Ostatnia wieczerza…. co tygodniowa eucharystia a może coroczna pascha???

Zauważmy jedno, jeśli to nie wszystkie to właściwie większość wyznań chrześcijańskich celebruje Eucharystie, czyli pamiątkę ostatniej wieczerzy Isusa w formie cotygodniowych spotkań i dzielenie się chlebem i winem w różnej postaci. Jednak znowu, zastanówmy się czy Isus, ustanowił Eucharystie czyli cotygodniowe spotkania chrześcijan w celu łamania się chlebem i winem jako symbolu, pamiątki, spożywania ciała i krwi Pomazańca???

Zobaczmy stosowny fragment ewangelii:


(1) A gdy Isus dokończył wszystkich tych mów, rzekł do uczniów swoich:

(2) Wiecie, że za dwa dni będzie Pascha i Syn Człowieczy będzie wydany na ukrzyżowanie.

(3) W tym czasie zebrali się arcykapłani i starsi ludu w pałacu arcykapłana, którego zwano Kaifasz.

(4) I naradzali się, aby Isusa podstępem pojmać i zabić.

(5) Mówili jednak: Tylko nie w święto, aby nie powstały rozruchy między ludem.

(6) A gdy Isus był w Betanii, w domu Szymona trędowatego,

(7) Przystąpiła do niego niewiasta, mająca alabastrowy słoik bardzo kosztownego olejku i wylała go na głowę jego, gdy spoczywał przy stole.

(8) A uczniowie, ujrzawszy to, oburzyli się i mówili: Na cóż ta strata?

(9) Przecież można było to drogo sprzedać i rozdać ubogim.

(10) A gdy to zauważył Isus, rzekł im: Czemu wyrządzacie przykrość tej niewieście? Wszak dobry uczynek spełniła względem mnie.

(11) Albowiem ubogich zawsze macie wśród siebie, ale mnie nie zawsze mieć będziecie,

(12) Bo ona, wylawszy ten olejek na moje ciało, uczyniła to na mój pogrzeb.

(13) Zaprawdę powiadam wam, gdziekolwiek na całym świecie będzie zwiastowana ta ewangelia, będą opowiadać na jej pamiątkę i o tym, co ona uczyniła.

(14) Wtedy odszedł jeden z dwunastu, którego zwano Judasz Iskariot, do arcykapłanów

(15) I rzekł: Co mi chcecie dać, a ja go wam wydam? Oni zaś wypłacili mu trzydzieści srebrników.

(16) I odtąd szukał sposobności, aby go wydać.

(17) A w pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Isusa uczniowie i zapytali: Gdzie chcesz, abyśmy ci przygotowali wieczerzę paschalną?

(18) A On rzekł: Idźcie do miasta, do wiadomego nam człowieka i powiedzcie mu: Nauczyciel mówi: Czas mój bliski, u ciebie urządzę Paschę z uczniami moimi.

(19) I uczynili uczniowie tak, jak im polecił Isus, i przygotowali Paschę.

(20) A gdy nastał wieczór, usiadł przy stole z dwunastoma uczniami.

(21) I gdy oni jedli, rzekł: Zaprawdę powiadam wam, iż jeden z was wyda mnie.

(22) I bardzo zasmuceni poczęli mówić do niego jeden po drugim: Chyba nie ja, Panie?

(23) A On, odpowiadając, rzekł: Kto ze mną umaczał rękę w misie, ten mnie wyda.

(24) Syn Człowieczy wprawdzie odchodzi, jak o nim napisano, ale biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany! Lepiej by mu było, gdyby się ów człowiek nie urodził.

(25) A odpowiadając Judasz, który go wydał, rzekł: Chyba nie ja, Mistrzu? Powiedział mu: Ty powiedziałeś.

(26) A gdy oni jedli, wziął Isus chleb i pobłogosławił, łamał i dawał uczniom, i rzekł: Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje.

(27) Potem wziął kielich i podziękował, dał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy;

(28) Albowiem to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów.

(29) Ale powiadam wam: Nie będę pił odtąd z tego owocu winorośli aż do owego dnia, gdy go będę pił z wami na nowo w Królestwie Ojca mego. Mat 26


(1) Przed świętem Paschy, Isus, wiedząc, iż nadeszła godzina jego odejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. Jana 13


Jak zatem widzimy, Isus nie ustanowił wcale Eucharystii, w postaci co tygodniowego spotkania chrześcijan w celu spożywania chleba i wina w formie symbolu jego ciała i krwi. Sama Wikipedia mówi o tym jasno:


W tym okresie Eucharystia była prywatnym posiłkiem chrześcijan, poprzez który dopełniali publiczną liturgię synagogalną, w której w dalszym ciągu uczestniczyli jako Żydzi[22]. Była ona dla nich nową Paschą, wypełnieniem sederu, czyli uczty paschalnej Izraela.


Czyli uczniowie Isusa i ich zbory raz co roku spożywały chleb i wino zamiast baranka w święto paschy. Oto czym było święto paschy:


1) I rzekł Pan do Mojżesza i do Aarona w ziemi egipskiej, mówiąc:

(2) Ten miesiąc będzie wam początkiem miesięcy, będzie wam pierwszym miesiącem roku.

(3) Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela, mówiąc: Dziesiątego dnia tego miesiąca weźmie sobie każdy baranka dla rodziny, baranka dla domu.

(4) Jeżeli zaś rodzina jest za mała na jednego baranka, niech dobierze sąsiada mieszkającego najbliżej jego domu według liczby osób; według tego, ile każdy może zjeść, należy liczyć osoby na jednego baranka.

(5) Ma to być baranek bez skazy, samiec jednoroczny. Może to być baranek lub koziołek.

