Potrzeba bycia ważnym a pycha i pokora….

Zauważyłem coś ciekawego, co jest siłą napędową wszystkich uczynków dobrych i złych??? To jest ważne pytanie. Odpowiedź moim zdaniem jest kluczowa aby zrozumieć jak funkcjonujemy.

Otóż podstawową siłą napędową wszystkich uczynków jest, POTRZEBA BYCIA WAŻNYM!!!!

Dale Carnegie w swojej książce „Jak zdobyć przyjaciół i zjednywać sobie ludzi” na stronie 145 streścił 6 sposobów aby sprawić, żeby ludzie nas lubi, oto one:

ZASADA PIERWSZA:

Okazuj ludziom szczere zainteresowanie.

ZASADA DRUGA

Uśmiechaj się.

ZASADA TRZECIA

Pamiętaj, że własne nazwisko to dla człowieka najsłodsze i najważniejsze słowo spośród wszystkich słów świata. 

ZASADA CZWARTA 

Bądź dobrym słuchaczem. Zachęcaj rozmówcę aby mówił sam o sobie.

ZASADA PIĄTA

Mów o tym, co interesuje twojego rozmówcę.

ZASADA SZÓSTA 

Sprawa aby twój rozmówca poczuł się ważny – i zrób to szczerze.

Zauważmy jedno, te sześć zasad wykorzystują prawo jakie rządzi ludźmi czyli, PRAWO O POTRZEBIE BYCIA WAŻNYM!!! Nie tylko ludzie podlegają temu prawu ale także aniołowie oraz prawdopodobnie sam Bóg. Dlaczego ponieważ księga rodzaju mówi:

 

(26) Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka zgodnie z naszym obrazem i podobieństwem, i niech panuje nad rybami morskimi i nad latającymi stworzeniami niebios, i nad trzodami, i nad całą ziemią, i ponad wszelkimi gadami które pełzają po ziemi.

(27) I uczynił Bóg człowieka,  zgodnie z obrazem Boga go uczynił, stworzył mężczyznę i kobietę. Rodz. 1

Zauważmy jedno, człowiek w swoich emocjach, pragnieniach i prawach na jakich funkcjonuje jest podobny do Boga jak i do aniołów. Potrzeba bycia ważnym to prawo, które podlega w zasadzie każda istota. Zobaczmy Bóg najsurowiej każe bałwochwalstwo:

(4) Nie czyń  dla siebie bożka ani podobizny czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i co jest na ziemi w dole, i czegokolwiek, co jest w wodzie pod ziemią.

(5) Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą,

(6) A okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Wyjść 20

(14) Gdyż nie będziesz się kłaniał innemu bogu. Albowiem Pan, którego imię jest „Zazdrosny”, jest Bogiem zazdrosnym. Wyjść 34

(12) Strzeż się, abyś nie zapomniał o Panu, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

(13) Będziesz przejęty czcią dla Pana, twojego Boga, i jemu będziesz służył, i na imię jego przysięgał.

(14) Nie pójdziecie za innymi bogami, za bogami ludów, które są naokoło was,

(15) Gdyż pośród ciebie jest Pan, Bóg twój, Bóg zazdrosny. Niechaj więc nie zapłonie przeciwko tobie gniew Pana, Boga twego, by cię nie wytępił z powierzchni ziemi. Powt. Prawa 6

(19) I rzekł Jozue do ludu: Nie możecie służyć Panu, gdyż jest On Bogiem świętym, Bogiem zazdrosnym, nie odpuści wam przewinień i grzechów waszych.

(20) Jeżeli opuścicie Pana i służyć będziecie obcym bogom, to On odwróci się, sprowadzi ma was nieszczęście i wygubi was, chociaż przedtem wyświadczał wam dobrodziejstwa. Jozuego 24

Zobaczmy Bóg jest zazdrosny i dlatego dla Niego najgorszym rodzajem łamania prawa jest bałwochwalstwo. Bóg jasno powiedział, że jest zazdrosny i nikomu nie odda swojej chwały:

(8) Ja, Pan, a takie jest moje imię, nie oddam mojej czci nikomu ani mojej chwały bałwanom. Iz 42

Dlaczego tak jest?? Ponieważ podstawą mocy twórczej Boga była jego potrzeba bycia najważniejszym, bycia Bogiem dla istot które stworzył czyli aniołów i ludzi. Oto na czym polega całe prawo Boga:

(37) A On mu powiedział: Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej.

(38) To jest największe i pierwsze przykazanie.

(39) A drugie podobne temu: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Mat 22

Zobaczmy to Bóg ma być najważniejsza istotą w naszym życiu, dlatego tylko jemu jest należy się cześć jako Bogu. Oto powtórzenie tego prawa:

(4) Słuchaj, Izraelu! Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie!

(5) Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej siły swojej.

(6) Niechaj słowa te, które Ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu. Powt. Prawa 6

(17) Nie będziesz chował w sercu swoim nienawiści do brata swego. Będziesz gorliwie upominał bliźniego swego, abyś nie ponosił za niego grzechu.

(18) Nie będziesz się mścił i nie będziesz chował urazy do synów twego ludu, lecz będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Jam jest Pan! Kapł. 19

Zobaczmy Bóg chce być najważniejszy dla każdej istoty (szczególnie obdarzonych rozumem i wolną wolą takich jak aniołowie i ludzie) i jest to sprawiedliwe. Ta potrzeba bycia najważniejszym spowodowała, że każda istota na ziemi i w niebie powstała na skutek mocy twórczej Boga!!! Bóg z tej potrzeby dla istot które go miłują chce dalej tworzyć rzeczy tak dobre, że:

(1) I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma.

(2) I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego.

(3) I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi.

(4) I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już. nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Ap 21

Czyli Bóg chce dalej tworzyć dla istot które go miłują i wielbią z całych swoich sił, serc, dusz. Tak to prawo powoduje, że Bóg chce nas obdarzyć – za naszą lojalność i miłość do Niego – rzeczami tak dobrymi, że nawet nie jesteśmy sobie tego wyobrazić, a życie wieczne to dopiero początek.

Co ciekawe także szatan podlega tej potrzebie bycia ważnym. Co mówi Bóg Izajaszowi:

(11) Twoją pychę i brzęk twoich lutni strącono do krainy umarłych. Twoim posłaniem zgnilizna, a robactwo twoim okryciem.

(12) O, jakże spadłeś z nieba, ty, gwiazdo jasna, synu jutrzenki! Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów!

