2 księga Ezdrasza…. czyli bardzo ważna księga!!!

Henryk Kubik przetłumaczył i opublikował w Biblii Mesjańskiej, nową bardzo ważną księgę 2 księgę proroka Ezdrasza. Dopiero zaczołem czytać tę księgę, jednak same początkowe jej rozdziały pokazują dlaczego ona jest taka ważna, i dlaczego szatański świat ją zakrył.

Na forum zbawienie, toczy się spór o tą księgę i kilku braci i sióstr wyraziło swoje wątpliwości co tej księgi tutaj:

http://zbawienie.forumotion.com/t91p50-biblia-mesjanska

Ja natomiast zauważyłem ciekawą rzecz. Zacytuje swój ostatni post z forum zbawienie i go potem rozwinę:


Re: Biblia Mesjańska

Pisanie by Cyryl Today at 17:23

Napisze jeszcze raz nie rozumiem krytyki księgi 2 Ezdrasza. Zobaczmy te słowa z tej księgi:

2 Ezdrasza rozdz. 2 napisał:(20) Strzeż praw wdowy, zapewnij sprawiedliwość sierocie, daj potrzebującemu, broń sierotę, przyodziej nagiego,
(21) Opiekuj się kaleką i słabym, nie naśmiewaj się z chromego, broń kaleki, i pozwól ślepemu mieć wizję mojej chwały.
(22) Chroń starego i młodego pomiędzy twymi murami.
(23) Gdzie znajdziesz umarłego, naznaczywszy pochowaj go w grobie:a dam tobie pierwsze miejsce w zmartwychwstaniu moim.
(24) Wstrzymaj się i bądź cichy, mój ludu, ponieważ twój odpoczynek nadejdzie.

Zobaczmy te słowa Boga. Bóg obiecuje zmartwychwstanie tym ludziom, którzy co robią???

Czynią dobro wobec tych najmniejszych. A co mówi Isus, Mesjasz???

Mat 25 napisał:(31) A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały.
(32) I będą zgromadzone przed nim wszystkie narody, i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów.
(33) I ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy.
(34) Wtedy powie król tym po swojej prawicy: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie Królestwo przygotowane dla was od założenia świata.
(35) Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść, pragnąłem, a daliście mi pić, byłem przychodniem, a przyjęliście mnie,
(36) Byłem nagi, a przyodzialiście mnie, byłem chory, a odwiedzaliście mnie, byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie.
(37) Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi tymi słowy: Panie! Kiedy widzieliśmy cię łaknącym, a nakarmiliśmy cię, albo pragnącym, a daliśmy ci pić?
(38) A kiedy widzieliśmy cię przychodniem i przyjęliśmy cię albo nagim i przyodzialiśmy cię?
(39) I kiedy widzieliśmy cię chorym, albo w więzieniu, i przychodziliśmy do ciebie?
(40) A król odpowiadając, powie im: Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście.
(41) Wtedy powie i tym po lewicy: Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom.
(42) Albowiem łaknąłem, a nie daliście mi jeść, pragnąłem, a nie daliście mi pić.
(43) Byłem przychodniem, a nie przyjęliście mnie, nagim, a nie przyodzialiście mnie, chorym i w więzieniu i nie odwiedziliście mnie.
(44) Wtedy i oni mu odpowiedzą, mówiąc: Panie! Kiedy widzieliśmy cię łaknącym albo pragnącym, albo przychodniem, albo nagim, albo chorym, albo w więzieniu i nie usłużyliśmy ci?
(45) Wtedy im odpowie tymi słowy: Zaprawdę powiadam wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, i mnie nie uczyniliście.
(46) I odejdą ci na kaźń wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.

Wymienia doksładnie takie same warunki otrzymania życia wiecznego co Bóg mówi Ezdraszowi.

Zobaczmy, po zniszczeniu 2 świątyni w Jerozolimie, prawidłowy kult Boga jest niemożliwy.

Jednak wypełnianie dobrych uczynków wobec tych najmniejszych jest jak najbardziej możliwy i wręcz nakazany, przez Boga i jego Syna. Gdyż człowiek:

Rodz. 9 napisał:(5) Będę też żądał krwi waszej, to jest dusz waszych. Będę jej żądał od każdego zwierzęcia. A od człowieka będę żądał duszy człowieka, za życie brata jego.
(6) Kto przelewa krew człowieka, tego krew przez człowieka będzie przelana, bo na obraz Boży uczynił człowieka.

Zobaczmy uczynki wobec drugiego człowieka są bardzo ważnym elementem Tory.

Dlatego kim są owi bezbożnicy???

To są ludzie, którzy krzywdzili za swojego życia innych słabszych od siebie ludzi. Dlatego, tak jak ładnie to opisał Bushi, cierpią oni męki i stres.

Widać wyraźnie, że 2 księga Ezdrasza pokazuje, że ewangelia Mateusza i Jana są wiarygodnymi świadectwami.

Ja dopiero wczytuje się w 2 księgę Ezdrasza….. ale widzę już wielką mądrość tej księgi.


Zauważmy ciekawą rzecz, otóż jak zauważyłem:

Szatan przez całą historie chrześcijaństwa celowo je dzielił i skłócał ze sobą (w myśl zasady którą wymyślił czyli dziel i rządź)

Wszystko to aby wywalić jak najwięcej ksiąg Biblijnych które albo zawierały słowa Boga (np. księga Henocha) albo zawierały czyny ludzi którzy stawali w obronie prawa Bożego (księgi machabejskie).
Dodatkowo w całym tym zamieszaniu umieszczał jak najwięcej swoich ksiąg (pisma Pawła i jego uczniów czy księgę Estery) lub też swoje tłumaczenia (zamiast Septuaginty cały zachód karmi się tekstem masoreckim).

Zauważmy jedno przyczyną wielu schizm i rozłamów były kłótnie nad tym które z ksiąg Biblijnych są natchnione lub które tłumaczenia ksiąg są prawdziwsze (grecki czy hebrajski).

Otóż szatan w tych sporach stosował metodę dialektyki czyli na każdą tezę stawiamy antytezę i wychodzi synteza (czyli kompromis).

Np Kościół Koptyjski jako jedyny zachował księgę Henocha, ponieważ inne kościoły wcześniej kłóciły się o jej natchnienie. W czasie tych kłótni większość kościołów odrzuciło tezę o natchnieniu księgi Henocha i w imię syntezy (czyli kompromisu) jak wyrzuciło.

Np. Reformacja Luter zwalczał tezę czyli podważał prawdziwość ksiąg deuterokanoniczne oraz listy Jakuba i Judy i Apokalipsę stawiając antytezę o ich fałszu. Protestantyzm to synteza czyli kompromis dlaczego????

Ponieważ nie wyrzucono z kanonu ksiąg protestanckich listów Jakuba i Judy oraz Apokalipsy ale wyrzucono księgi deuterokanoniczne.

Tutaj zauważmy proporcje.

Najmłodszy protestantyzm ma najwięcej ksiąg Pawła i jego uczniów (Marka i Łukasza), ma najmniej ksiąg Starego Testamentu i dodatkowo jego Atary Testament opiera się o tłumaczenie masoretów.

Kościół Katolicki ma za to tłumaczenie masoreckie Biblii. Oczywiście mają też księgi Pawłowe.

Kościół Prawosławny ma już Septuagintę. Ma też księgi Pawłowe.

Natomiast kościół koptyjskie ma Septuagintę, oraz księgę Henocha. Ma też sporo ksią Pawłowych.

A na początku chrześcijaństwa wiele kościołów mało mało lub wcale pism Pawła a za to ogrom ksiąg zawierających słowa Boga.

Już nie wspomnę o tym jaki kanon mieli Apostołowie Baranka.

Czyli podstawowa strategia szatana polegała na wywalaniu jak najwięcej ksiąg natchnionych przez Boga i dodawania jak najwięcej ksiąg zawierających nauki diabła.

Wszystko po to aby zminimalizować moc słów Boga, a zwiększyć moc nauk Pawła z Tarsu.


Tak 2 księga Ezdrasza także, stała się celem ataku szatana i jego sług i została z wielu kanonów Biblii wywalona. Przykład Lutra pokazuje, że szatan poprzez wywoływanie przez siebie konfliktów w chrześcijaństwie i dzieleniu go starał się wywalić jak najwięcej ksiąg natchnionych przez Boga.
Co mnie zdumiało Bóg mówi Ezdraszowi ciekawe warunki jakie Izraelici muszą spełnić aby uzyskać zmartwychwstanie:

(20) Strzeż praw wdowy, zapewnij sprawiedliwość sierocie, daj potrzebującemu, broń sierotę, przyodziej nagiego,

(21) Opiekuj się kaleką i słabym, nie naśmiewaj się z chromego, broń kaleki, i pozwól ślepemu mieć wizję mojej chwały.

(22) Chroń starego i młodego pomiędzy twymi murami.

(23) Gdzie znajdziesz umarłego, naznaczywszy pochowaj go w grobie: a dam tobie pierwsze miejsce w zmartwychwstaniu moim. 2Ezdrasza2


Zobaczmy Bóg nakazuje nam wszelką pomoc wobec ludzi, którzy względem nas są najsłabsi. Co ciekawe Tora zawiera wielokrotne zalecenia aby być dobrym i sprawiedliwym wobec osób stojących najniższej w hierarchii społecznej. Nie należy uciskać cudzoziemców:

(9) Przychodnia nie uciskaj, sami bowiem wiecie, jak się czuje przychodzeń; wszak byliście przychodniami w ziemi egipskiej. Wyjść 23

Podstępny mord na człowieku jest definitywnie karany śmiercią:

(14) Jeżeli ktoś zastawia na bliźniego swego zasadzkę, by go podstępnie zabić, to weźmiesz go nawet od ołtarza mojego, by go ukarać śmiercią. Wyjść 21

Bezwzględna ochrona rodziców – którzy są starsi:

(15) Kto uderzy ojca swego albo matkę swoją, poniesie śmierć.

