Judy i Izraela każdego z pogan kto stawał się ich zwolennikiem. Ale Paweł przebił wszystkich faryzeuszy, stwierdził, że cielesny Izrael (czyli ten prawdziwy) nie istnieje (ponieważ cały zakon Boga jest nieważny) i teraz istnieje nowy Izrael duchowy, do którego należą zwolennicy Pawła!!!

 

Natomiast co do owej tajemnicy Pawła dotyczącej zbawienia Edomitów czyli synagogi szatana:

(25) A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę: zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą,

(26) I w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel I odwróci bezbożność od Jakuba.

(27) A to będzie przymierze moje z nimi, Gdy zgładzę grzechy ich. Rzym 11

Otóż jak wspomniałem ten list jest adresowany do przyszłych pokoleń, gdyż kłamstwa w nim zawarte nie uwierzyłby żaden współczesny Pawłowi Judejczyk. Ten list miał na celu wypełnienie szatańskiego planu 3 wojen światowych:

„Druga Wojna Światowa zostanie podsycona różnicami pomiędzy faszystami i syjonistami politycznymi.

Celem wojny jest zniszczenie nazizmu a polityczny syjonizm musi się wzmocnić na tyle, aby był w stanie ustanowić suwerenne państwo Izrael w Palestynie.

W czasie II WŚ międzynarodowy komunizm musi się na tyle wzmocnić, aby zrównoważyć chrześcijaństwo, które będzie ograniczone i zachowane w tym stanie, do momentu. w którym będziemy je potrzebować do wywołania finałowego socjalnego kataklizmu.”

http://www.zbawienie.com/plan3wojen.htm

 

Państwo Izrael nie mogłoby powstać bez narodu Izraelskiego. Jak myślicie kto zniszczył Jerozolimę w roku 70 czyli kilkanaście lat po napisaniu tego listu Pawła, wybił 1,5 miliona Edomitów a resztę wygnał??? Rzym, czyli czwarta Bestia z księgi Daniela, czyli uczynił to sam szatan. Dlaczego???

 

Ponieważ prawdziwy Izrael został wygnany na północ. Trzeba więc było „podrobić proroctwa Boga” jak to w zwyczaju ma szatan i w myśl jezuickiej zasady „cel uświęca środki, poświęcić swoją synagogę, czyli zrobić to co zrobili wczesniej Asyryjczycy z Izraelitami. Wybić sporą część Edomitów a resztę wygnać. Niewielką część Edomitów zostawić. Gdzie wygnano Edomitów jak nie na Północ tereny prawdziwego Izraela – Słowian. Jak myślicie kto to są t.z.w. Chazarzy jak nie osiedli i rozmnożeni na Północy Chazary którzy mieli ponowny konflikt z Izraelitami czyli Słowianamia. Dlaczego 300 lat historii schował Watykan pod dywan???

http://www.zbawieniecom.fora.pl/sekcja-priorytetowa,29/nowa-chronologia-czyli-dodane-300-lat-historii,1834.html

Dodano czy nie dodano to mało istotne, po wygnaniu przez Rzymian Edomici zmieszali się z innymi nacjami – jak to mieli w zwyczaju – i zdobyli nad nimi przewagę. Potem po osiągnięciu odpowiedniej liczebności zaczęli toczyć krwawe wojny ze Słowianami, które przegrali. I zostali niewolnikami wśród Słowian. Edomici zawsze po przegranej wojnie posługiwali się kłamstwami – dlatego są synagogą szatana. Judaizm to religia Edomitów a ich bóstwem jest Lucyfer:

http://www.proroctwa.com/lucyfer-bogiem-judaizmu.htm

Tak naprawdę końcówka planu 3 wojen to jedna wielka niewiadoma i nie wiadomo czy szatan bynajmniej nie oszukał Wielkiej Nierządnicy zobaczmy:

„Trzecia Wojna Światowa musi się rozpocząć od przewagi różnic spowodowanych przez agenturyIlluminati pomiędzy politycznymi Syjonistami oraz liderami Świata Islamu. Owa wojna musi być prowadzona w taki sposób, ze Islam (Islamski Świat Arabski) oraz polityczny Syjonizm (Państwo Izrael)wzajemnie się zniszczą.

W tym samym czasie inne państwa, ponownie podzielone w tej kwestii będą powstrzymywane do punktu kompletnego wyczerpania fizycznego, moralnego, duchowego oraz ekonomicznego.

Wypuścimy Nihilistów oraz ateistów oraz sprowokujemy niezwykły socjalny kataklizm, który w całym tym horrorze wykaże jasno i dobitnie narodom efekty absolutnego ateizmu, pochodzenie zdziczenia i najbardziej krwawe orgie.