(13) A przecież to ty mawiałeś w swoim sercu: Wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze narad, na najdalszej północy.

(14) Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym. Iz 14

Czyli aniołowie a szczególnie upadli aniołowie odczuwają tę potrzebę bycia ważnym. Tą samą potrzebę bycia ważnym odczuwamy także my ludzie.

Jednak zauważmy coś ciekawego. Otóż Bóg ma prawo wymagać od nas bycia najważniejszym z uwagi na to, ze stworzył wszystko w tym nas. Natomiast szatan i upadli aniołowie  jakim prawem żądają bycia najważniejszymi takimi jak Bóg??? Przecież to szatan i upadli sprowadzili na ten doskonały świat i na ludzi, śmierć, choroby i przekleństwo nad ziemią:

(13) Wtedy rzekł Pan Bóg do kobiety: Dlaczego to uczyniłaś? I odpowiedziała kobieta: Wąż mnie zwiódł i jadłam.

(14) Wtedy rzekł Pan Bóg do węża: Ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła i wszelkiego dzikiego zwierza. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni życia swego!

(15) I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem;  jeden z potomków kobiety, ten ukręci ci głowę a ty ukąsisz Go w piętę.

(16) Do kobiety zaś rzekł: Pomnożę dolegliwości brzemienności twojej, w bólach będziesz rodziła dzieci, mimo to ku mężowi twemu pociągać cię będą pragnienia twoje, on zaś będzie panował nad tobą.

(17) A do Adama rzekł: Ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc: Nie wolno ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie! W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego!

(18) Ciernie i osty rodzić ci będzie i żywić się będziesz zielem polnym.

(19) W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty; bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Rodz. 3

Szatan i upadli sprowadzili na świat śmierć ponadto spowodowali potop i wszelkie zło co pokazuje Biblia i cała historia naszego świata. Motywem działania szatana i upadłych była pycha, co Bóg mówi nie tylko Izajaszowi ale także Ezechielowi:

(12) Synu człowieczy, zanuć pieśń żałobną nad królem Tyru i powiedz mu: Tak mówi Wszechmocny Pan: Ty, który byłeś odbiciem doskonałości, pełnym mądrości i skończonego piękna,

(13) Byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym; okryciem twoim były wszelakie drogie kamienie: karneol, topaz i jaspis, chryzolit, beryl i onyks, szafir, rubin i szmaragd; ze złota zrobione były twoje bębenki, a twoje ozdoby zrobiono w dniu, gdy zostałeś stworzony.

(14) Obok cheruba, który bronił wstępu, postawiłem cię; byłeś na świętej górze Bożej, przechadzałeś się pośród kamieni ognistych.

(15) Nienagannym byłeś w postępowaniu swoim od dnia, gdy zostałeś stworzony, aż dotąd, gdy odkryto u ciebie niegodziwość.

(16) Przy rozległym swoim handlu napełniłeś swoje wnętrze gwałtem i zgrzeszyłeś. Wtedy to wypędziłem cię z góry Bożej, a cherub, który bronił wstępu, wygubił cię spośród kamieni ognistych.

(17) Twoje serce było wyniosłe z powodu twojej piękności. Zniweczyłeś swoją mądrość skutkiem swojej świetności. Zrzuciłem cię na ziemię; postawiłem cię przed królami, aby się z ciebie naigrawali.

(18) Zbezcześciłeś moją świątynię z powodu mnóstwa swoich win, przy niegodziwym swoim handlu. Dlatego wywiodłem z ciebie ogień i ten cię strawił; obróciłem cię w popiół na ziemi na oczach wszystkich, którzy cię widzieli.

(19) Wszyscy, którzy cię znali pośród ludów, zdumiewali się nad tobą; stałeś się odstraszającym przykładem, przepadłeś na wieki. Ez 28

Zobaczmy szatan najprzedniejszy anioł Boga zgłupiał z powodu swojej piękności i doskonałości i stał się pyszny. Czym jest Pycha???


Pycha – pojęcie i postawa człowieka, charakteryzująca się nadmierną wiarą we własną wartość i możliwości, a także wyniosłością. Człowiek pyszny ma nadmiernie wysoką samoocenę oraz mniemanie o sobie. Gdy jest wyniosły, towarzyszy mu zazwyczaj agresja.

W wielu przypadkach pycha oraz wyniosłość są spowodowane wysokimi osiągnięciami we własnym życiu lub niepowodzeniami w czyimś życiu.


Pycha jest samookłamywaniem samego siebie, polegającym na stawianiu wyżej własnej  osoby i własnych dokonań niż są one i my warte w rzeczywistości. Diabeł w istocie jest kim, jak nie głupcem. Dlaczego??? Ponieważ stracił mądrość na rzecz swojej pychy, czyli sam siebie okłamał i uwierzył w swoje własne kłamstwo, że jest równy mądrością Bogu a co za tym idzie należy mu się taka sama cześć i stanowisko jak Bogu. Isus tak opisał diabła i jego dzieci:

(44) Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Jana 8

Szatan zachorował na pychę i sam siebie wpierw okłamał, potem zaś chorobą pychy zaraził inne anioły oraz ludzi. Zobaczmy jak wziął pod włos pierwszych ludzi a szczególnie Ewę w Edenie:

(1) A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść?

(2) A kobieta odpowiedziała wężowi: Możemy jeść owoce z drzew ogrodu,

(3) Tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg: Nie wolno wam z niego jeść ani się go dotykać, abyście nie umarli.

(4) Na to rzekł wąż do kobiety: Na pewno nie umrzecie,

(5) Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło.

(6) A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu, i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł. Rodz. 3

Zobaczmy szatan zastosował zapewne wszystkie sześć zasad zjednywania sobie ludzi. Ostatnie słowa diabła polegały na tym aby wykorzystać w Ewie potrzebę bycia ważnym i zarazić ją chorobą pychy, polegającą na tym, że Ewa i Adam chcieli być tak jak Bóg!!! Adam i Ewa zostali zarażeni przez diabła pychą. Diabeł w ten sposób chciał ludzi zabić.

 

To teraz zaczyna być jasne, że potrzeba bycia ważnym jest główną motywacją dla naszego działania. W życiu dosłownie widać to wszędzie. Jeśli jesteśmy chwaleni za wykonywanie danej rzeczy, czynności to dalej tą rzecz i czynność wykonujemy. Jeśli natomiast jesteśmy co chwila ganieni czy krytykowani to z czasem przestajemy zajmować się daną rzeczą. Dlaczego?? Ponieważ pochwała powoduje, że czujemy się ważni, wartościowi, natomiast nagana powoduje, że czujemy się nieważni, małowartościowi.