(17) Kto złorzeczy ojcu swemu albo matce swojej, powinien umrzeć. Wyjść 21

Ochrona ludzi przed porwaniem w niewolę:

(16) Kto porwie człowieka, to czy go sprzedał, czy też znaleziono go jeszcze w jego rękach, poniesie śmierć.Wyjść 21

Większa połowa zapisów dekalogu to obowiązki wobec bliźnich:

(12) Czcij ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni w ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.

(13) Nie zabijaj.

(14) Nie cudzołóż.

(15) Nie kradnij.

(16) Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

(17) Nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. Wyjść 20

Widzimy zatem, że Tora to w głównej mierze obowiązek sprawiedliwego postępowania wobec bliźnich i opiekowanie się ludźmi słabszymi od nas. Zobaczmy co Bóg mówi Izajaszowi:

(8) I pozostała córka syjońska jak szałas w winnicy, jak budka w polu ogórkowym, jak miasto oblężone.

(9) Gdyby Pan Zastępów nie był nam pozostawił resztki, bylibyśmy jak Sodoma, podobni do Gomory.

(10) Słuchajcie Słowa Pana, książęta sodomscy, przysłuchuj się uważnie wskazaniu naszego Boga, ludu Gomory!

(11) Co mi po mnóstwie waszych krwawych ofiar – mówi Pan. Jestem syty całopaleń baranów i tłuszczu karmnych cieląt, a krwi byków i jagniąt, i kozłów nie pragnę.

(12) Gdy przychodzicie, aby zjawić się przed moim obliczem, któż tego żądał od was, abyście wydeptali moje dziedzińce?

(13) Nie składajcie już ofiary daremnej, kadzenie, nowie i sabaty mi obrzydły, zwoływanie uroczystych zebrań – nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości.

(14) Waszych nowiów i świąt nienawidzi moja dusza, stały mi się ciężarem, zmęczyłem się znosząc je.

(15) A gdy wyciągacie swoje ręce, zakrywam moje oczy przed wami, choćbyście pomnożyli wasze modlitwy, nie wysłucham was, bo na waszych rękach pełno krwi.

(16) Obmyjcie się, oczyśćcie się, usuńcie wasze złe uczynki sprzed moich oczu, przestańcie źle czynić!

(17) Uczcie się dobrze czynić, przestrzegajcie prawa, brońcie pokrzywdzonego, wymierzajcie sprawiedliwość sierocie, wstawiajcie się za wdową! Iz 1

Zauważmy jedno, Bóg mówi tutaj ciekawą rzecz. Otóż Izraelici wypełniali wszelkie obowiązki kultu wobec Boga Izraela. Składali oni ofiary, obchodzili oni wszelkie święta…. a więc nie byli oni bałwochwalcami…. jednak Bogu obrzydły ich ofiary dlaczego??? Ponieważ gnębili oni bliźnich. Zobaczmy co Bóg mówi Malachiaszowi:

(5) Wtedy przyjdę do was na sad i rychło wystąpię jako oskarżyciel czarowników, cudzołożników i krzywoprzysięzców, tych, którzy uciskają najemnika, wdowę i sierotę, gnębią obcego przybysza, a mnie się nie boją – mówi Pan Zastępów. Machaliasz 3

Zobaczmy Bóg chce wytępić tych którzy źle postępują wobec innych ludzi. Zobaczmy Hiob jako swoje zasługi wymieniał postępowanie wobec bliźnich:

 

(12) Bo uratowałem ubogiego, gdy wołał o pomoc, sierotę i każdego, kto nie miał opiekuna.

(13) Błogosławieństwo ginącego zstępowało na mnie, serce wdowy rozweselałem,

(14) Przyodziewałem się w sprawiedliwość i ona mnie okrywała; moja prawość była mi jakby płaszczem i zawojem.

(15) Byłem oczyma dla ślepego i nogami dla chromego.

(16) Byłem ojcem dla biednych i rozpatrywałem sprawę nieznajomego.

(17) Kruszyłem szczęki krzywdziciela I wyrywałem łup z jego zębów. Hioba 29

Widzimy zatem, że postępowanie wobec bliźnich to fundament prawa Bożego:

(8) Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie: tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Micheasza 6

Okazywanie bratniej miłości to obok wypełniania prawa i obcowania z Bogiem warunek prawidłowego okazywania czci Bogu. A zatem Isus w ewangelii Mateusza nie wymyślał nic nowego ale pokazywał co Bóg wymaga od nas abyśmy uzyskali zbawienie.

(17) Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków; nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić.

(18) Bo zaprawdę powiadam wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie.

(19) Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios; a ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios.

(20) Albowiem powiadam wam: Jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios

(21) Słyszeliście, iż powiedziano przodkom: Nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd.

(22) A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego bez przyczyny, pójdzie pod sąd, a kto by rzekł bratu swemu: Racha, stanie przed Radą Najwyższą, a kto by rzekł: Głupcze, pójdzie w ogień Gehenny.

(23) Jeślibyś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie,

(24) Zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy, złóż dar swój.

(25) Pogódź się rychło z przeciwnikiem swoim, póki jesteś z nim w drodze, aby cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia słudze, i abyś nie został wtrącony do więzienia.

(26) Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż oddasz ostatni grosz.

(27) Słyszeliście, iż powiedziano: Nie będziesz cudzołożył.

(28) A Ja wam powiadam, że każdy kto patrzy na niewiastę i pożąda jej już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim.

(29) Jeśli tedy prawe oko twoje gorszy cię, wyłup je i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby całe ciało twoje miało pójść do Gehenny.

(30) A jeśli prawa ręka twoja cię gorszy, odetnij ją i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby miało całe ciało twoje znaleźć się w Gehenny.

(31) Powiedział też: Ktokolwiek by opuścił żonę swoją, niech jej da list rozwodowy.

(32) A Ja wam powiadam, że każdy, kto opuszcza żonę swoją, wyjąwszy powód wszeteczeństwa, prowadzi ją do cudzołóstwa, a kto by opuszczoną poślubił, cudzołoży.

(33) Słyszeliście także, że powiedziano przodkom: Nie będziesz fałszywie przysięgał, ale dotrzymasz Panu przysiąg swoich.

(34) A Ja wam powiadam, abyście w ogóle nie przysięgali ani na niebo, gdyż jest tronem Boga,

(35) Ani na ziemię, gdyż jest podnóżkiem stóp jego, ani na Jerozolimę, gdyż jest miastem wielkiego króla;

(36) Ani na głowę swoją nie będziesz przysięgał, gdyż nie możesz uczynić nawet jednego włosa białym lub czarnym.

(37) Niechaj więc mowa wasza będzie: Tak – tak, nie – nie, bo co ponadto jest, to jest od złego.

(38) Słyszeliście, iż powiedziano: Oko za oko, ząb za ząb.

(39) A Ja wam powiadam: Nie sprzeciwiajcie się złemu, a jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi.

(40) A temu, kto chce się z tobą procesować i zabrać ci szatę, zostaw i płaszcz.

(41) A kto by cię przymuszał, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nim i dwie.

(42) Temu, kto cię prosi, daj, a od tego, który chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się.

(43) Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego.

(44) A Ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują.

(45) Abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.

(46) Bo jeślibyście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią?

(47) A jeślibyście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?

(48) Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz, który jest w niebie doskonały jest. Mat 5

Zobaczmy Isus mówi o tym, że warunkiem prawidłowego czczenia Boga jest okazywanie miłości i nawet przebaczenia wrogim nam osobom. Isus miał szczególną misję ponieważ jak sam mówił:

(24) A On odpowiadając, rzekł: Jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela. Mat 15

Zauważmy jedno Isus został posłany przez Boga, do zaginionych owiec, czyli do rozproszonego i wygnanego na Północ Izraela czyli Słowian. A zauważmy jedno zaginiony Izraela wg słów Boga:

(36) Ciebie i twego króla, którego nad sobą ustanowisz, zaprowadzi Pan do narodu, którego nie znałeś ani ty, ani twoi ojcowie, i tam będziesz służył innym bogom z drewna i z kamienia.

(64) I rozproszy cię Pan pomiędzy wszystkie ludy od krańca po kraniec ziemi, i będziesz tam służył innym bogom, których nie znałeś ani ty, ani twoi ojcowie, bogom z drewna i kamienia. Powt. Prawa 28

Dokładnie Isus został posłany do rozproszonego Izraela który służył obcym bogom czyli do bałwochwalców. Co jeszcze ciekawsze, Bóg zapowiada Izajaszowi ciekawą rzecz:

(14) Dlatego sam Pan da wam znak: Oto dziewica pocznie i porodzi syna, i nazwie go imieniem Immanuel.

Iz 7

(23) Oto dziewica pocznie i porodzi syna, i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada: Bóg z nami.Mat 1


Tutaj zauważy możne pewną rozbieżność pomiędzy tym samym proroctwem u Izajasza a Mateusza…  oto moja opinia w tej kwestii:


Re: Biblia Mesjańska
Pisanie by Cyryl on 1st Maj 2017, 21:59
 
Zauważyłem ciekawą rzecz. Zobaczmy jak u Mateusza anioł powtórzył Józefowi proroctwo jakie Bóg powiedział Izajaszowi:
Mat 1 napisał:(21) A urodzi syna i nadasz mu imię Isus; albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego.
(22) A to wszystko się stało, aby się spełniło słowo Pańskie, wypowiedziane przez proroka:
(23) Oto dziewica pocznie i porodzi syna, i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada: Bóg z nami. 