Wtedy na każdym miejscu, wszędzie, obywatele, zmuszeni do własnej obrony przed mniejszościami etnicznymi i rewolucjonistami, będą eksterminować owych niszczycieli cywilizacji a masy pozbawione iluzji wobec chrześcijaństwa, którego boskie duchy, formujące chrześcijaństwo bez kompasu oraz kierunku, pożądających ideałów ale bez wiedzy, gdzie umieścić swoje oddanie i adorację, otrzymają rzeczywiste światło poprzez uniwersalną manifestację czystej doktryny Lucyfera, wystawionej w końcu na publiczny widok.

To wyjawienie spowoduje w rezultacie generalny reakcyjny ruch, po którym nastąpi zniszczeniechrześcijaństwa oraz ateizmu, obydwu zwyciężonych oraz zniszczonych w tym samym czasie.”(http://www.threeworldwars.com/albert-pike2.htm EN)

http://www.zbawienie.com/plan3wojen.htm

Czy syjonizm zostanie zniszczony??? Przecież list 11 Pawła pokazuje, ze nie koniecznie. Żydzi po prostu zmienią front i stać się mogą chrześcijanami Pawłowymi, i poddać się woli Bestii czyli fałszywego Chrystusa!!!

Zobaczmy żydzi przez swego Apostoła Pawła kontrolują chrześcijaństwo w większym stopniu niż Watykan:

http://www.nowezycie.waw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=189%3Adlaczego-powinnimy-stan-za-izraelem&catid=23%3Aartykuly&Itemid=40&lang=pl

 

Ten artykuł pokazuje, że chrześcijanie wielbią fałszywy Izrael. Zydzi co ciekawe stoją za obecnym ruchem anty islamskim i przeciwko Wielkiej Wielkiej Nierządnicy:

Zarząd

 

Strona atyislamska którą sterują żydzi!!! Zobaczmy obecnie upada władza Wielkiej Nierządnicy:

http://www.proroctwa.com/brexit.htm

Kto ma stanowić drugą falę szatańskich rządów jak nie nawróceni na Pawła żydzi??? To Paweł dał tak naprawdę swoimi naukami podstawę do wpływów w polityce synagodze szatana!!! To z naukami Pawła nie może sobie dać rady Wielka Nierządnica. Zobaczmy czym była reformacja jak nie buntem zwolenników Pawła:

http://zbawienie.forumotion.com/t82-zwierze-drugie-wychodzace-z-ziemi

Czy prawosławie nie uznaje Pawła za Apostoła, podobnie jak katolicyzm??? Czyli cała Słowiańszczyzna – prawdziwy Izrael – jest pod niewolą Edomitów.

Bóg znienawidził Edomitów z prostej przyczyny z powodu ich uczynków i sojuszu z szatanem. Dlatego Bóg mówi:

(2) Umiłowałem was – mówi Pan – a wy mówicie: W czym okazałeś nam miłość? Czy Ezaw nie był bratem Jakuba? – mówi Pan – a Ja jednak umiłowałem Jakuba,

(3) Ezawa zaś znienawidziłem i spustoszyłem jego góry, i jego dziedzictwo wydałem na łup szakalom pustyni.

(4) Choćby Edom mówił: Jesteśmy wprawdzie rozbici, lecz znowu odbudujemy ruiny, to Pan Zastępów mówi: Oni odbudują, lecz Ja zburzę; i nazwą ich krajem bezeceństwa i ludem, na który Pan zawsze się gniewa. Mal. 1

(1) Widzenie Abdiasza. Tak mówi Wszechmogący Pan o Edomie: Słyszeliśmy wieść od Pana i wysłano gońca do narodów: Wstańcie! Ruszmy przeciwko niemu! Do boju!

(2) Oto uczyniłem cię małym wśród narodów, wzgardzony jesteś bardzo wśród ludzi.

(3) Pycha twojego serca zwiodła cię, który mieszkasz w rozpadlinach skalnych, swoją siedzibę umieściłeś wysoko, myśląc w swoim sercu: Kto mnie sprowadzi na ziemię?

(4) Choćbyś wzbił się wysoko jak orzeł, choćbyś założył swoje gniazdo wśród gwiazd, sprowadzę cię stamtąd – mówi Pan.

(5) Gdy złodzieje wtargną do ciebie albo nocni rabusie jakże będziesz splądrowany! Czy nie będą kradli do woli? Gdy zbieracze winogron przyjdą do ciebie, czy pozostawią choć jedno grono?

(6) Jakże ogołocony jest Ezaw; przetrząśnięte są jego skarby ukryte.

(7) Aż do granicy cię ścigali wszyscy twoi sprzymierzeńcy, zawiedli cię i wzięli nad tobą górę twoi przyjaciele; ci, którzy jedli twój chleb, zastawią na ciebie sidła.

(8) Zaiste, w owym dniu – mówi Pan – wytępię mędrców z Edomu i roztropnych z góry Ezawa; nie ma u niego roztropności.

