Kłamstwo Pawła nr 8… hymn do miłości Pawła czym jest???

Hymn do miłości autorstwa Pawła z Tarsu jest jednym z najpopularniejszych tekstów. Ten tekst jest co trzeba przyznać, świetną poezją. Jednak ” hymn o miłości” jest jednym z najniebezpieczniejszych tekstów Pawła, gdyż fałszuje on onam obraz Boga oraz obraz samej rzeczywistej miłości. Oto ten Tekst:

(1) Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym.

(2) I choćbym miał dar prorokowania, i znał wszystkie tajemnice, i posiadał całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym.

(3) I choćbym rozdał całe mienie swoje, i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże.

(4) Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się,

(5) Nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego,

(6) Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy;

(7) Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi.

(8) Miłość nigdy nie ustaje; bo jeśli są proroctwa, przeminą; jeśli języki, ustaną, jeśli wiedza, wniwecz się obróci.

(9) Bo cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe nasze prorokowanie;

(10) Lecz gdy nastanie doskonałość, to, co cząstkowe, przeminie.

(11) Gdy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecię, myślałem jak dziecię, rozumowałem jak dziecię; lecz gdy na męża wyrosłem, zaniechałem tego, co dziecięce.

(12) Teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło i niby w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam tak, jak jestem poznany.

(13) Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość, te trzy; lecz z nich największa jest miłość. 1 List do Koryntian 13

Całość tekstu sprawia z pozoru dobre wrażenie, gdyż jest to naprawdę piękna poezja… no cóż ale wiele węzy ma naprawdę piękne barwy na swoich łuskach ale są bardzo jadowite. Jak to mówią ludzie „diabeł tkwi w szczegółach.

Otóż wg Pawła miłość „nie zazdrości”, otóż szkopuł w tym, że doskonała miłość Boga i wzorowana na niej miłość ludzka zazdrości. Miłość rzeczywista, zawiera element zazdrości. Oto jaka jest doskonała miłość Boga:

(3) Nie będziesz miał innych bogów poza mną.

(4) Nie czyń  dla siebie bożka ani podobizny czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i co jest na ziemi w dole, i czegokolwiek, co jest w wodzie pod ziemią.

(5) Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą,

(6) A okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Ks. Wyjścia 20

(7) Nie będziesz miał innych bogów obok mnie.

(8) Nie uczyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze i co jest na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią.

(9) Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mię nienawidzą,

(10) A okazuje łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy mię miłują i przestrzegają moich przykazań. Ks. Powt. Prawa 5

No proszę mamy dwa razy pokazane, że Bóg jest zazdrosny, czyli miłość Boga jest zazdrosna, gdyż chodzi tutaj o zakaz bałwochwalstwa. Tak Bóg sam mówi, że jest zadrosnyw swojej miłości. Co mówi Izajaszowi:

(6) Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości, odtąd aż na wieki. Dokona tego żarliwość Pana Zastępów. Iz 9

(32) Gdyż z Jeruzalemu wyjdzie resztka, a z góry Syjon poczet ocalonych. Dokona tego gorliwość Pana Zastępów. Iz 37

Otóż miłość Boga jest żarliwa czyli:

żarliwy

1. odznaczający się gorliwością, zapałem, poświęcający się czemuś z całym przekonaniem, z oddaniem;
2. świadczący o czyimś zapale, gorliwości

http://sjp.pl/żarliwy

Żarliwość oznacza miłość pełną zazdrości. Co zresztą Bóg mówi Zachariaszowi:

(2) Tak mówi Pan Wszechmocny: Żywię żarliwą miłość do Syjonu, zapłonąłem wielką o niego zazdrością. Zach.8

Czyli zobaczmy miłość Boga jest miłością pełną zazdrości i żarliwości. Tak samo każda miłość pomiędzy kobietą a mężczyzną pomiędzy rodzicami a dziećmi jest pełna żarliwości i zazdrości. Miłość bez zazdrości to nie jest żadna miłość. Czym jest zazdrość jest to uczucie, które się pojawia gdy obiekt naszych uczuć przestaje być nam wierny. Dlatego Bóg miłuje Izrael – swój naród wybrany – miłością zazdrosną. Bóg zaznaczył od razu, że jest zazdrosny i jeśli Izraelici zaczną go zdradzać (czyli uprawiać bałwochwalstwo) to ich pokarze. Tak wygląda prawdziwa miłość z zazdrością. Owszem jest coś takiego jak chorobliwa zazdrość czy nieuzasadniona zazdrość. Jednak Bóg zaznaczył, że w wypadku bałwochwalstwa staje się zazdrosny, natomiast Izraelici wiele razy dawali powód Stworzycielowi do zazdrości. 