A zobaczmy to proroctwo u Izajasza:

Iz 7 napisał:(14) Dlatego sam Pan da wam znak: Oto dziewica pocznie i porodzi syna, i nazwie go imieniem Immanuel.
(15) Mlekiem zsiadłym i miodem żywić się będzie do czasu, gdy nauczy się odrzucać złe, a wybierać dobre.
(16) Gdyż zanim chłopiec nauczy się odrzucać złe, a wybierać dobre, kraj, przed którego obu królami drżysz, będzie spustoszony.

Owe proroctwa się różnią. U Mateusza jest mowa, że Isusowi ludzi nadadzą imię Immanuel co znaczy: „Bóg z nami”. Co oznacza, że ludzie uznają Isusa za Boga.

Natomiast u Izajasza jest mowa, że dziewica która urodzi syna nada mu imię Immanuel. Co oznacza, że matka uzna swojego syna za Boga.

Moim zdaniem ten fragment Septuaginty, jest skażony wpływami masoretów. Dlaczego???

Ponieważ nie ma on logicznego sensu. Jak matka, która jest Izraelitką, może stwierdzić, że urodziła Boga??? Przecież taka jest logiczna wymowa tego wersu u Izajasza. Przecież imię Immanuel oznacza: Bóg z nami, czy też Bóg jest tutaj.

Natomiast u Mateusza widać wyraźnie, że anioł zacytował dokładny – oryginalny wers z Septuaginty – o  Mesjaszu. Ponieważ, ten wers mówi o tym, że ludzie sami nadadzą tytuł Boga Isusowi – wbrew woli Isusa. Dodatkowo anioł nakazał dać synowi Marii imię Isus, a potem zacytował nieskażony wers z Izajasza.

Brein Breaker stawiałby by zarzut, że to jest dowód na to, że ewangelia Mateusza jest fałszywa, ponieważ jest sprzeczna z wersem Izajasza. Jednak ja obalę tego typu myślenie.

Skoro ewangelia Mateusza była by fałszywa, to ten wers nie różniłby się od wersu z Izajasza, dlaczego???

Ponieważ, żaden fałszerz nie popełniłby by tego błędu. Po prostu by anioł nakazał dać Marii imię Immanuel. 

Jednak anioł nakazał dać Józefowi imię Isus.

To pokazuje raczej, że wers u Izajasza został skażony, gdyż w czasach Isusa posługiwano się czystą nieskażoną Septuagintą.

Ale zobaczmy czy dalsze wersy nie zostały w jakimś sensie skażone???

Iz 7 napisał:(14) Dlatego sam Pan da wam znak: Oto dziewica pocznie i porodzi syna, i nazwie go imieniem Immanuel.
(15) Mlekiem zsiadłym i miodem żywić się będzie do czasu, gdy nauczy się odrzucać złe, a wybierać dobre.
(16) Gdyż zanim chłopiec nauczy się odrzucać złe, a wybierać dobre, kraj, przed którego obu królami drżysz, będzie spustoszony.
(17) Pan sprowadzi na ciebie i na twój lud, i na dom twojego ojca czasy, jakich nie było od dnia, gdy Efraim odpadł od Judy – przez króla Asyrii.
Otóż zobaczmy jedno, ów chłopiec o imieniu Immanuel ma pić mleko zsiadłe i miód i do tego czasu ma nauczać się odrzucać dobre i złe. Jednak przecież każde dziecko jest w okresie dojrzewania nauczane przez rodziców odrzucać złe a wybierać dobre – tak nazywamy dobre wychowanie od rodziców. Czyli każde dziecko w procesie dorastania uczy się wybierać dobro a odrzucać zło poprzez swoich rodziców. Rodzice przecież karzą dzieci za kłamstwa, kradzieże i inne przejawy zła zaś nagradzają za dobro swoje dzieci. Widać, zatem że w tym wersie ktoś majstrował.

Moim zdaniem te wersy raczej mówiły, że chłopiec będzie mlekiem zsiadłym i miodem (czyli słowami błogosławieństw – miód i nagany – mleko zsiadłe) żywił będzie lud (zaginiony Izrael)
do czasu gdy Izraelici nauczą się odrzucać zło i wybierać dobro. 

A zatem tutaj chodziło o to, że ewangelia Isusa przez pokolenia będzie nauczać Izraelitów – Słowian, o tym aby wybierać dobro a odrzucać zło. Słowianie (zaginiony Izrael)w większości chrześcijanie, sami uznają Isusa za Boga czyli nadadzą mu imię Immanuel. 

Zobaczmy sam Isus powiedział, że został posłany tylko do:

Mat 15 napisał:(24) A On odpowiadając, rzekł: Jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela.
Zobaczmy 

Moim zdaniem sprawa tych wersów u Izajasza jest ciekawa i warta zbadania.

Masoreci skupiali się na atakowaniu tych wersów u proroków, które wskazywały na to, że Isus jest Mesjaszem.

Zobaczmy późniejsi tłumacze Septuaginty dali się przekabacić masoretom i zmieniać ich tłumaczenia wg ich wskazówek.


 

Zauważmy jedno, obydwa wersy mówią coś ciekawego. Bóg miał świadomość, że posyła swojego syna Isusa do Izraelitów, skrajnych bałwochwalców, którzy każdą potężna istotę mogą otoczyć boską czcią. Bóg przewidział, że zaginieni Izraelici uczynią z Mesjasza kolejnego boga. Jednak celem Boga jest fakt, aby przygotować Izraelitów na ponowne spotkanie z Bogiem.

Zobaczmy Bóg wspomina Izajaszowi o tym, że Mesjaszowi nadadzą tytuł Boga Immanuel. Co jeszcze wspomina Bóg Izajaszowi???

(2) Słuchajcie, niebiosa, i uważnie przysłuchuj się, ziemio! Gdyż oto Pan mówi: Synów odchowałem i wypiastowałem, lecz oni odstąpili ode mnie.

(3) Wół zna swego właściciela, a osioł żłób swego pana, lecz Izrael nie ma rozeznania, mój lud niczego nie rozumie.

(4) O narodzie grzeszny, ludu pełen grzechów; opuściliście Pana, i prowokowaliście Świętego Izraela.

(5) W co jeszcze można was bić, gdy nadal trwacie w odstępstwie? Cała głowa chora i całe serce słabe.

(6) Od stóp do głów nic na nim zdrowego: tylko guzy i sińce, i świeże rany; nie opatrzone ani nie przewiązane, ani nie zmiękczone oliwą.

(7) Wasz kraj pustynią, wasze miasta ogniem spalone, plony waszej ziemi obcy na waszych oczach pożerają; spustoszenie jak po zniszczeniu Sodomy.

(8) I pozostała córka syjońska jak szałas w winnicy, jak budka w polu ogórkowym, jak miasto oblężone.

(9) Gdyby Pan Zastępów nie był nam pozostawił resztki, bylibyśmy jak Sodoma, podobni do Gomory.

(10) Słuchajcie Słowa Pana, książęta sodomscy, przysłuchuj się uważnie wskazaniu naszego Boga, ludu Gomory!

(11) Co mi po mnóstwie waszych krwawych ofiar – mówi Pan. Jestem syty całopaleń baranów i tłuszczu karmnych cieląt, a krwi byków i jagniąt, i kozłów nie pragnę.

(12) Gdy przychodzicie, aby zjawić się przed moim obliczem, któż tego żądał od was, abyście wydeptali moje dziedzińce?

(13) Nie składajcie już ofiary daremnej, kadzenie, nowie i sabaty mi obrzydły, zwoływanie uroczystych zebrań – nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości.

(14) Waszych nowiów i świąt nienawidzi moja dusza, stały mi się ciężarem, zmęczyłem się znosząc je.

(15) A gdy wyciągacie swoje ręce, zakrywam moje oczy przed wami, choćbyście pomnożyli wasze modlitwy, nie wysłucham was, bo na waszych rękach pełno krwi.

(16) Obmyjcie się, oczyśćcie się, usuńcie wasze złe uczynki sprzed moich oczu, przestańcie źle czynić!

(17) Uczcie się dobrze czynić, przestrzegajcie prawa, brońcie pokrzywdzonego, wymierzajcie sprawiedliwość sierocie, wstawiajcie się za wdową!

(18) Chodźcie więc, a będziemy się prawować – mówi Pan! Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją; choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna.

(19) Jeżeli zechcecie być posłuszni, z dóbr ziemi będziecie spożywać,

(20) Lecz jeżeli będziecie się wzbraniać i trwać w uporze, miecz was pożre, bo usta Pana tak powiedziały!

(21) Jakąż nierządnicą stało się to miasto wierne, niegdyś pełne praworządności, sprawiedliwość w nim mieszkała, a teraz mordercy!

(22) Twoje srebro obróciło się w żużel, twoje wino zmieszane z wodą.

(23) Twoi przewodnicy są buntownikami i wspólnikami złodziei, wszyscy lubią łapówki i gonią za darami, nie wymierzają sprawiedliwości sierocie, a sprawa wdów nie dochodzi przed nich. Iz 1

Zobaczmy Izraelici wbrew pozorom obchodzili wszystkie święta i oddawali cześć Bogu, jednak Bogu zbrzydły ich ofiary, święta dlaczego???

Ponieważ Ich uczynki wobec bliźnich tych najmniejszych były najgorsze. Izraelici gnębili słabszych, stawali się podobnie do mieszkańców Sodomy i Gomory.