Ta potrzeba bycia ważnym oczywiście może być wykorzystana przeciwko nam. W jaki sposób???

Wąż w Edenie pokazał, w jaki. Diabeł przekonał Ewę i Adama, że po zjedzeniu zakazanego owocu nie tylko nie umrą ale także staną się w pewnej kwestii tacy sami jak Bóg. Czyli obudził w ludziach chęć bycia ważnym. Tak samo działają oszuści czy menedżerowie, chcący zachęcić ludzi do wykonania pewnych rzeczy.

Zauważmy coś ciekawego potrzeba bycia ważnym jest zaspokajana w szczególny sposób. Otóż zaspokojenie tej potrzeby polega na zdobyciu uznania, bycia w centrum uwagi u danej grupy osób. Potrzeba bycia ważnym w danej organizacji czy społeczności polega często na awansowaniu szczebel wyżej w hierarchii bądź zdobycia uznania danej grupy osób lub przełożonego.

Otóż najdoskonalej i najpełniej zaspokaja potrzebę bycia ważnym pochwała z ust Boga wobec każdej istoty którą stworzył. Dlatego szatan przed buntem miał w pełni zaspokojoną potrzebę bycia ważnym, gdyż Bóg wyniósł go do najwyższych zaszczytów w niebie i go wiele razy chwalił.

Jednak znowu nagana z ust Boga powoduje, że każda istota stworzona przez Boga czuje się bezwartościowa. Dlatego każda istota z powodu takiej nagany czuje największy wstyd z możliwych. Pokazuje to księga Henocha:

3 Wówczas poszedłem i im wszystkim powiedziałem to. Bardzo się zmartwili. Ogarnął ich strach i drżenie.

4 Poprosili mnie, abym wystosował za nich pisemną prośbę, aby mogli otrzymać przebaczenie i żebym zabrał ich pisemną prośbę do Pan w niebie.

5 Albowiem odtąd oni sami nie byli zdolni mówić i nie podnosili swoich oczu do nieba z powodu wstydu za grzechy, za które zostali skazani. Hen 13

Czyli zobaczmy, Bóg ganiąc każda istotę wywołuje u niej maksymalny wstyd. Sam Bóg tak powiedział Ezechielowi:

(31) Wtedy wspomnicie o swoim złym postępowaniu i o swoich czynach, które nie były dobre; i będziecie się brzydzić samych siebie z powodu swoich win i swoich obrzydliwości.

(32) Nie ze względu na was to czynię – powiedział Pan Bóg – niech to wam będzie wiadome, wstydźcie się i rumieńcie się z powodu swojego postępowania, domu Izraela! Ez 36

Czyli każdy z nas jeśli znajdzie się na pustyni będzie się wstydził swoich grzechów w sposób maksymalny z możliwych. Dlaczego?? Ponieważ spotkanie z Bogiem będzie miało na celu maksymalnie nas upokorzyć abyśmy w przyszłości nie popełniali tych samych grzechów.

U diabła nagana z ust Boga spowodowała być może nie wstyd ale upokorzenie. Szatan przez swoją pychę nie uznał swojej winy, ale uznał, że Bóg go znieważył i dlatego wypowiedział nieposłuszeństwo Stworzycielowi. Zapewne Bóg, widząc jak działa nagana na najprzedniejszego anioła (cheruba) chciał przetestować inne anioły i ludzi. Zauważmy jedno, pycha powoduje, że pomimo nagany ze strony Boga wiele istot dalej grzeszy. Zobaczmy w przypadku Kaina, nagana ze strony Boga nic nie dała. Kain urósł w pychę co doprowadziło go do mordu na bracie:

(2) Potem urodziła jeszcze brata jego Abla. Abel był pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę.

(3) Po niejakim czasie Kain złożył Panu ofiarę z plonów rolnych;

(4) Abel także złożył ofiarę z pierworodnych trzody swojej i z tłuszczu ich. A Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę.

(5) Ale na Kaina i na jego ofiarę nie wejrzał; wtedy Kain rozgniewał się bardzo i zasępiło się jego oblicze.

(6) I rzekł Pan do Kaina: Czemu się gniewasz i czemu zasępiło się twoje oblicze?

(7) Czyż nie zgrzeszyłeś, skoro słusznie o tym wspomniałeś, ale nie słusznie tego nie rozróżniłeś? Bądź spokojny, tobie będzie on uległy, i ty będziesz panował nad nim.

(8) Potem rzekł Kain do brata swego Abla: Wyjdźmy na pole! A gdy byli na polu, rzucił się Kain na brata swego Abla i zabił go.

(9) Wtedy rzekł Pan do Kaina: Gdzie jest brat twój Abel? A on odpowiedział: Nie wiem. Czyż jestem stróżem brata mego?

(10) I rzekł: Cóżeś to uczynił? Głos krwi brata twego woła do mnie z ziemi. Rodz. 4

Bóg odrzucając ofiarę Kaina spowodował, upokorzenie u niego. Pycha Kaina nie pozwoliła mu stwierdzić, że popełnił błąd i winę zwalił on na Abla którego zamordował.

Zauważmy jedno, przeciwieństwo pychy to pokora. Czym jest pokora???


Pokoracnota moralna, która w ogólnym rozumieniu polega na uznaniu własnej ograniczoności, niewywyższaniu się ponad innych i unikaniu chwalenia się swoimi dokonaniami.


Pokora pozwala nam zobaczyć własne błędy i niedoskonałości. Pokora pozwala nam przyjąć uczucie wstydu i naganę z ust Boga i zacząć naprawiać własne błędy. Pokora to siła która pozwala podnieś się kiedy nasze poczucie bycie ważnym w zasadzie z powodu wstydu zanika.

Bóg tak mówi o pokorze:

(3) Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy wypełniacie jego prawo! Szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, może się ukryjecie w dniu gniewu Pana. Sof 2

Jak mamy obcować z Bogiem??

