Czy wszelka władza pochodzi od Boga??? czyli Paweł kłamca cz. 1

Moje pytanie jest fundamentalne i bardzo ważne. Zobaczmy co twierdzi Paweł:


(1) Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim; bo nie ma władzy, jak tylko od Boga, a te, które są, przez Boga są ustanowione.

(2) Przeto kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu; a ci, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie potępienie ściągają.

(3) Rządzący bowiem nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią złe. Chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę;

(4) Jest ona bowiem na służbie u Boga, tobie ku dobremu. Ale jeśli czynisz źle, bój się, bo nie na próżno miecz nosi, wszak jest sługą Boga, który odpłaca w gniewie temu, co czyni źle.

(5) Przeto trzeba jej się poddawać, nie tylko z obawy przed gniewem, lecz także ze względu na sumienie.

(6) Dlatego też i podatki płacicie, gdyż są sługami Bożymi po to, aby tego właśnie strzegli.

(7) Oddawajcie każdemu to, co mu się należy; komu podatek, podatek; komu cło, cło; komu bojaźń, bojaźń; komu cześć, cześć. List do Rzym. 13


Oto co Paweł stwierdza kategorycznie:

 1. Wszelka czyli, każda władza podchodzi od Boga.
 2. Każdy kto sprzeciwia się wszelkiej możliwej władzy sprzeciwia się woli Bożej.
 3. Każda władza za dobro (czyli wypełnianie prawa Bożego wynagradza) a za złe (czyli łamanie praw Boga) każe.
 4. Nasze sumienie (czyli nasza czujka od wypełniania prawa Bożego) będzie nas alarmowało jeśli się każdej władzy będziemy sprzeciwiać, gdyż sprzeciw wobec każdej władzy jest sprzeciwem wobec Boga i jego prawa.
 5. Mamy zatem płacić podatki w każdej wysokości jaką każda władza sobie wymyśli bez szemrania.

To zobaczmy co na to mówi Biblia i Bóg:


(2) A zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza lwa. I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój, i wielką moc.

(3) A jedna z głów jego była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jego była wygojona. I cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem.

(4) I oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc, a także zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc: Któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć?

(7) I dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich; dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami i ludami, i językami, i narodami.

Ap 13


Zobaczmy od kogo Bestia dostaje władzę nad narodami i królestwami??? Od Boga??? Nie od smoka, czyli diabła i szatana. A zatem Apokalipsa stwierdza co innego niż twierdzi Paweł.

Ale zobaczmy co pisze w ewangelii Mateusza:


(8) Znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich.

(9) I rzekł mu: To wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon.

(10) Wtedy rzekł mu Isus: Idź precz, szatanie! Albowiem napisano: Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko jemu służyć będziesz. Mat 4


Zobaczmy diabeł ma władzę nad całym światem i władza polityczna pochodzi od diabła. Sam Isus o tym wie dlatego nie zaprzecza. Co ciekawe co powiedział Paweł:


(7) Oddawajcie każdemu to, co mu się należy; komu podatek, podatek; komu cło, cło; komu bojaźń, bojaźń; komu cześć, cześć.  List do Rzym. 13


Zobaczmy Isus odmówił oddania pokłonu diabła czyli odmówił oddania diabłu czci. Tymczasem Paweł nakazuje każdej władzy oddawać cześć. Czyli Isus działał wbrew słowom Pawła. Czyli sam Isus wiedział, że nie każda władza pochodzi od Boga dlatego odmówił oddania czci diabłu. Sam Isus też nie zanegował, gdy diabeł pokazał mu wszystkie Królestwa jako swoją włąsność. Czyli władza nad ziemią jest w rękach diabła. Co pokazuje jakim kłamcą i zwodzicielem jest Paweł z Tarsu.

Zobaczmy te słowa Apokalipsy:


(11) I widziałem inne zwierzę, wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich, i mówiło jak smok.

(12) A wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona.

(13) I czyni wielkie cuda, tak że i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi.

(14) I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu.

(15) I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici.Ap 13


Zobaczmy drugie zwierzę czyli Paweł nakazuje oddawanie i posłuszeństwo każdej władzy, natomiast Isus w ewangelii Mateusza sprzeciwia się oddawaniu czci diabłu. To pokazuje, jak niebezpieczny jest Paweł z Tarsu ponieważ jego nauki są naukami drugiego zwierzęcia. Pisałem zresztą tutaj:

http://zbawienie.forumotion.com/t276-sprawa-lutra-czyli-moja-polemika-z-detektywem-prawdy

, że wyznawca Pawła Luter chciał wykreślić z Biblii listy Judy i Jakuba oraz Apokalipsę. Dlaczego Apokalipsę??? ponieważ pokazuje ona kim w rzeczywistości jest Paweł podobnie jak Jakub. Zresztą Lutrowi udało sie z Biblii protestanckich usunąć księgi Machabejskie dlaczego ponieważ opisują one :


Księga opisuje dzieje Judei pod panowaniem hellenistycznego Imperium Selecydów, półtora wieku po podboju Lewantu przez Aleksandra Macedońskiego. Władca Antioch IV Epifanes starał się odwieść Żydów od zachowywania podstawowych przepisów Prawa Mojżeszowego. Żydzi odpowiedzieli powstaniem przeciwko dominacji Seleucydów. Historia opowiedziana w księdze obejmuje okres od 175 do 134 roku p.n.e. Autor księgi starał się uwypuklić rolę rodziny Matatiasza Hasmoneusza, w szczególności jego synów: JudyJonatana i Szymona oraz syna tego ostatniego, tzn. Jana Hirkana I. I Księga Machabejska przytacza listę diaspor żydowskich, które w tym czasie istniały w basenie Morza Śródziemnego[4][1]. wikipedia


Dokładnie opisują one bunt wobec władzy, która zmusiła Judejczyków do łamania Tory. Natomiast co Paweł twierdzi??? Ano, że każda władza pochodzi do Boga i nagradza ludzi za wypełnianie Tory oraz każe za jej łamanie. Natomiast księgi Machabejskie są dowodem historycznym na kłamstwo Pawła, gdyż w historii okazało się, że władza karała ludzi za wypełnianie prawa Bożego.

Zobaczmy zresztą inny aspekt. Podatki, czy wiecie, ze maksymalnym podatkiem dochodowym jest 10% naszych przychodów:

https://cyryl27.wordpress.com/2017/06/04/prawo-boga-cz-1-podatki-i-lichwa/

Tymczasem w Rzymie niewolnik płacił swojemu panu 90% przychodów zaś obecnie płaci się około 8o% podatków, czyli dlaczego mamy płacić podatki w każdej wysokości. Przecież tak nakazuje w liście do Rzymian Paweł.

Zresztą wg słów Pawła reformacja to był akt nieposłuszeństwa wobec Boga, ponieważ protestanci powinni być posłuszni papieżowi. Tak samo Luter powinien być posłuszny papieżowi. Taka jest wymowa listu Pawła. Podobnie chrześcijanie powinni być posłuszni islamistom i w razie konieczności przejść na islam. A także płacić podatki islamistom jeśli chcą być chrześcijanami.

Zobaczmy zresztą przecież z Biblii jasno wynika, ze po Edenie tylko niektórzy ludzie byli pod władzą Boga oraz tylko jeden naród – Izrael – był przez pewien okres czasu pod władzą Boga. Tymczasem Paweł każdą czyni odpowiedzialnym Boga za każdą władzę jaka była w historii na ziemi. Zresztą sami Izraelici odrzucili władzę pochodzącą od Boga:


(7) A Pan rzekł do Samuela: Wysłuchaj głosu ludu we wszystkim, co mówią do ciebie, gdyż nie tobą wzgardzili, lecz mną wzgardzili, bym nie był królem nad nimi.

 1 SAM 8

 

Czyli władza pochodząca od Boga to władza od Boga lub od ludzi którzy mają namaszczenie od Boga (Boży pomazańcy). Nie est to w żadnym razie każda władza na ziemi jest wręcz na odwrót w całej historii ludzkości większość władzy na ziemi nad ludzkością sprawował i sprawuje diabeł. Dlatego nie każdej władzy należy oddawać cześć. Zresztą co mówi Apokalipsa:


(9) A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem: Jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę,

(10) To i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec Baranka.

(11) A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi, ani nikt, kto przyjmuje znamię jego imienia.

(12) Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Isusa. Ap 14


Otóż jest tutaj kategoryczny zakaz oddawania czci każdej władzy, czyli znowu jest to całkowita sprzeczność z naukami Pawła z Tarsu.

 

Zobaczmy kim zatem jest Paweł z Tarsu jak nie zwodzicielem.

 

Zobaczmy zresztą te słowa:


(9) I wszedł znowu do zamku, i rzekł do Isusa: Skąd jesteś? Ale Isus nie dał mu odpowiedzi.

(10) Rzekł więc do niego Piłat: Ze mną nie chcesz rozmawiać? Czy nie wiesz, że mam władzę wypuścić cię i mam władzę ukrzyżować cię?

(11) Odpowiedział Isus: Nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci to nie było dane z góry; dlatego większy grzech ma ten, który mnie tobie wydał.

(12) Odtąd Piłat starał się wypuścić go, ale Żydzi krzyczeli głośno: Jeśli tego wypuścisz, nie jesteś przyjacielem cesarza; każdy bowiem, który się królem czyni, sprzeciwia się cesarzowi. Jana 19


Otóż z tych słów wynika, że władza jaką dostał Piłat nad Isusem pochodzi wyżej od diabła, dlatego większy grzech ma ten który dał władzę nad Isusem Piłatowi. Wg słów Pawła, wszelka władza pochodzi od Boga, czyli by to oznaczało, że jeśli to Bóg dał władzę Piłatowi to Bóg ma największy grzech. Zatem słowa Pawła oskarżają Boga ponieważ czynią Boga odpowiedzialnym za wszelką władzę i wszelkie jej poczynania.

Zresztą pomyślmy Isus będąc niewinnym i doskonale wypełniając Torę został pomimo tego skazany przez władzę na śmierć. Jak to ma się do słów Pawła, że wszelka władza pochodzi od Boga i dlatego każda władza ma nagradzać za wypełnianie prawa Bożego i karać za jego łamanie, skoro w przypadku Isusa było na odwrót????

 

Widzimy zatem jak niebezpieczne są nauki Pawła z Tarsu.

Reklamy

38 myśli na temat “Czy wszelka władza pochodzi od Boga??? czyli Paweł kłamca cz. 1

 1. Pablo diablo jest jednym z największych oszustów w dziejach świata, wiedział co robi i dlatego atakował apostołów powołując się na swój rzekomy autorytet. Najśmieszniejsze że te listy można obalić nawet za pomocą Ewangelii Łukasza który znał główny temat w Biblii (ponowne zjednoczenie Izraela jako państwo globalne pod sztandarem Mesjasza czyli Wybranego Przez Boga o imieniu Zbawienie (Isus)).
  Ale imię ”Paweł” wziął sobie od namięstnika Cypru :
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Sergiusz_Pawe%C5%82
  W jego otoczeniu przebywał
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Elimas_Bar-Jezus
  Czy raczej Elymos Barisus, Elimas to przydomek Maga, a więc czarownik syn Isusa.
  Paweł (Hermes) i Barnaba (Zeus) oraz Łukasz i reszta bandy ale czy Łukasz rzeczywiście opisał wszystko zgodnię z informacją jako natchniony czy jako Histeryk piszący to co mu rozkazał jego Mesjasz z Tarsu.

  Tych wersetów obnażających Saula jest mnóstwo, najlepiej brać ze źródła:
  Wzięte z:
  https://basileia785.wordpress.com/2016/10/16/pawloscianstwo-pawel-marek-lukasz/
  https://basileia785.wordpress.com/2016/10/17/pawloscianstwo-autentycznosc-listow-piotra/

  Osobiście nie analizowałem jeszcze listów do Rzymian, Koryntian, Hebrajczyków.

  1 Tymoteusza 1: (3) Gdy wybierałem się do Macedonii, prosiłem cię, żebyś pozostał w Efezie i żebyś pewnym ludziom przykazał, aby nie nauczali inaczej niż my (4) I nie zajmowali się baśniami i nie kończącymi się rodowodami, które przeważnie wywołują spory, a nie służą dziełu zbawienia Bożego, które jest z wiary.

  1 Kor 15:56 „A żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon;”

  1 Koryntian 12:(31) Starajcie się tedy usilnie o większe dary łaski; a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą.

  2 List Do Tesaloniczan 2 Proroctwo o synu bezprawia oraz :
  (10) I wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. (11) I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu, (12) Aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. (14) Do tego też powołał was przez ewangelię, którą głosimy, abyście dostąpili chwały Pana naszego, Isusa Chrystusa.

  * Więc według Saula osoby oszukane zasługują na śmierć bo nie uwierzyły w Niego (Saula).

  1 Tymoteusza 3:16: Bo bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności: że Bóg objawiony jest w ciele, Został usprawiedliwiony w duchu, Ukazał się aniołom, Był zwiastowany między poganami, Uwierzono w niego na świecie, Wzięty został w górę do chwały.

  * Bogiem Objawionym tytułował się pewien tyran (Antioch IV) z dynastii Seleucydów która jako patrona obrał sobie Apollyona czyli Niszczyciela… cywilizacji. Aleksander Macedoński jest przedstawaiany jako ten pierwszy globalista który chciał podbić nie ludzi a świat itd.

  Filipian 3: (2) Strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się przesady w obrzezywaniu. (3) My bowiem jesteśmy obrzezani, my, którzy czcimy Boga w duchu i chlubimy się w Chrystusie Isusie, a w ciele ufności nie pokładamy. (4) Chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele. Jeżeli ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja: (5) Obrzezany dnia ósmego, z rodu izraelskiego, z pokolenia Beniaminowego, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz, (6) Co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości, opartej na zakonie, człowiek bez nagany. (7) Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na. Chrystusa za szkodę.

  * Ten cytat wyszukałem u Brainbreakera, ale w tym fragmencie jest wprost powiedziane z Kim Pablo walczył, kim są ci którzy byli za powrotem do Prawa Mojżesza, Patriarchów, i Proroków.

  W tym samym rozdziale pada od Pawła takie oto zdanie:
  (20) Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Isusa Chrystusa,(21) Który przemieni znikome ciało nasze w postać, podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może.

  * Nic dodać nic ująć, Isus nauczał że ojczyzna nasza jest i będzie na ziemii a Pawła jest w niebie, tak jak reszta aniołów pochodzi z nieba…

  2 Koryntian 11: (13) Tacy bowiem są fałszywymi apostołami, pracownikami zdradliwymi, którzy tylko przybierają postać apostołów Chrystusowych.(14) I nic dziwnego; wszak i szatan przybiera postać anioła światłości.

  * Wiele osób cytuje ten rozdział chociaż nie jest on wrogach Boga a o wrogach Pawła czyli Piotr, Jakub, Jan
  Niepochlebnie się o nich wyraża:
  (19) Chętnie bowiem znosicie głupców, wy, którzyście mądrzy!
  (20) Znosicie bowiem, gdy was ktoś niewolnikami robi, gdy was ktoś wyzyskuje, gdy was ktoś łupi, gdy się ktoś wynosi, gdy was ktoś po twarzy bije.
  (22) Hebrajczykami są? Ja także. Izraelitami są? Ja także. Potomkami Abrahama są? Ja także.
  (23) Sługami Chrystusa są? Jako niespełna rozumu to mówię; daleko więcej ja, więcej pracowałem, częściej byłem w więzieniach, nad miarę byłem chłostany, często znajdowałem się w niebezpieczeństwie śmierci.

  Tak więc tak powszechnie znany rozdział niby o satanistach jest gnostycką konwersją to jest dobro jest złem, zło jest dobrem, Paweł apostołem, Piotr szatanem.

  List Do Tytusa 1:
  (11) Tym trzeba zatkać usta, gdyż oni to całe domy wywracają, nauczając dla niegodziwego zysku, czego nie należy.
  (12) Jeden z nich, ich własny wieszcz powiedział: Kreteńczycy zawsze łgarze, wstrętne bydlęta, brzuchy leniwe.
  (13) Świadectwo to jest prawdziwe, dla tej też przyczyny karć ich surowo, ażeby ozdrowieli w wierze
  (14) I nie słuchali żydowskich baśni i nakazów ludzi, którzy się odwracają od prawdy.

  * Miłość do bliźniego oraz nazwanie Biblii w tym Piecioksięgu żydowskimi baśniami.

  Galacjan 2:
  (12) Zanim bowiem przyszli niektórzy od Jakuba, jadał razem z poganami; a gdy przyszli, usunął się i odłączył z obawy przed tymi, którzy byli obrzezani.
  (13) A wraz z nim obłudnie postąpili również pozostali Żydzi, tak że i Barnaba dał się wciągnąć w ich obłudę.

  Galacjan 5: straszny werset przynajmniej wiadomo kto chciał najbardziej zabić Piotra apostoła, bo Szczepana i Jakuba brata pańskiego Paweł ukamieniował wcześniej.
  (7) Biegliście dobrze; któż wam przeszkodził być posłusznymi prawdzie? (8) Namawianie takie nie pochodzi od tego, który was powołuje. (9) Trochę kwasu całe ciasto zakwasza. (10) Jestem co do was przekonany w Panu, że nie inaczej myśleć będziecie; a ten,(10) Jestem co do was przekonany w Panu, że nie inaczej myśleć będziecie; a ten,

  kto was niepokoi, kimkolwiek by był, poniesie karę.
  (24) A ci, którzy należą do Chrystusa Isusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami.

  List Do Galatów 2: Biblia Poznańska
  (19) Ja bowiem właśnie dzięki Prawu umarłem dla Prawa, abym żył dla Boga. Z Chrystusem jestem współukrzyżowany. (20) Już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Żyję teraz na ziemi, żyję w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i ofiarował się za mnie. (21) Nie lekceważę łaski Boga. Jeśli bowiem usprawiedliwienie zyskuje się dzięki Prawu, to Chrystus umarł na próżno.

  Rzekome posłannictwo Pawła to jeden z wielu powtarzanych niczym mantra kłamstw. Podobnie kłamie się że Judejczycy napisali Kabałę i Talmud chociaż Talmud spisany został cztery/ pięć wieków po Isusie w Babilonie, nie dorównuje to formie praktycznej (ustnej). Kłamie się że Tanach w języku stworzonym przez Faryzeuszy jest oryginalną wersją Biblii tymczasem to Biblia Grecka (Septuaginta LXX) jest najbliżej tekstom Mojżesza i proroków.
  Kłamię się na temat pochodzenie wielu ludów i narodów, że Słowianie pochodzą od Jafeta a konkretnie od Gamera (Aschanaza), Mosocha, że Izraelici po przekroczeniu Sambatjon zniknęli.