Zauważmy jedno. Prawo Boga ma swoją ciekawą hierarchię. Ową hierarchię wyjaśnię na przykładzie wykonania jednego ćwiczenia t.z.w. martwego ciągu:

Jest to bardzo wymagające ćwiczenie. Z pozoru proste ale jest tym trudniejsze do wykonania im większy jest ciężar. Wykonanie całego prawa Bożego jest podobne do podniesienia w martwym ciągu 500 kg. A teraz zauważmy inną ciekawą rzecz, im ciężar mniejszy w martwym ciągu to tym więcej razy go będziemy podnosić.  Zauważmy zatem jedno, przepisy prawa Bożego odnoszące się do sprawiedliwego postępowania z drugim człowiekiem stanowią jakieś 70 % wszystkich przepisów. A zatem sprawiedliwe postępowanie wobec bliźnich to podniesienie 350 kg martwego ciągu. Czczenie Boga w postaci prawidłowego kultu to 30% przepisów czyli jest to kolejne 150 kg. Tak. A teraz zobaczmy jeśli Izraelici wykonywali wszelkie obowiązki kultu wobec Boga ale łamali prawa wobec bliźnich to ile oni podnosili w martwym ciągu??? 150 kg. Tymczasem Bóg wymaga od Izraelitów aby ci podnosili w martwym ciągu owe 500 kg, czyli sprawiedliwie postępowali wobec bliźnich i prawidłowo Go czcili. Dla Boga wpierw ważne jest sprawiedliwe postępowanie wobec bliźnich, braci i mówi o tym sam Isus:

(22) A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego bez przyczyny, pójdzie pod sąd, a kto by rzekł bratu swemu: Racha, stanie przed Radą Najwyższą, a kto by rzekł: Głupcze, pójdzie w ogień Gehenny.

(23) Jeślibyś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie,

(24) Zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy, złóż dar swój.

(25) Pogódź się rychło z przeciwnikiem swoim, póki jesteś z nim w drodze, aby cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia słudze, i abyś nie został wtrącony do więzienia.

(26) Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż oddasz ostatni grosz. Mat 5

Rozumiecie??? Izraelici łamiąc prawo Boga wobec innych ludzi stali się obrzydliwi niczym mieszkańcy Sodomy i Gomory którzy czynili tak samo. Zobaczmy inne prawo które Bóg dał całej ludzkości:

(1) I pobłogosławił Bóg Noego i synów jego, i powiedział do nich: Rozradzajcie się i rozmnażajcie, i napełniajcie ziemię czyniąc ją sobie poddaną.

(2) A bojaźń i lęk przed wami niech padnie na wszystkie zwierzęta ziemi i na wszelkie ptactwo niebios, na wszystko, co się rusza na ziemi i na wszystkie ryby morskie; wszystko to oddane jest w ręce wasze.

(3) Wszystko, co się rusza i żyje, niech wam służy za pokarm; tak jak zielone jarzyny, daję wam wszystko.

(4) Lecz nie będziecie jedli mięsa z duszą jego, to jest z krwią jego.

(5) Będę też żądał krwi waszej, to jest dusz waszych. Będę jej żądał od każdego zwierzęcia. A od człowieka będę żądał duszy człowieka, za życie brata jego.

(6) Kto przelewa krew człowieka, tego krew przez człowieka będzie przelana, bo na obraz Boży uczynił człowieka.

(7) Wy zaś rozradzajcie się i rozmnażajcie! Niech zaroi się od was ziemia i czyńcie ją sobie poddaną! Rodz. 9

Zobaczmy prawo jakie dał Bóg całej ludzkości po potopie odnosi się, do rzeczy fundamentalnych dla każdego człowieka. Otóż te prawo zabrania spożywania krwi zwierzęcej oraz ludzkiej ponadto nakazuje karać każdego kto by zamordował drugiego człowieka, ponieważ człowiek został stworzony na obraz Boga.

Bóg nakazał Izraelitom zagładę określonych narodów, które dopuszczały się bałwochwalstwa i były skażone genetycznie – przez upadłe anioły. Jednak inne narody także dopuszczały się bałwochwalstwa. Jednak narody Kanaanu dopuszczały się bałwochwalstwa w szczególny sposób, one składały dzieci i niewinnych ludzi w ofierze bałwanom. Podobnie Bóg ukarał Egipcjan z tego głównego powodu gdy ci zaczęli mordować pierworodnych synów Izraelitów. Ostatnią karą Boga było zabicie wszelkiego pierworodnego u Egipcjan jako aktu sprawiedliwości.

Zobaczmy jedno, postępowanie wobec bliźniego, a szczególnie zakaz mordowania niewinnych ludzi to fundament prawa Bożego. Reszta praw Tory a szczególnie przepisy kultu Boga, są ważne jednak są nieodłącznym elementem postępowania wobec bliźnich.

Zauważmy rzecz szczególną co powiedział Isus:


(1) A gdy Isus opuszczał świątynię i odchodził, przystąpili uczniowie jego, aby mu pokazać zabudowania świątyni.

(2) A On, odpowiadając, rzekł do nich: Czy nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. Mat 24


Otóż Isus wiedział, że po jego zmartwychwstaniu miejsce kultu Boga, 2 świątynia zostanie doszczętne po raz drugi zniszczona. Co to oznaczało???

To, że Bóg zabierze Izraelitom i Judejczykom wielki przywilej oddawania mu czci w miejscu świętym czyli w świątyni na górze Syjon. Bez świątyni nie można składać ofiar w tym ofiar przebłagalnych za grzechy. Brak świątyni powoduje, że większość przepisów kultu Boga zostało zawieszonych. Jednak Isus informuje nas, że jest możliwa ofiara przebłagalna za grzechy:


(12) I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;

(13) i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.; Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się tak stanie.

(14) Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz który jest w niebie.

(15) A jeśli nie odpuścicie ludziom, i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych.

(16) A gdy pościcie, nie bądźcie smętni jak obłudnicy; szpecą bowiem twarze swoje, aby ludziom pokazać, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam: Odbierają zapłatę swoją.

(17) Ale ty, gdy pościsz, namaść głowę swoją i umyj twarz swoją.

(18) Aby nie ludzie cię widzieli, że pościsz, lecz Ojciec twój, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie.

(19) Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną:

(20) Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. Mat 6


Zobaczmy poprzez przebaczenie win naszym winowajcom gromadzimy sobie skarby w niebie i przebaczenie u Boga!!! Dlatego brak 2 świątyni rekompensować może nam przebaczenie win innym ludziom. Zauważmy jedno, bez drugiej świątyni, obrazem Boga są inni ludzie. Dlatego dobre postępowanie wobec nich jest oddawaniem czci Bogu. Szczególnie tym najsłabszym, nad którymi mamy jakąś przewagę i nie mogą oni się przed nami obronić.  Chronienie najsłabszych jest oddawaniem czci Bogu.

Bóg Izajaszowi wspomniał jasno, że obrzydł mu kult jaki czynili mu Izraelici z powodu ich uczynków wobec bliźnich. Dlatego Bóg posłał swojego syna Isusa aby ten nauczył zaginiony Izrael ponownie bycia dobrym i sprawiedliwym wobec innych ludzi. Dlatego ewangelia Mateusza kładzie nacisk na postępowanie wobec innych ludzi. Isus tak powiedział:


(1) Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni, lecz w inny sposób się tam dostaje, ten jest złodziejem i zbójcą.

(2) Kto zaś wchodzi przez drzwi, jest pasterzem owiec.

(3) Temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu, i po imieniu woła owce swoje, i wyprowadza je.

(4) Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi, owce zaś idą za nim, gdyż znają jego głos.

(5) Za obcym natomiast nie pójdą, lecz uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych.

(6) Tę przypowieść powiedział im Isus, lecz oni nie zrozumieli tego, co im mówił.

(7) Wtedy Isus znowu powiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, Ja jestem drzwiami dla owiec.

(8) Wszyscy, ilu przede mną przyszło, to złodzieje i zbójcy, lecz owce nie słuchały ich.

(9) Ja jestem drzwiami; jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie.

(10) Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały.

(11) Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce.

(12) Najemnik, który nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc wilka nadchodzącego, porzuca owca i ucieka, a wilk porywa je i rozprasza

(13) Ponieważ jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach.

(14) Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce, i moje mnie znają.

(15) Jak Ojciec mnie zna i Ja znam Ojca, i życie swoje kładę za owce.

(16) Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni; również i te muszę przyprowadzić, i głosu mojego słuchać będą, i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz.

(17) Dlatego Ojciec miłuje mnie, iż Ja kładę życie swoje, aby je znowu wziąć.

(18) Nikt mi go nie odbiera, ale Ja kładę je z własnej woli. Mam moc dać je i mam moc znowu je odzyskać; taki rozkaz wziąłem od Ojca mego. Jana 10


Misją Isusa było nauczenie Słowian – Izraelitów- dobrego i sprawiedliwego postępowania wobec innych ludzi. W ten sposób Isus przygotowuje nas do spotkania z Bogiem na pustyni i do życia w jego Królestwie. Jeśli nauczymy się postępować wobec bliźnich to wtedy spotka nas zaszczyt oddawania czci Bogu w postaci wizyty w świątyni na wzgórzu Syjon. Izraelici za czasów Mojżesza co rusz kłócili się między sobą. Tak, że teść Mojżesza poradził mu aby ten zamiast sam sądzić Izraelitów delegował do tej czynności sprawiedliwych mężów. Gdyby Izraelici byli dobrzy wobec siebie to sam Mojżesz by wystarczył za sędziego. Nie zapominajmy, że niesprawiedliwe postępowanie wobec bliźnich szczególnie tych najsłabszych prowadzi w końcu do skrajnej formy bałwochwalstwa jakim jest składanie ofiar z ludzi demonom.

Dlaczego szatan żąda od swoich sług aby ci złożyli mu w ofierze niewinną osobę (małe dziecko)??? Ponieważ szatan doskonale wie, że ten czyn najbardziej godzi w prawo Boga.

Dlatego to nasze postępowanie i pomoc tym najsłabszym jest najbardziej cennym darem dla Boga!!!