(8) Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie: tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Mich 6

Pokora powoduje, że po zmianie naszego postępowania sam Bóg na pochwali czyli doznamy chwały:

(12) Niejeden jest butny przed upadkiem, lecz chwałę poprzedza pokora. Przys. 18

(33) Bojaźń Pana jest szkołą mądrości, a pokora poprzedza chwałę. Przys 15

Otóż Bóg nie ma upodobania w śmierci bezbożnika:

(23) Czy rzeczywiście mam upodobanie w śmierci bezbożnego – mówi Wszechmocny Pan – a nie raczej w tym, by się odwrócił od swoich dróg i żył? Ez 18

Bóg chce wywołać poczucie wstydu uniżenia, aby przez pokorę grzesznik zacznie pokutować i wstydzić się swojego postępowania. Tak pokuta i post jest następstwem pokory i wstydu za własne grzechy. Dlatego Isus takim gniewem rozgniewał się na niepokutujące miasta:

(20) Wtedy zaczął grozić miastom, w których dokonało się najwięcej jego cudów, że nie pokutowały.

(21) Biada tobie, Chorazynie, biada tobie, Betsaido, bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się te cuda, które u was się stały, dawno by w worze i popiele pokutowały.

(22) Ale powiadam wam: Lżej będzie Tyrowi i Sydonowi w dniu sądu aniżeli wam.

(23) A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba wywyższone będziesz? Aż do Hadesu zostaniesz strącone, bo gdyby się w Sodomie dokonały te cuda, które się stały u ciebie, stałaby jeszcze po dzień dzisiejszy.

(24) Ale powiadam wam: Lżej będzie ziemi sodomskiej w dniu sądu aniżeli tobie. Mat 11

Zobaczmy Isus kierował te słowa do Edomitów, którym pokazał cuda oraz udowodnił ich winy a oni z powodu swojej pychy nie pokutowali i nie wstydzili się swoich grzechów pomimo cudów jakie widzieli. Wcześniej sam Jan Chrzciciel ostrzegał Edomitów o tym, że Isus się zbliża i aby pokutowali i odwracali się od grzechów:

(1) A w one dni przyszedł Jan Chrzciciel, każąc na pustyni judzkiej i mówiąc:

(2) Upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios.

(3) Albowiem ten ci to jest, o którym Izajasz prorok mówił, wypowiadając te słowa: Głos wołającego na pustyni: Gotujcie drogę Pańską, Prostujcie ścieżki jego

(4) A sam Jan miał odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany wokół bioder swoich, a za pokarm miał szarańczę i miód leśny.

(5) Wtedy wychodziła do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nadjordańska.

(6) I byli chrzczeni przezeń w rzece Jordanie, wyznając grzechy swoje.

(7) A gdy ujrzał wielu faryzeuszów i saduceuszów, przychodzących do chrztu, rzekł do nich: Plemię żmijowe, kto was ostrzegł przed przyszłym gniewem?

(8) Wydawajcie więc owoc godny upamiętania;

(9) Niech wam się nie zdaje, że możecie wmawiać w siebie: Ojca mamy Abrahama; powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi.

(10) A już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona: wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone.

(11) Ja was chrzczę wodą, ku upamiętaniu, ale Ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja; jemu nie jestem godzien i sandałów nosić; On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem.

(12) W ręku jego jest wiejadło, by oczyścić klepisko swoje, i zbierze pszenicę swoją do spichlerza, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym. Mat 3

A Edomici zamordowali Jana i potem zamordowali Isusa. z powodu swojej pychy i braku pokory.

(5) Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Mat 5

To pokorni posiądą ziemię. Pokora to największa siła jaką człowiek, anioł, może wytrenować, wyprosić dzięki pomocy Boga!!! Pycha zaś to największa słabość człowieka czy anioła, dlaczego???

Ponieważ pycha nie pozwala człowiekowi czy aniołowi po krytyce czy naganie z ust Boga czy kogokolwiek przyznać się do błędu, zacząć się wstydzić i pokutować oraz naprawiać swoje błędy.

(19) Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam; bądź tedy gorliwy i opamiętaj się. Ap 3

Tak Bóg poprzez nagany i system kar chce każdego grzesznika wyćwiczyć w sprawiedliwości. Dlatego Tora dla Izraelitów jest taka surowa. Ponieważ jest to doskonały program naprawczy dla ludzkości.

Zauważyliście coś ciekawego na czym polega doktryna szatana czy doktryna Lucyfera????

Doktryna lucyferiańska

Otóż doktryna szatana czy upadłych którą rozpowszechnia się po świecie polega na nie karaniu a nawet nagradzaniu tych którzy łamią prawo Boga. Skrajnym przykładem doktryny Lucyfera jest Szwecja gdzie nawet doszło do tego, że:


Kulturowe ubogacanie w natarciu. „Uchodźcy” zgwałcili, dano im… odszkodowanie

Czterech mężczyzn zostało aresztowanych za gwałt na kobiecie. Okazało się, że byli to „uchodźcy” z Afryki Wschodniej. Sprawa pewnie nie wzbudziłaby większego zainteresowania – bowiem to nie pierwszy taki przypadek „kulturowego ubogacania” – gdyby nie fakt, że gwałcicieli wypuszczono. Jeden z nich już otrzymał odszkodowanie, na pieniądze czekają kolejni. Wszystko przez to, że sąd nie był w stanie ustalić, „kto co robił w czasie gwałcenia kobiety”…

Do zdarzenia doszło w weekend w nocy 17 października 2015 roku w miejscowości Ludvika, w środkowej Szwecji. Lokalne media podają, że kobieta była w drodze do domu, kiedy została napadnięta przez grupę „uchodźców”. Ofiarę zaciągnięto do alejki i gwałcono. Bandytów spłoszył przechodzień. 

Pod zarzutem gwałtu kobiety aresztowano czterech mężczyzn. Dwóch z nich to muzułmańscy Erytrejczycy w wieku od 19 do 26 lat.

I teraz informacja, w którą trudno uwierzyć. Okazuje się, że jeden z imigrantów został wypuszczony i dostał od państwa odszkodowanie w wysokości 140 tys. koron ( około 17 tys. dolarów).

Sąd uznał wprawdzie, że mężczyzna gwałcił kobietę, lecz „był bardziej pasywny” niż jego kompani. Dlatego należy mu się ok 17 tys. USD za „traumę, jaką przeżył w szwedzkim więzieniu”.

Pozostali trzej skazani byli na trzy lata pozbawienia wolności, lecz sąd apelacyjny wyrok uchylił. Zdaniem sędziego, nie sposób ustalić, „kto dokładnie co robił w czasie gwałtu”, więc nikogo nie wolno skazać.

Pozostałych trzech gwałcicieli wyszło na wolność. Teraz czekają na odszkodowania, które im przyznano.