Paweł więc w swój poemat wypowiedział ogromne kłamstwo na temat miłości ale nie jedyne zresztą…

Paweł twierdzi, że „miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się”, otóż co to oznacza??? Otóż czym jest chełpliwość:

chełpliwy

zarozumiały, samochwalczy, pyszałkowaty, przemądrzały; książkowo:
1. lubiący się chełpić, czyli oznajmiać z dumą i uznaniem o swoich własnych osiągnięciach, sugerując, żę są one wyjątkowe i niepowtarzalne;
2. właściwy komuś, kto tak się zachowuje, np. chełpliwa wypowiedź

http://sjp.pl/chełpliwy

Otóż chełpliwy to pogardliwe określenie kogoś kto się chwali lub jest chwalony. Paweł stawia tutaj – w swoim hymnie o miłości – zarzut stworzycielowi… czy tego nie zauważyliście??? Oto dowód, oto co mówi Bóg:

(5) Tak powiedział Bóg, Pan, który stworzył niebo i je rozpostarł, rozciągnął ziemię wraz z jej płodami, daje na niej ludziom tchnienie, a dech życiowy tym, którzy po niej chodzą.

(6) Ja, Pan, powołałem cię w sprawiedliwości i ująłem cię za rękę, strzegę cię i uczynię cię pośrednikiem przymierza z ludem, światłością dla narodów,

(7) Abyś otworzył ślepym oczy, wyprowadził więźniów z zamknięcia, z więzienia tych, którzy siedzą w ciemności.

(8) Ja, Pan, a takie jest moje imię, nie oddam mojej czci nikomu ani mojej chwały bałwanom.

(9) Oto wydarzenia dawniejsze już się dokonały, a to, co ma nastać, zwiastuję; zanim zacznie kiełkować, opowiem je wam.

(10) Śpiewajcie Panu pieśń nową, pieśń ku jego czci od krańców ziemi; niech zaszumi morze i wszystko, co w nim jest, wyspy i ich mieszkańcy.

(11) Niech się odezwie pustynia i ci, którzy nią ciągną, osiedla, gdzie mieszkają Kedareńczycy; niech się głośno weselą mieszkańcy skalistych gór, niech radośnie wołają ze szczytów górskich!

(12) Niech oddają Panu cześć i niech zwiastują jego chwałę na wyspach!Iz 42

Tak wg Pawła Bóg i jego miłość jest chełpliwa i nadyma się. Bóg mówi jasno:

(11) Przez wzgląd na siebie, przez wzgląd na siebie czynię to, bo jakże zbezczeszczone było moje imię; a przecież mojej chwały nie oddam innemu. Iz 48

Zobaczmy tutaj, co Paweł mówi o bałwochwalstwie, jaki jest do niego stosunek:

„Widać wyraźnie, że zakaz jest kategoryczny – bez jakichkolwiek opcji ulgowych. Zwróćmy uwagę na zupełnie odmienną opinię Pawła w tej jakże ważnej kwestii.

Rzymian 14:14 Wiem i jestem przekonany w Panu Isusie, że nie ma niczego, co by samo w sobie było nieczyste; nieczyste jest jedynie dla tego, kto je za nieczyste uważa. 15 Jeżeli zaś z powodu pokarmu trapi się twój brat, to już nie postępujesz zgodnie z miłością; nie zatracaj przez swój pokarm tego, za którego Chrystus umarł.(…) 20 Dla pokarmu nie niszcz dzieła Bożego. Wszystko wprawdzie jest czyste, ale staje się złem dla człowieka, który przez jedzenie daje zgorszenie. (…) 22 Przekonanie, jakie masz, zachowaj dla siebie przed Bogiem. Szczęśliwy ten, kto nie osądza samego siebie za to, co uważa za dobre.

Czytając powyższe wersety nie można oprzeć się wrażeniu, że Paweł cytuje satanistę… Crowley’a, który twierdzi, że człowiek powinien być sam dla siebie Prawem! Według Pawła – to człowiek, a nie Bóg decyduje co jest czyste a co nie!

Jedz, co ci się żywnie podoba, ponieważ ty uważasz to za dobre! Czy ta wypowiedź pochodzi od Isusa czy też Ducha Bożego?

Może Paweł się pomylił, albo mamy błąd tłumacza!?

1Koryntian 8:4 Co więc dotyczy spożywania mięsa, składanego w ofierze bałwanom, wiemy, że nie ma bożka na świecie i że nie ma żadnego innego boga, oprócz Jednego. 5 Bo chociaż nawet są tak zwani bogowie, czy to na niebie, czy na ziemi i dlatego jest wielu bogów i wielu panów, 6 Wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy, i jeden Pan, Isus Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy. 7 Lecz nie wszyscy mają właściwe poznanie; niektórzy bowiem, przyzwyczajeni dotąd do bałwochwalstwa spożywają mięso jako składane w ofierze bałwanom i sumienie ich z natury słabe, kala się. 8 Zapewne, pokarm nie zbliża nas do Boga, gdyż nic nie tracimy, jeśli nie jemy, i nic nie zyskujemy, jeśli jemy. 9 Baczcie jednak, aby ta wolność wasza nie stała się zgorszeniem dla słabych. 10 Albowiem jeśliby kto ujrzał ciebie, który masz właściwe poznanie, siedzącego za stołem w świątyni pogańskiej, to czyż to nie pobudzi sumienia jego, ponieważ jest słaby, do spożywania mięsa składanego w ofierze bałwanom? (…)13 Przeto, jeśli pokarm gorszy brata mego, nie będę jadł mięsa na wieki, abym brata mego nie zgorszył

Pawła rozumowanie – jest tylko jeden Bóg i dlatego wszelkie ofiary dla innych bogów nie są ważne. Jedyną przyczyną powstrzymywania się od jedzenia mięsa ofiarowanego bałwanom byłoby ewentualne gorszenie się innych. Inaczej mówiąc, Paweł – zaleca – jedz wszystko, ale nie przy wszystkich, bo słabi duchowo się zgorszą.