  O tej rzecze jest nawet w legendach rabinicznych oraz w Hebrajskiej Apokalipsie Eliasza
  (19) 25 Tiszri będzie drugie wygnanie, które będzie nad rzeką Sabatjon, wyprowadzonych w (liczbie) siedemnaście tysięcy; dwudziestu mężczyzn i piętnaście kobiet z nich zostanie zabitych. (20) 25 ósmego miesiąca nastąpi trzecie wygnanie, wyjdą i będą płakać i lamentować nad ich braćmi, którzy zostaną zabici. (21) I będą krzyczeć na pustyni 25, i nie będą nic próbować i przeżyją (dzięki słowu), które znajduje się w ustach Boga. (22) Zanim pierwsze wygnanie z Babilonu wyjdzie, spotka się z drugim w Babel; jak powiedziano [w Piśmie]: „Wij się i jęcz, Córko Syjonu” itd.

  Zarówno Koptyjska jak i Grecka wersja są niezwykle ciekawe, być może autentyczne lub z dobrego źródła.

  Fragmenty z 5 rozdziału Koptyjskiego Eliasza:
  Eli 5: (4) Teraz dla tych na których na czole imię Chrystusa jest zapisane i na których ręce znajduje się pieczęć zarówno mała jak i wielka, zostanie zdjęta na ich skrzydłach i podniesiona przed jego gniewem

  (5) Następnie Gabriel i Uriel staną się słupem światła prowadząc ich do ziemi świętej.
  (27) Ci którzy należą do sprawiedliwych oraz… zobaczą grzeszników którzy prześladowali ich i tych, którzy przekazali ich na śmierć w mękach.
  (36) W tym dniu Chrystus, Król i wszyscy Jego święci przyjdą z nieba.
  (37) On spali ziemię. On spędzi tysiąc lat na niej.
  (38) Ponieważ grzesznicy panowali na tym, On stworzy nowe niebo i ziemię. Żaden śmiertelny diabeł nie będzie istniał w nim.
  (39) Będzie On rządzić z Jego świętymi, wstępującymi i zstępującymi, podczas gdy są zawsze z aniołami i są z Chrystusem przez tysiąc lat.

  Nie widziałem w niej nauki o diabelskim piekle oraz tej masoreckiej śmiemy z Armageddonem gdzie w ST zmieniono rzeczywiste hebrajską nazwę Har-Mageddo na górę Megiddo, o czym pisałem nie raz.

  Im więcej przeciwko Pawłowi tym lepiej, nie on jest pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem bowiem jest nim Wybrany przez Boga Isus. Niekoniecznie jest to imię greckie jeżeli Dorowie (Macedończycy, Spartanie) byli z ludu Dana mogli jeszcze język przodków pamiętać…

  O Pawle nikt nie mówi, o tym jak bardzo nie cierpiał Świata Bożego w tym ludzkiego ciała a namawiał do odrzucenia cielesności na rzecz duchowego ciała a więc promował Gnostycyzm.

  Polubione przez 1 osoba

 2. „Oto co Paweł stwierdza kategorycznie:
  1.Wszelka czyli, każda władza podchodzi od Boga”.

  Dość przypomnieć jakiego posłuszeństwa wymagają obecne władze:
  – przymus szczepień,
  – przymusowa seksualizacja dzieci (już w wieku przedszkolnym) i promocja wszelkich zboczeń
  i tak można by długo wymieniać…

  Ale być może to twierdzenie Pawła jest o tyle prawdziwe, że Paweł zwykł określać „władcę” tego świata słowem „bóg”.

  Polubione przez 1 osoba

 3. Słuchajcie Paweł był Żydem w dodatku uczonym w piśmie, jak wiadomo każdy faryzeusz czy elitarny mieszkaniec Jerozolimy w czasach Chrystusa był zaznajomiony w naukach kabalistycznych. Kabała była i jest nadal źródłem wszelkiej wiedzy żydów, Żydzi widzą świat przez pryzmat kodu kabalistycznego.
  Paweł jak Cyryl tu pokazał nakazywał ludziom być posłuszni każdej władzy ziemskiej, zapewne pisząc to miał na mysli osoby które buntowały się przeciwko Rzymowi. Kabała jasno wskazuje , że szatan i Bóg nie są w żadnym konflikcie wręcz szatan jest doskonałym sługą dlatego że wykonuje czarną robotę dla Boga. Znajomy kabalista powiedział mi że należy się szatanowi szacunek.
  Paweł więc jako kabalista przekazywał zakamuflowane nauki z tej wężowej księgi tajemnic.
  Dodatkowo należy wspomnieć jaki stosunek kabaliści mają do Tory w której przecież jasno napisane jest że szatan ma konflikt z prawdziwym Bogiem. Oni kompletnie ignorują treść Tory, ponieważ uważają że Torę należy odczytywać kodem kabalistycznym. Bóg niby ukrył w Torze prawdziwy przekaz i bez kabały nikt nie rozumie tory właściwie.
  Oczywiście Żydzi twierdzą że Oni tylko mają dar od Boga by to odczytywać. Czyli mamy tak zwany krąg tajemnic. Co ciekawego Talmud jest jak wspomniał znajomy kabalista dla tych prostych Żydów którzy z jakichś powodów nie mogą kabały pojąć lub nie mogą jej się nauczyć.Czyli mamy w środku kręgu „elitę” Żydów studiujący kabałę, oraz krąg zwykły Żydów zjadaczy chleba kierujących się Talmudem dla prostaków.
  Druga sprawa Kościół Rzymski, Katolicki również ma takie kręgi wtajemniczeń. Ojcowie KrK byli normalnymi gnostykami i sformowali strukturę KRK dokładnie na wzór żydowski. Dlatego krąg papieży i biskupów w Watykanie potajemnie czci lucyfera ponieważ jak żydowscy kabaliści uznają go wyjątkowym z aniołów sam gnostycyzm wywodzi się z nauk kabalistycznych. Dla „elit” Watykanu oni są oświeceni ponieważ znają „prawdę”, szatan stał się jedynie straszakiem dla kręgów zewnętrznych i parafian by ci chodzili posłusznie na smyczy chrześcijaństwa, czym sobie przysporzyli wrogów wśród kabalistów właśnie między innymi z tego powodu że zrobili z szatana złego gościa. Znajomy kabalista powiedział mi :
  „watykan jest OD ZAWSZE gnostyczny
  tylko jak dziwka zmieniają swoje poglądy tymczasowo zeby sie przypodobac ludziom”.
  Reasumując
  Paweł nakazywał ludziom posłuszeństwo wszelkiej władzy na ziemskim świecie ponieważ według każdego kabalisty tak naprawdę wszystkim steruje Bóg nawet złem by doświadczać gojów. W takiej narracji nawet jak przyjdzie „Bestia ” z Objawienia Jana czy spadnie „smok pradawny” z nieba będziemy musieli go uszanować jako wolę Boga!.

  Polubione przez 1 osoba

 4. Bushi. Bardzo ciekawy wpis.

  Zauważmy komu zawdzięczamy stworzenie świata według gnostyków:

  „Demiurg (gr. δημιουργός dēmiourgós) – rzemieślnik, robotnik, sprawca, twórca, siła twórcza.

  W filozofii Platona (w dialogu Timajos) określano tak budowniczego świata nadającego kształty wiecznej, bezkształtnej materii według wzorców, jakie stanowią doskonałe idee. W nowoczesnej filozofii termin ten oznacza doskonałą siłę twórczą.

  W doktrynie gnostyków Demiurg był przywódcą upadłych aniołów, odpowiedzialnym za stworzenie świata[1]”.

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Demiurg

  Rzymski kościół nie wypiera się nawet dziś wpływów filozofii platońskiej:

  „Filozofia Platona, zwłaszcza w postaci neoplatonizmu w ujęciu Plotyna i Porfiriusza została później zaadaptowana przez myśl chrześcijańską. Nurt franciszkański tej myśli wciąż odwołuje się do tradycji platońskiej”.

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Platon

  Neoplatonizm to też gloryfikacja WIARY, która jest „kresem wszelkiego poznania”:

  „Syntezę etyki neoplatońskiej dał Proklos w nauce o Erosie, Prawdzie i Wierze. Eros – miłość do wyższego bytu – przygotowuje do poznawania Prawdy, Prawda doprowadza duszę do Wiary, a Wiara kończy wszelkie poznanie: dusza staje się pochłonięta przez to, co najdoskonalsze i w tym stanie spoczywa w milczeniu. To jest kres wszelkiego wysiłku i wszelkiego poznania”.

  Natomiast czym dla nich jest świat? Czy nie najgorszym miejscem, będącym „pod przekleństwem Prawa”?

  „Neoplatonizm wywiódł nową etykę, która opiera się na myśli, że jak dusza ludzka zmuszona jest przez wcielenie, to znaczy narodziny w ciele, zejść do najniższego świata, popadając w grzech, tak może ona przebyć drogę powrotną w kierunku absolutu. Do tego celu służyły specjalne rodzaje cnoty: oczyszczające i upodabniające dusze do Boga (uświęcające)”.

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Neoplatonizm

  Zauważmy powyżej sformułowanie: „drogę powrotną w kierunku absolutu”. Czym zatem jest absolut?

  „Występuje w wielu filozofiach idealistycznych. Absolut może być traktowany jako filozoficzny odpowiednik pojęcia Boga, pozbawionego jednak przymiotów osobowych, choć w niektórych systemach pojęcia Boga i absolutu są właściwie równoważne[1]. Jako termin filozoficzny, absolut został wprowadzony przez Schellinga i Hegla, choć doszukiwać się można go również w systemach wcześniejszych, zwłaszcza w panteizmie Spinozy i oświeceniowym deizmie”.
  „Termin „absolut” wprowadził do filozofii Plotyn na oznaczenie rzeczywistości, z której wszystko inne pochodzi. Nie był on jednak twórcą pierwszej filozoficznej koncepcji. Jej genezę upatruje się u jońskich filozofów przyrody. Problem „absolutu” związany jest z typem poznania filozoficznego, które pod adresem świata stawia pytania o pierwsze zasady (αρχη [arché], principium), przyczyny, elementy prapierwotne, struktury podstawowe, z których powstają wszystkie rzeczy”.
  „Myśliciele chrześcijańscy dążyli do wykazania tożsamości absolutu, jako zasady filozoficznej z Bogiem osobowym. Ojcowie Kościoła w pierwszych wiekach chrześcijaństwa wypracowując metafizyczną interpretację prawd objawionych o Bogu osobowym, jedynym, transcendentnym, korzystali z metafizycznych rozwiązań filozofii greckiej, zwłaszcza Platona, Plotyna i Arystotelesa. W wyniku często eklektycznych zabiegów poznawczych wykazywano zgodność chrześcijańskiego pojęcia Boga z filozoficzną ideą Dobra, Jednią, Logosem czy Czystą Formą”.

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Absolut

  Polubione przez 1 osoba

 5. * Aby odciąć się od wpływu religii Pawła dogmaty jego trzeba natychmiast odrzucić. Wielu próbowało wytłumaczyć (nam) że różnica w listach Apostołów a Pawła to teza, antyteza, synteza. Tylko że Saul jest ich naczelnym guru, guru bo przemycił w swoich listach wiele nauk Gnostyckich, Hinduistycznych ogólnie religijnych motywów jak powtarzane rytuały przebłagalne że niby Isus nas całkowicie wybawił od grzechu za free ale Eucharystia musi być powtarzana. Czym innym była ostatnia wieczerza czyli jedzenie chleba i wina na pamiątkę a czym innym ciało Boga, nazywanego Synem Boży. Logiki w tym nie ma ale też o to chodzi – CHAOS.
  Dla nieświadomych:
  http://www.nova.priv.pl/Slownik/SlownikGnoza.htm
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Bogob%C3%B3jstwo

  Z Syna Bożego zrobiono Boga albo męża Marii Magdaleny chociaż ci sami ludzie mówią o ”Synu Ojca”..
  Co to za Bóg który dałby się znieważyć przez zwykłego człowieka, ludzika ?

  Z wiki:
  ”W 1948 roku Sąd Najwyższy Izraela odmówił rewizji wyroku Jezusa uznając, że jedyną odpowiedzialną za skazanie osobą był Poncjusz Piłat, reprezentujący państwo rzymskie[6].”

  A sama Biblia mówi że Piłat był niewinny, ale Idumejczycy byli świadomi czego robią za pozwoleniem aniołów, wmówili że zabili Boga a nie Mesjasza. Oni nigdy nie rozumieli Biblii ani żadnych pośrednich przekazów od Izraelitów dlatego stworzyli własne komentarze i frazesy: Tora, Talmud, Miszna, Agady, Koszerność (chociaż liczą potomstwo od Matki, dziwne traktowanie kobiet), Jarmułka (tego nawet nie ma w Talmudzie)…
  Pawłościanie oczywiście mówili że to Judejczycy zabili im Boga bo ich Paweł mówił o Bogu objawionym (Theos Epifanes = Antioch IV).
  A przecież ”Antychryst” ma być pierwowzorem Antiocha który zwalczał Pięcioksiąg z całych sił, jedynie Księgi Machabejskie podają nam prawdę.

  Słowniczek gnostyków:

  Logos – słowo, przyczyna (powód)
  Arche – początek
  Gnosis – Gnoza, poznanie
  Archont – rządzący. Gnostycy nazywali upadłych aniołów Archontami, te bajki o reptilianach i predatorach upowszechnili właśnie pseudo-chrześcijanie, czciciele Kosmosu czyli Gnostycy

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Archont
  Sophia – sofia, Zofia czyli z greki mądrośc. Gnostycy zrobili ze słowa ”mądrość” imię swojej bogini. Kościoły powstałe na listach Apoloniusza czerpały inspiracje od gnostyków więc podłapali kulturę Egipcjan (Isis, Osiris), Frygijczyków (Attis, Kybele)
  Mamy więc różne odmiany tych misteriów czy raczej różne kierunki albo nazwy tego samego :
  – Hermetyzm | Synkretyzm misteriów Egipskich i Greckich.
  – Gnostycyzm | Dla Chrześcijan
  – Kabała | związana z Talmudem
  – Mitraizm |
  – New Age | synkretyczna forma Gnostycyzmu + Hinduizm itd. Nauki Pawła w ukryciu

  Oficjalnie podaje się że istnieje Trójpodział władzy a tak naprawdę mamy Seksagram władzy:
  dochodzą do tego: Media, Internet, V Kolumna.

  Demiurg miał wiele imion Yaldabaoth (Syn Chaosu), Samael, Thelema, Iao, Sabatoh, Eloneus, Athoth, itd.
  Wielbiony przez Ofitów i Setian Demiurg jako Ofis z Edenu, wielbili upadłe anioły w tym Saturna (szatana).
  Ofici (Serpentynianie) jak nazwa wskazuje filozoficzni sataniści. Ogólnie gnostycyzm mówi że światem rządzą Archonci na rzele z okrutnym Demiurgiem a celem jest oderwanie ducha od ciała bo cielesny człowiek to zły a duchowy jest git.
  Przebudzenie, Iluminacja, Poznanie. New Age to nowa forma gnostycyzmu zaś listy Pawła to gnostycyzm dla naiwnych. Każda religia posiada dwie drogi nauczania, jedna dla mas a druga dla wtajemniczonych. Dla gojów Saul dał wiarę, nadzieję i miłośc braterską a dla drugich władzę, usprawiedliwienie itd.
  Ofici używali Tetragramu jako imiona swoich demonów (Jao, Adonai, Sbaoth, Eloai). Oczywiście dla Orygenesa, Pawła i tych gnostyków Biblia to żydowskie pisma i bajki czyli wrogowie Mesjasza.
  Ogólnie te grupy gnostyckie powtały na Hermetycznych naukach, to właśnie gnostycy nauczali kłamstw o reptilianach, Archontach (Grigori, Aniołach).
  https://astromaria.wordpress.com/2012/07/08/john-lash-gnostycy-annunaki-archonci-i-gadzia-agenda-2/

  No tak już od wieków nauczano podobnych rzeczy a ludzie nadal w to wszystko wierzą.

  Już chyba wiem dlaczego wiele spraw wycieka teraz. Oczywiście od 2 tysięcy lat nie ma żadnych proroków ani wizji aniołów Boga, ale Stwórca nie raz interweniował w dzieje świata, czasem dając komuś możliwość obnażenie jednego z kłamstw jak: Darwinizm, Paweł i Jego Zbawiciel, dogmat piekła
  Dogmat Piekła został wytworzony około VI wieku, a czyściec jest czysto kościelnym wymyśłem, inspiracje gnostycyzmem nie odrzucone.
  Głównym powodem wyrzucenia nauki o piekle do kosza jest postawa Boga względem człowieka. Żaden człowiek nie zasługuje na piekło, i chyba tylko aniołowie mogą na Tartar liczyć. Ale ludzie niegodziwi z pewnością będą musieli odpokutować swoje winy, ale nie tak jak w Kościele, na klęczkach a odpłatą.
  Islam naucza o piekle, Buddyzm i Hinduizm także. Dante pisał o piekle i na nim wzoruje się dzisiejsze straszenie dzieci.
  W Biblii ani słowa o czyśćcu ani piekle dla człowieka. Nawet 2 Machabejska nie mówi o czyśćcu i nie ma tam narracji ze strony Boga lub proroka. Problem jest taki że ludzie uważają całą Biblię za słowo Boże. Odrzucenie Pawła natychmiast zmienia stosunek do świętych ksiąg (Apokryfów) i dzieł Gnostyckich chociaż Religie wrzuciły wszystkie te dzieła do jednego wora uznając Kanon ”Palestyński” a Kanon Aleksandryjski (Septuaginta) jedynie zachowali Katolicy Greccy.

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Teodycea
  Wielu nie może pojąć dlaczego Bóg nadal toleruje bandytów, ale to problem wynikający z olewania Prawa.
  Ogólnie jest poważny problem wielu ludzi chce rozdziału Kościoła od państwa nie zdając sobie z prawy że Ateizm i Komunizm to też religia założona przez Kościoły.
  Kreacjonizm jest uznawany za pseudonaukę chociaż rzeczywiste brednie Darwina, Freunda, Einsteina są uznawane za dogmat.

  Religie nadal pochwalają reinkarnacje, fałszywe epifanie (objawienia),

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Apokatastaza
  O tym pisał m.in. ten słynny wróg Septuaginty – Orygenes, to znaczy że wkońcu i tak Bóg wszystkich zbawi.

  Często się powtarza ”Bóg Starego Testamentu” oraz że okrutny (Demiurg) Jahwe to znaczy Jestem Który Jestem chociaż to propaganda Gebbelsowska. Jewe/Eeve znaczy Bóg, który istnieje.

  Dzięki Saulowi Nazarejczycy byli określani jako żydowska sekta, oczywiście nikt nie używał słowa żyd bo takiego wynalazku nikt nie uczynił.
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Nazarejczycy

  Czyli nazwa ”Chrześcijanie” to wymysł wrogów oraz określenie na wyznawców Saula. Nazarejczycy to słudzy Boga, naśladowcy Nazarejczyka Mesjasza który jest jedynym pośrednikiem do Boga ale bez dobrego postępowania nie ma nieśmiertelności określanej jako Życie Wieczne itp.
  Z jednej strony Saul zarzucał apostołom zażydzanie a sam usprawiedliwiał Idumejczyków którzy mają swoje pojęcia: Talmud, Tanach, Tora, Miszna, Halacha, Kabała, Midrasz, Zohar, Hagada – same słowa pochodzenia Aramejskiego przekształconego w dialekt Idumeo-Aramejski ale nie Judeo, to wymysł Edomitów.
  Dziwne że dużo wydarzeń z VI w. p.n.e. powiela się z tymi z VI wieku n.e. – jakby pomieszano wydarzenia równo 1000 lat. Dla przykładu Cyrus-Krak, Wawel-Babel, Daniel-Dratewka, Talmud oraz dzieje Judy w Babilonie mocno niezgodne z Biblią.
  Mam na myśli że Talmud i Kabała nie jest dziełem Judy a Edomu. Podobno Kabałę stworzył Salomon, ok kilku z Judy mogło praktykować ale czy to nie jest usprawiedliwianie Edomitów ?