Jeden ze szwedzkich blogerów stwierdził, że „w społeczeństwie, które utraciło swoją duszę i pogrążyło się w szaleństwie, wszystko jest już możliwe”. Internauci ironizują pisząc, że dobrze, że sąd nie kazał, aby zgwałcona kobieta z własnej kieszeni wypłaciła odszkodowania „uchodźcom” za to „kulturowe ubogacenie”.


Zobaczmy jak działa szatan i upadli w rozpowszechnianiu swoich nauk. Wszelkie religie wymyślił szatan i upadli. Każda religia zakłada, że ich wyznawca będzie tym ważniejszy im bardziej będzie walczył za daną religie. Islam, jako religia wymyślona przez szatana, dokonała podziału ludzi na muzułmanów (tych ważnych) i niewiernych (tych bez wartości). Islam zezwala swoim wyznawcom dokonywać wszelkich czynów przestępczych (kradzieży, rozbojów, gwałtów, mordów, tortur)  na niewiernych, co więcej ta religia pochwala takie zachowania i do nich zachęca. Im islamista więcej dokona czynów przestępczych (np. gwałtów na niemuzułmankach) to tym większą ma renomę i jest bardziej ważny dla islamu. Natomiast w Szwecji państwo jeszcze nagradza owych gwałcicieli i tych którzy domagają się sprawiedliwości samo ściga. Na tym polega w praktyce doktryna Lucyfera. Tak samo inne religie dzielą ludzi i zaspokaja potrzeby swoich wyznawców.

Tymczasem prawo Boga czyni każdego człowieka równych i jest sprawiedliwe dla wszystkich:

(5) Będę też żądał krwi waszej, to jest dusz waszych. Będę jej żądał od każdego zwierzęcia. A od człowieka będę żądał duszy człowieka, za życie brata jego.

(6) Kto przelewa krew człowieka, tego krew przez człowieka będzie przelana, bo na obraz Boży uczynił człowieka. Rodz. 9

(12) A więc wszystko, cobyście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie; taki bowiem jest zakon i prorocy Mat 7

(10) Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Mat 5

(13) Nie będziesz uciskał swego bliźniego i nie będziesz go obdzierał. Nie będziesz zatrzymywał u siebie przez noc do rana zapłaty najemnika.

(14) Nie będziesz złorzeczył głuchemu, a przed ślepym nie będziesz kładł przeszkody, ale będziesz się bał Boga swojego; Jam jest Pan.

(15) Nie będziecie czynić krzywdy w sądzie; nie będziesz dawał pierwszeństwa biedakowi, ale też nie będziesz miał względów dla bogatego. Sprawiedliwie sądzić będziesz bliźniego swego.

(16) Nie będziesz szerzył oszczerstw wśród ludu swojego i nie będziesz nastawał na życie swego bliźniego; Jam jest Pan.

(17) Nie będziesz chował w sercu swoim nienawiści do brata swego. Będziesz gorliwie upominał bliźniego swego, abyś nie ponosił za niego grzechu.

(18) Nie będziesz się mścił i nie będziesz chował urazy do synów twego ludu, lecz będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Jam jest Pan! Kapł 19

(37) A On mu powiedział: Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej.

(38) To jest największe i pierwsze przykazanie.

(39) A drugie podobne temu: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Mat 22

Zobaczmy Bóg czyni równym wobec prawa każdego człowieka. Człowiek który wypełnia prawo Boga jest chroniony przez samego Stworzyciela, ludzie którzy te prawo łamią są wrogami Boga. Prawo Boga jest czystą sprawiedliwością. Przypowieść o talentach , pokazuje, że Bóg będzie zaspokajał potrzebę bycia ważnym w sposób sprawiedliwy. Ludzie praworządni, rozwijający swoje zdolności twórcze będą przez Boga chwaleni i nagradzani, ludzie którzy łamią prawo i nie będą rozwijać swoje zdolności będą przez Boga ganieni i w razie braku poprawy karani.

Tak zresztą działa każde przedsiębiorstwo jeśli chce osiągać zyski. Nagradza się i chwali ludzi pracowitych i lojalnych zaś karze i wywala z pracy ludzi leniwych i nielojalnych.

Co ciekawe pycha powoduje, że dana osoba jest podatna na zwiedzenie. Wiele osób twierdzi, że osobiście widziało i słyszało Chrystusa bądź Boga. Tymczasem prorocy czy osoby powołane przez Boga były pełne pokory i nie uważały się za osoby wyjątkowe. Przykładem jest Mojżesz:

(4) Gdy Pan widział, że podchodzi, aby zobaczyć, zawołał nań Bóg spośród krzewu i rzekł: Mojżeszu! Mojżeszu! A on odpowiedział: Oto jestem!

(5) Wtedy rzekł: Nie zbliżaj się tu! Zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą.

(6) Rzekł też: Jam jest Bóg ojca twego, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, i Bóg Jakuba. Wtedy Mojżesz zakrył oblicze swoje, bał się bowiem patrzeć na Boga.

(7) Rzekł jeszcze Pan: Napatrzyłem się na niedolę ludu mojego w Egipcie i słyszałem krzyk ich z powodu naganiaczy jego; znam cierpienia jego.

(8) Zstąpiłem przeto, by go wyrwać z mocy Egiptu i wyprowadzić go z tego kraju do ziemi żyznej i rozległej, do ziemi opływającej w mleko i miód, do siedziby Kananejczyków, Chetejczyków i Amorejczyków, i Chiwwijczyków, i Jebuzejczyków.

(9) Teraz oto krzyk synów izraelskich dotarł do mnie. Widziałem także udrękę, którą Egipcjanie ich dręczą.

(10) Przeto teraz idź! Posyłam cię do faraona. Wyprowadź lud mój, synów izraelskich, z Egiptu.

(11) A Mojżesz rzekł do Boga: Kimże jestem, bym miał pójść do faraona i wyprowadzić synów izraelskich z Egiptu?

(12) I odpowiedział: Będę z tobą, a to będzie dla ciebie znakiem, że Ja cię posłałem: Gdy wyprowadzisz lud z Egiptu, służyć będziecie Bogu na tej górze.

(13) A Mojżesz rzekł do Boga: Gdy przyjdę do synów izraelskich i powiem im: Bóg ojców waszych posłał mnie do was, a oni mnie zapytają, jakie jest imię jego, to co im mam powiedzieć?