(9) Wtedy będą przerażeni twoi bohaterowie, Temanie, wszyscy mężczyźni będą wytępieni z gór Ezawa mieczem.

(10) Z powodu zbrodni na twoim bracie Jakubie, okryje cię hańba i będziesz wytępiony na zawsze.

(11) Wówczas gdy stałeś na uboczu, kiedy to wrogowie brali do niewoli jego wojsko, a cudzoziemcy wkraczali do jego bram i rzucali losy o Jeruzalem, także ty byłeś jednym z nich.

(12) Nie paś oczu widokiem swojego brata w dniu jego nieszczęścia! Nie ciesz się z powodu synów Judy w dniu ich zagłady i nie mów zuchwale w dniu niedoli!

(13) Nie wkraczaj do bramy mojego ludu w dniu jego klęski; nie paś i ty oczu widokiem jego nieszczęścia w dniu jego klęski! I nie wyciągaj ręki po jego mienie w dniu jego klęski!

(14) Nie stój na rozstaju dróg, aby zabijać jego uchodźców! I nie wydawaj jego zbiegów w dniu niedoli!

(15) Gdyż bliski jest dzień Pana na wszystkie narody. Jak postępowałeś, tak postąpią z tobą. Odpłata za twoje postępki spadnie na twoją głowę.

(16) Bo jak piliście na mojej świętej górze, tak pić będą stale wszystkie narody; pić będą i chłeptać, i będzie z nimi tak, jak gdyby ich nigdy nie było.

(17) Lecz na górze Syjon będzie wybawienie, jest ona przecież święta, i dom Jakuba przejmie w posiadanie tych, którzy go posiadłości pozbawili.

(18) A dom Jakuba stanie się ogniem, dom Józefa płomieniem, dom zaś Ezawa słomą; podpalą go i strawią; i z domu Ezawa nikt nie ocaleje bo tak rzekł Pan.

(19) I posiądą Negeb, kraj górzysty Ezawa, i Szefelę, kraj Filistyńczyków. Posiądą też kraj Efraima i kraj Samarii, a Beniamin zajmie Gilead.

(20) Pierwsi wygnańcy, z synów Izraela, ci w Chelach, posiądą kraj Kananejczyków aż do Sarepty, a wygnańcy z Jeruzalemu, którzy są w Sefaradzie, posiądą miasta Negebu.

(21) Potem ocaleni na górze Syjon wyruszą, aby sądzić górzysty kraj Ezawa; lecz panowanie będzie należało do Pana. Ab 1

Zobaczmy wnioski z mojego artykułu o Pawle są interesujące. Paweł pisząc ten rozdział pisał do przyszłych pokoleń. Tej nauki nie mógł spisać żaden człowiek jak tylko upadły anioł realizujący wielowiekowy plan. W ten sposób pokazane są w jaki sposób synagoga szatana uzyskała potężne wpływy na świecie!!! 

 

4 uwagi do wpisu “Kłamstwo Pawła nr 7… Paweł apostoł Synagogi szatana!!!

 1. Wróg kozłów

  „Kim zatem był Paweł i nadal jest?? Jak nie w najlepszym razie wysokiej rangi upadłym aniołem lub samym szatanem!!!” + „.Przecież i ja jestem Izraelitą, z potomstwa Abrahama, z pokolenia Beniamina”.

  Bardzo ciekawe dlaczego Saul kłamiąc nazywa się akurat Beniaminitą.
  Czy dobrze pamiętam, że Beniaminici wsławili się potężnym sprzeniewierzeniem Prawu?
  Do tego stopnia, że w końcu pozostałe pokolenia Izraela wybiły za karę prawie wszystkich Beniaminitów, po tym, gdy „zagwałcili” na śmierć czyjąś żonę. Przetrwali tylko dlatego, że cały Izrael zorganizował dla nich akcję reanimacji demograficznej.
  Jeżeli Twoja hipoteza jest prawdziwa to możliwe, że świat został zwiedziony przez tego samego osobnika, który wcześniej „zepsuł” Beniaminitów i się tym chełpi publicznie.
  W takim wypadku można by było wyprowadzić logicznie równanie: Saul = szatan.
  Tyle, że szatan to wg. mnie przeciwnik Boga i nie jest to jeden osobnik, tylko mogą występować oni w liczbie mnogiej.
  Pozdrawiam

  Polubione przez 1 osoba

 2. Pingback: Pawłościaństwo – Paweł Marek Łukasz, Czyli Nieświęta Trójca Doktrynalna – Ewangeliusz Nathanielski

 3. Pingback: ( NIE) apostoł Paweł – zbiór artykułów – Liksar-naśladowca Chrystusa.

 4. Pingback: KŁAMSTWO PAWŁA NR 7… PAWEŁ APOSTOŁ SYNAGOGI SZATANA!!! – Kompendium Prawdy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s