  Kościelne pojęcie Herezji jest na podstawie listów Obłudnika, który za odchylenie od Pawłościaństwa (samodzielne myślenie, szukanie prawdy) karze anatemą, potępieniem, eksomuniką.
  Oficjalnie Chrześcijaństwo potępia Gnostyków chociaż czerpie od nich garściami, potępia Marcjona który jako jeden z pierwszych dodał listy Saula do Biblii, Manichejczyków który podobnie jak Saul odrzucają ST, głosząc dualizm, dwóch Bogów itd. Augustyn który wymyślił Iluminacje (Oświecenie) był Manichejczykiem.
  Kościoły strasznie potępiają Arian i innych którzy widzą brak logiki w Trójcy (Triadzie).
  Katarzy byli Gnostykami i zostali kozłami ofiarnymi, Waldensi mieli w miarę normalne poglądy chyba najbliżej Biblii z tych wszystkich wyznań.
  Historia Arianizmu jest mocno naciągana i niestety uznawali Saula. Słowianie byli chyba arianami kiedy napadali na Rzym wraz z innymi Gamerytami.

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Walentynianie
  Ci głosili już podstawy Gnostycyzmu, że Sofia, Demirug itd.

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Kolyrydianie
  Ci to już widzieli w Marii Kybele jako równą Trójcy. Piekli dla niej bułeczki, to chyba byli Scyto-Trakowie czyli Słowianie. Przecież w Proroctwach Jeremiasza dwókrotnie mamy wzmiankę o Kulcie bogini matki, jak ja nie nazwiemy Isis, Kybele, Astarte, Isztar, Mokosz, Saule, Tellus. Typowe pogaństwo!

  Gnoza jest też elementem samozbawienia czy raczej odrzucenia Teocentryzmu (Bóg w centrum) na rzech Egocentryzmu, agnostycyzmu a na koniec ateizmu
  Słynny Klaudiusz Ptolemeusz geograf który o nas pisał był Gnostykiem ale on popierał Geocentryzm.
  Jednakże w średniowieczu Geocentryzm oraz Teocentryzm był podstawą myślenia dlatego mamy np. w Koranie mamy ziemię jako okrag
  http://www.hidaya.pl/dlaczego-islam/astronomia-w-koranie/
  Muzułmanie porównują ziemię do łóżka lub dywanu. Ale to nie oznacza że każdy kto mówi o Flat Earth dla 33 jest w 100% wiarygodny
  Wielu podłapało temat i chce udawać swoich ośmieszając to wszystko wrzucając często fałszywe teorie. Zaś druga strona zamiast pokazać dowody bazuje na autorytecie i strategi Gebbelsa.

  Zaś Kabała jest inną Formą Gnostycyzmu ale dla Idumejczyków.
  Już za czasów Isusa istniała jakaś tam forma praktyczna.
  Dla Kabalistów Panem był Baal zaś język Aramejski podstawą. Newton słynny studiował Kabałe.
  Z kabałą jest związana postać Hermesa Trismegstosa (Thoth, Merkury, Paweł) posłaniec ”Bogów. Oczywiście zarówno Gnostycy jak i Kabaliści mieli imiona Boga:
  w tym wypadku: Adonai, Heth, Ariel, Eloil, Jehowa, Jezus, Dominus, Kether, Athanatos, Tetragammaton itd

  http://www.nova.priv.pl/Slownik/SlownikKabala.htm

  Wewnętrznie Kabała i Gnostycyzm są niemalże bliźniakami. No ale Talmudyści nie mogli być gnostykami więc mieli swoją wersję a Chrześcijanie nie mogli zostać Kabalistami więc zostali Gnostykami.
  Postać Pawła wszystkie te grupy skleiła.

  Ostatnio czytałem trochę o Gnostycyzmie i widzę że jest on fundamentem.
  Istnieją setki dokumentów potwierdzających dzieje Izraelitów po niewoli Asyryjskiej, tylko że Izraelici po przekroczeniu jednej z rzek (Sambatjon) już nie byli nazywani po imieniu. Sąsiedzi nazywali ich rożnie. Mamy jednak jeden wielki lud który się pojawił tego czasu – Scytowie. Kimerowie, Massageci, Sakowie także należeli do tej rodziny. U Asyryjczyków Iskuza albo Gimri u Persów Sakka (od Izaaka) u Hellenów Scytowie (Skythoi) u Rzymian Germanie i Sarmaci. Potem Wandalowie (Wiślanie), Wenedowie, a potem Antowie, Sklawinowie, Wenedowie
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Antowie

  Jeśli tereny Słowian były wcześniej puste to znaczy że Jafetyci do nas dotarli po wielu latach, i Słowianie mieli sporo czasu na stworzenie Wielkiego Państwa, oczywiście więcej terenu niż ludności bo stepy itd.
  Izraelici oczywiście rozproszyli się w rożne strony pod rożnymi nazwali ale centrum ich to była Sarmacja, Lechia, Scytia itd. Lech Czech Rus – trzon Izraela moim zdaniem.
  Ciekawe że jeden z władców Scytyjskich miał na imię Palakos (Palak) 🙂
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%B3lestwo_Bospora%C5%84skie

  U Sienkiewicza Jan Zagłoba podaje się za potomka Króla Masagetów.
  Jednakże moim zdaniem szedłbym tropem Szydłowskiego że Massageci to potomkowie Rosjan. Manasses – Massaget ?
  Historia przedstawia nam te ludy jako dzikusów, Słowian zresztą też tak ukazywano (Ad Hitlerum)

  Były dwie grupy Izraelitów, jedni byli rolnikami a drudzy koczownikami.
  Szkoda że większość informacji pochodzi z antysłowiańskiej propagandy.
  Według Herodota (który o królestwie Izraela nie wspomniał ani słowem) Scytowie żyli na północy Morza Czarnego czyli na dzisiejszej Mołdawi, Ukrainie, Krymie. Moim zdaniem na podstawie 4 Ezdrasza to jest właśnie Arsareth czy raczej Har Sareth. Podobna sprawa co z Harmageddonem, Har to góra więc Góra/Szczyt Sar’et. Nie rozgryzłem znaczenia tego słowa.
  Z wielu źródeł wynika że jarali maryśkę w celach leczniczych. Scytowie, Szczytowie byli zwani Skolotami, Skołotami, Sakami. Mieszkali na tereny dzisiejszej m.in. Polski.
  Jednakże mamy opisanych wiele ludów żyjących blisko Słowian, niekoniecznie przyjaźnie nastawionych.
  Mamy także wiele ludów które dosłownie i nagle wyparowały z powierzchni ziemi:
  Czy ktoś zna obecne losy: Huryci, Hetyci, Trakowie, Pelasgowie, Tyssageci, Sumerowie, Etruskowie, Lidyjczycy,

  Edomici (Idumejczycy) oczywiście zostali rozpoznani,
  Nabatejczycy są spokrewnieni z Arabami, tak jak Elamici z Persami bądź są ich protoplastami, Elam najstarszy syn Sema.
  Wiele z tych plemion koczowniczych ”irańskich” to najwidoczniej Izraelici którzy musieli od czegoś zacząć. Nie było możliwe stworzyć Lahestanu wcześniej niż za czasów Achemenidów dlatego datowanie większości dowodów archeologicznych jest manipulowane. Ludy te to Scytowie, Kimerowie, Sakowie, Iskuza, Cymbrowie, Massageci, Pasztuni, Tyssageci itd oczywiście nazwy się zmieniają a ludzie pozostają tacy sami, tak samo nas opisywali zwolennicy Cywilizacji Łacińskiej (USA) i Helleńskiej (Anglia).
  Aramejczycy według LXX to Syryjczycy. Ammonici, Amoryci i inne ludy Kanananejskie (Fenicjanie) zmienili swoją tożsamość.
  Hetyci zmieszali się z Togarmą i Ezawem. Medowie to podobno Kurdowie.
  Sądzę że Trakowe i inne ludy bardzo bliskie Słowian to Gameryci, inaczej mówiąc Izrael łączył się z synami Gamera (Rifat=Celtowie), Jowana=Jończycy, oraz Bałtowie i ludy Ugrofińskie.
  Powiązanie Traków z Tirasem jest zbyt proste by było faktem, być może Azjaci zostali ukryci w Biblii jako Mosoch albo Tiras albo

  Rdz 10: LXX
  (1) Oto dzieje rodu synów Noego: Sema, Chama i Jafeta, gdy po potopie urodzili się im synowie.
  (2) Synami Jafeta są: Gamer, Magog, Madoj, Jowan, Elisa, Tobel , Mosoch i Tiras.
  (3) Synami Gomera są: Aschanaz, Rifat i Togarma.
  (4) Synami Jawana są: Elisa, Tarsis, Kittim i Rodanim.

  Teoretycznie cała ludzkość pochodzi od Noego, 7 miliardów ludzi choć jedni mają więcej zmieszanych genów według Ksiąg Henocha.
  Od początku narzucono ludziom fałszywą myśl że rasa biała pochodzi od Jafeta, zaś pozostałe narody Izraela zaginęły i kapłaństwo przeszło na Judę która odrzuciła Mesjasza i nastąpił Izrael Symboliczny według Pawła który forsował Gal-acjanom (Celtom) dogmat duchowego potomstwa od Abrahama.
  Synowie Jowana to wyspiarze. Podobno Kartagińczycy to Sydonici którzy wyemigrowali z Tyru.
  Oficjalne źródła należy oczywiście kwestionować bowiem większość kronikarzy chcę nas przypisać do Gamera (Aschanaz) albo Mosocho (bo Moskwa).
  Coś czuję że wiele proroctw odnosi się do narodów Azjatyckich (Chiny), a więc są to ludzie Jafeta.
  Mniej więcej przyjąłem:
  Togarma=Ludy Tureckie
  Madai=Medowie, Kurdowie,
  Rifat=Celtowie
  Jowan=Jończycy,
  Aschanaz= Bałtowie lub Ugrofinowie
  Nie jestem w stanie rozgryść Magoga, Elisy, Tobela i Mosocha.
  Magog to mogą być Mongołowie albo Azjaci. Inni twierdzą że China to Kittim bo Kitajce.
  Tiras podobno posiadał cztery wielkie wyspy w oceanie. Rudzielce lub Blondyni, słowian określali Arabowie jako jasnowłosych więc to nie jest jakimś wielkim dowododem. Ormianie twierdzili że pochodzą od Tirasa a kłamliwy Talmud powstały w Babilonii przez Edomitów w czasach triumfu Słowian twierdzi że to Persowie.

  Sem:
  Elam=Persowie
  Assur=Asyryjczycy
  Lud=Ludyci ?
  Aram=Aramejczycy (Syryjczycy)
  Arfaksad=przodek Hebera i Abrahama. Ale Heber mił dwóch synów Falega (przodek Abrahama) i Jektana który miał 8 synów. Wiekszośc utożsamia Chaldejczyków z Arfaksadem oraz Hindusów.

  Cham:
  Kusz=Murzyni
  Mesraim=Egipcjanie, Filistyni
  Fud=Libia, Berberowie itd
  Kannan=Sydonici, Chetyci, Fenicjanie, Amoryci,

  Temat pochodzenia ludów Jafetyckich i Semickich nadal pozostaje nieroztrzygnięty z powodu wielu przekłamań oraż chęci ukrycia tożsamości Izraelitów.
  Jednakże wiele wskazuje na potęge Gamera w Azji a w Azji największe imperia to: Chiny, Japonia,
  Proroctwo Jezekiela o Gogu i Magogu jest przekazywane nam błędnie, bowiem nie mówi się o planie Boga czyli o odnowie Królestwa Izraela a czymś na wzór Króla Dawida tylko że większym będzie Mesjasz – Isus czyli Zbawienie.
  Problem jest także w błędnym zrozumieniu Armageddonu czyli miejscu zgromadzeniu ludu Bożego pod miejscem zwanym Har Mageddon, Góra, Miejsce Spotkanie Tłumów, Dolina Jozafata, Kidron, Cedron. Kolejne przekłamania to słowo ”żyd” w Biblii oraz wciskane do gardeł kłamstwo z 666 oraz chipami.
  Oryginalna wersja Objawienia Jana jest w języku Greckim a tam mamy Chi Ksi Sigma ale nie słowne 666 ale o tym już nie raz wspominałem.
  http://biblia.oblubienica.eu/interlinearny/index/book/27/chapter/13/verse/18/param/1/version/undefined
  χξς
  chi ksi sigma

  Greckie słowo Charagma to chodzi o znamię śmiertelne oraz piętno (stigma).
  χξς
  Według Jana mamy obliczyć liczbę imienia, i może to chodzić np. o Apollyona.

  Ale rozdział 38 Ezechiela:
  Rozdział 38 o Gogu i Magogu jest niewłaściwie zrozumiany.

  Ez 38: Poprawiłem jedynie nazwy ale u Brentona nie sprawdzałem zgodności z Tanachem.
  (1) I doszło mnie słowo Pana tej treści:
  (2) Synu człowieczy, zwróć swoje oblicze ku Gogowi w kraju Magog, głównemu księciu w Mosoch i Tobel, prorokuj przeciwko niemu
  (3) I mów: Tak mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja wystąpię przeciwko tobie Ros, książę w Mosoch i Tobel,
  (4) Zawrócę cię i włożę haki w twoje szczęki; i wyprowadzę ciebie i całe twoje wojsko, konie i jeźdźców, wszystkich wspaniale odzianych, wielki zastęp, z tarczą i puklerzem – wszystkich uzbrojonych w miecze.
  (5) Persowie, Etiopowie i Libijczycy są z nimi, wszyscy z tarczami i w hełmach.
  (6) Gamer i wszystkie jego hufce. Z tobą są z domu Togarmy z najdalszej północy, wszystkie jego hufce i liczne ludy.
  (7) Przygotuj się i uzbrój z całym swoim zastępem, który zebrał się wokoło ciebie, i bądź ty ich wodzem!
  (8) Po wielu dniach otrzymasz rozkaz, w latach ostatecznych przyjdziesz do kraju uwolnionego od miecza i do ludu zebranego z wielu ludów na górach izraelskich, które długo były spustoszone; wszyscy oni wyprowadzeni spośród narodów, mieszkają bezpiecznie.
  (9) Wyruszysz, jak burza nadciągniesz, jak obłok, aby okryć ziemię, ty i wszystkie twoje hufce oraz liczne ludy z tobą.
  (10) Tak mówi Wszechmocny Pan: W owym dniu przyjdą ci do serca myśli i poweźmiesz złowrogi zamysł,
  (11) I powiesz: Wyruszę przeciwko ziemi otwartej, napadnę ludzi spokojnych, którzy mieszkają bezpiecznie; mieszkają w miejscowościach, które nie mają ani murów, ani zawór, ani bram,
  (12) Aby brać łupy i grabić, aby zwrócić swoją rękę przeciwko ruinom, które znowu są zamieszkane, i przeciw ludowi zebranemu spośród narodów, który zdobywa bydło i mienie, a mieszka w środku świata.
  (13) Sabba i Dedan i ich kupcy Kartagińscy, i wszyscy jego handlarze powiedzą do ciebie: Czy przybyłeś, aby brać łupy i grabić? Czy zebrałeś swoje zastępy, aby unosić srebro i złoto, zabierać bydło i mienie, zdobyć wielki łup?
  (14) Dlatego prorokuj, synu człowieczy, i mów do Goga: Tak mówi Wszechmocny Pan: Zaiste, w owym dniu, gdy mój lud izraelski będzie bezpiecznie mieszkał, wyruszysz
  (15) I przyjdziesz ze swojego miejsca pobytu, z najdalszej północy, a wraz z tobą liczne ludy; wszyscy na koniach, wielkie zastępy, liczne wojsko.
  (16) Wyruszysz przeciwko mojemu ludowi izraelskiemu jak obłok, aby okryć ziemię; a w dniach ostatecznych stanie się, że poprowadzę cię przeciwko mojej ziemi, aby poznały mnie narody, gdy na ich oczach okażę się świętym na tobie, Gogu.
  (17) Tak mówi Wszechmocny Pan: Ty jesteś tym, o którym mówiłem za dawnych dni przez swoje sługi, proroków izraelskich, którzy prorokowali w owych dniach, że Ja sprowadzę cię na nich.
  (18) Lecz w owym dniu, gdy Gog najedzie ziemię izraelską – mówi Wszechmocny Pan – wzbierze we mnie zapalczywy gniew,
  (19) A mówię to w mojej gorliwości w żarze mojej popędliwości: Zaiste, w owym dniu będzie wielkie trzęsienie ziemi w ziemi izraelskiej.
  (20) I zadrżą przede mną ryby morskie, ptaki pod niebem i zwierzęta polne, i wszelkie płazy pełzające po ziemi, ponadto wszyscy ludzie, którzy żyją na powierzchni ziemi. Rozpadną się góry, padną piętrzące się skały i wszystkie mury runą na ziemię.
  (21) Przywołam przeciwko niemu wszelkiego rodzaju strachy – mówi Wszechmocny Pan – tak że miecz jednego skieruje się przeciwko drugiemu.
  (22) Potem osądzę go przez zarazę i przelew krwi; spuszczę na niego i jego hufce oraz liczne ludy, które są z nim, ulewny deszcz i grad, ogień i siarkę.
  (23) I tak okażę moją wielkość i moją świętość, i objawię się na oczach wielu narodów. I poznają, że Ja jestem Pan.

  [Identyfikowanie Rosji jako Ros w sumie przekreśla Izraelickość Rosjan/Słowian i robi z nich Jafetytów. Dlatego uznaje się fałszywe rasę Kaukaską (Indoeuropejską) jako ludy Jafeta, jednocześnie tożsamość rzeczywistych Jafetytów ukrywając. Azjaci są potomkami Jafeta i żyją na północy. Indianie także pasują jako Jafetyci oraz koczownicze ludy turecko-mongolskie które były wcielone do ZSRR.
  [LXX określa Tarszysz/Tarsis jako Kartaginę]

  —————————————–

  * Co do tego agenta Lelewela, on nazywał Moskali Rosjanami a w tym czasie tylko agenci używali określeń ”Rosja, Rosjanie”.

  * Co do Księgi Estery, ona już była znana w czasach Mesjasza ale jako dzieło dodatkowe. Klemens i Orygenes owe dzieło znali i mówili o Mardocheuszu (imię ”żyda z plemienia Beniamina” na cześć Marduka) ale nie o Mordechaju.
  Cała historia Estery jest skrajnie antyperska i może nawet wymyślona. Za bardzo potępia Hamana, oraz mówi o gnębieniu Judejczyków.