Żeby nie było żadnych wątpliwości Paweł powtórzył to jeszcze bardziej dosadnie.

1Koryntian 10:25 Wszystko, co się sprzedaje w jatkach, jedzcie, o nic nie pytając dla spokoju sumienia; 26 Albowiem Pańska jest ziemia i to co ją wypełnia. 27 A jeśli was kto z niewiernych zaprosi, a chcecie pójść, jedzcie wszystko, co wam podadzą, o nic nie pytając dla spokoju sumienia. 28 A jeśliby wam ktoś powiedział: To jest mięso złożone w ofierze bałwanom, nie jedzcie przez wzgląd na onego, który na to wskazał, i dla spokoju sumienia; 29 Mówię zaś nie o twoim sumieniu, lecz o sumieniu bliźniego; bo dlaczegóż by moja wolnośćmiała być sądzona przez cudze sumienie? 30 A jeśli ja z dziękczynieniem coś spożywam, dlaczego mają mi złorzeczyć za to, za co ja dziękuję? 31 A więc: Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą.

Jest ewidentne, że Paweł zaleca jedzenie mięsa składanego w ofierze bałwanom na… chwałę Bożą!

Nie pytaj – czy z krwią, czy z ofiar dla demonów! „Jedz i o nic nie pytaj” – niemal jak szatan w ogrodzie Eden!”

http://www.zbawienie.com/apostol-Pawel-6.htm

Czyli Paweł w swoim hymnie do miłości oskarża Boga, stworzyciela całego świata o jego miłość która wg Saula jest zazdrosna chełpliwa i nadymająca się… ale zarzutów jest więcej..

Otóż wg Pawła miłość „nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego,”….

Te sformowania to także zarzut do Boga. Bóg mówi, ze nikomu nie odda swojej chwały, dlatego szuka swego, czyli sprawiedliwości!!! A czym est sprawiedliwość jak nie oddanie każdemu wg jego uczynków:

(9) Czyż za to nie mam ich karać – mówi Pan – i czy na takim narodzie nie mam szukać odpłaty? Jr 5 

Tak Bóg szuka swego czyli sprawiedliwości z powodu swojej miłości do Izraela. Izrael postępuje niesprawiedliwie więc Bóg szuka odpłaty na takim narodzie. Tak samo, jak właściciel firmy szuka sprawiedliwej zapłaty dla pracownika – jeśli ten ciężko i uczciwie pracuje to go nagradza a jeśli się leni i oszukuje to ten go karze. Dzięki takiemu postępowaniu właścicieli firmy dają im coraz większy zysk… dzieje się tak dlatego ponieważ właściciela szukają także swego.

A co ze sformułowaniami „nie unosi się i nie myśli nic złego”??? Otóż Paweł stawia zarzut Bogu, że się unosi i z tego powodu karze grzeszników. Tak Bóg w swoim gniewie myśli jak ukarać grzeszników. Pamiętacie dlaczego Bóg zesłała potop???

(5) A gdy Pan Bóg widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe,

(6) Smucił się Pan Bóg, że uczynił człowieka na ziemi i rozważał głęboko nad tym w sercu swoim.

(7) I rzekł Pan: Zgładzę człowieka, którego stworzyłem, z powierzchni ziemi, począwszy od człowieka aż do bydlęcia, aż do płazów i ptactwa niebios, gdyż smutno mi, że je uczyniłem.

(…)

(11) Ale ziemia była skażona w oczach Boga i pełna nieprawości.

(12) I spojrzał Bóg na ziemię, a oto była skażona, gdyż wszelkie ciało skaziło drogę swoją na ziemi.

(13) Rzekł tedy Bóg do Noego: Położę kres wszelkiemu ciału, bo przez nie ziemia pełna jest nieprawości; zniszczę je wraz z ziemią. Rodz. 6

Tak Paweł stawia, zarzut Bogu, że się unosi i sam Bóg o tym mówi:

(2) Zanim staniecie się jak plewa, którą wiatr unosi, zanim was dosięgnie żar gniewu Pana, zanim zaskoczy was dzień gniewu Pana!