 

P.S. Henryk poprawił błąd odnośnie wersu z Izajasza 7:14:


Re: Biblia Mesjańska
Pisanie by thewordwatcher Yesterday at 13:10
 
 
Odnośnie Izajasza 7:14… wspaniała nowina.

Po angielsku…

7:14 Therefore the Lord himself shall give you a sign; behold, a virgin shall conceive in the womb, and shall bring forth a son, and thou shalt call his name Emmanuel.
7:14 Dlatego sam Pan da wam znak; oto dziewica pocznie w łonie i urodzi syna, i będziecie go nazywać Emmanuelem.

Ktoś może się przyczepić, że thou oznaczać – ty – lub – wy czyli i liczba pojedyncza i liczna mnoga.

Zanim ktoś mnie oskarży i błędnie tłumaczenie…

Isa 7:13  Wtedy Izajasz rzekł: Słuchajcie, domu Dawidowy! Czy mało wam tego, że nużycie ludzi, to jeszcze mojego Boga nużycie?

Podobnie jest w Septuagincie, czyli Izajasz mówi do Domu Dawida i mówi w liczbie mnogiej, co wyklucza, że dziewica nada imię ale wy, Domu Dawidowy będziecie go nazywać.

Właśnie thou to archaiczny angielski, dzisiaj nie używany. Zamiast thou używa się… you!

Ten błąd nie był nigdzie wskazany i tego wersetu nigdy nie sprawdzałem nie mając żadnych podejrzeń, że jest on w Biblii Warszawskiej sfałszowany. Dopiero nasz drogi Cyryl zwrócił uwagę na zasadniczą różnicę i dlatego to sprawdziłem. Zaraz to zmienię w Mesjańskiej.

A werset 13 jest także błędnie przetłumaczony. Powinno to być tak.

(13) Wtedy Izajasz rzekł: Słuchajcie, domu Dawidowy! Czy mało wam tego, że walczycie z ludźmi, to jeszcze walczycie przeciwko Panu?

To także przed chwilą poprawiłem.


Czyli widać, że dzięki tej poprawce, proroctwa odnośnie Isusa się sprawdzają. Moim zdaniem jest to bardzo ważne, ponieważ te proroctwo pokazuje niesamowicie mądrość Boga. Otóż Słowianie – zaginiony Izrael – mają nazywać Isusa: „Bóg z nami”, czyli mają traktować Isusa jako Boga. Bóg przewidział, że po pojawieniu się Isusa i jego zmartwychwstaniu, szatan zastosuje starą metodę zwodzenia Izraelitów czyli zachęcenia ich do bałwochwalstwa. Szatan zatem przez setki lat zachęcał ludzi aby ci uczynili z Isusa Boga, tak, że ludzie (Słowianie w szczególności) zaczęli określać  Mesjasza jako Boga. Jednak ewangelia Isusa sprawiła, że bałwochwalstwo nie poszło dalej i nauki Isusa zapobiegły temu, że Słowianie zaczęli składać bałwanom w ofierze ludzi. Dlatego szatan jest zmuszony aby zmusić ludzi aby ci zniszczyli chrześcijaństwo w swoim planie 3 wojen światowych . Wszystko po to aby ludzie z własnej woli zaczęli składać ofiary z ludzi. Czym jest doktryna Lucyferiańska która ma być odkryta po zniszczeniu chrzescijaństwa, islamu, syjonizmu i ateizmu???

Wtedy na każdym miejscu, wszędzie, obywatele, zmuszeni do własnej obrony przed mniejszościami etnicznymi i rewolucjonistami, będą eksterminować owych niszczycieli cywilizacji a masy pozbawione iluzji wobec chrześcijaństwa, którego boskie duchy, formujące chrześcijaństwo bez kompasu oraz kierunku, pożądających ideałów ale bez wiedzy, gdzie umieścić swoje oddanie i adorację, otrzymają rzeczywiste światło poprzez uniwersalną manifestację czystej doktryny Lucyfera, wystawionej w końcu na publiczny widok.

To wyjawienie spowoduje w rezultacie generalny reakcyjny ruch, po którym nastąpi zniszczenie chrześcijaństwa oraz ateizmu, obydwu zwyciężonych oraz zniszczonych w tym samym czasie.”

(http://www.threeworldwars.com/albert-pike2.htm EN)


Jak widać jest to promowanie wszelkich zboczeń seksualnych, takich jak: homoseksualizm, zoofilia, pedofilia. Ponadto jest to fala rozwodów, niszczenia rodziny, zamiast miłości pomiędzy małżonkami i ofiarności jest zwykły niepohamowany popęd seksualny i egoizm. Oczywiście sataniści promują także składanie ludzi w ofierze szczególnie dzieci, i osób najsłabszych przecież aborcja i eutanazja jest to promowanie skrajnego Lucyferianizmu. Zauważmy co głosi Isus w ewangelii Mateusza??? Głosi nasz zbawiciel odwrotność Lucyferianizmu czyli wypełnianie Tory wobec bliźniego.

1. Odnośnie kobiet i małżeństwa:

(27) Słyszeliście, iż powiedziano: Nie będziesz cudzołożył.

(28) A Ja wam powiadam, że każdy kto patrzy na niewiastę i pożąda jej już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Mat 5

(3) I przyszli do niego faryzeusze, kusząc go i mówiąc: Czy wolno odprawić żonę swoją dla każdej przyczyny?

(4) A On, odpowiadając, rzekł: Czyż nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył mężczyznę i kobietę?

(5) I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, i będą ci dwoje jednym ciałem.

(6) A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza.

(7) Mówią mu: Czemuż jednak Mojżesz nakazał dać list rozwodowy i odprawić?

(8) Rzecze im: Mojżesz pozwolił wam odprawiać swoje żony ze względu na zatwardziałość serc waszych, ale od początku tak nie było.

(9) A powiadam wam: Ktokolwiek by odprawił żonę swoją, z wyjątkiem przyczyny wszeteczeństwa, i poślubił inną, cudzołoży, a kto by odprawioną poślubił, cudzołoży. Mat 19

2. Odnośnie postępowania wobec bliźnich:

(12) A więc wszystko, cobyście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie; taki bowiem jest zakon i prorocy Mat 7

3. Odnośnie walki z własnymi nałogami, grzechami które nas zniewalają (a które także są doktryną Lucyfera):

(29) Jeśli tedy prawe oko twoje gorszy cię, wyłup je i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby całe ciało twoje miało pójść do Gehenny.

(30) A jeśli prawa ręka twoja cię gorszy, odetnij ją i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby miało całe ciało twoje znaleźć się w Gehenny. Mat 5

Ewangelia Mateusza w większości jest nauczaniem jak postępować wobec bliźnich i jak nie dać się zwieść szatanowi i jego doktrynie Lucyfera. Dlatego wielu ludzi po odwróceniu się od grzechu traktuje Isusa jako Boga. Jednak pomimo ich bałwochwalczego traktowania Isusa, są oni największymi wrogami szatana, dlaczego???

Ponieważ szatan nie jest wstanie ich skłonić do łamania innych przepisów prawa Bożego. Ponadto skoro Bóg po zmartwychwstaniu Isusa doprowadził rękoma swoich wrogów do zniszczenia 2 świątyni, to problem bałwochwalstwa jest mniejszy. Podobnie jak w niewoli Egipcjan, Izraelici czcili bóstwa Egiptu i zapomnieli Boga, problem bałwochwalstwa był mniejszy niż gdy Bóg wyzwolił Izrael i ci uczynili złotego cielca. Bóg niszcząc 2 świątynie spowodował, że Słowianie i inne ludzie są głównie zobowiązani do czynienia dobra innym ludziom. I o tym doskonale wie szatan, który zachęca ludzi szczególnie Słowian do wszelkich zboczeń, aborcji i innych złych uczynków przeciwko najsłabszym ludziom.

P.S 2. Bardzo ważny post efraimita


 

Re: Prawo Boże – co nas obowiązuje a co nie?
Pisanie by efraimita Yesterday at 16:51
 
 
Cyryl napisał świetny artykuł, który rzuca nowe światło na zagadnienie prawa bożego, a w szczególności na prawo rytualne i ceremonialne zawarte w bibli/torze

Chodzi o ten artykuł, który serdecznie polecam:
https://cyryl27.wordpress.com/2017/05/03/2-ksiega-ezdrasza-czyli-bardzo-wazna-ksiega/

Cyryl doskonale unaocznił, co jest prawdziwym sensem przestrzegania prawa. Prawo jest tak skonstruowane aby chroniło ludzi. Rytuały i ofiary ze zwierząt czy innego rodzaju dobytku, oraz przestrzeganie świąt nadanych przez Boga mają swoje odniesienia w uczynkach i postawach względem drugiego człowieka. Powiem więcej …

mamy poważne przesłanki aby sądzić, że ci którzy nie wypełnią prawa względem bliźnich nie są godni tego aby oddawać w sposób rytualny cześć Bogu, nie mają prawa składać ofiar i obchodzić świąt!

Kolejny argument chrześcijańskich „uczonych w piśmie” pada jak słomiany płotek. Prawo nie zostało anulowane, ale ma być wypełnione przez ludzi porządnie. Nie było istotą prawa składać ofiary i obchodzić święta. Ale istotą prawa było wyrządzać dobro innym ludziom, tak jak Bóg wyrządza to dobro nam.