(14) A Bóg rzekł do Mojżesza: Ja istnieję. I dodał: Tak powiesz do synów izraelskich: „Istniejący” posłał mnie do was! Wyjść 3

Zobaczmy Mojżesz nie uważał się za godnego przywódcę Izraelitów, chociaż był księciem Egiptu.

(5) Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Mat 5

W tych słowach Isus pokazał, że ludzie pokorni będą posiadać ziemię czyli będą posiadać wysokie stanowiska władzy w Królestwie Boga. Przecież takim człowiekiem pełnym pokory był Mojżesz.

Tymczasem upadli wybierają ludzi którzy są pełni pychy i przedstawiają im się jako Chrystus, Maria czy ktokolwiek inny aby ich zwieść i zwieść innych.

 

Podsumowując każdy z nas ma POTRZEBĘ BYCIA WAŻNYM, jednak najważniejsze jest wyćwiczenie w sobie pokorę. Gdyż sam Bóg nam mówi:

(3) Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy wypełniacie jego prawo! Szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, może się ukryjecie w dniu gniewu Pana. Sofoniasza 2

 

17 uwag do wpisu “Potrzeba bycia ważnym a pycha i pokora….

 1. xyz

  Jak zwykle świetny artykuł – widzę wyraźnie koleżko, że w wielu wypadkach myśli dyktuje Tobie Duch. Pan od miesięcy prostuje moje ścieżki, przechodzę próby i zgina mi kark aż trzeszczy. Zaczął od wyrwania z korzeniami mojej największej słabości i tu otarłem się o śmierć z Jego ręki, upadłem dwa razy, dwie próby oblane w tym druga to poważna zdrada i mojego Boga i Jego Syna a mojego Króla (bo w pełni świadomości mocy, ochrony i błogosławieństw trzymania się Przymierza, w pełni świadomości obecności Pana i Jego ochronnej ręki nade mną). Zapłaciłem za to wstydem i upokorzeniem oraz nieoczekiwaną wizytą.Kilkukrotnie od czasów dzieciństwa widywałem w snach czarny cień bez twarzy, ani to sen ani jawa – działy się niezbyt przyjemne rzeczy ale tez nic poważnego. W noc gdy w pełnej świadomości przekręciłem przykazania, świadomie przekręciłem i przekroczyłem Prawo dla własnej żądzy choć przekonywałem i siebie i Jego że działam zgodnie z przykazaniem, w tę noc przyszło po mnie wiele tych czarnych świń, nie liczyłem ale coś czuję że było ich siedem, nie wiem czemu:p (ew. mat 12,43-45):p i siedziały tak wokół mnie/we mnie parę tygodni, nic szczególnego sie nie działo, po prostu nie czułem juz obecności Pana a w głowie gniew, smutek i złe mysli. W zyciu i pracy pogorszyło sie, wiadomo. Dopełniłem swej kary, zrobiłem co trzeba prowadzony za rękę, Pan wybaczył mi – moją słabość zgniótł, aspekty mojego życia z nią związane wyprostował i wzmocnił tak że nie pękną nigdy. Jak zwykle z kary popłynęła nauka i kolejna dawka mądrości. Kończąc mój wywód, trzeciego upadku w tym względzie byc nie może. Błogosławieństwa trzymania się Przymierza wróciły jeszcze mocniej.A teraz co do Ciebie Cyryl bracie, Duch uczy mnie mądrości na wiele sposobów i wieloma drogami, kiedyś zawiódł mnie parokrotnie na Twój blog i zawsze znajdywałem akurat to czego szukałem. Artykuł o ewolucji połknąłem jednym tchem i zaraz po lekturze włączam TV a tam program przyrodniczy o mięsożernych ślimakach czy myszach zainfekowanym przedziwnym wirusem który powodował że same wchodziły kotu do pyska. Te przypadki lektor wyraźnie nazwał „diabelskimi sztuczkami”, czymś jakby nienaturalnym:-) kto wie, może pozostałości po krzyżówkach genetycznych sprzed potopu, czego ciekawie dowodziłeś w artykule. Aktualnie Pan zdecydował że zajmie się moją pychą której mam nadprodukcję, sam prosiłem o to jakieś parę dni temu, zapewne popchnięty do takiej modlitwy niewidzialną Ręką, jest mi to potrzebne. Oczywiście z miejsca zaczęły się minipróby w tym temacie, pierwsze porażki itd.:p A dziś cyk, proszę – wyskakuje Twój artykuł na ten własnie temat, całkiem fajny. W naszym życiu nie ma czegoś takiego jak przypadek, jesteśmy trybikami większego planu, haczymy o siebie i uzupełniamy jak te tryby, szczegółowość i misterność tego jest nie do ogarnięcia, Pan zbiera swoich, widzę to wyraźnie a czas nadchodzi. Pozdrawiam brachu i nie ustawaj w pracy. Nigdy nie wiesz kto to czyta a zawsze robią to Ci których oczy są kierowane w tym kierunku:)