(3) Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy wypełniacie jego prawo! Szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, może się ukryjecie w dniu gniewu Pana. Sof. 2

Bóg się unosi z powodu niesprawiedliwości – czyli gniew Boga jest słuszny. Oto co Bóg mówi o Sobie:

(14) I rzekł do mnie anioł, który rozmawiał ze mną: Wołaj i mów: Tak mówi Pan Zastępów: Żywię żarliwą miłość do Jeruzalemu i do Syjonu.

(15) Natomiast porywa mnie wielki gniew na narody pewne siebie, które wtedy, gdy się trochę gniewałem, przyczyniły się do nieszczęścia. Zach. 1

Jednak gniew Boga jest krótki i jego miłosierdzie jest wielkie co pokazuje przykład Mojrzesza:

(5) Zobaczywszy to, zbudował Aaron ołtarz przed nim i kazał obwołać: Jutro będzie święto Pana.

(6) I wstawszy nazajutrz wcześnie rano, złożyli ofiary całopalne i przynieśli ofiary pojednania; i usiadł lud, aby jeść i pić. Potem wstali, aby się bawić.

(7) Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: Zejdź na dół, gdyż sprzeniewierzył się lud twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej.

(8) Rychło zeszli z drogi, jaką im nakazałem. Zrobili sobie cielca ulanego, oddali mu pokłon, złożyli mu ofiarę i mówili: To są bogowie twoi, Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej.

(9) Rzekł jeszcze Pan do Mojżesza: Patrzę na lud ten i widzę, że jest to lud twardego karku. (Tekst masorecki)

(10) Teraz zostaw mnie, żeby zapłonął mój gniew na nich. Wytracę ich, a ciebie uczynię wielkim ludem.

(11) Lecz Mojżesz łagodził gniew Pana, Boga swego i mówił: Dlaczegóż, Panie, płonie gniew twój przeciwko ludowi twojemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką siłą i ręką potężną?

(12) Dlaczego to mają rozpowiadać Egipcjanie: W złym zamiarze wyprowadził ich, by pozabijać ich w górach i wytracić z powierzchni ziemi. Odwróć się od zapalczywości swego gniewu i użal się nad złem, jakie chcesz zgotować ludowi swemu.

(13) Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela, sługi twoje, którym poprzysiągłeś na siebie samego, mówiąc do nich: Rozmnożę potomstwo wasze jak gwiazdy niebios i całą tę ziemię, o której mówiłem, dam potomstwu waszemu i posiądą ją na wieki,

(14) I użalił się Pan nad złem, które zamierzał sprowadzić na swój lud. Wyjść.32

Gniew Boga jest krótki ale gwałtowny i potężny:

(8) Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan: Oto również Ja wystąpię przeciwko tobie i na oczach narodów dokonam moich sądów pośród ciebie.

(9) I z powodu wszystkich twoich obrzydliwości dokonam na tobie czegoś, czego jeszcze nie uczyniłem i czego już nigdy nie uczynię.

(10) Dlatego ojcowie jeść będą swoich synów pośród ciebie, a synowie jeść będą swoich ojców i wykonam na tobie wyroki, i rozproszę na wszystkie strony wszystko, co po tobie zostanie.

(11) Dlatego jako żyję – mówi Wszechmocny Pan – ponieważ moją świątynię splugawiłeś wszystkimi swoimi ohydami i wszystkimi swoimi obrzydliwościami, dlatego również Ja odrzucę cię, moje oko nawet nie drgnie i także Ja nie będę miał litości.

(12) Jedna trzecia z ciebie pomrze od zarazy i zginie pośród ciebie z głodu, a jedna trzecia padnie od miecza wokoło ciebie, a jedną trzecią rozrzucę na wszystkie strony i miecz za nimi wyciągnę.

(13) Potem ustanie mój gniew, a uspokoję moją zapalczywość na nich i pokrzepię się; wtedy poznają, że Ja, Pan, przemawiałem w żarliwości, gdy na nich swój gniew wywierałem. Ez 5

Ale czy gniew normalnego człowieka który widzi jawną niesprawiedliwość – np. jak jakiś pedofil krzywdzi dziecko – nie wybucha gwałtownym gniewem??? Jesteśmy my ludzie stworzeni na obraz i podobieństwo Boga więc nasze reakcje są podobne do reakcji Boga!!!

(26) Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka zgodnie z naszym obrazem i podobieństwem, i niech panuje nad rybami morskimi i nad latającymi stworzeniami niebios, i nad trzodami, i nad całą ziemią, i ponad wszelkimi gadami które pełzają po ziemi.

(27) I uczynił Bóg człowieka,  zgodnie z obrazem Boga go uczynił, stworzył mężczyznę i kobietę. Rodz. 1

Wg Pawła miłość „Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi.”…

otóż czy Bóg jest tak naiwny aby wierzyć każdemu kłamcy, znosić wszystkie grzechy w nieskończoność??? Nie Biblia mówi, że Bóg wierzy tym ludziom którzy wypełniają Jego prawo i wolę. Tak samo jak my ludzie wierzymy tym ludziom którzy nas nie okłamali. Czy Bóg wszystko zakrywa… czy raczej Bóg pokazuje zło i dobro całemu światu!!!