(6) Będziecie go przechowywać do czternastego dnia tego miesiąca; i zabije go całe zgromadzenie zboru izraelskiego o zmierzchu.

(7) I wezmą z jego krwi, i pomażą oba odrzwia i nadproże w domach, gdzie go spożywają.

(8) Mięso jego upieczone na ogniu spożyją podczas tej nocy; jeść je będą z przaśnikami i gorzkimi ziołami.

(9) Nie jedzcie z niego nic surowego ani ugotowanego w wodzie, lecz tylko upieczone na ogniu w całości: głowa razem z odnóżami i częściami środkowymi.

(10) Nie pozostawiajcie z niego nic do rana, a jeśli z niego zostanie coś do rana, spalcie to w ogniu.

(11) A w ten sposób spożywać go będziecie: Biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w ręku waszym. Zjecie go w pośpiechu. Jest to ofiara paschalna dla Pana.

(12) Tej nocy przejdę przez ziemię egipską i zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej, od człowieka do bydła, i dokonam sądów nad wszystkimi bogami Egiptu: Ja, Pan.

(13) A krew ta będzie dla was znakiem na domach, gdzie będziecie. Gdy ujrzę krew, ominę was, i nie dotknie was zgubna plaga, gdy uderzę ziemię egipską.

(14) Dzień ten będzie wam dniem pamiętnym i będziecie go obchodzili jako święto Pana; będziecie go obchodzili przez wszystkie pokolenia jako ustanowienie wieczne.

(15) Przez siedem dni jeść będziecie przaśniki. Już pierwszego dnia usuniecie kwas z domów waszych, bo każdy, kto od pierwszego do siódmego dnia jeść będzie to, co kwaszone, usunięty będzie z Izraela;

(16) Pierwszego dnia i siódmego dnia będzie u was święte zgromadzenie, w tych dniach nie wolno wykonywać żadnej pracy. Tylko to, co każdy potrzebuje do jedzenia, wolno wam przygotować.

(17) Przestrzegajcie Święta Przaśników, gdyż w tym właśnie dniu wyprowadziłem zastępy wasze z ziemi egipskiej. Przestrzegajcie tego święta przez wszystkie pokolenia jako ustanowienie wieczne.

(18) W pierwszym miesiącu, od wieczora czternastego dnia tego miesiąca aż do wieczora dwudziestego pierwszego dnia będziecie jedli przaśniki.

(19) Przez siedem dni nie będzie kwasu w domach waszych; każdy bowiem kto jeść będzie kwaszone, usunięty będzie ze społeczności Izraela, zarówno przybysz jak i tubylec.

(20) Nie będziecie jedli nic kwaszonego; we wszystkich siedzibach waszych jeść będziecie przaśniki. Wyjścia 12


(1) I przemówił Pan do Mojżesza na pustyni Synaj w drugim roku po ich wyjściu z ziemi egipskiej, w pierwszym miesiącu, tymi słowy:

(2) Niech synowie izraelscy obchodzą Paschę w oznaczonym czasie.

(3) Będziecie ją obchodzili w oznaczonym czasie czternastego dnia tego miesiąca pod wieczór. Zgodnie ze wszystkimi przepisami i wszystkimi prawami obchodzić ją będziecie.

(4) Mojżesz powiedział więc synom izraelskim, aby obchodzili Paschę.Liczb 9


Jak widzimy święto paschy było najważniejszym świętem dla Izraelitów. Było ono symbolem wyzwolenia z niewoli Egipskiej przez Boga Izraela. Podczas paschy spożywano baranka jego ciało, zaś jego krew była symbolem ocalenia Izraelitów od gniewu Boga jaki spadł na Egipt i jego mieszkańców. Isus zatem podczas ostatniej wieczerzy dokonał ważnej zmiany tego święta, gdyż zamiast baranka spożywano chleb i wino, które były symbolem ofiary Isusa jako baranka Bożego. Zobaczmy te słowa:


(47) Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny.

(48) Ja jestem chlebem żywota.

(49) Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i poumierali;

(50) Tu natomiast jest chleb, który zstępuje z nieba, aby nie umarł ten, kto go spożywa.

(51) Ja jestem chlebem żywota, który z nieba zstąpił; jeśli kto spożywać będzie ten chleb, który Ja dam, to ciało moje, które Ja oddam za żywot świata.

(52) Wtedy sprzeczali się Żydzi między sobą, mówiąc: Jakże Ten może dać nam swoje ciało do jedzenia?

(53) Na to rzekł im Isus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi jego, nie będziecie mieli żywota w sobie.

(54) Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.

(55) Albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem.

(56) Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a Ja w nim.

(57) Jak mię posłał Ojciec, który żyje, a Ja przez Ojca żyję, tak i ten, kto mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie. Jana 6


Zobaczmy jedno. Baranek paschalny był pamiątką cudownego ocalenia Izraelitów i wyzwolenia ich z niewoli Egiptu. Isus jako baranek doskonały jest symbolem wyzwolenia spod władzy diabła i spod władzy śmierci pierwszej!!!! Ciało i krew Isusa to jego nauki, spożywanie ciała i krwi Isusa to wypełnianie jego nauk czyli Tory. A zatem uczniowie Isusa i ich następcy co tygodniowo nie celebrowali ostatniej wieczerzy w formie Eucharystii, oni celebrowali Nową Paschę, w postaci corocznego spożywania chleba i wina. Natomiast wypełniając słowa i nauki Isusa oraz prawo Boga uczniowie spożywali ciało i krew baranka. Oto co mówił Isus:


(31) Mówił więc Isus do Żydów, którzy uwierzyli w niego: Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie

(32) I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi.

(33) Odpowiedzieli mu: Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Jakże możesz mówić: Wyswobodzeni będziecie?

(34) Isus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu.

(35) A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze.