Argument ten moim zdaniem ma poparcie w tym kiedy Bóg uszczegółowił przepisy składania ofiar. Dopiero, gdy w założeniu Izrael który miał przestrzegać przepisów tory względem bliźnich znalazł się w swoim kraju i miał wszelkie warunki ku temu, aby w niezmącony sposób przestrzegać prawa (czyli w założeniu stał się pod tym względem czysty) wtedy dopiero Bóg opisał jak i kiedy należy składać ofiary i obchodzić święta.
Wcześniej tylko niektóre wybrane osoby, które odznaczały się sprawiedliwością i dobrocią dla innych mogły składać ofiary przed Bogiem, Noe, Abraham, Izaak, Jakub, ale oni znali absolutnie istotę tej ofiary i składali codzienne ofiary względem Boga jako uczynki dla bliźnich. Gdy tylko w Izraelu zaczęła się nieprawość ludzi względem innych ludzi, powoli i konsekwentnie Bóg odbierał możliwość składania ofiar i obchodzenie świąt, aż do całkowitego odebrania tych możliwości, co trwa aż do dzisiaj.

ALE TO NIE OZNACZA, ŻE PRAWO ZOSTAŁO ANULOWANE!!!!! NASTĄPIŁ POWRÓT DO ISTOTY WYPEŁNIENIA PRAWA!!!! O TYM TEŻ MÓWIŁ CHRYSTUS NIEMAL WE WSZYSTKICH SWOICH KAZANIACH

spójrzmy na te cytaty:

Mt 9
(13) Idźcie i nauczcie się, co to znaczy: Miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Nie przyszedłem bowiem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników.

Mt 12
(7) I gdybyście byli zrozumieli, co to jest: Miłosierdzia chcę, a nie ofiary, nie potępialibyście niewinnych.
Isus powołał się na słowa Boga i wytknął uczonym w piśmie, że nie rozumieją istoty wypełniania prawa!
Oz 6
(5) Dlatego ociosywałem ich przez proroków, zabijałem ich słowami moich ust, i moje prawo wzeszło jak światłość.

(6) Gdyż miłości chcę, a nie ofiary, i poznania Boga, nie całopaleń.

(7) Lecz oni zerwali przymierze już w Adam, tam mi się sprzeniewierzyli.

(8 ) Gilead jest miastem złoczyńców, splamionym krwią.

(9) Zgraja kapłanów podobna jest do zbójców czyhających na ludzi, mordują na drodze do Sychem, popełniają czyny ohydne.

Jr 7
(20) Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan: Oto mój gniew zawzięty wyleje się na to miejsce, na ludzi i na bydło, na drzewa polne i na płody rolne – płonąć będzie i nie zgaśnie.

(21) Tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Dodajcie swoje całopalenia do swoich krwawych ofiar i jedzcie mięso,

(22) Gdyż nic nie powiedziałem waszym ojcom, gdy ich wyprowadzałem z ziemi egipskiej, nic też nie nakazałem im w sprawie całopaleń i ofiar krwawych,

(23) Lecz tylko to przykazanie dałem im, mówiąc: Słuchajcie mojego głosu, a Ja będę waszym Bogiem, wy zaś będziecie moim ludem, postępujcie całkowicie tą drogą, którą wam nakazuję, aby się wam dobrze działo!

(24) Lecz oni nie usłuchali i nie nakłonili swojego ucha, ale postępowali według skłonności i uporu swojego złego serca i odwrócili się do mnie tyłem, a nie twarzą.

Dawid wiedział co jest istotą prawa i głosił to, powinniśmy z tego skorzystać:
Ps 40
(7) Ofiar krwawych ni płynnych nie pragniesz i w uszy mi to wbijałeś, że całopaleń i ofiar pokutnych nie żądasz.

(8 ) Wtedy ja powiedziałem, że idę, bo w zwoju księgi pisano o mnie.

(9) Twoją wolę chciałbym czynić, Boże, bo prawo noszę w moim sercu.

Dał też sygnał kiedy będziemy mogli ponownie liczyć na możliwość składania ofiar:
Ps 51
(18) Albowiem ofiar nie żądasz, A całopalenia, choćbym ci je dał, nie zechcesz przyjąć.

(19) Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony, Sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, Boże.

(20) Zechciej w łasce swej dobrze czynić Syjonowi, Odbuduj mury Jeruzalemu!

(21) Wtedy przyjmiesz prawe ofiary, Ofiary ogniowe i całopalenia, Wtedy ofiarują cielce na ołtarzu twoim

W księdze Daniela także dostajemy wskazówkę co dzisiaj jest darem i całopaleniem dla Boga. W modlitwie Azariasza mamy takie słowa:
Dn 3
(38) Nie mamy teraz ni władzy, ni proroka, ni wodza, ani całopaleń, ani ofiar, ani darów z pokarmów, ni kadzideł woni, ani miejsca do składania pierwocin i dostrzegania oznak miłosierdzia Twego.

(39) Niech jednak serce skruszone i duch uniżony znajdą łaskawość u Ciebie. Jak całopalenia z baranów i cielców i jak tysiące tłustych owiec,

Cały psalm 50 jest pouczający o istocie prawa i ze wskazówką na nasze czasy:
Ps 50
(1) Psalm Asafowy. Bóg, Wszechmocny Pan, przemówił i wezwał ziemię Od wschodu słońca aż do zachodu jego.

(2) Z Syjonu pełnego piękności Zajaśniał Bóg.

(3) Bóg nasz przybywa i nie milczy; Przed nim ogień pochłaniający, A dokoła niego sroży się potężna burza.

(4) Przyzywa niebiosa z góry I ziemię, aby sądzić swój lud:

(5) Zgromadźcie mi wiernych moich, Którzy zawarli ze mną przymierze przez ofiarę.

(6) Niebiosa zwiastują sprawiedliwość jego, Ponieważ sam Bóg jest sędzią! Sela.

(7) Słuchajcie, ludu mój, będę mówił, Izraelu, będę cię przestrzegał: Bogiem, Bogiem twoim jestem!

(8 ) Ganię cię z powodu krwawych ofiar twoich, Całopalenia twoje są zawsze przede mną.

(9) Nie wezmę byka z domu twego Ani kozłów z zagród twoich.

(10) Mój bowiem jest wszelki zwierz leśny, Tysiące zwierząt na górach.

(11) Znam wszelkie ptactwo gór I moje jest to, co rusza się na polach.

(12) Gdybym łaknął, nie mówiłbym ci o tym, Bo mój jest świat i to, co go napełnia.

(13) Czyż jadam mięso byków Albo piję krew kozłów?

(14) Ofiaruj Bogu dziękczynienie I spełnij Najwyższemu śluby swoje!

(15) I wzywaj mnie w dniu niedoli, Wybawię cię, a ty mnie uwielbisz!

(16) Lecz do bezbożnego rzecze Bóg: Po co wyliczasz ustawy moje I masz na ustach przymierze moje?

(17) Wszak nienawidzisz karności I lekceważysz słowa moje.

(18) Gdy widzisz złodzieja, bratasz się z nim, A z cudzołożnikami zadajesz się.

(19) Ustom swoim pozwalasz mówić źle, A język twój knuje zdradę.

(20) Siedzisz i mówisz przeciw bratu swemu, Znieważasz syna matki swojej.

(21) Czyniłeś to, a ja milczałem, Mniemałeś, żem tobie podobny; Karcę cię i stawiam to przed oczy twoje…

(22) Pojmijcież to wy, którzy zapominacie Boga, Bym was nie rozdarł, a nie będzie ratunku!

(23) Kto ofiaruje dziękczynienie, czci mnie, A temu, kto nienagannie postępuje, ukażę zbawienie Boże.

Spójrzmy jeszcze na te wymowne słowa z księgi Mądrości Syracha
Syr 35
(1) Zachowywać Prawo – to pomnażać ofiary, przykazania wypełniać – to składać dziękczynienia.
(2) Okazywać się miłosiernym – to ofiarę składać z mąki najczystszej, rozdawać jałmużnę – to składać ofiarę uwielbienia.
(3) Odwracać się od zła to sprawiać radość Panu, unikać nieprawości to składać dar przebłagania.

(4) Nie pojawiaj się przed Panem z pustymi rękami, bo wszystko Mu się należy zgodnie z przykazaniem.
(5) Ofiarą sprawiedliwego ołtarz się rozwesela, wonność tej ofiary sięga Najwyższego.
(6) Miłe są Bogu dary, które składa prawy, a pamięć o nich nigdy nie zaniknie.
(7) Swoją hojnością uwielbiaj Pana i nie bądź skąpy, gdy składasz pierwociny swych plonów.
(8 ) Ilekroć składasz ofiarę, miej pogodne oblicze, gdy składasz dziesięciny, bądź zawsze radosny.
(9) Dawaj Najwyższemu tak, jak On dał tobie, z całą hojnością, według twych możliwości.
(10) Pan bowiem za wszystko człowiekowi odpłaca i tobie też przekaże siedmiokrotną nagrodę.
(11) Nie usiłuj przekupić Go upominkami, bo On niczego nie przyjmie od Ciebie, i nadziei nie pokładaj w ofiarach bezbożnych.
(12) Pan jest bowiem sędzią sprawiedliwym dla wszystkich.
(13) Nie stanie po drugiej stronie, żeby skrzywdzić biedaka, i wsłuchuje się zawsze w głosy uciśnionych.
(14) Nie jest On nieczuły na błagania sieroty ani wdowy, kiedy się skarżą.
(15) Bo czyż łzy wdowy nie spływają po policzkach i czy jej krzyk nie dosięgnie w końcu sprawcy?
(16) Kto służy Bogu z całego serca, jest mile widziany przez Boga, a głos jego dociera aż po same obłoki.
(17) Modlitwa pokornego przenika obłoki, a on nie jest pocieszony, póki go Bóg nie wysłucha.
(18) Nie przestanie, dopóki Najwyższy nie wejrzy na niego i nie przyzna racji sprawiedliwym, przywracając porządek.
(19) A Pan nie będzie zwlekał i wystawi ich na próbę.
(20) Zetrze biodra gwałtowników i dokona pomsty na narodach.
(21) Wygubi wielu unoszących się pychą i bezlitośnie pokruszy berła bezbożnych;
(22) Każdemu odda według jego czynów, a czyny ludzkie oceni według serc człowieczych.
(23) Na swój lud wyda wyrok sprawiedliwy i napełni go radością w miłosierdziu swoim.
(24) Na czasy ucisku dobre bywa miłosierdzie, tak jak fale deszczu, gdy nadejdzie susza.
Tak więc zniesienie przez Boga możliwości składania ofiar, jest to celowy zabieg mający na celu powrót do prawdziwej istoty przestrzegania prawa, jednocześnie uświadamiam sobie, że dzisiejsze obrzędy składania ofiar ze zwierząt przez niektóre wyznania są bezwartościowe. Jest to także kolejne potwierdzenie, że przymierze z Izraelem nie zostało zerwane, a prawo nie zostało anulowane, ale Bóg wyczulił nas w ten sposób na to co jest prawdziwym sensem przestrzegania prawa.