(21) Bo jego oczy patrzą na drogi człowieka i On widzi wszystkie jego kroki.

(22) Nie ma ciemności ani mroku, gdzie mogliby się ukryć złoczyńcy, Hioba 34

A co mówi Isus:

(26) Przeto nie bójcie się ich; albowiem nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajnego, o czym by się dowiedzieć nie miano.

(27) Co mówię wam w ciemności, opowiadajcie w świetle dnia; a co słyszycie na ucho, głoście na dachach. Mat 10

Czy Bóg naprawdę wszystko znosi… a co z potopem i innymi karami za zło jakie wyrządzili ludzie oraz upadłe anioły??? Czy Bóg wszystkiego się spodziewa, czy raczej szatan musi się spodziewać wszystkiego po Bogu, który w swoich proroctwach oznajmia swoje plany – które są zakryte dla grzeszników a nawet dla inteligentnych aniołów, ale ujawnia je prostym podobny ludziom.

(25) W tym czasie odezwał się Isus i rzekł: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Mat 11

Tak Paweł zupałnie zakłamuje  w swoim hymnie do miłości obraz rzeczywistej miłości Boga czy samem miłości!!!

Paweł twierdzi, że „Miłość nigdy nie ustaje; bo jeśli są proroctwa, przeminą; jeśli języki, ustaną, jeśli wiedza, wniwecz się obróci.”…

A co mówi Isus o proroctwach i prawie, przecież to one nie przeminą:

(17) Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków; nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić.

(18) Bo zaprawdę powiadam wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. Mat 5

To prawo Boga nie przeminie:

(6) Ustanowił je na wieki wieczne, Ustalił porządek, który nie minie. Psalm 148

Co jest jeszcze trwałe:

(13) I widziałem w widzeniach nocnych: Oto na obłokach niebiańskich przyszedł ktoś, podobny do Syna Człowieczego; doszedł do Sędziwego i stawiono go przed nim.

(14) I dano mu władzę i chwałę, i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki, Jego władza – władzą wieczną, niezmienną, jego królestwo – niezniszczalne. Dan 7

Tak każde słowo Boga nie przeminie!!! Miłość jako uczucie może przeminąć do danej osoby. Bóg przestaje kochać osoby które czynią niesprawiedliwość. Czy myślicie, że Bóg nie kochał szatana gdy go stworzył??? Co mówi Bóg:

(12) Synu człowieczy, zanuć pieśń żałobną nad królem Tyru i powiedz mu: Tak mówi Wszechmocny Pan: Ty, który byłeś odbiciem doskonałości, pełnym mądrości i skończonego piękna,

(13) Byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym; okryciem twoim były wszelakie drogie kamienie: karneol, topaz i jaspis, chryzolit, beryl i onyks, szafir, rubin i szmaragd; ze złota zrobione były twoje bębenki, a twoje ozdoby zrobiono w dniu, gdy zostałeś stworzony.

(14) Obok cheruba, który bronił wstępu, postawiłem cię; byłeś na świętej górze Bożej, przechadzałeś się pośród kamieni ognistych.

(15) Nienagannym byłeś w postępowaniu swoim od dnia, gdy zostałeś stworzony, aż dotąd, gdy odkryto u ciebie niegodziwość.

(16) Przy rozległym swoim handlu napełniłeś swoje wnętrze gwałtem i zgrzeszyłeś. Wtedy to wypędziłem cię z góry Bożej, a cherub, który bronił wstępu, wygubił cię spośród kamieni ognistych. Ez 28

Bóg wywyższył szatana i dopóki ten wypełniał prawo Stworzyciela to uzyskiwał miłość od Niego. Gdy tylko zaczął łamać prawo Boga to ta miłość Boga ustała!!!!

A zatem miłość nie jest wieczna i to jest kłamstwo Pawła. Miłość Boga może być wieczna w stosunku do Stworzeń mu posłusznych i go kochających.

 

Co jeszcze Paweł pisze o miłości: „Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość, te trzy; lecz z nich największa jest miłość.”…

Jak nam wiadomo, Paweł mając na myśli wiarę ma na myśli pustosłowną deklaracje wiary bez uczynków:

https://cyryl27.wordpress.com/2016/02/11/klamstwa-pawla-cz1-czyli-zbawienie-z-wiary/

Natomiast nadzieja, dlaczego Paweł ją umieścił??? Ponieważ jak mawiali Rzymianie:

Spes mater stultorum czyli Nadzieja matką głupich

Paweł był obywatelem Rzymu i miał na celu ogłupić ludzi. Czy hymn do miłości nie jest swego rodzaju ogłupieniem ludzi czytających Biblie w której są słowa Boga i jego Syna???

Miłość dla Pawła to jest przeciwieństwo miłości Boga i miłości ludzi!!! Miłość jest najważniejsza spośród trzech cech jakie daje nam Paweł. Czyli spośród pustosłownej deklaracji wiary bez uczynków i naiwnej nadziei.