(36) Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie.

(37) Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, lecz chcecie mnie zabić, bo słowo moje nie ma do was przystępu.

(38) Mówię to, co widziałem u Ojca, a wy także czynicie, co słyszeliście u ojca waszego.

(39) Odpowiadając, rzekli mu: Ojcem naszym jest Abraham. Isus im rzecze: Jeżeli jesteście dziećmi Abrahama, spełniajcie uczynki Abrahama.

(40) Lecz teraz chcecie zabić mnie, człowieka, który wam mówił prawdę, którą usłyszałem od Boga: Abraham tego nie czynił.

(41) Wy spełniacie uczynki swojego ojca. Na to mu rzekli: My nie jesteśmy zrodzeni z nierządu; mamy jednego Ojca, Boga.

(42) Rzekł im Isus: Gdyby Bóg był waszym Ojcem, miłowalibyście mnie, Ja bowiem wyszedłem od Boga i oto jestem. Albowiem nie sam od siebie przyszedłem, lecz On mnie posłał.

(43) Dlaczego mowy mojej nie pojmujecie? Dlatego, że nie potraficie słuchać słowa mojego.

(44) Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.

(45) Ponieważ Ja mówię prawdę, nie wierzycie mi.

(46) Któż z was może mi dowieść grzechu? Jeśli mówię prawdę, dlaczego nie wierzycie mi?

(47) Kto z Boga jest, słów Bożych słucha; wy dlatego nie słuchacie, bo z Boga nie jesteście.Jana 8


Otóż to, spożywanie ciała i krwi Isusa dokonuje się codziennie poprzez ustawiczne wypełnianie nauk Isusa czyli prawa Bożego wyłożonego przez Pomazańca w formie prostej i przejrzystej. Pamiątka zaś tego wydarzenia w postaci symbolicznego spożywania chleba i wina zamiast baranka dokonywać powinna się co roku w miejsce święta paschy. Nie zaś co tydzień. Gdyż :

(21) A urodzi syna i nadasz mu imię Isus; albowiem On zbawi naród swój od grzechów jego.Mat 1

Otóż Isus jest barankiem doskonałym, który zbawia z grzechów poprzez swoje nauki, czyni i ofiarę Izrael. Baranek paschalny zaś wybawił Izrael od niewoli Egipcjan nie wybawił zaś Izraelitów od jego grzechów!!!!

Dlatego diabeł, widząc jak został pokonany, chciał ukryć swoją porażkę, poprzez zamianę tej doskonałej ofiary i jej corocznego celebrowania  w corocznym dniu paschy w cotygodniowe świętowanie. Dlaczego diabeł zamienił tę coroczną pamiątkę nowej paschy Isusa w cotygodniowe świętowanie??? Aby przy okazji zlikwidować sabat, czyli cotygodniowy odpoczynek od pracy jakie dał Bóg Izraelowi. W ten sposób ludzie zamiast wypoczywać dnia siódmego, tenże dzień zaczęli traktować jako   spożywanie ciała i krwi Isusa w postaci chleba i wina w jakimś kościele czy zborze. I tak ludzie zamiast wypoczywać dnia siódmego zaczęli chodzić do kościołów i zborów. I tam zamiast odpoczywać tak naprawdę zrywali się rano aby dokonywać jakiś mniej lub bardziej skomplikowanych rytuałów. Przy okazji owe cotygodniowe spożywanie chleba i wina czyli Eucharystia to doskonały pretekst aby tworzyć rozmaite kościoły chrześcijańskie które by niewoliły i kontrolowały ludzi a szczególnie zaginiony Izrael czyli Słowian. A kto stworzył Eucharystie czyli cotygodniowe spotkanie się w celu spożywania chleba i wina zamiast obchodzenia sabatu??? No właśnie Apostoł Paweł:


(20) Wy tedy, gdy się schodzicie w zborze, nie spożywacie w sposób należyty Wieczerzy Pańskiej;

(21) Każdy bowiem zabiera się niezwłocznie do spożycia własnej wieczerzy i skutek jest taki, że jeden jest głodny, a drugi pijany.

(22) Czy nie macie domów, aby jeść i pić? Albo czy zborem Bożym gardzicie i poniewieracie tymi, którzy nic nie mają? Co mam wam powiedzieć? Czy mam was pochwalić? Nie, za to was nie pochwalam.

(23) Albowiem ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Isus tej nocy, której był wydany, wziął chleb

(24) A podziękowawszy, złamał i rzekł: Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane; to czyńcie na pamiątkę moją.

(25) Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej; to czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją.

(26) Albowiem, ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie.

(27) Przeto, ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha Pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi Pańskiej.

(28) Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije.

(29) Albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała Pańskiego, sąd własny je i pije.

(30) Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a niemało zasnęło.

(31) Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi.

(32) Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni.

(33) A tak, bracia moi, gdy się schodzicie, aby jeść, czekajcie jedni na drugich.

(34) Jeśli kto głodny, niech je w domu, abyście się na sąd nie schodzili. A zarządzenie co do pozostałych spraw wydam, gdy przyjdę. 1 listo do Koryntian 11


Zobaczmy, to Paweł wymyślił dla pogan, aby spotykać się co tydzień aby spożywać chleb i wino jako symbol ciała i krwi Isusa. Poganie nie wiedzieli, że spożywanie ciała i krwi Isusa to wypełnianie nauk Isusa i prawa Bożego, zaś  pamiątka w formie spożywania chleba i wina dokonywuje się raz w roku w czasie święta paschy. Paweł nauczał, że Isus zniósł zakon, który jest powodem grzechu poprzez swoją ofiarę dlatego zbory Pawłowe co tydzień spożywały chleb i wino jako symbol spożywania ciała i krwi Pawłowego Chrystusa. Co zatem świętowały zbory Pawłowe i co nadal one świętują co tydzień???