  Polubione przez 1 osoba

 6. (OT) Temat, który podjąłeś jest bardzo rozwojowy.
  „Czy was to nie ciekawi??? Isus u Marka nie mówi nawet słowa ludzie, ale Stworzenie czyli kto??”

  Spójrzmy na islam i to u źródła:
  http://islam.info.pl/o-nas

  W samym nagłówku strony Ligi Muzułmańskiej czytamy fragment koranu:
  ” O Ludzie. My stworzyliśmy Was z mężczyzny i kobiety”

  Oni nawet nie ukrywają, że nie stworzyli człowieka (kobieta i mężczyzna już istnieli) tylko go splugawili/zanieczyścili.
  „My” też jest bardzo wymowne, bo to oznacza pracę zbiorową.

  Polubione przez 1 osoba

 7. Wydaje mi się, że i Ty i Bushi macie rację.
  Marksizm kulturowy (w tym gender, „tolerancja” itp.) to „czysta doktryna lucyfera wystawiona na widok publiczny”.
  Najtrafniej i na odpowiednim poziomie w Polsce mówi o tym Krzysztof Karoń. Warto obejrzeć wszystkie jego wykłady, np.

  Nie można natomiast oddzielać Marksa od socjalizmu i wychwalać ten zbrodniczy system!
  Nikt na to na forum nie zareaguje?
  Niestety to taka sama „mądrość” jak „poziom IQ Anioła”.
  Chyba, że właśnie odkryto dlaczego Doda wytatuowała sobie skrzydła na plecach 😉

  http://www.plotek.pl/plotek/51,79592,18086704.html?i=1

  Polubione przez 1 osoba

 8. https://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_przeciwko_Herakliuszowi
  Historia pokazuje że jednak Idumejczycy nie opuścili całkowicie Palestyny więc nasłano na nich oraz na Chrześcijan Ismaelitów, zaś na Muzułmanów i Islamistów nasłano Krzyżowców. A na Islamistów nasłano Żydów….

  Nic dziwnego że naucza się ciągle o Judejczykach w Babilonie aby ukryć tożsamość Edomu, że zmienili oni język z dialektu Mojżesza na dialekt Aramejski zaś po 70r. m.in w Babilonie dopracowali system rabiniczny plus ich katechizm czyli Talmud.

  * Wbrew pozorom większość ksiąg Biblijnych została napisana przed 70.r inaczej mówiąc inaczej mówili starożytni inaczej mówią współcześni.

  * Są tacy którzy twierdzą że to Sefardyjczycy mszcząc się na Hiszpanach sprowadzili tam ”walecznych Maurytanów” czyli Arabów i poszczuli na nich niewygodnych Wizygotów – możliwe że to nasi, Terwingowie, Goci z Wisły. Idumejczykom dali Arabowie żywność na własność i kilka miast a paru puścili do najwyższych urzędów. Oczywiście Arabów spotkał podobny los co Wisłygothów – wyzysk handlowy i konspiracje. Sefardyjscy przekupili władcę Kastylijskiego Alfonsa X kasą prosząc go aby wykopał Arabów z Hiszpanii.

  * Przeczytałem ostatnio List Do Hebrajczyków, rozdział 11 jest esencją listów Pabla.

  Hbr 13:
  (10) Mamy ołtarz, z którego nie mają prawa jeść ci, którzy służą przybytkowi.

  * Czyli Pawłościanie mieli ołtarz, świątynie, bóstwo i rytuały

  Hbr 11:
  (1) A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. (2) Wszak jej zawdzięczają przodkowie chlubne świadectwo.
  (3) Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga, tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk.
  (4) Przez wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain, dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, gdy Bóg przyznał się do jego darów, i przez nią jeszcze po śmierci przemawia.
  (5) Przez wiarę zabrany został Henoch, aby nie oglądał śmierci i nie znaleziono go, gdyż zabrał go Bóg. Zanim jednak został zabrany, otrzymał świadectwo, że się podobał Bogu.
  (6) Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu; kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy go szukają.

  * Cały rozdział tylko o wierze mówi, czyli autor jest Chrześcijaninem, wyznawcą Pawła. Gdyby nie blog Brainbreakera nie byłbym wstanie odrzucić tego listu, który forsuje doktrynę wyższości Nowego Przymierza nad Starym co jest sprzeczne z mową Mesjasza
  Biblia Poznańska, Mateusza 5:17

  (17) Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. (18) Zaprawdę, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą i dopóki się wszystko nie wypełni, jedna jota ani jedna kreska w Prawie nie ulegnie zmianie.

  * Problem jest taki, Isus potwierdził ważność Starego Przymierza lecz dostosował do ówczesnej sytuacji. Naród wybrany znajdował się na północy i nie było możliwość przestrzegania Zakonu w 100% prawidłowo. Otrzymaliśmy za to zaostrzone prawo lecz łatwiejsze w zrozumieniu co nie znaczy że sabaty będą anulowane. Prawo Mojżesza jest prawem wiecznym i Konstytucją Państwa Mesjańskiego założonego przez Boga o czym mówią proroctwa. Tymczasem Paweł, Łukasz, Barnaba manipulują proroctwami aby ukryć ważność Zakonu oraz istnienie Izraelitów w diasporze.

  Do rozpracowania zostały mi tylko dwa listy Pawła (Rzymian, II Koryntian), Dzieje, i Ewangelie

  Nie sądziłem że aż tyle religijnych dogmatów wyczytam z tych listów. Znalazłem w nich także coś o czym prawie nikt nie mówi. Oficjalna biografia Pawła jako nawróconego faryzeusza z rodu Beniamina oraz Łukasza syryjskiego goja i lekarza również nawróconego jest bajką dla ludu, aby nikt nie zadawał pytań. Pawcio wielokrotnie w swoich listach promował czysto sekciarskie doktryny który miło brzmią dla ludu: Postawa Ascety, Męczeństwo i walka za wiarę (u Chrześcijan Krucjaty u Muzułmanów Jihad, Kital, u Żydów Purim (gnębienie wówczas persów i gojów), Ostracyzm, Apostazje, Ekskomuniki, Sądy na bliźnich – wykluczanie ze społeczeństwa. Wiele zwrotów kościelnych które powtarzamy są oparte na listach. Pawcio jest głównych architektem religijnego systemu hierarchicznego, który przemycił do Biblii okultyzm i czary pod nazwą darów Duchowych (mówienie językami, dar proroczy),
  Ostatnio w końcu doczytałem fragment gdzie Pawel pozwala wyznawcom na popełnienie bałwochwalstwa jednocześnie zmienił definicję idolatrii jako chciwość, nie przeszkadzało mu kiedy Chrześcijanie jedli żywność poświęconą dla Saturna czy innego ”boga”.

  Jeszcze na dodatek Saul-us który przemianował swoje imię na Paweł (Paulus) promował bardzo postawę ascety oraz nienawiść do seksu czyli średniowieczna degeneracja jest jego ziarnem.

  Dzisiejsza populacja ma całkowite wypaczoną opinie na sferę erotyczną gdyż czerpie informacje albo z Kościołów albo od znajomych w ostateczności z filmów porno które są grą aktorską.
  Na podstawie listów Pawła wymyślono dogmat abstynencji seksualnej ”nie patrz na kobiety, seks tylko po ślubie itd”

  1 Kor 7:
  (10) Tym zaś, którzy żyją w stanie małżeńskim, nakazuję nie ja, lecz Pan, ażeby żona męża nie opuszczała,

  (11) A jeśliby opuściła, niech pozostanie niezamężna albo niech się z mężem pojedna; niech też mąż z żoną się nie rozwodzi.
  (33) A żonaty troszczy się o sprawy tego świata, o to, jak by się podobać żonie,

  (34) I żyje w rozterce. Także kobieta niezamężna i panna troszczy się o sprawy Pańskie, aby być świętą i ciałem i duchem; mężatka zaś troszczy się o sprawy tego świata, jakby się podobać mężowi.

  Bóg ma jednak inne zdanie, iż seks jest darem Boga a nie złamaniem Prawa. Łamaniem prawa są zboczenia (zoofilie, pedofilie….)
  1 Mojżeszowa 1:(26) Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka zgodnie z naszym obrazem i podobieństwem, i niech panuje nad rybami morskimi i nad latającymi stworzeniami niebios, i nad trzodami, i nad całą ziemią, i ponad wszelkimi gadami które pełzają po ziemi.

  (27) I uczynił Bóg człowieka, zgodnie z obrazem Boga go uczynił, stworzył mężczyznę i kobietę.

  (28) I błogosławił im Bóg, mówiąc Bądźcie płodni i rozmnażajcie się i napełnijcie ziemię i poddajcie ją; panujcie nad rybami mórz i nad latającymi stworzeniami niebios, i nad wszelkimi trzodami, i nad wszystkimi gadami pełzającymi po ziemi!

  Na podstawie Pawła kościoły nie dają rozwodu przez co wiele ”małżeństw” źle dobranych cierpi chociaż Isus dał prawo do rozwodu w wypadku zdrady. Nic jednak nie wspominał o gejowskim ślubie 🙂

  Polubione przez 1 osoba

 9. Kiedyś opisywałem osobę Roger Bacon (ok. 1214-1292), twórcę nowoczesnej metody naukowej.

  http://zbawienie.forumotion.com/t240-nowoczesna-metoda-naukowa

  Ten mag i okultysta w roku 12xx pisał:
  „Mogą być zbudowane okręty poruszające się bez wioślarzy, mogące żeglować zarówno po rzekach, jak i po morzu, prowadzone przez jednego człowieka, z większą prędkością niż gdyby były pełne wioślarzy. Podobnie można skonstruować wozy jeżdżące bez użycia zwierząt pociągowych, napędzane niewiarygodną energią, tak jak podobno jeździły uzbrojone w kosy rydwany starożytnych. Mogą być zbudowane maszyny latające, takie że człowiek siedzący wewnątrz maszyny będzie nią kierował za pomocą pomysłowego mechanizmu i leciał przez powietrze jak ptak. Ponadto można sporządzić przyrządy, które choć same niewielkie, wystarczą, aby podnieść lub przytłoczyć największe ciężary… Mogą też być skonstruowane przyrządy podobne do tych, które wykonano na rozkaz Aleksandra Wielkiego), służące do chodzenia po wodzie lub do nurkowania.[6]”.
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Roger_Bacon

  Najprawdopodobniej używając okultyzmu miał wizję od „istot duchowych”.
  Dlaczego jednak jego wizje spełniły się dopiero setki lat później?

  Myślę, że można zaryzykować postawienie pewnej hipotezy.
  Jak wiemy od Henocha upadli zstępowali na ziemię łącząc się z kobietami i ucząc ludzi najróżniejszych złych rzeczy.

  Wynika z tego, że do przekazywania tej złej wiedzy konieczna była ich fizyczna obecność, same wizje, chanellingi nie wystarczyły.
  Niesamowity „postęp cywilizacyjny” mamy dopiero od około stu lat, choć wizje jego były przekazywane od lat minimum ośmiuset.
  Czy zatem może to oznaczać, iż ten postęp jest związany z tym, że upadli od dziesiątek lat SĄ JUŻ PONOWNIE OBECNI NA ZIEMI? .

  Druga sprawa:
  Zgodnie z powyższym należałoby uznać, że najwartościowszy tryb życia prezentują Amisze.
  Amisze to współcześni Anabaptyści.

  A na podstawie Anabaptystów najlepiej można zaprezentować „owoce” reformatorów:

  „Anabaptyzm (z gr. anabaptizein – „na nowo chrzcić”), nowochrzczeńcy – radykalny nurt w reformacji XVI w[1].

  Anabaptyści byli zróżnicowanym ruchem. Łączyło ich odrzucanie chrztu dzieci (który ich zdaniem chrztem nie był) oraz pogląd o konieczności zasadniczej zmiany życia społecznego w celu powrotu do ideałów pierwotnego chrześcijaństwa. Kult religijny anabaptystów odznaczał się prostotą – zrezygnowali z przedmiotów kultu (obrazy, ołtarze, budynki sakralne)[1]. Odrzucają też hierarchię kościelną oraz odmawiają pełnienia służby wojskowej[1]”.

  „Radykalizm anabaptystów, podważający porządek społeczny, oraz ich misjonarski zapał przerażał zarówno katolików, jak i protestantów i wkrótce doprowadził do prześladowań. Członków wspólnot karano śmiercią na stosie w większości krajów niemieckich. Nieprzyjazny stosunek mieli do anabaptystów przywódcy reformacji: Zwingli, Luter, Kalwin. W memorandum z 1536 roku nawoływał on do karania śmiercią nawet pokojowo usposobionych anabaptystów. Tej opinii Lutra nie podzielał jego najbliższy współpracownik Filip Melanchton.”

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Anabaptyzm

  Czyli Luter był LUDOBÓJCĄ. Dziwna ta jego „miłość bliźniego”.
  Ale co się miał „szczypać”, skoro i tak był już „zbawiony z wiary”.
  A skoro ludobójcy są „zbawieni z wiary” to logiczne, że i każdy inny szatan.
  Taka to reformacja, co nie zmienia faktu, że dzisiejsi Anabaptyści uważają się za… Protestantów.

  Polubienie

 10. „Tymczasem królem Babilońskim nie jest gwiazda poranna Lucyfer ale jego syn.
  A kto jest synem Lucefera smoka jak nie Bestia, czyli upadli aniołowie którzy namówieni przez smoka, Lucyfera, zwiedzeni przez niego schodzili z nieba, płodzili potomstwo z ziemskimi kobietami i zakładali na ziemi królestwa, czyli Babilon.”

  Kto jest synem Lucyfera według Watykanu – Chrystus:

  Polubione przez 1 osoba

 11. Dowody przeciwko Pawłowi, religiom się mnożą

  Empedokles z Akragas był twórcą koncepcji 4 żywiołów (woda, ogień, powietrze, ziemia),
  [tak naprawdę on połączył poglądy czterech rożnych filozofów]

  dobrze ale on nauczał prawie to samo co Paweł – dogmat o miłości Pawłowej i jedności z Kosmosem (Kosmos to gnostycka nauka)

  O Newtonie jako czarowniku wiadomo od dawna że trzymał o siebie księge ”Zohar” od Kabały.

  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/isaac-newton-zlodziej-rachunku-rozniczkowo-calkowego-2014-07

  A Saul, sam cytował helleńskich pogańskich pedofilozofów co utwierdza mnie że Apolonios, Szymon Mag, Saul i Paweł to jedno.

  Saul na 1000% był ”zafascynowany” Gnostycyzmem i mistycyzem który podrzucił ludziom w pięknie zapakowanym pudełku

  2 Kor 5:
  (6) Więc też zawsze jesteśmy pełni ufności i wiemy, że dopóki przebywamy w ciele, jesteśmy oddaleni od Pana (7) Gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy.
  (8) Jesteśmy więc pełni ufności i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana.
  (9) Dlatego też dokładamy starań, żeby, niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem jemu się podobać.

  ale dodał coś co zawiera prawdę, jednakże kiedy saul mówił o ciele miał na myśli prawo
  (10) Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje, dokonane w ciele, dobre czy złe.

  (16) Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała; a jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już nie znamy.
  (17) Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.
  (18) A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania,
  (19) To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, !nie zaliczając im ich upadków!, i powierzył nam słowo pojednania. (20) Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał; w miejsce Chrystusa prosimy: Pojednajcie się z Bogiem. (21) On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą.

  To juz jest szczyt bezczelności, Saul jawnie nazywa Boga satanistą i oszustem.
  Według Saula Bóg w ”Nowym Przymierzu” podednał się z cały światem, również aniołom przebaczył co stawia Pawła jako obrońce Azazela oraz naczelnego pseudo-proroka.

  Saul na dodatek fałszuje wiele doktryn:
  1 Kor 14:(1) Dążcie do miłości, starajcie się też usilnie o dary duchowe, a najbardziej o to, aby prorokować.

  Mateusza 6:(33) Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane.

  Miłość Saulowa to doktryna zewnętrzna przeznaczona dla gojów, motłochu aby nie znali podstawowych tematów tylko jarali się Jezusem jakby byli na dopalaczach.

  Rzymian 6:
  (6) Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi;
  (7) Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. (8) Jeśli tedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z nim żyć będziemy,

  (14) Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską.

  (22) Teraz zaś, wyzwoleni od grzechu, a oddani w służbę Bogu, macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny.

  Rzymian 7:
  (4) Przeto, bracia moi, i wy umarliście dla zakonu przez ciało Chrystusowe, by należeć do innego, do tego, który został wzbudzony z martwych, abyśmy owoc wydawali dla Boga.
  (5) Albowiem gdy byliśmy w ciele, grzeszne namiętności rozbudzone przez zakon były czynne w członkach naszych, aby rodzić owoce śmierci;
  (6) Lecz teraz zostaliśmy uwolnieni od zakonu, gdy umarliśmy temu, przez co byliśmy opanowani, tak iż służymy w nowości ducha, a nie według przestarzałej litery.
  (7) Cóż więc powiemy? Że zakon to grzech? Przenigdy! Przecież nie poznałbym grzechu, gdyby nie zakon; wszak i o pożądliwości nie wiedziałbym, gdyby zakon nie mówił: Nie pożądaj! (8) Lecz grzech przez przykazanie otrzymał bodziec i wzbudził we mnie wszelką pożądliwość, bo bez zakonu grzech jest martwy. (9) I ja żyłem niegdyś bez zakonu, lecz gdy przyszło przykazanie, grzech ożył. (10) A ja umarłem i okazało się, że to przykazanie, które miało mi być ku żywotowi, było ku śmierci.

  (11) Albowiem grzech otrzymawszy podnietę przez przykazanie, zwiódł mnie i przez nie mnie zabił.
  (12) Tak więc zakon jest święty i przykazanie jest święte i sprawiedliwe, i dobre.

  A Na Saulu opiera się wiele innych dogmatów w tym dogmat o męczeństwie
  Franciszek Z Asyżu był pod kontrolą Pawła, wyznawał Panteizm (Bóg bez osoby, wewnątrz nas) oraz był marnotrawcą. Ukazywano go jako panteistę lub poganina który czcił naturę (słońce, księżyc, wiatr, ogień)

  Kład nacisk na ubóstwo; widział w biedocie Jezusa ubogiego, ukrzyżowanego – tak jak chcieli ukazać nam Mesjasza jako łajze która została skazana przez Piłata co jest kłamstwem

  Jaki jest problem z Franciszkiem ? Ano taki że był bogaty i zamiast wykorzystać te pieniądze rozdał jak głupi niedocie co jest czystym idiotyzmem gdyż biedak który dostaje nagle sporą ilość gotówki wyda ją od razu na głupoty zamiast na rodzine itd. Podobnie degeneruje się teraz za pomocą szybkich i łatwych pieniędzy kosztem zdrowia (alkohol, i używki za tę kase) i pracy.
  Dziwne jest ta nauka Saula, pozornie oparta na chaosie ale jest wewnętrznie doskonale zaplanowana. Biblia nie potępia bogactwa, a jedynie wynoszenia złota na ołtarze zamiast Boga co jest wielką różnicą gdyż obecnie wynosi się złoto na ołtarze za pomocą podatków co do których Saul nie miał zastrzeżeń, brał ile chciał i od kogo chciał.