Zaniechanie czynienia dobra, to zaniechanie codziennej ofiary dla Boga, a krzywdzenie innych jest równe ze składaniem bluźnierczej ofiary.


 

9 uwag do wpisu “2 księga Ezdrasza…. czyli bardzo ważna księga!!!

 1. andrzej-200@wp.pl

  Dobre pytanie czy każdego należy miłować?
  Pan Bóg kazał miłować bliźniego swego jak siebie samego. Posłaniec Wielkiej Rady uczył ; Mat 5:44 … A Ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują, …
  Nieprzyjaciel to przecież nie bliźni. Bliźnim w Zakonie jest osoba wywodząca się z rodziny Izraelskiej Kpn 19:18 Nie będziesz się mścił i nie będziesz chował urazy do synów twego ludu, lecz będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Jam jest Pan!
  a także obcy którzy się schronili i żyli wśród tej rodziny bo napisane jest
  Kpn 19:33 Jeżeli w waszej ziemi zamieszka z tobą obcy przybysz, nie będziesz go gnębił.
  Kpn 19:34 Obcy przybysz, który mieszka z wami, niech będzie jako tubylec wpośród was samych; będziesz go miłował jak siebie samego, gdyż i wy byliście obcymi przybyszami w ziemi egipskiej; Ja, Pan, jestem Bogiem waszym.
  Uważam że Bóg rozszerzył nakaz miłości do bliźniego dla wszystkich ludzi którzy chcą zamieszkać razem z Nim i uznają Jego Prawo.
  Masz rację każdego należy miłować ponieważ każdy nawet nie znający Boga jest potencjalnym bliźnim.
  Łatwo powiedzieć trudniej wykonać. Jednak jest wspaniały przepis na nauczenie się miłości. Sposób często marginalizowany ale najważniejszy. Jest nim miłosierdzie czyli okazywanie litości. Pozdrawiam
  PS We wspomnianym przez Efraimitę cytacie z Ozeasza 6-6 jest błąd Masorecki powinno być raczej:(6) Gdyż MIŁOSIERDZIA chcę, a nie ofiary, i poznania Boga, nie całopaleń. Zresztą nie tylko w tym miejscu zamienia się słowo miłosierdzie. Izajasza 56:1 tu też błąd ma się objawić miłosierdzie.

  Polubione przez 1 osoba

 2. Bartek

  Ksiega ta zawiera dużo informacji .Na przykład ciekawi mnie kim jest Ezdrasza który otrzymał objasnienia co do czasów końca, czy jest on z 10 pokolen na wygnaniu i przewodzi swemu ludowi na wzór sędziego i kiedy została spisana czy przed powrotem Judy z Babilonu czy juz po.
  Ciekawy jest opis sadu Bożego który mówi ze Ziemia powróci do pierwotnego stanu podczas drugiego zmartchwywstania ze nie będzie światła słonecznego ani ksiezycowego tylko „splendor chwały najwyższego ”
  I będzie to trwało tydzień lat .
  W Objawieniu tez jest mowa o drugim zmartchwywstaniu które nastąpi po 1000 lat rządów Chrystusa zaraz po wypuszczeniu Smoka na krótką chwilę który zbieze narody „Goga i Magoga „(tego nie rozumiem co to za narody ) i przypuszcza ostateczny atak na Królestwo Boże, Zostaną rozgromieni i Smok zostanie unicestwiony . I nastąpi drugie zmartchwstanie wszystkich na Sad . Bo z tego co zrozumiałem czytajac Objawienie to podczas pierwszego zmartchwstania życie odzyskają ci którzy zostali zabici za Prawdę i zginęli Głosząc prawdę oraz ci którzy nie przyjęli znaku Bestii czyli to będą obywatele Królestwa Bożego które pokaże Całemu światu doskonały system rządów i po 1000 latach gdy już każdy zobaczy różnice między obecna Ziemia Boga
  a dawna Szatana który po raz ostatni zaatakuje po wypuszczeniu go i przegra BO MA PRZEGRAC i zostanie unicestwiony To po tym jak Bóg udowodni całemu Swojemu Stworzeniu ze Lucyfer nie miał racji buntując się czyli Nastąpi Wielki Finał roztrzygniecia zarzutow Lucyfera względem Boga w którym wygrana Stwórcy będzie całkowita i nikt już nie będzie miał wątpliwości ani Aniołowie ani Ludzie ze Szatan od poczatku kłamał i nikogo już nie zwiedzie , to wtedy Bóg przystąpi do Sądu jak zakończy sprawe z Buntem i ziemia powróci do pierwotnego stanu ? Dobrze to zrozumiałem?

  Polubione przez 1 osoba

 3. Bartek

  Tak sobie teraz pomyślałem ze te Narody Goga i Magoga z 4 kranców ziemi które zwiedzie i które poprowadzi Lucyfer przeciw Syjonowi po 1000 latach Rządów Chrystusa to mogą być narody które beda żyły obok Królestwa Bożego w jego blasku i chwale w pokoju pielgrzymujac do Świętego Miasta a zwiedzonye po wypuszczeniu Smoka zaatakują Syjon po raz ostatni i przegrają
  Objawienie Rozdział 20

  (1) I Widziałem anioła zstępującego z nieba, który miał klucz od otchłani i wielki łańcuch w swojej ręce.
  (2) I pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat.
  (3) I wrzucił go do otchłani, i zamknął ją, i położył nad nim pieczęć, aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni owych tysiąc lat. Potem musi być wypuszczony na krótki czas.
  (4) I widziałem trony, i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu; widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Isusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat.
  (5) Inni umarli nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie.
  (6) Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu; nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez tysiąc lat.
  (7) A gdy się dopełni tysiąc lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego
  (8) I wyjdzie, by zwieść narody, które są na czterech krańcach ziemi, Goga i Magoga, i zgromadzić je do boju; a liczba ich jak piasek morski.
  (9) I ruszyli na ziemię jak długa i szeroka, i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. I spadł z nieba ogień, i pochłonął ich.
  (10) A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok, i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków.
  (11) I widziałem wielki, biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było.
  (12) I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte; również inna księga, księga żywota została otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach.
  (13) I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i Hades wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich.
  (14) I śmierć, i Hades zostały wrzucone do jeziora ognistego; owo jezioro ogniste, to druga śmierć.
  (15) I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego

  Wszystko jest czarno na białym. Zadziwiające jakim prostym językiem jest to napisane i jak dociera do człowieka Słowo Boże .Myślę że każdy ma wrodzony instynkt prawdy dany nam przez STWÓRCE i czujemy Prawdę w sercu tylko musimy się na nią otworzyć. Przez to wiekszość ludzi jest nieszczęśliwa bo żyje wbrew swojej naturze w zakłamaniu podświadomie czując ze to nie tak ma być .Oby Nasz Bóg jak najprędzej odmienił serca Naszego Narodu i ponownie włożył nam w usta Swoje Święte Imię byśmy mogli Go wielbić i czcic będąc sczesliwi gdyż po to Nas Stworzył.

  Polubione przez 1 osoba

 4. Pingback: 2 KSIĘGA EZDRASZA…. CZYLI BARDZO WAŻNA KSIĘGA!!! – Kompendium Prawdy

 5. Alicja

  Z pochodzenie Pisma Świętego jest tak, że jest zbiorem pism, które powstały pod NATCHNIENIEM Ducha Świętego. Natchnienie to nie było jednorazowe [łaski spływają na powołane przez Boga osoby] i jednoosobowe [l.mn.]. Jeśli zgadzamy się z powyższym [co jest warunkiem co do FAKTYCZNEGO pochodzenia Biblii], nie jest właściwym zachowaniem poddawać w wątpliwość ilość umieszczonych i oficjalnie zatwierdzonych ksiąg ST i NT. Zasada POSŁUSZEŃSTWA wobec Kościoła Katolickiego jest pierwszą i najważniejszą. Autorytet można niszczyć, negować, podtrzymywać, a to co ktoś/Pan myśli co powinno być a co nie w Biblii jest typowym biciem piany, „dziel i rządź”.

  Apostoł Jan jednoznacznie wskazał na Świętość Pisma. Wiedział, że przyjdą tacy, którym nie będzie pasowało Słowo, a mimo to będą chcieli być owczarnią Pana. Przyjmijmy to do wiadomości, ale nie naśladujmy mącicieli, bo takich na pęczki.

  Polubienie

  1. „Zasada POSŁUSZEŃSTWA wobec Kościoła Katolickiego jest pierwszą i najważniejszą”

   To czy wiesz to:

   „”Tak długo, jak długo ludzie nie umieli ani czytać, ani pisać, Biblia nie była żadnym problemem dla Kościoła. Postępowano tak, jakby wcale nie istniała.” .