(15) On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka Efezjan 2

Otóż ofiara z ciała i krwi Chrystusa Pawła zniosła zakon czyli prawo Boga!!! Ciało i krew Pawłow ego Chrystusa to jego nauki, które głoszą, że prawo Boga zostało przez niego zniesione. A zatem spożywanie Eucharystii w różnych zborach chrześcijańskich to symbol tego, że odwracamy się od prawa Bożego, i słuchamy nauk szatana, gdyż to szatan podważa i chce znieść prawa Boże na tym świecie.

Analogicznie prawdziwy Isus, zaleca spożywanie swego ciała i krwi czyli wypełnianie swoich nauk które głoszą potrzebę przestrzegania prawa Bożego!!!! Pawłowy Chrystus głosi coś odwrotnego, czyli prawa Boga już nie obowiązują i zbawieni jesteśmy nie z wypełniania zakonu ale z jakiejś łaski.

A zatem Eucharystia – którą wymyślił Paweł – to symbol spożywania ciała i krwi diabła a nie pomazańca. Co tydzień ludzie powinni obchodzić sabat a nie Eucharystie. Jak powinien obchodzić sabat:


 

Jest to po prostu… odpoczynek.

Rodzaju 2:2 I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił, i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił. 3 I pobłogosławił Bóg dzień siódmy, i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stworzeniu.

Nasz Stwórca nie powiedział nam, czy rozpoczął pracę w poniedziałek czy w czwartek. Podejrzewam, że przed aktami stwarzania także posiadał jakiś kalendarz czy plan.

Jego zdaniem siódmy dzień od momentu rozpoczęcia pracy powinien być dniem odpoczynku.

Czyli nie ma żadnego znaczenia, kiedy rozpocząłeś pracę – siódmego dnia MUSISZ odpoczywać i jest to dla ciebie dzień pobłogosławiony. Żaden werset biblijny nie wskazuje nam na ważność odliczania. Ale wszystkie wersety wskazują na obowiązek powstrzymania się od pracy i poświęceniu sabatu dla Boga.

Izrael i Judejczycy przestrzegali jako naród  sabat w sobotę. Czy pokrywał się on z dniem odpoczynku u Rzymian? Tego raczej nie wiemy ale możemy przypuszczać, że Rzymianie tego porządku w Izraelu nie zmienili – nie mamy żadnych ku temu przesłanek i jest naturalne, że urzędy rzymskie musiały się stosować do kalendarza Judejczyków, aby cokolwiek uzyskać – jak podatki czy jakiekolwiek inne prace.

Dajmy głos… Bogu!

Wyjścia 20:8 Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. 9 Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, 10 Alesiódmego dnia jest sabat Pana, Boga twego: Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. 11 Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go.

Ani słowa o sobocie czy niedzieli. Zupełnie pominięte liczenie dni tygodnia w jakiejkolwiek formie.


 

Czyli darować sobie chodzenie do jakiegokolwiek kościoła i zboru na Pawłowe spożywanie chleba i wina. Po prostu w domu lub u znajomych odpocząć cieszyć się dniem i chwalić Boga, mówiąc wiele pozytywnych słów do rodziny i bliźnich aby w ten sposób w radości odpoczywać!!!! A spożywanie ciała i krwi Isusa powinno dokonywać się codziennie poprzez wypełnianie zakonu a także rozmyślanie codzienne nad zakonem Boga. Pamiątką ofiary Isusa powinna być jeden dzień co roku w datę święta paschy.

Oto cała tajemnica spożywania ciała i krwi Isusa. Wielu wrogów Pomazańca, dopatruje się tutaj jakiegoś kultu kanibalizmu. Ale jest to bzdura. Ewangelie Mateusza i Jana jasno wskazują, że spożywanie krwi i ciała Mejsasza to wypełnianie jego nauk czyli zakonu a szczególnie uwalnianie się od grzechu poprzez pracę nad samym sobą.


(24) Wtedy Isus rzekł do uczniów swoich: Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój, i niech idzie za mną.

(25) Bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je, a kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je.

(26) Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł? Albo co da człowiekowi w zamian za duszę swoją?

(27) Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swymi, i wtedy odda każdemu według uczynków jego. Mat 16


Zaparcie się samego siebie czyli walka codzienna ze swoimi grzechami których jesteśmy niewolnikami:


(27) Słyszeliście, iż powiedziano: Nie będziesz cudzołożył.

(28) A Ja wam powiadam, że każdy kto patrzy na niewiastę i pożąda jej już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim.

(29) Jeśli tedy prawe oko twoje gorszy cię, wyłup je i odrzuć od siebie, albowiem będzie lepiej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby całe ciało twoje miało pójść do Gehenny.

(30) A jeśli prawa ręka twoja cię gorszy, odetnij ją i odrzuć od siebie, albowiem będzie lepiej dla ciebie, jeżeli zginie jeden z członków twoich, niż żeby miało całe ciało twoje znaleźć się w Gehennie.

(31) Powiedział też: Ktokolwiek by opuścił żonę swoją, niech jej da list rozwodowy.

(32) Ale Ja wam mówię, że każdy, kto opuszcza żonę swoją, wyjąwszy powód wszeteczeństwa, prowadzi ją do cudzołóstwa, a kto by opuszczoną poślubił, popełnia cudzołóstwo.

(33) Słyszeliście także, że powiedziano przodkom: Nie będziesz fałszywie przysięgał, ale dotrzymasz Panu przysiąg swoich.

(34) Ale Ja wam mówię, abyście w ogóle nie przysięgali ani na niebo, gdyż jest tronem Boga,

(35) Ani na ziemię, gdyż jest podnóżkiem stóp jego, ani na Jerozolimę, gdyż jest miastem wielkiego króla;

(36) Ani na głowę swoją nie będziesz przysięgał, gdyż nie możesz uczynić nawet jednego włosa białym lub czarnym.