  List Jakuba 5:
  (1) A teraz wy, bogacze, płaczcie i narzekajcie nad nieszczęściami, jakie na was przyjdą.
  (2) Bogactwo wasze zmarniało, a szaty wasze mole zjadły.
  (3) Złoto wasze i srebro zaśniedziało a śniedź ich świadczyć będzie przeciwko wam i strawi ciała wasze jak ogień. Nagromadziliście skarby w dniach, które się mają ku końcowi.
  (4) Oto zapłata, zatrzymana przez was robotnikom, którzy zżęli pola wasze, krzyczy, a wołania żeńców dotarły do uszu Pana Zastępów.
  (5) Żyliście na ziemi w zbytku i w rozkoszach, utuczyliście serca wasze na dzień uboju.
  (6) Wydaliście skazujący wyrok i zabiliście sprawiedliwego; nie opiera się wam.

  Owszem, nagłe bogactwo zniewala ale nie to jest wywyższanie dobra materialnego nad dobrem emocjonalnym, miłowaniem Boga i człowieka (tzw duchowość)

  Dlaczego Pawcio jako wyznawca Judaizmu poszedł do gojów zamiast do Sanhedrynu ?
  Gdyby nauczał Judejczyków i Idumejczyków bezprawia, ci z pewnością wykopali by takiego oszusta za drzwi, ale ci którzy nie znali Zakonu….
  Łatwo było takim cytować Septuagintę jednocześnie przekręcając terminy. Saul zmienił co najmniej 2 definicje a mianowicie: definicje Narodu i Bałwochwalstwa

  Efezjan 5:(5) Gdyż to wiedzcie na pewno, iż żaden rozpustnik albo nieczysty, [lub chciwiec, to znaczy bałwochwalca], nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym.

  Saul zmienił także słowo ”naród” na poganie

  Rzymian 15:(9) I aby poganie wielbili Boga za miłosierdzie, jak napisano: Dlatego będę cię wyznawał między poganami I będę śpiewał imieniu twemu.

  Chociaż ST zawsze mówi o narodach, ale Saul zamierzał anulować obietnice Boga dotyczące Izraela przenosząc je na narody Noego nazywając ich poganami.
  Tannaici, Amoraici, Masoreci kontynuowali wątek Saula i zmienili definicję pogan na ”nie-żydzi” na wzór Rzymskiego i Greckiego określenia ”barbarzyńcy”
  Określenie naród dotyczy pochodzenia a poganin dotyczy wyznania i wierzeń

  Psalm 18:50. Przeto będę cię, Panie, wysławiał miedzy narodami I będę śpiewał imieniu twemu

  Całkiem odmienne nauki są w Liście Do Hebrajczyków czyli do ludzi którzy znali Zakon, Tam autor tego listu (Barnaba lub ktoś z grupy Pawła) nauczał praktycznie tego samego lecz bardziej skupił się na wyższości prawa Chrystusa Pawłościańskiego nad Chrystusem który polegał na Prawie Mojżesza – całkiwicie odmienne osoby.
  Saul też miał taką metodę, w jednym wersie coś negował aby w następnym temu pozornie zaprzeczyć a następnie wprowadzać chaos.

  Co do darów ducha. Saul lubiał cytować filozofów i kiedy połączymy to z przynaleźnością Tannaity Pawła wychodzi mnie jedno. Saul połączył wszystko co okultystyczne (Kabała, Hermetyzm etc) tworząc uniwersalną religię – Pawłościaństwo z czego powstał Gnostycyzm, Chrześcijaństwo, Islam, i nawet Judaizm czerpał od Saula.

  Saul nawet daje zaczątki czyśca
  1 Kor 15:29 (29) Cóż tedy uczynią ci, którzy się dają chrzcić za umarłych? Jeżeli umarli w ogóle nie bywają wzbudzeni, to po cóż się dają chrzcić za nich?

  Problem jest jednak o wiele głębszy gdyż wszystkie religie powielają Szaula Ha Tarsi.
  W Polityce mamy lewice (coś lewego) i prawicę (coś prawego, pozornie). Prawica jak wiadomo nie nawidzi Islamu co jest wielkim błędem gdyż w ten sposób usprawiedliwiają Talmudyzm – niewielu doszło do wniosku że zarówno Islam, Judaizm, Chrześcijaństwo to twory przekręcające Pradawną Wiedzę czyli Prawdę która wyzwala jeżeli kogoś interesuje wiedza prawdziwa.
  Ludzi łatwo jest dzielić rolę dzielnika namaszczono Islam, który jest Katolicyzmem (greckie słowo oznaczające coś powrzechnego) dla ponad miliarda, głównie Murzynów, Arabów, Persów.
  Islam ma jednak dobre strony o których się nie mówi (jak np. Monoteizm) ale każda religia mówi wabić prawdą.
  Tak działają konwersje, werbuje się ludzi którzy poznali złą stronę jednej grupy albo są w trudnej sytuacji – takich najlepiej manipulować, tych co potrzebują pomocy a dostają Pawłościańskie sekciarstwo i pranie mózgu inną marką.

  Niewielu rozróżnia Satanizm, Lucyperianizm i okultyzm (w tym Kabała, Gnostycyzm, Hermetyzm)

  Satanistami są ludzie którzy jawnie mordują, kradną itp.
  Lucyperianizm tj. bezprawie ale od strony teologicznej, filozoficznej czyli nauczają tego
  Okultyzm to zajmowanie się Gnostycyzmem, Kabałą, czarami, wróżbiarstwem itp.

  Saul był promował wszystkie te rzeczy, pod pozorem:
  – Walki z satanistami (np. Piotr, Jakub, Jan)
  – Dogmat o Nowym Przymierzu | ukryte bezprawie
  – Dary Ducha | Okultyzm
  – Paweł działał na prostej zasadzie ”ja mogę wszystko, mogę was gnoić ile chcę moi wyznawcy także ale obcy nie mogą, mają trzymać się prawa wyznaczonego przeze mnie”. Saul sprytnie połączył sprzeczności (Osądzanie bliżnich i bezprawie z posłuszeństwem wobec wszelkich władz).

  Praktycznie kłamstwo zalewa ze wszystkich stron ale tylko ludzie którzy nie zmieniają zdania pod wpływem innych będą wstanie odruźnić brednie od kłamstw oraz wydobyć rzeczy w miarę prawdziwe.
  Owszem zdanie można zmieniać ale nie można porzucać swego stanowiska bez dowodów pod wpływem jakiś ściemniactw…

  Dużo mówi się o wolnej woli, która moim zdaniem wiążę prawem Karmy.
  Wolna Wolna = możesz wszystko, krać, zabijać itd ale musisz się liczyć z konsekwencjami, że naczelny szeryf i Bóg Wrzechświata (Nieba i całego okręgu ziemskiego) osądzi każdego według prawa które nadał Mojżeszowi. Wyznawanie jakiejkolwiek religi nie wpływa na życie wieczne jeśli żyjemy zgodnie z sumieniem.
  A Karma w moim rozumaniu według Biblii, np. ze związków kazirodczych rodzą się chore dzieci…

  Hinduizm i Buddyzm także są naukami anielskimi więc muszą zawierać trochę prawdy.

  Chrześcijaństwo także zawiera kłamstwa i trochę prawdy, typowe dognaty antybiblijne:
  – Mariościaństwo, idolatria, kult trupów, synkretyzm = dla ludzi
  – Pawłościaństwo = dla ludzi bardziej świadomych, ponad 90% Chrześcijan nie czyta/ło biblii dlatego jestem sceptycznie nastawiony do ludzi którzy nagminnie cytują Biblię (zazwyczaj NT).
  – Jezus = chodzi o błędne przedstawienie Mesjasza jako lewaka

  W chrześcijaństwie naucza się także dogmat o Szatanie imieniu Lucyfer który jeden sam z demonami kusi, zwodzi, bredzi i przegrywa z Marią i i ma synka Kaina.
  Cóż, szatan to nie imię, szatan to znaczy Przeciwnik podobnie antychryst to jest przeciwnik ale Chrystusa.
  W diabelskie ojcostwo Kaina także nie wierzę gdyż nie ma 100% dowodów a są jedynie ”dowody z listów Jana” ale one odnoszą się do czynów Kaina a nie pochodzenia.

  Po trzecie Lucyper to nie imię, to jest podobna ściema co z kłamstwo 666 czyli nadmierne poleganie swoim oczom i przekładom z łacińskimi cyframi gdyż greckie są oryginalne/najlepsze no ale jeśli wywyższono Tore i Tanach nad Piecioksięgiem i Septuagintą…

  Czytając 1 Henocha można odnieść całkowicie odmienne wyraźenie, ta księga obala dogmaty Chrześcijańskie
  Według tego mamy wybór albo ”Lucyperem” jest Gadrael albo Azazel albo jeszcze inaczej….

  Moim zdaniem trzeba iśc drogą New Age, Ufo ale pośrednio, konwertując wszystko.
  UFO=Demony
  Reptilianie=Obserwatorzy Z 1 Henocha

  Jeżeli 1 Henocha mówi o wielu aniołach, dla mnie jest to spora wskazówka obalając dogmat o jednym diable.

  1 Henocha w kanonie powinna być przed Ks Hioba i tak pozostało w kanonie Etiopskim który pozostawił wiele Apokryfów (ksiąg ukrytych przed motłochem ale apokryfami określa się rownież gnostyckie śmieci).
  Rozdział 69,
  (1) Jednakże po tym wyroku nadal będą przerażać i prowokować mieszkańców ziemi za to, że im to pokazali.
  (2) Oto imiona tych aniołów: pierwszym z nich jest Szernijaza, drugim Artakifa, trzecim Armen, czwartym Kokabiel, piątym Turiel, szóstym Ramiel, siódmym Daniel, ósmym Nukael, dziewiątym Barakiel, dziesiątym Azazel, jedenastym Armaros, dwunastym Batriel, trzynastym Basasael, czternastym Ananel, piętnastym Turiel, szesnastym Samsiel, siedemnastym Jedtarel, osiemnastym Tumiel, dziewiętnastym Turiel, dwudziestym Rumiel, dwudziestym pierwszym Azazel.
  (3) To są wodzowie aniołów oraz imiona setników, pięćdziesiątników i dziesiętników.
  (4) Imię pierwszego jest Jekon (JKN). To jest ten, który zwiódł wszystkie byty anielskie. Sprowadził ich na ziemię i uwiódł ich przy pomocy córek ludzkich.
  (5) Imię drugiego jest Asbeel. Ten podsunął zły plan świętym bytom anielskim i zwiódł je tak, że zanieczyścili swe ciała z córkami ludzkimi.
  (6) Imię trzeciego jest Gadrael. Ten pokazał wszelkie śmiertelne ciosy synom ludzkim. On zwiódł Ewę i pokazał ludziom oręż śmierci: tarcze, pancerze i miecz do zabijania i wszelki śmiertelny oręż ludzi.
  (7) To z jego poduszczenia to wszystko przyszło na mieszkańców ziemi od owego czasu aż na wieki wieków.
  (8) Imię czwartego jest Penemue. Ten pokazał ludziom gorycz i słodycz oraz wyjawił im wszystkie tajemnice wiedzy.
  (9) Nauczył ludzi sztuki pisania atramentem i [wyrobu] papieru. Przez to wielu poszło na manowce od dawien dawna aż po dziś dzień.
  (10) Ludzie bowiem nie zostali stworzeni po to, aby wzmacniali swoją wiarę piórem i atramentem.
  (11) Ludzie bowiem zostali stworzeni po to, aby stali się jak aniołowie, czyli sprawiedliwi i czyści, i aby ich nie dotknęła wszystko niszcząca śmierć. Jednakże z powodu owej nauki idą ku zagładzie i z powodu owej mocy niszczy ich śmierć.
  (12) Piąty ma na imię Kasdeja. Ten pokazał ludziom wszystkie złe ciosy duchów i demonów oraz ciosy atakujące embrion w łonie [matki] tak, że następuje poronienie. [Pokazał też ciosy atakujące] duszę. [Pokazał im] ukąszenia węża i porażenia w południe, dziecko bestii zwanej „samiec” […]
  (13) To jest zadanie Kesbeela, przyczyny przysięgi, który pokazał [przysięgę] świętym. Kiedy mieszkał na wysokości w chwale nazywał się Beka.
  (14) On to powiedział świętemu Michałowi, że ma wyjawić mu tajemne imię, żeby mogli wspomnieć je w przysiędze, tak żeby ci, którzy wyjawili ludziom wszystko, co jest tajemne, zadrżeli przed tym imieniem i przysięgą.

  Jeżeli jeden jest Bóg to dlaczego wróg miał być jeden, czy to nie wykręt ?
  Nic dziwnego, nie mówią aniołowie o sobie prawdy, wolą przedstawiać siebie jako bogowie, ufiaki, goście z Agarthy – wszystko półprawdziwe, pół gdyż technologie dali do niszczenia. Tesla dał technologie która tworzyła (żarówka, radio, prąd).

  Na dodatek kłamliwe 666 odnoszą do ”szatana” nie dopowiadając że jest to liczba imienia, Behemota/Therionu na czele z Niszczycielem czyli Apollinem.

  * Kiedy pisałem o Pawłościaństwie w Islamie miałem na myśli to:
  Sura 98:
  5 Zostało im nakazane tylko, aby czcili Boga, wyznając szczerze Jego religię tak jak hanifowie odprawiali modlitwę i dawali jałmużnę.To jest religia prawdziwa.

  6 Zaprawdę, ci, którzy nie uwierzą, spośród ludzi Księgi i bałwochwalcy,
  | będą w ogniu Gehenny, gdzie będą przebywać na wieki | . Oni są najgorsi ze stworzeń!

  7 Zaprawdę, ci, którzy [wierzą] i którzy czynią dobre dzieła – oni są najlepsi ze stworzeń!
  8 Nagrodą ich u pana będą Ogrody Edenu, gdzie w dole płyną strumyki. Będą tam przebywać na wieki, nieśmiertelni. Bóg będzie z nich zadowolony i oni będą z Niego zadowoleni. – To będzie dla tych, którzy się obawiają swego Pana.

  [Dogmat o wierze i piekle, osądzanie innych, męczeństwo, ascetyzm]

  Mówi się że Islam jest wrogiem Chrześciaństwa..
  Bzdura gdyż Islam jest wrogiem zarówno Chrześcijan jak i Muzułmanów, podobnie Chrześcijaństwo jest wrogiem Muzułmanów i Chrześcijan.
  To religie są wrogami ludzi oraz ci którzy za pomocą dogmatów ludziów dzielą.
  Gorsi od Islamistów są chyba tylko Ukraińcy no i Talmudyści…
  Praktycznie wszyscy Pawłościanie demonizują nam Muzułmanów jako naszych numero uno wrogów lecz nikt nie mówi o ”miłości” Ukraińców ale neo-banderowskich.

  Następnym razem dopowiem coś o Słowianowiercach, Jasnej Stronie Pogaństwa i atakach na Biblię jako żydowskie baśnie….

  Polubione przez 1 osoba

 12. 1) Temat Imperium Lechitów zawiera wiele prawdy ale jest TAK prowadzony aby odciągnąć ludzi do Boga. Słowian naprowadza się ponownie w pogaństwo, Hinduizm i kult Heliosa inaczej mówiąc jasna strona satanizmu.

  Z drugiej strony jest wiele związków Słowiańskich z Sankrytem i Awestą, moim zdaniem jest w tym dużo prawdy jeżeli te ludy irańskie to Izraelici. Jeżeli Jazydzi i Pasztuni, wśród nich są także Izraelici, to wiele tłumaczy.

  Nie twierdzę że Słowianie=Izraelici ale też nie twierdzę że kronikarze mówili całą prawdę o Barbarzyńcach, pisali co wiedzieli (słyszeli propagandę) lub im kazano pisać). Izraelici myśleli że bez Boga sobie poradzą w efekcie czego skończyli marnie…

  Mamy jeszcze Wedy Hinduskie, Słowiańskie i Awestę.

  Wedy Słowiańsko-Aryjskie są posądzane przez wielu o fałszerstwo, więc nie traktuje ich jako dzieło objawione, a raczej podrzucone.
  Oczywiście wielu SŁowianowierców atakuje Biblię i dostaje rykoszetem gdyż posługuje się kłamstwem.

  Oryginalne Wedy – Rygweda, Mahabharata, Ramajana są ”Biblią” Hindusów a Hinduizm to lucyferianizm w łagodnej/jasnej wersji. Wszystkie religie dla mas są zakamuflowanym zagrożeniem.

  Inna sytuacja jest z Perską Awestą która potwierdza Izraelickość Słowian itd.
  Nie czytałem jeszcze perskich ksiąg ale przeczuwam że jest to dzieło ludzi którzy znali Biblię (być może Słowianie którzy na północy). Być może po spaleniu tych ksiąg przez Aleksandra przez wieki przerobiono Awestę w Chrześcijański sposób, dowodów nie mam.

  Zoroastryzm jest w wielu dogmatach podobny do Chrześcijaństwa i Biblii i jakaś tego przyczyna jest.
  W tej religii jest oczywiście nauka o wędrówce dusz, o Mesjaszu, sądzie Bożym i zmartwychwstaniu
  Wypowiem się więcej kiedy zbadam temat ten dokładniej…
  Nie twierdzę że Awesta stoi wyżej od Biblii, raczej jestem zdania że Biblia i Słowianie miałi wpływ na religie persów a to tłumaczy podobieństwa w językach.

  2) Warto jednak zauważyć że większość Słowianowierców atakuje Biblię, Żydów i Watykan oraz Islam promując jednocześnie pogaństwo Słowian rozszerzone o nauki pochodzące z Hinduizmu, Buddyzmu, New Age (stare kłamstwa), czakry, tantry, mantry, spirytyzm, politeizm….
  Te ataki są jak wiadomo oparte na wybiórczo cytowanych fragmentach, np. że Bóg mówi że jest wiele bogów, w domyśle Słowiańskich, że Lechia to kraj sąsiadujący z Żydami legalizując m.in. Edom, Chanan, Chazarię jako Jude gdyż pozostałe 10 plemion rozpłynęło się…
  Niby atakuje się żydów ale i także atakuje się Biblie jako dzieło Babilońskie, tymczasem to Talmud został ”ukończony” pisemnie w Chaldei tysiąc lat później przez Edomitów zanim poszli na północ (dużo z Idumejczyków przebywało na zachodzie Cesarstwa jako Sefardyjscy ale ich jest zdecydowanie mniej od Aszkenazyjskich).

  Niby poprawnie, atakuje się obie grupy lecz Chrystus Biblijny nie jest dziełem kościoła, na co by Kościół miałby wymyślać człowieka który caly czas opieprzał duchownych (w tym przypadku kapłaństwo stworzone przez Rzymskiego agenta Heroda).