 

Co ciekawe sama miłość przestwiona przez Pawła to tak naprawdę jest obojętność. Ludzie którzy czują miłość mają wg Pawła nie zazdrościć, wszystko znosić i w zasadzie nic nie czuć!!! Czyli mają być obojętni wobec obiektu swoich uczuć. A przecież jakie jest prawo Boga i doskonała definicja miłości:

(37) A On mu powiedział: Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej.

(38) To jest największe i pierwsze przykazanie.

(39) A drugie podobne temu: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Mat 22

A co jest w sercu jak nie gniew czy zazdrość??? A co jest w myśląc jak nie inteligencja która nie pozwala być naiwnym i we wszystko wierzyć??? Teraz wiecie czym jest hymn do miłości Pawła!!!

14 uwag do wpisu “Kłamstwo Pawła nr 8… hymn do miłości Pawła czym jest???

 1. Nathanielysander

  Witam,
  Korynt był w czasach Pawła dużym miastem i stolicą prowincji: https://en.wikipedia.org/wiki/Achaea_(Roman_province)
  Saul Koryntianom zapewnia mówienie językami i opętanie przez demona w ładnym opakowaniu gratis:)
  Zapewne wielu zna 11 rozdział 2 Listu Do koryntian i fragment:
  (14) I nic dziwnego; wszak i szatan przybiera postać anioła światłości.
  Obrońcy Pawła powiedzą że chodzi tu o fałszywych ludzi. Cały tekst wygląda już inaczej. Więc go zacytuję:

  (1) Obyście umieli znieść odrobinę niedorzeczności z mojej strony. W samej też rzeczy znosicie. (2) Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą; albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą,(3) Obawiam się jednak, ażeby, jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi.(4) Bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Isusa, którego myśmy nie zwiastowali, lub gdy przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, lub inną ewangelię, której nie przyjęliście, znosicie to z łatwością.(5) Lecz uważam, że ja w niczym nie ustępuję tym arcyapostołom.(6) Choć tedy jestem prostakiem w mowie, to jednak nie w poznaniu; owszem, okazaliśmy je przed wami wszystkimi pod każdym względem.(7) Albo czy popełniłem grzech, poniżając siebie samego, abyście wy byli wywyższeni, że za darmo zwiastowałem wam ewangelię?(8) Inne zbory złupiłem, przyjmując pomoc pieniężną, by móc wam służyć,(9) A w czasie pobytu u was, cierpiąc niedostatek, nikomu nie byłem ciężarem; gdyż braki moje pokryli bracia, którzy przybyli z Macedonii; pilnowałem się i będę się pilnował, by w niczym nie być wam ciężarem.(10) Jak prawda Chrystusowa jest we mnie, tak tej chluby nikt mi nie odbierze w granicach Achai.(11) Dlaczego? Czy dlatego, że was nie miłuję? Bóg to wie!(12) A to, co czynię, czynić też będę nadal, aby odebrać podstawę tym, którzy chcą mieć podstawę, by w tym, czym się chlubią, byli takimi, jakimi my jesteśmy.(13) Tacy bowiem są fałszywymi apostołami, pracownikami zdradliwymi, którzy tylko przybierają postać apostołów Chrystusowych.(14) I nic dziwnego; wszak i szatan przybiera postać anioła światłości.(15) Nic więc nadzwyczajnego, jeśli i słudzy jego przybierają postać sług sprawiedliwości; lecz kres ich taki, jakie są ich uczynki.

  * Paweł się Tutaj zdradził obrońcy Pawła zaprotestują że chodzi o zwodzicieli. A co jeśli Paweł wersetem 14 odpalił działo w stronę Piotra. Ciekawe że Paweł nie mówi ‘’Piotr’’ ale aramejskie słowo Kefas (kolejny argument na to że Paweł jest pierwszym arameizatorem i zażydza Biblię. Doktryny Pawła powodują że ludzi wierzą w niebiblijne doktryny: istnienie duchów, czyściec a nawet piekło na wieczność (gr. : Κόλαση f ‎(Kólasi); γέεννα ‎(géenna)

  Pozatym Paweł oferuje miłość bez seksu (bo według Paulościan jest on brudny, ale o kulcie Molocha/Baala (dla którego Kartagińczycy spalali własne dzieci bo myśleli że z Rzymem wygrają) i innych zboczeniach mało sprzeciwu słychać.

  Habakuk 3:18 Lecz ja będę radował się w Panu, weselił się w Bogu mojego zbawienia.