(37) Niechaj więc mowa wasza będzie: Tak – tak, nie – nie, bo co ponadto jest, to jest od złego.

(38) Słyszeliście, iż powiedziano: Oko za oko, ząb za ząb.

(39) Ale Ja wam mówię: Nie sprzeciwiajcie się złemu, a jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi.

(40) A temu, kto chce się z tobą sądzić i zabrać ci szatę, zostaw i płaszcz.

(41) A kto by cię przymuszał, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nim i dwie.

(42) Temu, kto cię prosi, daj, a od tego, który chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się.

(43) Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego.

(44) Ale Ja wam mówię: Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują.

(45) Abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.

(46) Bo gdybyście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią?

(47) A gdybyście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?

(48) Bądźcie więc doskonali, jak Ojciec wasz, który jest w niebie doskonały. Mat 5


Czyli co czynić??? Masz problem z alkoholem odstaw go, masz problem z pożądaniem kobiet, to zwalczaj swoje myśli i je kontroluj oraz módl się. Doskonal się z dnia na dzień czyli spożywaj ciało i krew Isusa poprzez wypełnianie zakonu na przekór samemu siebie i grzesznym skłonnością które ciebie niewolą.


(21) Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie.

(22) W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów?

(23) A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie.

(24) Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce.

(25) I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na skale.

(26) A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku.

(27) I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, i runął, a upadek jego był wielki. Mat 7


Spożywasz ciało i krew Isusa, czyli wypełniasz jego słowa i nauki. Budujesz dom na skale. Budowanie domu na skale trwa długo tak samo jak zwalczanie swoich grzechów i niedoskonałości to trwa latami. Dodatkowo świat diabła kładzie ci pod nogi kłody poprzez zachęcanie ciebie do grzechu. Jednak gra jest warta życia wiecznego.

Oczywiste jest, że te bajeczki o kanibalizmie wymyślili słudzy diabła, nasienie węża aby zataić prawdziwe znaczenie owego spożywania ciała i krwi Pomazańca. A te prawdziwe znaczenie jest oczywiste jak ktoś czyta ewangelie Mateusza czy Jana.

 

P.S. 1. Podsumujmy. Baranek Paschalny miał być jednoroczny bez skazy samiec. Otóż Isus podczas swojego życia i misji także był bez skazy, jego uczynki miały potwierdzać jego nauki. Logiczne jest zatem, że spożywanie ciała i krwi Isusa znaczy tylko wypełnianie nauk Mesjasza. Zobaczmy te słowa:

(14) A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Jana 1

Słowo stało się ciałem??? Czyli Mesjasz wypowiadał słowa jakie polecił mu Bóg mówić i je potwierdzał swoimi uczynkami. Jeść ciało Isusa to znaczy wypełniać uczynkami jego nauki. Zauważmy jedno, apostoł Jakub, polemizował z Paweł o czym pisał:

(14) Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić?

(15) Jeśli brat albo siostra nie mają się w Co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba,

(16) A ktoś z was powiedziałby im: Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże?

(17) Tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie.

(18) Lecz powie ktoś: Ty masz wiarę, a ja mam uczynki; pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich.

(19) Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz; demony również wierzą i drżą.

(20) Chcesz przeto poznać, nędzny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa?

(21) Czyż Abraham, praojciec nasz nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka, syna swego?

(22) Widzisz, że wiara współdziałała z uczynkami jego i że przez uczynki stała się doskonała.

(23) I wypełniło się Pismo, które mówi: I uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu, i nazwany został przyjacielem Boga.

(24) Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary.

(25) W podobny sposób i Rahab, nierządnica, czyż nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłów i wypuściła ich inną drogą?

(26) Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. Jakuba 2

Zobaczmy wiara w Isusa bez uczynków jest martwa. Czyli ludzie deklarujący, że wierzą w Isusa a nie wypełniają jego nauk czynami nie spożywają jego ciała i krwi. Żydzi nie rozumieli tych słów Isusa:

(47) Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny.

(48) Ja jestem chlebem żywota.

(49) Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i poumierali;

(50) Tu natomiast jest chleb, który zstępuje z nieba, aby nie umarł ten, kto go spożywa.

(51) Ja jestem chlebem żywota, który z nieba zstąpił; jeśli kto spożywać będzie ten chleb, który Ja dam, to ciało moje, które Ja oddam za żywot świata.

(52) Wtedy sprzeczali się Żydzi między sobą, mówiąc: Jakże Ten może dać nam swoje ciało do jedzenia?

(53) Na to rzekł im Isus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi jego, nie będziecie mieli żywota w sobie.

(54) Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.

(55) Albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem.

(56) Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a Ja w nim.

(57) Jak mię posłał Ojciec, który żyje, a Ja przez Ojca żyję, tak i ten, kto mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie.

(58) Taki jest chleb, który z nieba zstąpił, nie taki, jaki jedli ojcowie i poumierali; kto spożywa ten chleb, żyć będzie na wieki. Jana 6

Z prostej przyczyny. Isus mówił o tym, aby wypełniać czynami jego nauki. Na tym polegało spożywanie jego ciała i krwi. Żydzi  (Edomici)tego nie rozumieli ponieważ za ojca mieli diabła, zobaczmy tę rozmowę z nimi:

(41) Wy spełniacie uczynki swojego ojca. Na to mu rzekli: My nie jesteśmy zrodzeni z nierządu; mamy jednego Ojca, Boga.