  Wiele tego typu ludzi (zarówno Chrześcijanie jak i Ateiści) mówi o ”Apokalipsie jako końcu świata, Znamieniu jako 666 czyli chip, Gog i Magog jako Putin, przebudzenie narodowe, Lechia w Biblii….

  Lechia w Ks Sędziów ? A co jeśli Lechici (Słowianie) to Izraelici a nie Żydzi którzy są w większości Edomem, Chazarem, Mongołem itd. ?

  Tych stron szkalujących Biblię jest tysiące i praktycznie żadnych dowodów wartych uznania. Dowody antyblijne to już jest klasyk:

  – Okrutny Jahwe straszący piekłem

  – Mojżesz Żyd, Jezus Żydowski Horus, Maria żydówka innymi słowy Żydzi żydzi i jeszcze raz żydzi

  – Biedni Kananejczycy podbici przez złych Hebrajczyków

  – Judaizm to religia ST, Tanach to oryginał Biblii a Kościół wymyślił Ewangelie

  – Wybiórczo cytowane fragmenty, brak głębszej analizy połączona z pychą

  3) W sprawie ”Jasnej Strony Mocy”

  Nie lubię personalnie karcić, lecz w tych filmach które ponownie obejrzałem jest poważny haczyk i odciąganie ludzi od Biblii na cześć Pogaństwa czyli satanizmu od ładnej strony

  Jest to kolejny przykład promowania wegetarianizmu, Hinduizmu, New Age, pogaństwa, okultyzmu, wróżb z fusów i fallusów z jednoczesnym ale powolnym oczernianiem Biblii posługując się znanymi kłamstwami.

  Upraszcza się temat wrogów jako ”Żydów i Watykan” tymczasem te grupy właśnie Biblie zwalczają nie jawnie. Żydów akceptuje się jako Torystów a nie mówi się że Tora to przeróbka Ksiąg Mojżesza a Tanach to pogrobowe pomioty faryzeuszy, przeróbka Starego Testamentu.
  Traktuje się żydów jako 12 Plemion czyli legalizuje się ich…

  Niektórzy mówią o Chazarach, tylko o Chazarach nie wspominając o Idumei i Kanaanie.
  Wielu z nich popisuje się łatwowiernością we wszystko co przeczytają bez większego przemyślenia. Mózg jest darem Boga, wykorzystujmy go.
  Jeżeli Słowianie to trzon Izraela to musieli dotrzeć do Lechistanu około VIII-V wieku przed Isusem mieszając się z wnukiem Jafeta, synem Gamera – Aschanazem.

  A Idumejczycy ? Nie mogli dotrzeć wszyscy na północ, to przeczy dowodom i logice. Kanaan opuścili Idumejczycy raz po 70 r, później wrócili do Jerozolimy, nastepnie przebywali w Babilonie pisząc Talmud, moim zdaniem dostawali kopa od Sasanidów więc ruszyli na północ, cały czas parli na północ mieszając się z ludami Tureckimi (Togarma) i Mongolskimi, przypominam że oficjalnie są nimi Azerowie, Kazachowie, Kirgizi, Turkmeni, Uzbeki, Tatarzy etc – synowie Jafeta od Togarma, innej możliwości nie ma…
  Ludy Tureckie za wyjątkiem Turków nie tworzyli imperiów.

  Z ludów Jafeta i Chama jedynie Chiny, Mongolia, Turcja jakoś się wyłamują zaś reszta… Murzyni nie są w stanie tworzyć państw gdyż nie są objęci przymierzem z Abrahamem, ale nie są głupi.

  Moim zdaniem temat Chazarów jest także lekką dezinformacją aby zamieszać w rodowodach. Nie mówi się że narody Jafeta, Chama i Sema są cielesne czyli z krwi i kości czyli 7 miliardów to potomkowie Noego plus tzw. Nefilimowie.
  Łatwo ogólnie odgadnąć mniej więcej kto jest kim – Murzyni to Chamici od Kusza, Cham to południe a Jafet to północ. Jafet = Indianie, Azjaci, Mongoły, Turcy.

  Podejrzewam że odcień skóry ludów Lewantu ma związek z pochodzeniem – niektórzy ”Arabowie” są biali jak my a inni ciemni.
  Podobnie Turcy (nie mylić z ludami Tureckimi) większość pochodzi jak można się domyśleć od Togarma co potwierdza mentalność a jelity od Ezawa.
  Z rzezi jedynie są słynni Turcy ale nie słyszałem o jakiś odchyleniach Gruzinów itd.

  Z różnych legend wiadomo że również nie-żydzi przyjmowali Judaizm, Chrześcijaństwo, Islam zazwyczaj zgodny z wolą władcy lub własnymi poglądami.

  Atakuje się Islamistów czyli odwraca się kota dupą gdyż unika się wtedy Talmudu
  Aby zyskać zaufanie trzeba jednak mówić trochę prawdy lub półprawdy. Tak jest z tematem ziemii jako okręgu. Wiele osób promujących Flat Earth dla 33 jednocześnie potrafi oczerniać Jezusa jako rzekoma zrzyna z Mitry i Horusa (tak robi E. Dubay i Sanjaya)

  Jednak gdy ktoś sięgnie po Biblię i wczyta się w tekst zauważy że Jezus kościelny a Isus biblijny to dwie odmienne osoby, że ST mówi wielokrotnie o Mesjaszu.
  Kasowanie Biblii jest niebezpieczne gdyż wielu kasuje albo NT albo ST czyli chodzi w jednym bucie. Listy Pawła, Ks Estery, Łukasz i Marek to wyjątki.
  Dlatego jestem sceptycznie nastawiony do ataków ogólnie na żydów albo Watykan. Sam Watykan wysługiwał się zakonami rycerskimi a Żydzi to pojęcie wieloznaczne, gdyż może oznaczać Judejczyka albo Chazara.

  4) A San jaja z Boga …

  Dobija mnie to że nazwał Jezusa, Marię żydami a to jest kłamstwo Żydów.

  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/jezus-nie-byl-zydem-2015-07

  Słowianie nie byli złymi ludźmi ale dawali się wciągnąć w pogaństwo przez co zdziczeli i w tym kronikarze mogli mieć po części rację że pogaństwo to bezbożność. Kult bóstw słowiańskich nie różni się niczym od politeizmu Greckiego, Sumeryjskiego, Hinduskiego (Wedyjskiego), Kananejskiego, Egipskiego, Nordyckiego, Celtyckiego, Arabskiego, Bałtyckiego itd.

  Te same osoby pod rożnymi imionami, tak jak Sobota czyli Saturn’s Day lub Niedziela czyli Sun Day. Sun czyli Słońce czyli Ilios czyli Helios.
  Nie ma różnicy czy ludzie wielbią krzyże, amulety czy drewniane belki, swarożyce które też są krzyżami – te same pogaństwo w innych barwach a wszystko co jest potępiane z Biblią jest pogaństwem który jest lucyferianizmem, okultyzmem, satanizmem w wersji light dla motłochu.
  Do tego dochodzi UFO, reptilianie, Illuminati, duchowość, duchy przodków itd.
  Cały ten ruch Słowiaństwa ma na celu zmiany kajdan z jednych na drugie coś jak Świadkowie Russela zamiast Rzymu. Protestantyzm także miał na celu podzielenia narodów a Luter zamienił ludziom jedynie markę kajdan. Dziwne że nie zginął na stosie jak Czech Jan Hus który cytował 1/3 Księgę Ezdrasza czyli uznawał księgi które odrzucili protestanci. Luter i Kalwin to były pionki podobnie teraz przychodzą ”przyjaciele” Słowian którzy nawracają na rodzimowierstwo a jest to kolejne religia.

  Dla naiwnych jest jeszcze New Age z nauką ”jesteś Bogiem, obudź w sobie świadomość boską”.  Paweł głosił podobne brednie…

  Nie wiem co gorsze, powrót do pogaństwa czy brednie o ”zwiedzeniu” chociaż to jeden pies.

  Najbardziej rażący film pełen sprzeczności bo jeśli Biblia i Bóg to sataniści tak więc kim jest według tego pana diabeł ?

  Jeżeli odrzucamy Boga, co nam wtedy pozostaje ? 

  Podejrzewam że planem nawrócenia Słowian do pogaństwa stoi ten pan:

  Obj 9:11 I miały nad sobą jako króla anioła otchłani, którego imię brzmi po hebrajsku Abaddon, po grecku zaś imię jego brzmi Apollyon (Niszczyciel).

  Aż się krew gotuje i mózg lasuje kiedy słyszę takie brednie o Biblii

  Pan San Jaja z Boga nie czytał chyba dobrze Biblii chyba że Katechizm uznaje za Biblię….

  Wegeterianizm i reikarnacja są ”ok”, gdyż potępia je Biblia a wspiera Hinduizm..

  Jeśli założymy że szatan to zło – Bóg musi być tym dobrym, Jezus także, albo idziemy w prawo albo w lewo.
  Wersety same satanistyczne w Biblii ? Ja myślałem że to tylko przekręty Masoretów, Pawła, słowa i czyny ludzi niegodziwych jak Herod, Nemrod. 

  Chyba że według tego Bóg jest Lucyferem a Isus jest jego synem Baalem…
  W 8:24 jasno mówi że Lucyfer to Jahwe w domyśle Bóg to diabeł. Idąc tą drogą możemy zaakceptować Gnostycyzm który tego nauczał że Bóg to zły demiurg a my według Pawła my przyoblec się w człowieka duchowego.

  Ten pan wychwala bóstwa Hinduskie czyli Politeizm jak w Grecji, Asyrii, Kaananie. Dla tych właśnie ”bogów” ludzie składali ofiary, mordowali, kradli. Kartagińczycy podczas inwazji Rzymskiej poświęcali własne dzieci dla Molocha.

  Nawet nie rozumie co znaczy być stworzonym na podobieństwo Boże, czyli mieć emocje na wzór Boga, mieć sumienie – śmiać się, płakać, troszczyć się, karcić jak ojczym pasierba, kochać, nienawidzić złego, pragnąc.
  Mówi że Bóg nie ma wolnej woli, ale Bóg w jedynej formie jest ponad Wrzechświatem, może wszystko ale jest honorowym i dotrzymuje obietnic. Jeśli do tej pory nie Złamał własnego Prawa, możemy być pewni że dotrzyma obietnicy zjednoczenia narodu wybranego i sądu na nauczycielach i mącicielach

  Jakuba 3:(1) Niechaj niewielu z was zostaje nauczycielami, bracia moi, gdyż wiecie, że otrzymamy surowszy wyrok.

  Mt 23:(9) Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim; albowiem jeden jest Ojciec wasz, Ten w niebie. (10) Ani nie pozwalajcie się nazywać przewodnikami, gdyż jeden jest przewodnik wasz, Chrystus.

  [Naszym Nauczycielem jest Chrystus który naucza nas jak mamy służyć Bogu, gdyż my jesteśmy zupełnymi bezmózgami przed Bogiem, niczym jesteśmy bez Boga]

  Oczywiście… Jezus to żydowski Horus a Bóg jako okrutny Jahwe, który się żeni, gnębi żydów i niesprawiedliwie traktuje biednych Filistynów czyli gojów,

  Biblia księga zbrodni ? Tak, sporo o zbrodniach Egipskich, Kananejskich a nawet kiedy Izraelici grzeszyli. Biblia mówi jasno że Boga nikt nigdy nie widział czyli wszelkie brednie o ”Jahwe” na śmietnik idą. 

  Dowiedziałem się także że Ateiści to wzorowi i pokojowi ludzie tymczasem Ateizm to również religia.  Do tej pory widzę atak tylko na Islam i Chrześcijaństwo ale Darwinizmu nikt nie atakuje…

  ST nie mówi nic o Jezusie ?
  Odsyłam do proroctw Henocha, Daniela i Izajasza, tam jest pełno wersetów o Mesjaszu, o Synu Boga
  Ostatnio analizowałem Listy do Rzymian, Koryntian i Hebrajczyków więc jeszcze coś pamiętam

  Izajasza 42:(1) Oto sługa mój, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza. Natchnąłem go moim duchem, aby nadał narodom prawo.
  (2) Nie będzie krzyczał ani wołał ani nie wyda na zewnątrz swojego głosu.
  (3) Trzciny nadłamanej nie dołamie ani knota gasnącego nie dogasi, ludom ogłosi prawo.
  (4) Będzie On światłością i się nie zniechęci, zanim nie wyda wyroku dla ziemi, a w Jego imieniu narody będą pokładać nadzieję,

  Problem jest taki, że przez wieki fałszowano obraz Boga i Chrystusa, wykręcono obraz Boga ale nie Boga. 
  Na dodatek jeszcze Biblia jako dzieło żydów, Bóg okrutny a Jezus odciąga ludzi od pracy
  Taki zarzut Isusowi stawiał Sanhedryn że odciągał ludzi od Tory i nauczał w Sabat. Najwyraźniej wszelkie ataki na żydów są tylko pozorne, mówić że za wszystkim stoją żydzi każdy potrafi.

  Ani Isus ani Bóg nie nauczali tego co w tym filmie usłyszałem

  Prawda że religie są oparte na wierze i oszukują ludzi I to jest jedyna prawda w tym filmie ale są to podobne działania jak w listach Pawła (ale Biblia to wszystko odrzuca: Politeizm, Ateizm, sekciarstwo, Heliocentryzm, Syjonizm, niewolnictwo, anarchię, duchowość, równość wszystkich,

  Jedno jest pewne, nie zawsze zło objawia się w swojej rzeczywistej formie i większość pogańskich dogmatów była zawsze przedstawiana jako coś dobrego
  Podobnie w tym przypadku

  [https://www.youtube.com/watch?v=2ZoroWBTjZI]

  Niby wszystko fajnie, Rzym tępił Słowian i organizował krucjaty.
  Ale Inkwizycje tępiły osoby które czerpały wiedzę z Biblii której tak Jasna Strona nie lubi.
  Plątanie się w zeznaniach, mieszanie i mieszanie.
  Od 10:20 oczywiście znowu Biblia, upadłe anioły i szatan jako mity żydowskich pastuchów…
  Dziwne, mówić o satanizmie i nazywać Boga diabłem ?
  Taki zarzut stawiają Bogu diabły..

  Nie wiedziałem że Chrystus znaczy światło, mnie zawsze uczyli że znaczy kogoś naznaczonego, wybranego, Mesjasza.

  Na dodatek dużo JSM mówi o Prawie Życia, podejrzewam że jest to odpowiedź na Prawo Mojżesza które daje większe bezpieczeństwo i swowodę od Bezprawia.
  Sama nazwa kanału (i słoneczko w logo 🙂 ] jest nawiązaniem do Gwiezdnych Wojen w których jest wiele wątków New Age…

  [https://www.youtube.com/watch?v=bYRYHLUNEs4]
  Stare i dość ciekawa analiza, warto obejrzeć

  [https://www.youtube.com/watch?v=p0DgKbHqhCE]
  O Thelemie, Od 8:40 bałagan tego świata jako dzieło Boga a zamiast Zakonu, prawa Życia.
  Rozumiem jeśli ktoś nie potrafi pogodzić zło z miłosiernym Bogiem ale to jest rezultat nieposłuszeństwa wobec Boga i bezprawie w wersji demo.

  A Protokoły ? Moim zdaniem to nie jest dzieło żydów a prowokacja katolicka mająca na celu wzbudzić nienawiść ogólnie do żydów wszystkich. Nie bez powodu zostało to ujawnione, lecz nikt nie daje dowodów na rzekome fałszerstwo…

  [https://www.youtube.com/watch?v=Et2ziBxyRT4]
  Pan Sanjaja z czasem co raz więcej podsuwa jawniej Hinduizm, Duchowość, Pogaństwo i New Age atakując Biblię, atakuje Biblię bo mówi czym to wszystko rzeczywiście jest.

  Każdy kij ma dwa końce i każda religia ma dwie strony medalu, okultyzm dla wtajemniczonych i pogaństwo dla gojów.

  Wcześniej byłem negatywnie nastawiony do blogu Brainbreakera ale teraz widzę że miał rację kiedy nazwał Słowianowierstwo satanizmem brutalnie mówiąc. Czasem ma rację chociaż nie zawsze, nie ma ludzi którzy mówią prawdę i nie ma ludzi nieomylnych.

  Nie ma mowy że Pan San Jajca z Boga nie jest wprowadzony w błąd i nie ma mowy że kłamie nieświadomie.

  Wyobraźmy sobie że Paweł Z Tarsu podobne nauki głosił, też atakował wielu oszustów, też ujawniał wiele, ale promował cichaczem własne nauki.
  Kiedy czytamy listy Pawła pierwszy raz nie zobaczymy tam nic złe, wszystko jest piękne, Saul mówi o wywyższeniu Chrystusa, o podstawowych dogmatach, o fałszywych uczniach przed którymi przestrzega itd. Problemy zaczynają się kiedy głębiej wnikniemy w treść Pawłolistów gdy jednocześnie wiemy że Isus głosił ważność Piecioksięgu.

  Pan Sanjaja podobnie mówi w 6:51 że każde kłamstwo zawiera trochę prawdy.

  Przytakuje kiedy babka nawija o Gnostyckim Kosmosie i archontach, płaska ziemia i grawitacja i planety ? 
  Aury, czakry, tantry, mantry i wegetarianizm…. witamy w świecie gdzie neguje się Boga

  Co do mięsa, wystarczy przejrzeć co mówią antyczne kroniki co jadły dane ludy

  Znany już Pan Szydłowski potwierdza tym filmem przymierze Boga z Noem dotyczące jedzenia mięsa. Sam jednak głosił podobne brednie o Chrześcijaństwie że Jezus rozbijał rodziny, że Piotr to Szymon Mag….
  Nikogo nie dziwi dlaczego promowana jest zdrowa żywność i potępiane mięso kiedy jednocześnie ludzie chorują co raz częściej ? Odpowiedź brzmi GMO, trucizny, śmieciowe jedzenie, siedzący tryb życia, kłamstwa, kłamstwa i ściemnianie.
  Z Biblią wszystko staje się proste, jasne i logiczne bez Biblii mamy tylko chaos i anarchię,

  * Osoby szkalujące Biblię i obdzierające Isusa z tytułu Mesjasza i Zbawiciela łączą Religię opartą na mitach z Wiarą opartą na doświadczeniach.
  Saul jednakże uznawał wiarę w dodatku ślepą za główne zródło poznania, zbawienia i porzucenia Prawa na rzecz nowego przymierza
  Antychrysty nie widzą różnic [czy może nie chcą] pomiędzy słowami Boga i Krystusa a tym co uczą religie

  Weźmy na przykład Eucharystie, Isus miał na myśli symboliczne spożywanie chleba i winka lecz to religie zrobiły z tego dosłownie ciało i krew

  Tego typu ataki na Biblię pod pozorem walk z Watykanem mają na celu zmianę łańcuchów z Maryjnych łańcuchów na Swarożycowe z dodatkiem duchowości i czystego pogaństwa inaczej mówiąc jeden c**j

  Myślą że bez Boga ze swoją wiedzą sobie poradzą, tja… Gówno prawda, bez Boga jesteśmy niczym i nawet nie wiemy dokładnie co się działo dawno temu, nie wiemy jak działa słońce, księżyc, gwiazdy, co jest prawdą a co nie..