  Polubione przez 1 osoba

 2. Pingback: Pawłościaństwo – Paweł Marek Łukasz, Czyli Nieświęta Trójca Doktrynalna – Ewangeliusz Nathanielski

 3. Pingback: ( NIE) apostoł Paweł – zbiór artykułów – Liksar-naśladowca Chrystusa.

 4. Pingback: Pawłościaństwo – Nr.5 List Pawła Do Koryntian – Ewangeliusz Nathanielski

 5. Pingback: KŁAMSTWO PAWŁA NR 8… HYMN DO MIŁOŚCI PAWŁA CZYM JEST??? – Kompendium Prawdy

 6. Szczepan Samson

  Łał, jestem w szoku, co za bełkot! Ludzie, którzy piszecie te bzdury, życzę wam z całego serca abyście poznali Miłość. Módlcie się do Ducha Św. zanim sięgniecie do Pisma Św. Proście o mądrość i prowadzenie bo widzę zamęt pod czaszką taki że aż mi się żal zrobiło i płaczę nad stanem duchowym autorów i stąd komentarz.
  Chcesz poznać prawdziwego Boga jeden z drugim to zapraszam do głoszenia Ewangelii w myśl ubrać, nakarmić, napoić, odwiedzić, przyjąć. Więzienia i szpitale czekają pełne ludzi czekających na Ewangelię ale przecież znacznie łatwiej „błyszczeć” swoją skrzywioną teologią w internecie. Dopóki nie zaczniesz robić tych wymienionych nie wydoskonalisz się w Miłości i nie poznasz Boga. Nie polecam dyskusji, końcówka mówi sama za siebie:
  „A co jest w sercu jak nie gniew czy zazdrość??? A co jest w myśląc jak nie inteligencja która nie pozwala być naiwnym i we wszystko wierzyć??? Teraz wiecie czym jest hymn do miłości Pawła!!!”
  Widzę osobę, która nie zna lub nie rozumie Ewangelii oraz na czym polegało zwycięstwo Jezusa. Osobowość, emocje właściwe tobie składają się na twoją osobowość i owszem Bóg też jest osobą więc ma osobowość i nie martwcie się, wyzbyjcie się lęków bo Bóg was kocha właśnie taka miłością jaką opisuje Paweł i Jan a nade wszystko czaka na was i kibicuje wam – nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię!
  Demony kłamstwa, lęku, okultyzmu, religijne i wszystkie ich korzenie wynieście się w imię Jezusa i nie wracajcie. Amen
  PS. Owszem Bóg kocha całe swoje stworzenie i dla tego nie pozwolił nam go niszczyć (szatana) tylko oddalać.

  Polubienie

  1. Twoje argumenty pokazują twoją bezradność.

   Wielu ewangelistów Pawła chodzi do wiezienia i obiecuje im to o czym ty piszesz:

   „Demony kłamstwa, lęku, okultyzmu, religijne i wszystkie ich korzenie wynieście się w imię Jezusa i nie wracajcie. Amen”

   I efekt jest mizerny, więźniowie po chwilowym zachwycie i ekstazie znowu powracają do swoich grzechów dlaczego???

   Ponieważ Paweł obiecuje największe kłamstwo, że wystarczy deklaracja wiary i wyznanie imię Isusa/ Jezusa aby zostać zbawionym uczynki zaś nikogo nie zbawiają.

   Tymczasem to uczynki i wypełnianie Tory codziennie zwalczanie swoich grzesznych nawyków daje zbawienie. Oto są słowa Isusa:

   (24) Wtedy Isus rzekł do uczniów swoich: Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój, i niech idzie za mną. Mat 16

   Krzyż jest symbolem grzechu, gdyż grzech to łamanie Prawa zaś karą za grzech jest śmierć. A zatem krzyż to symbol kary za grzechy. A zatem Isus mówi aby zaprzeć się samego siebie czyli zwalczać swój grzech codziennie wiele lat czyli dosłownie nosić ciężki krzyż czyli codziennie zwalczać pokusy które piętnowaliśmy latami. Zobacz otyłość którą nabyło się przez lata przez obżarstwo czy alkoholizm zwalcza się latami i do końca swego życia trzeba uważać aby nie wpaść ponownie w ten sam grzech.

   I to jest rzeczywista ewangelia Isusa czyli powrót do wypełniania prawa Bożego, poprzez ciężką pracę nad swoimi przywarami.

   Tymczasem Paweł i jego ewangeliści bredzą o swojej miłości, która jest tak naprawdę głupotą i o tym, że przy pomocy magicznego słowa „Jezus” wszystkie grzechy prysną i jesteśmy nowym człowiekiem.

   Co do więźniów to w Polsce ( a piszę w języku Polskim) mają internet i mogą przeczytać moje czy Henryka lub jakiekolwiek artykuły… tylko jak powiedział Isus:

   „(7) Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie; pukajcie, a otworzą wam.” Mat 7

   Trzeba chcieć szukać i prosić o to Boga. Tymczasem chodzenie do więzień przez różnych ewangelistów Pawła przypomina:
   „(15) Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że obchodzicie morze i ląd, aby pozyskać jednego współwyznawcę, a gdy nim zostanie, czynicie go synem Gehenny dwakroć gorszym niż wy sami.” Mat 23

   Imamowie też chodzą po więzieniach i nawracają więźniów. Tymczasem prawda jest prozaiczna człowiek aby zostać zbawiony musi sam prosić Boga od tego aby uwolnił go z danego grzechu. Sam tak miałem prosiłem Boga o uwolnienie mnie z grzechów i ciężko nad nimi pracowałem przy ogromnym wsparciu Boga i jego Pomazańca, latami i nadal nad nimi pracuje.