(42) Rzekł im Isus: Gdyby Bóg był waszym Ojcem, miłowalibyście mnie, Ja bowiem wyszedłem od Boga i oto jestem. Albowiem nie sam od siebie przyszedłem, lecz On mnie posłał.

(43) Dlaczego mowy mojej nie pojmujecie? Dlatego, że nie potraficie słuchać słowa mojego.

(44) Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.

(45) Ponieważ Ja mówię prawdę, nie wierzycie mi.

(46) Któż z was może mi dowieść grzechu? Jeśli mówię prawdę, dlaczego nie wierzycie mi?

(47) Kto z Boga jest, słów Bożych słucha; wy dlatego nie słuchacie, bo z Boga nie jesteście.

(48) Odpowiadając, Żydzi rzekli do niego: Czyż nie mówimy słusznie, że jesteś Samarytaninem i masz demona?

(49) Isus odpowiedział: Ja nie mam demona, ale czczę Ojca mego, a wy mnie znieważacie.

(50) Ja zaś nie szukam własnej chwały. Jest taki, kto jej szuka i sądzi.

(51) Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli kto zachowa słowo moje, śmierci nie ujrzy na wieki. Jana 8

Zobaczmy w wersie 51 Isus powiedział już prosto do żydów, że w tym spożywaniu chleba i krwi jego chodzi o zachowanie jego słowa czyli wypełnianie jego nauk czynami. A nauki Isusa to wypełnianie przykazań Boga i trwanie przy świadectwie Isusa:

(17) I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Isusie. Ap 12

Zobaczmy, faryzeusz Paweł nie rozumiał, lub celowo starał się zniekształcić naukę o tym co oznacza tak naprawdę spożywanie krwi i ciała Isusa. Dlatego pierwsza dokryna Pawła to:

Zbawienie zależy od wiary a nie uczynków. I tutaj przeciwstawia sobie elementy które nie są przeciwieństwami ale się uzupełniają czyli wiarę i uczynki. Ta szatańska doktryna Pawła, spowodowała, że ludzie w ostateczności zapomnieli, na czym polega spożywanie krwi i ciała Pomazańca. Dodatkowo Paweł w swoim zborze w Koryncie stworzył rytuał, aby zamiast szabatu dnia siódmego spożywać jako pamiątkę posiłek w postaci chleba i wina zwany Eucharystią. Dlatego Paweł pisał:

(20) Wy tedy, gdy się schodzicie w zborze, nie spożywacie w sposób należyty Wieczerzy Pańskiej;

(21) Każdy bowiem zabiera się niezwłocznie do spożycia własnej wieczerzy i skutek jest taki, że jeden jest głodny, a drugi pijany.

(22) Czy nie macie domów, aby jeść i pić? Albo czy zborem Bożym gardzicie i poniewieracie tymi, którzy nic nie mają? Co mam wam powiedzieć? Czy mam was pochwalić? Nie, za to was nie pochwalam.

(23) Albowiem ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Isus tej nocy, której był wydany, wziął chleb

(24) A podziękowawszy, złamał i rzekł: Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane; to czyńcie na pamiątkę moją.

(25) Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej; to czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją.

(26) Albowiem, ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie.

(27) Przeto, ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha Pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi Pańskiej.

(28) Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije.

(29) Albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała Pańskiego, sąd własny je i pije.

(30) Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a niemało zasnęło.

(31) Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi.

(32) Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni.

(33) A tak, bracia moi, gdy się schodzicie, aby jeść, czekajcie jedni na drugich.

(34) Jeśli kto głodny, niech je w domu, abyście się na sąd nie schodzili. A zarządzenie co do pozostałych spraw wydam, gdy przyjdę. 1. Koryntian 11

Tworzy podstawy pod katolicką doktrynę realnej przemiany tego symbolicznego picia wina i jedzenia chleba w ciało i krew Isusa. I tutaj Paweł zaprzecza, ze ta wieczerza miała charakter symboliczny. Zobaczmy, naturalną sprawą jest, że jak Pawłowe zbory zamiast celebrować ową ofiarę Isusa tylko raz w roku w święto paschy, celebrowali to minimum co siódmy dzień zamiast szabatu, to ta wieczerza ludziom powszedniała i stawała się zwyczajnie nudna. Koryntianie zatem z czasem jak zapewne taka wieczerza bywała częściej, lub w czasie weekendu gdzie mieli zapewne więcej wolnego to sobie wypili wina i byli pijani. Robienie każdej czynności często powoduje, ze ta staje się monotonna i nudna i dlatego Paweł używał w istocie dużego kalibru gróźb. Jednak przyczyną tego stanu rzeczy jest i był w istocie fakt, że owa wieczerza była za często. Cel zaś zwiększenia częstotliwości owej wieczerzy paschalnej (bo to była pascha tylko, że zamiast baranka posiłkiem był chleb i wino jako symbol ofiary baranka Isusa) było, to aby ludzie zapomnieli na czym polegało spożywanie naprawdę ciała i krwi Isusa.

Zobaczmy obecny cel Eucharystii jaki występuje we wszystkich niemal wyznaniach chrześcijańskich jest nadal ten sam, jaki przyświecał Pawłowi. Poprzez zwiększenie częstotliwości tej wieczerzy do przynajmniej coniedzielnego jej celebrowania ludzie mają zapomnieć i prawdziwym znaczeniu spożywania krwi i ciała Isusa.

PS. 2. Uwaga Elwira dokonała ważnego odkrycia!!!