  Biblią jako satanizm ? To dlaczego Biblia potępia niewolnictwo, stręczycielstwo, satanizm i kult Baala ?
  Mojżesza nazywa się żydem, dobro nazywają złem, a zło dobrem..

  Do kogo kierowana jest ta ”miłość” do Boga ?
  Najwyraźniej do ludzi młodych, nieświadomych, szukających wiedzy.
  ”Ofiary” Sanjayi gadają niemalże to samo, czyli w sidła wpadli

  Nie potępiam ludzi, potępiam jedynie bezpodstawne ataki na Biblię!

  Na koniec stary dobry film Henryka obalający te brednie który przez ten cały czas miałem w pamięci

  Polubione przez 1 osoba

 13. Piękny przykład kompletnych bzdur i debilizmu współczesnej „nauki”.
  W laudacji innych profesorów: „wielokrotnie wyróżniany” ksiądz, profesor, „GENIUSZ”.

  Wielki Wybuch i stworzenie Wszechświata, ks. prof. Michał Heller:

  Polubione przez 1 osoba

 14. Stare ale warte wysłuchania

  Tak się zastanawiam czy wysyp tych filmów o NWO, Illuminatach itd nie są po to aby demony karmiły naszymi złymi emocjami ? Szczególnie kiedy pokazuje się tyle zła jednocześnie nie ukazuje się prawdy o Bogu, który zamierza nam zrobić raj na ziemi i wyzwolić nas od wielu nieszczęść. Ten świat jest naszym realnym światem, ale aniołowie i bezgraniczni słudzy Pawła pracują gorliwie na wykop z tego świata.
  Jana 17:(15) Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego.
  (16) Nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata.

  Chrystus nie mówi że wybieramy się wszyscy do Boga, to Bóg wybiera się do nas 🙂

  Nie można karmić się złymi emocjami, oglądać horrory, rzeczy które wywołują u nas złe emocje jak np. te najnowsze torpety Sanj-ajca. Strasznie podejrzane że nikt, dosłownie nikt (po za Brainbreakerem i kilkoma wyjątkami) nie obalił tych kłamstw na temat Boga czyli pokazać że to religie fałszują Boga! Sanjaja kasując Biblię otwiera nam furtkę do jasnej strony lucyferianizmu czyli pogaństwa słowiańskiego, Hinduizmu, Buddyzmu)
  Nie chcę więcej pisać bo się nie zapisze.

  Polubione przez 1 osoba

 15. Pan Potocki twierdzi, że ma prawa do prezydentury.
  Mam tylko nadzieję, że to prawo nie wynika z „prawa krwi” po przodkach:

  „Ikoną zdrady stała się jednak od czasów Targowicy zdradziecka trójka: Szczęsny Potocki, Seweryn Rzewuski i Ksawery Branicki. Kłamstwo zaś dotyczyło już samej nazwy konfederacji. Jej zawiązanie zostało antydatowane na dzień 14 maja 1792 roku, a dla stworzenie wrażenia, że twórcy konfederacji działali na obszarze Rzeczypospolitej, na fikcyjne miejsce jej ogłoszenia wybrano Targowicę – pograniczne miasteczko w województwie kijowskim. W rzeczywistości trójka zdrajców zawiązała konfederację na rzecz „obrony zagrożonej wolności” w Petersburgu 17 kwietnia 1792 roku.”

  http://www.pch24.pl/targowica—czyli-jak-upadala-rzeczpospolita,2566,i.html

  Jak ktoś ma baaaardzo dużo czasu bardzo dobra książka w formie audiobooka (Jerzy Łojek „Dzieje zdrajcy”):

  „Dzieje Szczęsnego Potockiego zmuszają do zastanowienia nad dziwną zależnością między moralną postawą elity politycznej, a kondycją Rzeczpospolitej.
  Stanisław Szczęsny Potocki był synem najpotężniejszego magnata w historii Rzeczpospolitej. Do jego ojca — wojewody kijowskiego – należała największa fortuna jaką kiedykolwiek udało się zgromadzić na ziemiach leżących w granicach Polski. Majątek Franciszka Salezego Potockiego szacuje się na około dwa miliony hektarów ziemi z ponad 130 tysiącami chłopskich poddanych. W połowie XVIII wieku dawało mu to ponad 3 miliony złotych polskich dochodu. Franciszek Salezy i jego żona Anna doczekali się pięciorga potomstwa, w tym czterech córek i jednego syna — Stanisława Szczęsnego — który przyszedł na świat w Krystynopolu w 1752 roku.”

  Polubione przez 1 osoba

 16. Stare,

  Wszystko pod kontrolą 🙂 U nas Bandera a na zachodzie książęta Lewantu, Maghrebu i Orientu

  Druga sprawa, znalazłem kolejne dowody przeciw Lutrowi oraz Euzebiuszowi z Cezarei, obaj byli chwastami!
  http://www.saintdominicsmedia.com/500-years-of-protestantism-the-33-most-ridiculous-things-martin-luther-ever-wrote/

  Dla znających angielski…
  Ten człowiek nazywał Boga łajdakiem a Dekalog czymś co trzeba usunąć, podobnie mówił ”idol” Darwina który chciał uwolnić świat od Mojżesza….

  Polubione przez 1 osoba

 17. Stwierdzenie Pawła, że wszelka władza pochodzi od Boga, jest prawdziwe i łatwo jest znaleźć na to potwierdzenie w innych księgach Biblii.

  1. To Bóg wybrał Dawida (1 Sam 16, 1-13) – dobrego króla.

  2. Wybrał Saula jako nauczkę dla Izraela, który koniecznie chciał mieć króla jak inne ludy (1 Sam 8, 11-22; 1 Sam 10, 1) – choć ten potem łamał Jego Prawo, np. poprzez szukanie pomocy u wróżbitów (1 Sam 28, 1-25). Bóg wyraźnie zapowiedział, że Saul nałoży na nich podatek, zabierze najlepsze bydło i winnice, a z Izraelitów zrobi służących. Dodał też, że jeśli kiedykolwiek będą narzekać z powodu króla, którego sami tak bardzo chcieli, to nie odpowie na ich modlitwy. Znajduje to odzwierciedlenie w dzisiejszych czasach, gdzie wybieramy drogą głosowania prezydentów, choć wiemy z obietnic wyborczych i z historii, że skończy się to wysokimi podatkami, wojnami i niekorzystnymi dla nas ustawami. Poniekąd sami sobie obieramy los niewolników. Wybierając złych władców, którzy łamią Boże Prawo, udowadniamy, że nie jest Ono dla nas takie ważne. Późniejsze ciężkie życie z taką a nie inną władzą staje się wtedy najzwyklejszą karą za nasze własne wybory i postępowanie.

  3. Czasami nasze złe postępowanie sprawia, że Bóg sam daje nam złego władcę jako karę, choć wcale o to nie prosimy. Izrael znajdujący się w niewoli babilońskiej jest tego świetnym przykładem. (Jer 22, 20-27).

  4. Dalej, istnieje przesłanka, że Bóg wybrał Esterę, by uchronić swój lud przed zagładą (Est 4, 14).

  5. Mamy potwierdzenia w Psalmach, że Bóg odpowiada za wybór i opiekę nad królami (Ps 2, 6; Ps 18, 51; Ps 47, 10). Kolejne potwierdzenia w księdze Hioba (Hi 34, 19-24) i w księdze Daniela (Dan 2, 20-21).

  6. Z księgi Hioba wiemy też, że szatan nie dostał władzy nad jego majątkiem i zdrowiem ot tak, z powietrza, ani sam jej nie uzyskał. Bóg jest od niego znacznie potężniejszy i to On ma nad wszystkim kontrolę (Hi 1, 6-12). To Bóg udzielił szatanowi władzy, by przetestować Hioba i duchowo go rozwinąć. Z tego wniosek, że władzy nad światem szatan też nie mógł zdobyć sam. Dostał ją od Boga na określony czas. Rozwiązuje więc to problem władzy Bestii pochodzącej od szatana. To wszystko dzieje się za przyzwoleniem Boga, więc to On jest tutaj tak naprawdę osobą dającą władzę, bo bez Jego przyzwolenia żadne wydarzenie z Apokalipsy by się nie wydarzyło.

  Co do cytatu z J 19, 11 – myślę, że Chrystus miał na myśli to, że Bóg dał władzę Piłatowi, by się wypełniło to, co On sam postanowił (Dz. Ap. 4, 27-28), a większy grzech z powodu wydania Chrystusa mają faryzeusze i lud, na co wskazuje Mt 27, 18.

  Paweł stwierdza, że mamy czynić dobrze, a od władzy otrzymamy pochwałę. To się zgadza. Współcześnie sędzia nie da nikomu nagrody za np. zamordowanie kogoś, czy obrabowanie banku, tylko zarządzi więzienie – no chyba że jest skorumpowany, albo mamy złą władzę jako karę, ale to już inna kwestia. Rzym 13, 3 też się zgadza. To złodziej, morderca, oszust i inni łamiący prawo boją się władzy, bo wiedzą o czekającej ich karze. Dla nas ona postrachem nie jest, póki nie łamiemy prawa.

  Paweł w Rzym 13, 7 i Chrystus w Mt 22, 21 mówią dokładnie o tym samym. Oba cytaty w Biblii Warszawskiej mają nawet przypisy do siebie nawzajem. Nie rozumiem, w czym tu jest problem.

  Problem współczesnej złej władzy i rozważania, czy być jej posłusznym czy nie rozwiązuje cytat z Dz.Ap. 4,18-19 i 5, 28-29. Słuchamy władzy tam, gdzie nie jest sprzeczna z Prawem Bożym, by dawać dobry przykład innym ludziom (1 P 2, 12-17). Jeśli jakieś przepisy ludzkie rażąco łamią Dekalog, możemy je odrzucić, czy protestować przeciwko nim, tak jak się obecnie protestuje przeciwko małżeństwom homoseksualnym czy aborcji. Reperkusje ze strony władzy z tym związane to już inna kwestia – jest napisane, że dla Boga będziemy cierpieć z powodu prześladowań.

  Bardzo was proszę – jeśli chcecie badać Pismo, pamiętajcie o tym, że każda księga uzupełnia inną. Po to właśnie w większości Biblii są przypisy, by móc bez problemu porównać właściwe cytaty i wszystko bez problemu zrozumieć. Jeśli więc chcecie odrzucać jakieś księgi i udowadniać czyjeś domniemane fałszywe apostolstwo, zróbcie to proszę na podstawie CAŁEJ BIBLII, a nie tylko jej fragmentów. Bo aż się przykro robi, jak się czyta (najprawdopodobniej niezamierzone) herezje głoszące, że nad wszystkim kontrolę sprawuje szatan, tak jakby Bóg nie miał nad niczym kontroli. Nie umniejszajcie majestatu naszego Stwórcy w imię wyrzucania czegokolwiek z Pisma. Tak się nie godzi.

  Co warte zauważenia, odrzuciliście wszystkie księgi, które bardzo pomagają w zrozumieniu tego fragmentu listu Pawła. Mianowicie Esterę, Dzieje i listy Piotra. Zmniejszacie sobie tylko w ten sposób możliwości lepszego poznania Boga. Taka praktyka jak nic się kiedyś na was zemści. Życzę wielu błogosławieństw Bożych i pozdrawiam w imię Jezusa Chrystusa.

  Polubienie

  1. Drogi Akame.

   Napisze ci tak, Bóg odpowiada i błogosławi królom którzy stosują jego prawo!!!!

   Tak samo Bóg przeklina i karze królów którzy te prawo łamią. Karę (oczywiście zagładzoną z powodu pokuty) miał także najwierniejszy król Izraela Dawid.

   Tymczasem Paweł głosi, że każda władza jest błogosławiona przez Boga a to jest wierutne kłamstwo.

   Wg słów Pawła ludzie muszą się poddać władzy 10 króli oraz samej Bestii i przyjąć jej znamię.

   Taki jest sens wypowiedzi Pawła. I niestety twoje argumenty to typowa „strzał kulą w płot”.

   Masz prawo do swojej opinii. Jednak twoja opinia mija się z prawdą.

   Niemniej pozdrawiam Ciebie i mam nadzieję, że w życiu prywatnym jednak starasz się wypełniać prawo Boga. Gdyż to z uczynków będziesz zbawiony na przekór naukom Pawła 🙂
   Pozdrawiam Ciebie 🙂

   Polubienie

 18. „Pod tekstem Cyryla czytelnik Adam słusznie ostrzega przed blogiem Cyryla”

  Napisał ten, który na swoim blogu moderuje wszystkie wpisy i odrzucił 99% moich komentarzy (w tym bezpośrednich odpowiedzi na pytania użytkowników jego bloga).

  http://detektywprawdy.pl/2017/09/11/jak-mozna-zbladzic-doszukujac-sie-spiskow-w-biblii-na-przykladzie-cyryla/

  Myślę, że powyższy komentarz może mieć coś wspólnego z w/w artykułem Piotra „chrzciciela”.
  Akame. Czy wg. ciebie autorzy przypisów w Biblii też są natchnieni?

  Polubione przez 1 osoba

 19. Myślę że problem polega na zdefiniowaniu słowa władza. Jeżeli władza to możliwość wpływania na czyjś los to tym który tej władzy udziela jest Pan Bóg. Natomiast Pan Bóg dając tę władzę daje możliwość wyboru sposobu jej wykonywania. Np. w Edenie Pan Bóg dał człowiekowi władzę np. nazwania zwierząt chcąc przekonać się czy człowiek zrobi to na sposób czyli podobieństwo Boże . I tak np. gdyby Adam wziąłby i wyrżną wszystkie zwierzęta i powiedział teraz to są dusze nieżywe to na pewno nie byłaby to władza pochodząca od Boga. Kiedy szatan dostał od Boga władzę nad Hiobem ten przekazał tę władzę zbójom którzy pozbawili go dobytku i na pewno władza ta czyli sposób wpływania na los Hioba nie pochodziła od Boga. Moim zdaniem władza nie pochodzi ale należy do Boga przynajmniej dla tych którzy mu oddają pokłon. Szatan wszedł do ogródka Pana Boga a władza w tym ogródku powinna należeć do ludzi którzy wykonują ją na sposób Boży. Przykład Pomazaniec też miał władzę na ziemi -wyganiał demony- ale ustąpił pod nakazem Ojca i dał się pojmać aby nie stawiać oporu złemu Mat 5:39. Zresztą jak pisze Jan w objawieniu władza jest na pewien czas potem następuje rozliczenie. A kto może rozliczać jak nie ten który jest trwałym dysponentem tej władzy Pan Panów TYLKO. Co do Pawła to czytając wstęp tego artykułu ma się wrażenie jakby władza czyli możliwość wpływania na czyjś los a zarazem sposób jej wykonywania pochodziła od Boga a tak przecież nie jest. Dopiero kiedy uświadamiamy sobie że władza ta nas okrada a powinna wzbogacać dowiadujemy się gdzie żyjemy. W świecie zdominowanym przez szatana i tych którzy czerpią od niego siłę. A więc jesteśmy niewolnikami którzy płacą niezgodne z prawem Bożym podatki. Wobec powyższego czy możemy okradać złodziei i nie płacić w świecie który prawnie należy do nas ale został zajęty przez innych? Czy mamy stawiać opór złemu?…

  Polubienie

 20. A propos sumienia.
  Moim zdaniem nie wszyscy je mają, ale ci, którzy go nie mają często odczuwają to jako kalectwo.
  Dlatego nie chcąc podporządkować się Prawu Bożemu szukają u różnych szatanów innych kodeksów.
  I przestrzegając tych kodeksów „tworzą” swego rodzaju ułudę sumienia.
  Tak to działa w subkulturze więziennej i na tym w głównej mierze polega thelema:

  „Ostatecznym celem jest zatem odbudowa sumienia w oparciu o prawdziwe naukowe zasady, które stoją na straży ludzkich zachowań, ich kontroli, oraz ręczą za ich władców.”

  Kto im daje te kodeksy i „sumienia”:

  „5. Czcij wszystko!

  Każdy mężczyzna i każda kobieta jest gwiazdą. (AL I:3)

  Odrzucona niechaj będzie litość: przeklęty ten kto się lituje! (III, 18)

  Nie mamy niczego wspólnego z wyrzutkami i nieprzystosowanymi: niechaj skonają w swej nędzy. Jako że oni nic nie czują. Litość jest hańbą królów: rozdepczcie marnych i słabych: oto jest prawo silnych: oto jest nasze prawo i radość świata. Nie myśl, o królu, o tym kłamstwie: Że Musisz Umrzeć: zaprawdę nie umrzesz, lecz żyć będziesz. Niechaj teraz to będzie zrozumiane: Jeśli rozpadnie się ciało Króla, pozostanie on w czystej ekstazie na zawsze. Nuit! Hadit! Ra-Hoor-Khuit! Słońce, Siła i Wzrok, Światło; one są dla sług Gwiazdy i Węża. (AL II:21)”

  http://thelema.pl/duty-pl.htm

  Polubione przez 1 osoba

 21. Cześć,
  Piszę tutaj ponieważ nie wiem jak się z Tobą skontaktować, a chciałem wyrazić moją opinię na temat odżywiania. Jakiś czas temu przeczytałem ten wątek http://zbawienie.forumotion.com/t94-wegetarianizm-a-slowo-boga
  Napisałem co ja o tym myślę i przesłałem na maila Liksarowi ponieważ z nim mam kontakt (Henrykowi nie zawracam głowy ponieważ jest zajęty). Poniżej treść mojej opinii wysłanej Liksarowi:

  Myślę, że Bóg dał nam prawo jeść mięso a nie obowiązek. Nie znam przykładów wegetarian z Biblii ale warte uwagi jest to, że np na pustynni Bóg dał za pokarm mannę z nieba a nie mięso i tłuszcz. Dopiero jak lud zaczął szemrać i domagać się mięsa to Bóg zesłał przepiórki. W Biblii za główny produkt żywienia mamy chleb, placki a nie mięso i tłuszcz. Nawet w określeniu krainy opływającej w dobrobyt mamy użyte zwroty mleko i miód, a nie mięso i tłuszcz.Również Daniel prosił o warzywa, owoce i wodę na 10 dni próby (aby pokazać, że on i jego towarzysze będą lepiej wyglądać), a odmówił potraw ze stołu królewskiego czyli prawdopodobnie mięsa i tłuszczu. Również i Ezdrasz po swym poście miał się żywić kwiatami polnymi a nie mięsem i tłuszczem. Zwróćmy uwagę, że nawet podstawowym olejem była oliwa, a nie tłuszcz zwierzęcy.

  Według mnie Bóg dał nam prawo spożywać mięso ale nie obowiązek. A składanie ofiar to co innego i nie koniecznie trzeba wiązać tego z żywieniem.

  Moim zdaniem Izraelici jako pasterze prędzej czerpali korzyści z nabiału niż z samego mięsa. Mięso oczywiście jedli ale raczej nie zgodzę się z tym, że mięso i tłuszcze to była podstawa ich żywienia. Podstawą był raczej pokarm roślinny owoce, warzywa, zboża (chleb, placki) nabiał, trochę miodu i mięso jako dodatek.