  Polubione przez 1 osoba

 2. xyz

  Co do Twojego artykułu „Panny roztropne…czyli dbajmy o świecznik” zacznijmy od tego, że i ja należę do Zboru w Efezie. Pomijając już to że i mnie Pan otworzył oczy na kłamstwa Pawła, poprzez artykuły Twoje i pana Henryka Kubika. Żeby niepotrzebnie nie narażać się na grzech wbijania was w pychę, od razu zaznaczmy że byliście tylko narzędziami Pana podczas pisania:) zajmę się kwestią wymienionej tam Pierwszej Miłości i jej porzucenia (Ap.J 2,1-7). Chcę się z Toba tym podzielić bo nie mam w swoim otoczeniu nikogo z ludzi z kim mógłbym o tym pogadać (oprócz rodzonego brata) a widzę że w wielu sprawach nadajemy na tej samej częstotliwości:p no i mam wolny wieczór:) otóż u mnie było to tak że gdy byłem małym chłopcem, otrzymałem biblię obrazkową jedną a potem drugą. Zrobiła na mnie tak wielkie wrażenie, historie tam zawarte że po prostu owładnęła mna idea słuzby Panu, pokochałem Go szczerze i postanowiłem iść Jego drogami, według mojego dziecięcego rozumu. Od tej pory zawsze byłem pierwszym spośród dzieciaków w rodzinie, nie dość że byłem najstarszy, byłem ulubieńcem babci która była głową naszej dużej rodziny:p – no wszystko mi się udawało, uczyłem się bardzo dobrze, czerwone paski i takie tam ale w szkole byłem cichutki, nie wyróżniałem się niczym poza nauką. Oczywisty fakt mocy Przymierza (w moim wypadku było to trzymanie się 10 przykazań, tyle oferowała biblia obrazkowa dla maluchów:P. Tak bardzo myślałem o Panu że już wtedy chciałem być z Nim, nie tu na ziemii ale w górze. Nie mylić z myślami samobójczymi:). A potem…potem wszystko się skończyło, poszedłem służyć do mszy jako ministrant, kościół obrzydził mi wiarę, nudne msze, głupie rytuały. Brakło w tym Ducha, nie czuło się Boga. Zresztą, po pół roku ksiądz mnie wywalił, nie chciał bym przychodził – powody nieznane, aczkolwiek nie tęskniłem:p wiara poszła w odstawkę, w szkole zaczęły się wagary, potem było gorzej i gorzej. Zapomniałem o Panu całkowicie – PORZUCIŁEM SWĄ PIERWSZĄ MIŁOŚĆ – choć nigdy nie straciłem wiary do końca ale była wielkości atomu choć niezniszczalna. Ilekroć odwoływałem się do logiki, gdzieś tam nie pasowało mi by wszystko wokół mnie powstało z niczego lub nie miało Stwórcy. Wyszedłem nawet na ludzi, status w społeczeństwie mam nawet nawet lecz moje życie przez ostatnie ponad 20 lat to jedno wielkie łamanie Prawa Bożego. Nigdy tylko nikogo nie zabiłem, chyba:p wierz mi Cyryl lub nie, dopadły mnie wszystkie lub wiele z przekleństw które wiążą się ze złamaniem Przymierza, tylko przy życiu Pan mnie zachował – choroby tam wymienione, długi, niemożność utrzymania kobiet których szczerze pragnałem, no za dużo by się rozpisywać. To wszystko skończyło się niedawno gdy wróciłem trzymać się Przymierza. Nagle szczęscie w pracy, w życiu prywatnym, nadmiar kasy i mnostwo innych rzeczy o których nie chce mi się pisać. Spokój wewnętrzny. I inne, bardziej fantastyczne rzeczy w które i tak mi nie uwierzysz:).Spadłem z wyżyny ale sie opamiętałem. Nagroda czekała za drzwiami. Ale jak wszystko w biblii, każdy werset ma wiele znaczeń, wiele przesłań, biblia to niesamowity kod który ma indywidualne przesłanie i nakazy pod każdego indywidualnie. Kiedy wróciłem na drogę Ojca i Jego Syna Jezusa byłem nowo narodzonym naśladowcą Chrystusa, byłem juz ze swoją żoną. Zgodnie z Prawem nie mogłem jej ani zdradzić ani zostawić, już nie mogło być innej. A do innych miałem wielką słabość. I to mojej jej wierności dotyczyła próba o której napisałem powyżej. Ona była moją Pierwszą Miłością w sensie żoną którą JAKO PIERWSZĄ pojąłem w pełni świadomości Bożych Praw. I ją również porzuciłem a po tym czynie ten werset o porzuconej miłości przez tygodnie miałem przed oczami, ciągle uporczywie wracał, zacząłem instynktownie rozumieć go jako przestrogę.Nie chciał zniknąć mi z głowy. W miedzy czasie, miało miejsce to co opisywałem w komentarzu powyżej. Wszystko co tu opisałem to prawda, może pomoże komuś w przemyśleniach albo interpretacji swoich doświadczeń życiowych. Wygadałem się, dobrej nocy i pozdrawiam, nie udzielałem się nigdy na żadnych forach bo nie czuje takiej potrzeby, dziś poczułem, chciałem się też odwdzięczyć za fajne artykuły i utwierdzić Cię Cyryl że Twoje przemyślenia są w bardzo dużej części trafne. Przemawiają do mnie. Strzała

  Polubione przez 1 osoba

 3. andrzej

  Drogi Cyrylu napisałeś
  „Zobaczmy Bóg jest zazdrosny i dlatego dla Niego najgorszym rodzajem łamania prawa jest bałwochwalstwo. Bóg jasno powiedział, że jest zazdrosny i nikomu nie odda swojej chwały:
  (8) Ja, Pan, a takie jest moje imię, nie oddam mojej czci nikomu ani mojej chwały bałwanom. Iz 42
  Dlaczego tak jest?? Ponieważ podstawą mocy twórczej Boga była jego potrzeba bycia najważniejszym, bycia Bogiem dla istot które stworzył czyli aniołów i ludzi. Oto na czym polega całe prawo Boga:
  (37) A On mu powiedział: Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej.
  (38) To jest największe i pierwsze przykazanie.
  (39) A drugie podobne temu: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Mat 22”

  Czy słusznie uważasz że Pan Bóg ma potrzebę bycia najważniejszym bo informuje o swojej sławie? Przecież cale prawo dotyczące człowieka powstało nie po to aby człowiek usługiwał Bogu jako poddany tylko po to żeby człowiek żył.
  Ponieważ uczyniłeś w swojej tezie Boga żądnym chwały wpisałeś w nią całe jego stworzenie no bo przecież jesteśmy stworzeni na jego podobieństwo.
  A nie przyszło Ci do serca że człowiek w Edenie był pokorny i miał żyć w pokorze tak jak sam Bóg jest pokorny. I tak zresztą będzie zobacz -Psm_37:11 Lecz pokorni odziedziczą ziemię I rozkoszować się będą obfitym pokojem.
  Nie ma mowy u Boga o wyniosłości bo te słowa które do nas kieruje o miłości do Niego o słusznym oddawaniu sławy informują nas o drodze do życia nie o potrzebie wywyższenia.
  Pan Bóg „ Prowadzi pokornych drogą prawa I uczy ich drogi SWOJEJ.”(Psm_25:9) bo Pan Bóg jest pokorny czemu daje wyraz Jego Syn gdy mówi – „Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych.” Mat 11:29 A że Ojciec jest taki sam jak Syn wiemy „Gdybyście byli mnie poznali i Ojca mego byście znali; odtąd go znacie i widzieliście go.” Jan_14:7 oraz „ a to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś.” Jan_17:3

  Nie da się pogodzić potrzeby bycia najważniejszym z pokorą czyli z uniżeniem.
  Pozdrawiam andrzej.

  P.S Nie koniecznie publikuj.