Witaj Cyrylu!
Chciałabym zwrócić uwagę na jeden szczegół związany z Paschą. Jedynym ewangelistą, który wspomina o pamiątce jest Łukasz uczeń Pawła i tylko on użył słów ” czyńcie to na moją pamiątkę”. Jan i Mateusz o tym nie piszą.
Być może coś przeoczyłam, to jak możesz to wskaż mi , bo nie chcę tkwić w błędzie.
Porównałam te fragmenty ewangelii.
Mateusza 26; 17-35
Marka 14; 13-25
Łukasza 22
Jana 13
Pozdrawiam


Tylko ewangelia Łukasza zawiera to sformowanie:

(19) I wziąwszy chleb, i podziękowawszy, łamał i dawał im, mówiąc: To jest ciało moje, które się za was daje; to czyńcie na pamiątkę moją. Łukasza 22

Zobaczmy Mateusza:

(26) A gdy oni jedli, wziął Isus chleb i pobłogosławił, łamał i dawał uczniom, i rzekł: Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje.

(27) Potem wziął kielich i podziękował, dał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy;

(28) Albowiem to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. Mateusza 26

U Jana nie ma tego fragmentu, u Marka też nie:

(22) A gdy oni jedli, wziął chleb i pobłogosławił, łamał i dawał im, i rzekł: Bierzcie, to jest ciało moje.

(23) Potem wziął kielich, podziękował, dał i pili z niego wszyscy.

(24) I rzekł im: To jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa. Marka 14

Jaki z tego wniosek????

Wieczerza Pańska a potem Eucharystia to całkowity wymysł Pawła!!! Isus nigdy nie nakazał łamać się chlebem i winem na pamiątkę swojej śmierci, jako symbol swoje ciała i krwi!!!! Jedzenie ciała i picie krwi Isusa ma charakter przenośni mówiącej o tym, aby wypełniać prawo Boga, przykazania i nauki, Isusa i trwać przy jego świadectwie!!!!

Skoro w ewangeliach Mateusza, Jana nie ma słów aby powtarzać ową ostatnią wieczerzę jako pamiątkę to oznacza, że jest łamanie się chlebem i winem jako symbolem ciała i krwi Isusa to wymysł całkowity Pawła. Co jeszcze ciekawsze pierwszy uczeń Pawła Marek także nie podał informacji aby podczas ostatniej wieczerzy to czynić na jego pamiątkę. Co pokazuje, że uczniowie Isusa i ich zbory tego nie czyniły. Ostatnia wieczerza była zatem ceremonią pożegnalną Isusa ze swoimi Apostołami. Oto co należy czynić na pamiątkę Isusa:

(7) Przystąpiła do niego niewiasta, mająca alabastrowy słoik bardzo kosztownego olejku i wylała go na głowę jego, gdy spoczywał przy stole.

(8) A uczniowie, ujrzawszy to, oburzyli się i mówili: Na cóż ta strata?

(9) Przecież można było to drogo sprzedać i rozdać ubogim.

(10) A gdy to zauważył Isus, rzekł im: Czemu wyrządzacie przykrość tej niewieście? Wszak dobry uczynek spełniła względem mnie.

(11) Albowiem ubogich zawsze macie wśród siebie, ale mnie nie zawsze mieć będziecie,

(12) Bo ona, wylawszy ten olejek na moje ciało, uczyniła to na mój pogrzeb.

(13) Zaprawdę powiadam wam, gdziekolwiek na całym świecie będzie zwiastowana ta ewangelia, będą opowiadać na jej pamiątkę i o tym, co ona uczyniła. Mateusza 26

Należy opowiadać szlachetny czyn niewiasty, która przed ostatnią wieczerzą wylała na głowę Isusa drogi olejek!!!

Dopiero uczeń Pawła, Łukasz – który była czarownikiem – wymyślił rytuał powtarzania jako pamiątkę aby ostatnią wieczerzę Isusa, kiedy ten łamiąc chleb i pijąc wino, przyrównaj je do picia jego krwi i jedzenia jego ciała. W jakim celu to wymyślił???

Otóż jak wspomniałem aby zaciemnić ludziom prawdę o prawdziwym znaczeniu spożywania ciała i krwi Isusa, czyli wypełnianiu jego nauk. A ponadto ten rytuał jest rytuałem czysto satanistycznym. Gdyż symbolizuje on kanibalizm czyli to co czynią sataniści od wieków, czyli składają ofiary z dzieci i piją potem ich krew i jedzą ich ciało aby zdobyć moc. W wypadku eucharystii chodzi o odpuszczenie grzechów oraz zdobycie darów Pawłowych w postaci mówienia językami, wypędzania demonów, prorokowania czy leczenia chorób lub niewrażliwość na trucizny i jad.

Słowa występujące tylko u Łukasza ” to czyńcie na pamiątkę moją” oznacza, że tylko w zborach Pawła powtarzano ostatnią wieczerzę paschalną Isusa jaką ten miał ze swoimi Apostołami. A zatem ostatnia wieczerza nie była przez apostołów Isusa powtarzana!!!! Zobaczmy te słowa:

(27) Potem wziął kielich i podziękował, dał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy;

(28) Albowiem to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów.

(29) Ale powiadam wam: Nie będę pił odtąd z tego owocu winorośli aż do owego dnia, gdy go będę pił z wami na nowo w Królestwie Ojca mego.

(30) A gdy odśpiewali hymn, wyszli ku Górze Oliwnej. Mat 26

Zobaczmy uczniowie nie powtarzali tej wieczerzy, gdyż sam Isus powiedział, że będzie pił ze swoimi Apostołami wino dopiero na nowo w Królestwie Boga na ziemi kiedy ono nastanie!!!! A zatem owa ostatnia wieczerza, zostanie ustanowiona najprawdopodobniej dopiero na pustyni kiedy zaginiony Izrael zostanie zebrany przez Boga i osądzony!!!!! Sądzić ów Izrael na pustyni będą właśnie Apostołowie Isusa!!