  Nie wiem skąd wywodzi się wegetarianizm – może i ma jakieś korzenie satanizmu. Może chodzi tutaj o to, że wegetarianizm wręcz zabrania jeść mięsa (a weganizm wszystkich produktów zwierzęcych) co jest niezgodne z wolą Boga ponieważ on tego nie zabronił. W sytuacjach kiedy nasze przeżycie będzie zależało od zjedzenia mięsa to nie mamy mieć wyrzutów sumienia i postępować zgodnie z wolą Boga. Nie znaczy to jednak, że mięso i tłuszcz ma być podstawą naszej diety jak to Cyryl przedstawił na początku.

  Fakt, obecny świat szatański promuje węglowodany ale też zwróćmy uwagę jakie węglowodany: przetworzone batony, słodycze. lody, chipsy, paluszki, sztuczne bułki i pieczywo, pączki ciasta i ciasteczka itp. Dlaczego nie ma reklam zdrowych węglowodanów typu owoce, warzywa, kasze? Nawet te płatki, które są reklamowane dla dzieci to jest wysoko przetworzone, naładowane cukrem i chemią badziewie. A czemu nie są reklamowane tradycyjne płatki owsiane czy inne???? Trzeba rozróżnić zdrowe naturalne węglowodany od tych właśnie reklamowanych czyli przetworzonych, sztucznych i chemicznych.

  Wręcz muszę zwrócić uwagę na to, że w ostatnich latach bardzo popularne są właśnie diety tłuszczowo-białkowe typu paleo, Atkins, optymalna, Dukana – czy nie ma to przypadkiem przyzwyczaić, uzależnić od mięsa a docelowo przybliż do omawianego na tym forum kanibalizmu? Jakby nie patrzeć spożywanie mięsa i kanibalizm to przymioty satanistów.

  Diety tłuszczowo-białkowe mają swoje zalety terapeutyczne ale tyko w ramach leczenia przez jakiś okres a nie na całe życie. Nie bez powodu pierwszym paliwem jakie zużywa nasz organizm to węglowodany a nie tłuszcze. W samej przyrodzie również węglowodany zawsze były łatwiejsze do zdobycia dla człowieka niż tłuszcze. Tłuszcze są przez niektóre organy preferowanym paliwem ale dla całego organizmu jako całokształtu to raczej węglowodany są pierwszym paliwem, a tłuszcze zapasowym.

  Podsumowując: Bóg zezwolił nam na jedzenie mięsa i napewno miał ku temu powody, ale według mnie nie uczynił z mięsa i tłuszczu podstawy diety jak to przedstawił Cyryl.Jeśli nie ma konieczności i ktoś nie chce to nie musimy jeść tego mięsa, a już napewno nie na taką skalę jak to dziś robimy. Natomiast kiedy zachodzi potrzeba zjedzenia mięsa (bo nie mamy wyjścia) to mamy do tego prawo. Błędem wegetarianizmu/weganizmu jest fakt zakazywania jedzenia mięsa co jest sprzeczne z wolą Boga, ale sam sposób żywienia jest chyba bliższy sposobowi żywienia Izraelitów niż to co obecnie większość robi. Produkty zwierzęce powinny być raczej uzupełnieniem diety a nie jej podstawą (chyba że znajdziemy się w sytuacji takiej, że nie będą musiały być podstawą), natomiast szatan jak zwykle malutką zmianą pomieszał w głowach i weganie będą woleli umrzeć nie jedząc mięsa dla celów samej ideologii, sprzeciwiając się tym samym woli Boga, który dla naszego przetrwania zezwolił nam jeść mięso. Trudno jednoznacznie określić czy Bóg zezwolił czy nakazał jeść mięso, ale według mnie nie uczynił z niego podstawy diety, a przynajmniej nie w sytuacji kiedy nie ma takiej potrzeby.

  Napisałem dziś tego posta po przeczytaniu tego wątku http://zbawienie.forumotion.com/t294-atak-na-biblie-czyli-klamstewka-moniki
  Dopowiem, że tak jak napisałeś w artykule o Hunzach – nie są oni wegetarianami ale mięso jest u nich okazjonalnie i napewno nie jest to mięso tak przetworzone jak te gotowe produkty, które my kupujemy.
  Co do diety ketegonicznej – ma ona właściwości terapeutyczne ale na całe życie to chyba nie jest dobre rozwiązanie. Sam byłem na diecie optymalnej przez 3,5 roku. Przed przejściem na optymalną byłem około rok na wegetarianizmie a potem około rok na weganizmie. Powiem tak przez te dwa lata wege ani razu nie zachorowałem (wszyscy w domu chorzy, kichali na mnie, kaszleli na mnie, a mnie nic nigdy nie brało), jak tylko przeszedłem na optymalną tak w ciągu 2-3 tygodni złapałem pierwsze przeziębienie i od tego momentu co jakiś czas miałem albo przeziębienie albo jelitówkę. Dodatkowo zaczęły mi się robić jakieś problemy w lewym kolanie, zaczynałem coś odczuwać w prawej nerce i w sytuacjach nerwowych miałem chwilowe bardzo mocne skoki tętna i pulsu. Dodatkowo mój pot śmierdzi jak nie wiem co. A na wege był zupełnie bezwonny – nawet jak się bardzo mocno spociłem to zupełnie nic a nic nie było czuć. Faktem jest, że będąc na wege faktycznie straciłem na masie i pewnie na sile, ale prócz tego to raczej same plusy. Także według mnie nasza dieta powinna być bliższa wegetarianizmowi ale nie powinna zupełnie zabraniać mięsa ponieważ to się kłóci z wolą Boga. Poza tym zarówno Hunzowie jak i Izraelici czerpali więcej korzyści z jajek i nabiału niż samego mięsa ponieważ żywa koza dała więcej pokarmu w formie nabiału niż raz zabita koza. Błędem weganizmu, który spowodował u mnie utratę masy i siły była pewnie rezygnacja z nabiału i jajek. Wydaje mi się również, że błędem wege jest skupianie dużej uwagi na warzywach i zieleninie, a jak już mamy się kłócić czy człowiek jest roślinożerny czy mięsożerny to mnie się wydaje, że powinniśmy dyskutować nad tym czy człowiek jest mięsożerny czy owocożerny, ponieważ człowiekowi jest bliżej do owocożerności niż roślinożerności. Poza tym tak naprawdę nie możemy z całą pewnością określić czy Bóg nakazał nam spożywać mięso czy tylko dał taką możliwość.
  Jeszcze co do owoców – ostatnio trafiłem na ciekawe podejście nie jakiego Arnolda Ehreta, który uważał surowe owoce za naturalny pokarm dla ludzi (a taki był w raju) a cukier gronowy za najlepsze lekarstwo. Sam Ehret ciężko chorował i rzekomo dietą owocową się wyleczył. Zmarł w wieku 56 lat po nieszczęśliwym upadku na chodniku i uderzeniem głową o krawężnik – chociaż niektórzy podejrzewają, że to nie była przypadkowa śmierć. Ehret również odszedł z kościoła katolickiego, nie trafiłem na żadną wzmiankę czy wstąpił do innej religii. Warto zapoznać z tematem choć po polsku jest dość mało materiałów. Ja też dopiero poznaję temat i znalazłem kontakt do pewnej osoby, która wydaje się mieć więcej informacji na ten temat.Zobaczę czego się dowiem. Email, który podałem przy wstawianiu postu będzie aktualny do czwartku (19.10.2017r.).

  Polubione przez 1 osoba

 22. Zapomniałem dodać, że nie musisz publikować tutaj mojego posta ponieważ nie odpowiada treści artykułu. Możesz go opublikować w jakimś temacie dotyczącym żywienia lub przeczytać i usunąć.
  Pozdrawiam

  Polubione przez 1 osoba

 23. Przepraszam za zaśmiecanie ale właśnie byłem na dworze i naszła mnie jeszcze bardzo istotna myśl w temacie. Wegetarianizm i weganizm możemy podzielić na różne typy ze względu na powód wybrania tej drogi. I w ten sposób możemy wyróżnić wegetarianizm/weganizm ideologiczny. I to właśnie ten typ może być satanistycznym wymysłem ponieważ w ideologii wege ludzie traktowani są na równi ze zwierzętami, a to napewno nie jest miłe Bogu. Kolejna rzecz to to, że ta ideologia podpiera swoje racje teorią ewolucji – czyli szatańskim wymysłem – twierdząc, że człowiek jest roślinożerny ponieważ pochodzi od małpy, a ta jest roślinożerna.
  Także to może te podstawy ideologiczne wegetarianizmu/weganizmu wywodzące się z religii dalekiego wschodu, okultyzmu i satanizmu są tym złem, a nie sam sposób żywienia.
  A jeżeli kogoś nie stać na mięso lub ze względów zdrowotnych go nie je bo ma po nim problemy żołądkowe to ma jeść to mięso na siłę czy należy go traktować jako wroga Boga? Raczej większą rolę odgrywają tutaj zasady jakimi się kierujemy czyli ideologia. Jeżeli ktoś jest wege ze względów na ideologię i uznaje, że człowiek jest na równi ze zwierzętami oraz wyznaje teorię ewolucji w celu obrony weganizmu to to jest wtedy problem uwłaczający Bogu i taka osoba mniej lub bardziej świadomie jest wrogiem Boga.
  To już ostatni post i przepraszam za zaśmiecanie ale był to dość istotny aspekt całej sprawy.
  Tak jak pisałem wszystko możesz usunąć lub zamieścić w innym temacie.

  Polubione przez 1 osoba

 24. Pawle ja tylko skrytykowałem wizje Moniki, która zaatakowała Biblie i dietę mięsną przeciwstawiając jej dietę wegetariańską w tym temacie:
  http://zbawienie.forumotion.com/t294-atak-na-biblie-czyli-klamstewka-moniki

  Jak sam słusznie (przez swoje doświadczenie z obydwiema skrajnymi dietami) zauważyłeś dieta nie ma wpływ na długowieczność. Ja sam podałem przykład jednego z najsilniejszych ludzi który dożył 104 lat i był wegetarianinem (Joe Rollino)pokazałem, że dieta wegetariańska nie musi oznaczać, że dany człowiek będzie słaby.

  Moim zdaniem dieta optymalna ma jeden minus, bazuje ona na ideologii ewolucji podobnie jak wegetarianizm. Tymczasem wystarczy jeść posiłki w których jemy samo mięso i do tego dużo warzyw nie dodając kasz, ryżu czy ziemniaków lub chleba lub też jedząc same kasze, ryż, ziemniaki lub chleb z warzywami aby nie popaść w nadwagę.

  Dodatkowo każdy wegetarianin musi dodatkowo pobierać krzem i inne minerały, gdyż obecnie rolnictwo sprawia, ze te minerały są wypłukiwane z gleby i rośliny ich nie zawierają.

  Co do Izraelitów to jedli oni obok jajek i nabiału także mięso. Tora o tym wyraźnie mówi.

  Podstawowy problem z dietą mięsna leży gdzie indziej. Otóż obecnie ludzie mają relatywnie mniej wysiłku fizycznego niż kiedyś. Dlatego obecnie dieta mięsna jest niekorzystna i bardziej wskazana jest dieta z akcentem na wegetarianizm. Jednak znowu warzywa i owoce zawierają więcej pestycydów i ich zażywanie powoduje wzrost grzyba cannida, dlatego trzeba zażywać sodę z miodem i wodą aby ich się pozbyć.

  Pozdrawiam Ciebie i dzięki za cenne uwagi 🙂

  Polubione przez 1 osoba

 25. Taka ciekawostka do twojego ostatniego wpisu (zresztą kiedyś pisałem chyba o tym na forum).

  Otóż thelemici mają w gronie swoich świętych jednego papieża – Aleksandra VI.
  Co ciekawe dużo bardziej od niego znany jest jego SYN – Cesare Borgia, który dał wizerunek „Chrystusowi” na znanych nam obrazach!

  Życie osoby, którą do dziś możemy oglądać na obrazach jako Chrystusa było ciekawe:

  „Papież Aleksander VI wiązał nadzieje na ugruntowanie potęgi rodu Borgiów ze swoim synem lub bliskim krewnym[1] Juanem, którego wcześniej mianował dowódcą armii papieskiej. Jednak w nocy z 14 na 15 czerwca 1497 r. Juan został zamordowany w niewyjaśnionych okolicznościach. Pierwsze oskarżenia o zabójstwo padły pod adresem Cezara w liście z 22 lutego 1498 r. od Giovanniego Alberto Della Pigna do księcia Ferrary. Alberto zapewniał księcia, że otrzymał tę wiadomość z „najpewniejszego źródła”[3].”

  „Jako polityk Cezar Borgia nie cofał się przed łamaniem podpisanych traktatów, gwałtem i zbrodnią, jeśli miało to prowadzić do zamierzonego celu. Z jego inspiracji zginęło wielu członków rywalizującej z nim rodziny Orsini. Wzorował się tu na wielkich postaciach starożytności, którzy podobnie osiągali swe cele. Kierował się dewizą: „Aut Caesar, aut nihil” (Albo Cezar, albo nikt).”

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Cesare_Borgia

  Wikipedia (co często się zdarza) nie wspomina o wszystkim:

  „Cesare Borgia był zdaniem Machiavellego ideałem władcy, najzdolniejszym politykiem swoich czasów.”

  ” Starszy o prawie 10 lat Machiavelli postanowił uczyć się od młodzieńca sztuki rządzenia, bo cyniczny, okrutny i bezwzględny Borgia jawił mu się jako polityk niemal doskonały”

  „tacy dokonali wielkich rzeczy, którzy mało przywiązywali wagi do dotrzymywania wiary i chytrze potrafili usidlać mózgi ludzkie”. Jego mistrz, Cesare Borgia, całe życie trzymał się tej reguły.”

  „Bogactwo i tytuły do reszty zdeprawowały młodzieńca, ale bardziej od orgii pociągała go władza. Zazdrościł bratu świeckiej kariery. Zadbał więc o to, by otworzyć sobie do niej drogę. Zaprosił brata na ucztę, po której rankiem 15 czerwca 1497 r. wyłowiono z Tybru ciało Juana.”

  „Zdobywca, opanowawszy rządy, powinien przygotować i popełnić naraz wszystkie nieodzowne okrucieństwa, aby nie wracając do nich codziennie i nie powtarzając ich, mógł dodać ludziom otuchy i pozyskać ich dobrodziejstwami”. Cesare Borgia starał się zawsze trzymać tej zasady”

  „„Tu, w tej odrobinie ziemi, spoczywa człowiek, którego bała się cała ziemia, który miał w swym ręku pokój i wojnę. Ty, który idziesz przez świat w poszukiwaniu chwały, zatrzymaj swój krok i nie dbaj o to, by iść dalej”.

  http://www.newsweek.pl/wiedza/historia/cesare-borgia–ksiaze-politykow,81655,1,1.html

  Tu mamy wizerunek Cezarego B.

  https://uderzwfalsz.wordpress.com/2015/10/31/kim-jest-jezus-z-obrazow/

  I taka persona jest czczona przez miliony nieświadomych ludzi.
  A co by było gdyby na przykład pojawił się znowu „Chrystus” o znanym wszystkim z obrazów, posągów i całunu turyńskiego obliczu, a na dodatek czyniący cuda?

  Polubione przez 2 ludzi

 26. BESTIE z Apokalipsy maja zwiazek z islamem. Proroctwa zostaly napisane przede wszystkim dla Izraela i z punktu widzenia Izraela, nie z punktu widzenia swiata zachodu. Niestety ludzie interpretuja proroctwa z punktu widzenia zachodu i z mentalnoscia zachodu. Chrzescijanscy Arabowie od zawsze wiedza, ze bestie maja zwiazek z islamem i z falszywym prorokiem Mohammedem, ktory de facto jest potomkiem Ismaela – pierwszego syna Abrahama. Izaak i Ismael to wrogowie, ich potomstwo takze, co wiemy z kart Biblii. Pozdrawiam

  Polubienie

  1. Islam jest zbyt kiepski w zwodzeniu aby był Bestią. Otóż Bestia o rogach Baranka i mowie smoka to Apostoł Paweł, który okazał się w historii największą siłą zwodzącą masy.
   Mahomet sam mało kogo zwiódł, zaledwie garstkę dopiero jak podbił podstępem Mekkę i wprowadził rządy terroru to islam się rozrósł się – głównie poprzez demografie i podboje.
   Islam to raczej chłopiec do bicia na którego upadli chcą zrzucić wszelką winę.
   Dlatego obecnie promuje się go jako jedno z największych zagrożeń.

   Polubienie

 27. Władza wszelka pochodzi od Samego Boga. Paweł się nie pomylił. To po co ciemiężcy? Po co walka z pierwiastkami na wyżynach? Każdy człowiek zawierając przymierze z Bogiem zobowiązał się do przestrzegania zasad, które są jedynym słusznym drogowskazem prowadzącym do Niego. W Piśmie Św. jest mowa o tym, że jeśli ktoś zrywa umowę to bierze na siebie jarzmo sprawiedliwości [konsekwencje nieposłuszeństwa] do 4 pokolenia po tobie i nieważne czy tego chce czy nie, bierze bo tak wypełnia się Prawo, jednoznacznie. Jeśli zawierasz umowę to masz głowę, rozum, zdolność do powiedzenia TAK Bogu. Bóg też się zobowiązuje, że jeśli wszystko będzie OK to błogosławi swojemu słudze do 1000 pokolenia [niezmiernie długo] i nieważne czy się ktoś na taki układ skrzywi, uzna za niesprawiedliwy itp.

  Jeśli jest teraz prezydent, rząd, posłowie i senatorowie, sędziowie ..itp. Ci, którzy mają władzę, to jesteś w trakcie realizowania się obietnic bożych/zrywania przymierza i ich skutki przeżywasz na co dzień. Nie da się tego ogarnąć bo NIE WIESZ, co jest w sercu każdego człowieka. Nic z tym nie zrobisz, oprócz jednego. Proś skutecznie Boga [patrz: List ap. Jakuba] o pokój i rozeznanie o co w tym wszystkim chodzi i jak się modlić żeby nie stanąć w kręgu niewiernych [a Bóg cierpliwie czeka, Ty nawet nie wiesz co to znaczy, do tego 3ba łask]. UFNOŚĆ, której uczy Faustyna jest skutecznym lekarstwem. Pozdrawiam.

  Polubienie

 28. „Odpowiedział Isus: Nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci to nie było dane z góry; dlatego większy grzech ma ten, KTÓRY MNIE TOBIE WYDAŁ.” – Oryginał.

  Twój przekształcenie słów:
  „Otóż z tych słów wynika, że władza jaką dostał Piłat nad Isusem pochodzi wyżej od diabła, dlatego większy grzech ma ten KTÓRY DAŁ WŁADZĘ NAD ISUSEM PIAŁATOWI”

  Mający władzę nad Isusem to nie ten sam który go wydał Piłatowi. Mówi to wyraźnie Isus.

  Polubione przez 1 osoba

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s