   1080 — zakaz czytania Biblii

   1229 — Biblia wśród ksiąg zakazanych przez Grzegorza IX — synod w Tuluzie przeciw herezji waldensów zalecających czytanie Biblii. Kanon 14 synodu: „Ludzie świeccy nie mogą posiadać Ksiąg Starego i Nowego Testamentu; wolno im mieć tylko psałterz i brewiarz albo godzinki maryjne, ale i te księgi nie w tłumaczeniach na języki narodowe” podane za: „I znowu zapiał kur — Krytyczna historia Kościoła” — Karlheinz Deschner, Uraeus, Gdynia 1996; t.2, s.155

   1424 — na mocy edyktu wiluńskiego neofity Jagiełły Kościół polski miał odtąd prawo karania każdego, kto opowiadał się za wolnym głoszeniem ewangelii (jeden z artykułów praskich ruchu husyckiego)

   1545 — na soborze trydenckim autorytet tradycji ogłoszony jako równoznaczny z autorytetem Biblii, potępiono „plagę Biblii drukowanych w językach narodowych”

   1548 — w czasie sobory trydenckiego dodano do Biblii Apokryfy

   Fragment ekspertyzy wewnątrzkościelnej sporządzonej za pontyfikatu Juliusza III (1550-1555): „I wreszcie: spośród wszystkich rad, jakich możemy obecnie udzielić, najważniejszą jest ta, by dołożono wszelkich starań, iżby nikt nie miał sposobności przeczytać choćby niewielkiego fragmentu ewangelii w swoim języku narodowym i żeby z takiej sposobności nie skorzystał…” podane za: „I znowu zapiał kur — Krytyczna historia Kościoła” — Karlheinz Deschner, Uraeus, Gdynia 1996; t.1, s.21

   1563 — Tradycja Kościoła staje się ważniejszym źródłem objawienia niż Pismo Święte (na indeksie)

   1713 — w antyjansenistycznej bulli Unigenitus Klemensa XI tezy 80-96 omawiają kwestie dostępu wiernych do Biblii. Ich wymowę oddaje L. Kołakowski (w komitecie naukowym redakcji Znak zasiadają w większości duchowni katoliccy):
   „Po tej bulli stało się herezją — zelżywą dla pobożnych uszu, szkodliwą dla Kościoła, bezecną itd. — mówić, że Biblię może czytać każdy, nawet kobieta, i że zakazywanie tej lektury jest sprzeczne z zamysłem Bożym oraz z praktyką apostolską” Bóg nam nic nie jest dłużny.
   Krótka uwaga o religii Pascala i o duchu jansenizmu — Leszek Kołakowski, Wydawnictwo Znak, Kraków 1994; s.136 — Wydawnictwo pod specjalnymi auspicjami doradczego „komitetu naukowego” złożonego w większości z duchownych, w tym z bp Życińskiego

   1897 — Papież Leon XIII włączył Biblię do indeksu ksiąg zakazanych Z kolei w książce: „Ostatnia dyktatura. W obronie Kościoła przed papieżem i biskupami” —
   Rik Devillé, Da Capo, Warszawa 1994, s.249 powiada się, że Biblię na indeks zaciągnął Pius X

   Kościół w zamian proponował wiernym swoją wersję Biblii — w postaci okrojonej, pociętej na kawałki i rozłożonej na cały rok liturgiczny.
   Z roku na rok czytano te same fragmenty pomijając inne, mniej wygodne.
   Dopiero jednak po soborze watykańskim drugim wierni mogą słuchać i rozumieć, wcześniej wszystko było po łacinie i prości ludzie nigdy nie mieli wątpliwości co do zgodności Kościoła z Biblią, gdyż tej ostatniej po prostu nie znali.”
   http://biblia.phorum.pl/viewtopic.php?f=92&t=1751&sid=1b1f7d6f624dcf19ea5100f8b99946ac
   Według papieża Grzegorza VII (1073-1085), Pismo Św. przywodzi ludzi do błędów. Oświadczył on królowi czeskiemu:

   „Panu Bogu upodobało się i podoba jeszcze dziś, żeby Pismo Św. pozostało nieznane, ażeby ludzi do błędów nie przywodziło.”
   Pierwszy zakaz czytania Biblii
   Po raz pierwszy Biblia została umieszczona w indeksie ksiąg zakazanych na mocy postanowienia Soboru w Tuluzie w roku 1229.
   Papież Grzegorz IX (1227-1241) wydał zakaz czytania Biblii w ogóle.

   Była to reakcja wobec Waldensów, którzy posługiwali się Biblią przetłumaczoną na język prowansalski z roku 1184; tłumaczenie to było wykonane na zlecenie Petera Valdo, założyciela ruchu Waldensów.

   Inkwizycja broni transsubstancjacji

   Zanim wydano ten zakaz, w roku 1215 papiestwo ustanowiło naukę o transsubstancjacji jako oficjalną naukę kościoła i powołało inkwizycję, w celu ścigania wszystkich, którzy by się jej sprzeciwili.

   Sobór Trydencki
   Sobór Trydencki (1545-1563) nie uznaje Pisma Świętego za jedyne i wystarczające źródło objawienia Bożego oraz najwyższe kryterium prawdy.
   Do kanonu Biblii dodaje 7 ksiąg, uznawanych do tej pory za apokryficzne.
   (Reformatorzy nie włączyli ich do kanonu Biblii).
   Włączono między innymi księgi Machabejskie, na podstawie których sformułowano nauki
   o modlitwie za zmarłych i ofiarach mszy w ich intencji.
   (Zobacz artykuł: Modlitwy o zmarłych i ofiary mszy w ich intencji)

   Sobór Trydencki utrzymał w mocy postanowienie Soboru z Tuluzy.
   Dodatkowo dodano do niego karę anatemy dla każdego, kto sprzeciwiłby się temu postanowieniu.
   Kary anatemy groziły tym, którzy posiadaliby lub rozpowszechnialiby Biblię.

   Protestanckie przekłady jako heretyckie

   Protestanckie przekłady Biblii były traktowane jako heretyckie.
   Papiescy kontr reformatorzy spalili wiele dzieł protestanckich, w tym również prawie cały nakład polskiej Biblii wydanej w Brześciu w 1563 roku.
   Spalenia dokonano na rynku w Wilnie w 1573 roku.

   W 1622 roku papież Grzegorz XV zakazuje katolikom czytania Biblii.
   Następnie Kościół katolicki zabrania jej rozpowszechniania.

   Odcięcie Polaków od Biblii

   W roku 1634 synod katolicki w Warszawie wydaje oświadczenie, iż samodzielne czytanie Biblii jest inspirowane przez samego szatana. Stanowisko to zostaje zatwierdzone przez papieża.
   (Piąty wiek Biblii w języku polskim, Henryk Dominik, Zwiastun 10/95).

   W taki oto sposób Polacy zostali odcięci od Pisma Świętego.
   Kiedy kontrreformacja uświadamia sobie, że nie jest w stanie spalić wszystkich egzemplarzy Biblii ani pism reformacyjnych, mocno pracuje nad wbudowaniem w umysły Polaków barier strachu, aby nie czytali Słowa Bożego.
   Tak oto Biblia, mimo że była dostępna w naszym języku, stała się dla Polaków zamkniętą księgą.

   Papieże Innocenty XI (1676-1689), Klemens XI (1700-1721) i Klemens XIII (1750-1769) zakazywali ludowi czytania Biblii.

   Papieże Pius IX w roku 1850, wcześniej Pius VII w roku 1816, Leon XII w 1824, Pius VIII w 1829 i Grzegorz XVI w 1832 i 1844 wydali encykliki, w których potępili Towarzystwa Biblijne oraz ich działania na rzecz tłumaczenia Biblii na wszystkie języki, nazywając je nawet narzędziem diabelskim.
   Grzegorz XVI (1831-1846) nazwał towarzystwa biblijne powszechną zarazą …
   Pius IX nazwał Biblie „trucizną” …

   Leon XIII wydał w roku 1897 wykaz ksiąg zakazanych (Index librorum prohibitorum) i w nim figuruje także Biblia, jeśli jest tłumaczona na język ojczysty.

   Kościół Katolicki oficjalnie pozwolił na tłumaczenie Biblii na języki narodowe z języków oryginalnych dopiero podczas II Soboru Watykańskiego (1962-1965).
   Wcześniej można to było czynić tylko łacińskiej Wulgaty, która zawierała wiele błędów, na podstawie których formułowano doktrynę katolicką.
   Nakłady katolickich wydań Biblii były bardzo małe.
   Przykładowo, wydanie Biblii Wujka z 1962 roku miało nakład 20.000 egzemplarzy, dla narodu, który miał około 35 mln ludności.”
   http://biblia.phorum.pl/viewtopic.php?f=92&t=1751&sid=1b1f7d6f624dcf19ea5100f8b99946ac

   Ja tego nie pojmuje.
   Jak możesz nakazywac bezwzględne posłuszeństwo wobec kościoła katolickiego i jednocześnie czytać Biblie i zwać ją „Pismem świętym” księgę którą ten kościół wielokrotnie zakazywał swoim wiernym samodzielnie czytać????

   Piszesz:

   „Apostoł Jan jednoznacznie wskazał na Świętość Pisma. Wiedział, że przyjdą tacy, którym nie będzie pasowało Słowo, a mimo to będą chcieli być owczarnią Pana. Przyjmijmy to do wiadomości, ale nie naśladujmy mącicieli, bo takich na pęczki.”

   No właśnie tym którym nie pasowało Pismo i nadal nie pasuje to Kościół Katolicki.

   Proszę jak brakuje ci wiedzy na dany temat to nie pisz komentarzy na moim blogu. A widać, że masz elementarne braki w wiedzy podstawowej i chcesz pouczać innych którzy mają większą wiedzę od ciebie!!!!

   Polubione przez 1 osoba

 6. Pingback: 2 księga Ezdrasza, czyli ważne proroctwa…. – Blog Cyryla

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s