   Tymczasem głoszenie ewangelii do wszystkich nawet tych niezainteresowanych przypomina:

   „(6) Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie pereł swoich przed wieprze, aby was nie podeptały nogami swoimii i obróciwszy się, was nie rozszarpały.” Mat 7

   Widzisz gadasz do tłumu w którym jedna czy kilka osoba jest zainteresowana…. wiesz jaki jest efekt, znudzony tłum zacznie ci przeszkadzać a zainteresowani nic się nie dowiedzą z powodu reakcji tłumu która im zwyczajnie przeszkadza. Przypomina mi to spędy młodzieży jak chodziłem do kościoła, kilka osób zainteresowanych a reszta z nudów przeszkadza.

   Pozdrawiam ciebie i jednak proponuje abyś odnosił się bardziej merytorycznie a nie dawał mi argumenty które działają tylko na wyznawców Pawła z Tarsu.

   Polubione przez 1 osoba

  2. Szczepan skąd wiesz co jest w moim sercu ??? Na podstawie moich wpisów???

   Prawda jest taka kolego, że ja atakuje twojego guru Pawła z Tarsu i ty się zwyczajnie zdenerwowałeś i różnymi sztuczkami sofistycznymi go bronisz!!!!

   Skoro dla ciebie bełkotem są słowa Isusa to ja nie mam o czym z tobą dyskutować.

   Biblia mówi jasno Bóg nienawidzi grzechu i kocha tylko sprawiedliwych lub ludzi odwracających się od grzechu czy z nimi walczących.

   Dlatego Paweł w swoim hymnie o miłości zwyczajnie kłamie.

   Nie bronie ci pomagać potrzebującym. Więc Szczepanie pomagaj, jednak zacznij polemizować z moimi argumentami a nie wypisuj mi co mam robić bo nawet nie wiesz co ja robię a czego nie.

   Pozdrawiam.

   Polubienie

 7. n/a

  „Co ciekawe sama miłość przestwiona przez Pawła to tak naprawdę jest obojętność. Ludzie którzy czują miłość mają wg Pawła nie zazdrościć, wszystko znosić i w zasadzie nic nie czuć!!!”

  czym to się różni od poniższego

  „38 Słyszeliście, że powiedziano: Oko za oko i ząb za ząb!17 39 18 A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi! 40 Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz! 41 Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące! 42 Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie.
  43 Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził20. 44 A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują;”

  Polubienie

 8. Bartek Bartosz

  Gdy jako dziecko musialem chodzić do ŚJ to się nasluchalem o tej „miłości pawla” i napatrzylem na hipokryzje „braci” i „siostr” dzielenie braci na lepszych i gorszych „mocnych duchowo” i „slabszych”
  Do Pawła i jego nauki mam taką awersje 😠
  Co jest niebezpieczne w naukach ŚJ to to że oni nie preferuja zbawienia z wiary tylko często cytują Jakuba „że wiara bez uczynkow jest martwa ” ale za to walą Pawłem jak z armaty ,grzmia z mównic
  Zajebiście wyjaśniłes ten cały hymn tego opętanego Faryzeusza ☺
  Nasz Bóg ma osobowość a nie jest tylko „miłością ” jak głosił ten Wrog prawdziwej Ewangelii.

  Polubienie

 9. Alicja

  Witam, i nie zgadzam się z Autorem tekstu. Hymn o miłości doświadczyłam w swoim własnym życiu. Jeśli masz dziecko (ja go nie mam) nie będziesz go zastraszał miłością. Musisz do niego podejść łagodnie i delikatnie. Wolna Wola, dana człowiekowi od samego Boga pozostawia wybór,.. wybór dojrzewania również. Miłość Boga, której się nauczyłam jest surowa, wymagająca, radykalna, pozwalająca na wiele, ale tylko w pewnej mierze. Miarę zna Bóg i Ci, którzy dostali dar widzenia miarę człowieka. Ja kroczę za Bogiem i jestem zaskoczona tym, jak bardzo własnymi pojęciami i wyobrażeniami o Bogu karmimy swoje EGO. Mi matka trójki dzieci zarzuciła oschłość, spokój, który wg niej jest zły, wyniosłość i oczytanie. A idę za Bogiem, On mi powiedział, nie jej się masz podobać a tylko mnie. Jestem pod kontrolą dobrego i bożego spowiednika, a sama spowiedź jest strasznie oschła i nieprzejednana w treści, Bóg nas prowadzi i ten kapłan wraz ze mną przeżywa[my] Boga na nowo i od nowa, .. każdego dnia. TYLKO i TYLKO dojrzały człowiek w doświadczenia i dziecięco prosty w swej duszy odnajdzie wąską i ciasną drogę do Królestwa Bożego [dzisiejsze czytanie]. Dziękuję.

  Polubienie

 10. Pingback: Gnoza z Babilonu przeciwko Biblii i Słowom Boga… – Blog Cyryla

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s