  Polubione przez 1 osoba

  1. Andrzej chyba nie rozumiesz pojęć.
   Potrzeba bycia ważnym czy potrzebnym to nie jest to samo co pycha czy pokora.
   Podam ci przykład. Potrzeba bycia ważnym jest podobna do potrzeby głodu, pragnienia, czy posiadanie jakiejś rzeczy. Jak np jesteś głodny to oznacza, że potrzebujesz coś zjeść. I tutaj musisz zdobyć jedzenie aby zaspokoić swoją potrzebę. Możesz to zrobić zgodnie z prawem czyli pójść do pracy i zarobić pieniądze na jedzenie lub ukraść jedzenie lub pieniądze na nie.
   Pokora powoduje, że chcesz stać się znowu ważnym ale w legalny sposób czyli chcesz zapracować na swój autorytet przez ciężką i twórczą pracę. Pycha zaś powoduje, że swoją potrzebę bycia ważnym realizujesz łamiąc prawo Boga, czyli poniżasz i oczerniasz innych aby w ten sposób ich kosztem się wywyższyć ( nie musisz przez to ciężko pracować twórczo).

   Bóg tworząc wszystko zażądał od swoich stworzeń jednej rzeczy czyli aby one czciły go jako Boga!!! Tak samo jak człowiek który tworzy jakiś wynalazek chce aby inni uznawali go za wynalazcę tego wynalazku. Dlatego Bóg najsurowiej karze bałwochwalstwo, gdyż określanie innej od Stwórcy istoty bogiem, jest niczym nazywanie innego człowieka wynalazcą nić faktycznego wynalazcę.

   Bóg tworząc świat chciał najprawdopodobniej zaspokoić swoją potrzebę bycia twórczym i ważnym. Dlatego stworzył istoty posiadające wolną wolę i rozum czyli aniołów i ludzi aby ci z własnej chęci go czciły jako Boga.

   Tak przypuszczam, ponieważ my ludzie w ten sposób działamy, a każdy człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga.

   Pozdrawiam.

   Polubienie

 4. andrzej

  Wybacz ale gdy czytałem twój artykuł rzuciła mi się w oczy informacja o potrzebie bycia ważnym u Boga a nie o potrzebie bycia potrzebnym. Potrzeba bycia ważnym to również chełpliwość,wyniosłość ,władczość .
  Gdy Pan Bóg stworzył człowieka i inne stworzenia wszyscy o tym wiedzieli .Nikt nie poddawał to w wątpliwość dlatego nie było potrzeby informowania kto tutaj(w Edenie) rządzi. Po co miałby człowiek mieć wpojoną chęć bycia najważniejszym?
  Teraz rozumiem chodziło Ci o potrzebę Boga bycia ważnym dla ludzi czyli POTRZEBNYM.
  Pozdrawiam

  Polubione przez 1 osoba

 5. Daniel

  Ciekawe informacje, kolejni odrzucający Pawła (nazywają go apostatą i odstępcą Prawa Mojżeszowego, „Epifaniusz relacjonuje, że niektórzy ebionici uważali, iż Paweł był Grekiem, który konwertował na judaizm, by poślubić córkę żydowskiego arcykapłana, a dokonał apostazji po odmowie oddania mu jej za żonę[39]. Hyam Maccoby twierdzi, że Paweł był odstępcą od rozwijającej się gnostycko-judeochrześcijańskiej religii wczesnego Kościoła” , uznawali tylko ew. Mateusza – mając swój własny przekład ew. hebrajczyków, „niektórzy uczeni uważają, że ebionici mogli mieć unikatową sukcesję apostolską wywodzącą się od Jakuba Sprawiedliwego, pierwszego biskupa Jerozolimy, który według nich miał być prawowitym liderem Kościoła dzięki pokrewieństwu z Jezusem. Uczeni uważają, że Jakub mógł być uważany przez masy jako prawowity arcykapłan Jerozolimy, ponieważ, w przeciwieństwie do oficjalnych arcykapłanów, posiadał cnotę sprawiedliwości” )

  http://bednarski.apologetyka.info/inne-tematy/ebionici-adwentysci-i-szabat,770.htm

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Ebionici

  Polubione przez 1 osoba

 6. Nikt

  Jakbyś podał mi swojego maila to podesłałbym jeszcze kilka ciekawych linków.jesteś chyba najbardziej otwartym umysłem i wiele już znasz i rozumiesz naszą otaczającą rzeczywistość. Proszę nie publikuj tych postów bo to info do ciebie. Janusz

  Polubione przez 1 osoba

 7. xyz

  Cyryl jaki masz mail bo w razie czegoś ważnego, nie można się do Ciebie dobić a na forum pewnych rzeczy człowiek nie chce publikować. Sprawdź te dwa filmy:

  ściągnij program STELLARIUM, to 5 min. Następnie naucz się go obsługiwać to kolejne 10 min. Przesuń na datę 23.09.2017 I SPRAWDŹ TE GWIAZDOZBIORY, – to 15 minut Twojego czasu.Gwiazdy i planety dosłownie ułożą się w znak na Niebie z 12 rozdz. Objawienia. Literalnie ten znak ukaże się na niebie.Dla pewności, nie zamierzam być kolegą, funflem, przewodnikiem ani prorokiem, bo juŻ i to usłyszałem, nie zamierzam uczestniczyć w forach ani wkradać się w wasze łaski. Poświęć 15 min i sprawdź to. Sprawdźcie mnie z czystej ciekawości

  więcej nie będę się dobijał i tracił czasu. LAPTOP-PROGRAM STELLARIUM-SCIĄGNĄĆ-SPRAWDZIC-PRZEMYŚLEC. Łącznie 15 min, z przemyśleniem sprawy dłużej.

  9 gwiazd gwiazdozbioru Lwa plus 3 planety daje 12 gwiazd, słońce za Panną będzie dnia czyli będzie w nie obleczona, pod stopami bĘdzie księżyc a z łona wyjdzie Jowisz który jest symbolem króla/CHŁOPCZYKA, krąży tam od stycznia i wyjdzie równo po 41 tygodnia, 9,5 m-ca, tyle co trwa ciąża – dokładnie 23.09.2017

  Polubione przez 1 osoba

 8. Pingback: POTRZEBA BYCIA WAŻNYM A PYCHA I POKORA…. – Kompendium Prawdy

 9. Pingback: Tonący się brzytwy chwyta… czyli o Baruchu….i o braku logiki u kotów… – Blog Cyryla

Odpowiedz na Nikt Anuluj pisanie odpowiedzi

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s