A zatem czarownik Łukasz wymyślił na zlecenie Pawła niebezpieczny demoniczny rytuał zwany eucharystią, wykorzystując do tego ostania pożegnalna ucztę paschalną baranka z jego apostołami. Zobaczmy jedno, skoro Zbawiciel nie wypowiedział słów „czyńcie to na moją pamiątkę” ani u Mateusza ani u Jana, to oznacza jedno, Isus nie życzył sobie aby ową ostatnią wieczerzę paschalną powtarzać. Szczególnie, że te słowa padły tylko w ewangelii Łukasza, który był czarownikiem i znał tajemnice magii. A zatem, powtarzanie tej wieczerzy jest rytuałem magicznym. Dodatkowo skoro ten rytuał jest powtarzany to oznacza, że u Łukasza i Pawła spożywania ciała i krwi Isusa nie ma symbolu wypełniania nauk Isusa i przykazań czy też prawa Boga (szczególnie, że Paweł twierdził, że uczynki nie zbawiają) ale ma charakter kanibalizmu, w którym wyznawcy spożywają ciało i krew swego bóstwa aby zyskać nowe moce i przebaczenie grzechów za darmo a nie z powodu uczynków.

 

15 uwag do wpisu “Ostatnia wieczerza…. co tygodniowa eucharystia a może coroczna pascha???

 1. Bartek Bartosz

  Co do daty Paschy to wypada ona 15 dnia pierwszego miesiąca po zachodzie słońca .Według bibli początkiem nowego dnia jest koniec poprzedniego czyli po zachodzie słońca .15 dzień miesiąca to jest Szabat (2 w miesiącu ) wypada on podczas pełni .
  Według moich obliczeń teraz jest 11 miesiąc bodajże 3 dzień (pewnym nie można być ale zawsze można zaobserwować księżyc lub liczyć dni od nowiu )
  Wstępnie Pascha by wypadła 20 kwietnia w sobotę po zachodzie słońca -15 dnia pierwszego miesiąca podczas pełni księżyca czyli w Szabat , potem 7 dni Święto Przaśników które zakończy Szabat 22 dnia miesiąca (księżyc będzie w trzeciej kwarcie tj. będzie posiadał równe pół swego światła)
  Kalendarz biblijny jest kalendarzem opartym o fazy księżyca i tak najbliżej możemy ustalić datę Paschy .Jedno jest pewne Pascha zaczyna się podczas pełni czyli w połowie miesiąca gdy księżyc posiada 100% swego światła .

  Co do artykułu to świetna robota , dobrze to wyjaśniłeś bracie .:-)
  Myślę że wielu skorym do zmiany swego życia nawróconym naszym bracia i siostrą bardzo to pomoże.

  Pozdrawiam w Bogu Izraela

  Polubione przez 1 osoba

 2. MeF

  Dodam jeszcze do postu BARTEK BARTOSZ początek miesiąca wyznaczany był przez Izraelitów od nowiu księzyca czyli potrzeba ustalić datę wiosennego nowiu ( prawdopodobnie wpada 5/6 marca lub 4/5 kwietnia) moim zdaniem marzec bardziej odpowiada gdyż tego miesiąca jest równonoc wiosenna czyli zrównanie dnia z nocą ( 20/21 marca i jest wtedy pełnia ) W tamtym roku zauważyłem, że księżyc w czasie tej równonocy świeci wysoko na niebie można powiedzieć że w centrum . Myślę że uda się nam ustalić święto Paschy po głębszej analizie. Chwała Ojcu Niebieskiemu i Issusowi !

  Polubione przez 1 osoba

  1. Bartek Bartosz

   No właśnie Mef .Nie wiadomo kiedy zaczyna się nowy rok .Może i masz rację że będzie to już za mc a teraz jest 12 miesiąc roku…
   Myślę że trzeba zajrzeć do księgi Henocha astronomicznej gdzie jest dużo szczegółów dotyczących ruchów księżyca .
   Jest 12 bram przez które przechodzi księżyc w poszczególnym miesiącu .
   Jest wyszczególnione szczegółowo ile zajmuje księżycowi przejście od jednej bramy do drugiej co może oznaczać ilość dni poszczególnego miesiąca licząc od nowiu do nowiu .
   Jutro może znajdę ten fragment lub w niedziele kiedy wypada mój Szabat .
   Ważne jest by określić pierwszy miesiąc jak to ustalimy to już „będziemy w domu” 🙂
   Pozdrawiam Cię w Świętym Izraela Naszym Bogu

   Polubione przez 1 osoba

   1. MeF

    Znalazłem jeden z sposobów wyznaczania nowego roku przez Izraelitów. Związane było to z dojrzałością jęczmienia („Biblijna rachuba miesięcy roku rozpoczyna się wraz z pierwszym nowiem po osiągnięciu przez jęczmień w Izraelu stanu dojrzałości zwanego abib. Rok może trwać dwanaście lub trzynaście miesięcy księżycowych. Wynika to z faktu, że ważne jest sprawdzenie stanu kłosów jęczmienia pod koniec dwunastego miesiąca. Jeśli w tym czasie osiągną one stan abib wtedy następny miesiąc nazywany jest Hodesz ha-Aviv (miesiąc abib – i według Biblii jest to początek kolejnego cyklu – przypis tłumacza). Jeżeli jednak jęczmień jest ciągle niedojrzały, musimy czekać kolejny miesiąc i sprawdzać jęczmień ponownie na koniec trzynastego miesiąca.”) i ofiarą kołysania snopa („To że jęczmień musi być dojrzały do żniw w drugim-trzecim tygodniu miesiąca abib jest jasne również gdy spojrzymy na werset Pwt 16,9:

    Odliczysz sobie siedem tygodni. Gdy zacznie sierp żąć zboże, rozpoczniesz liczyć te siedem tygodni.

    Z Kpł 23,15 wiemy że siedem tygodni pomiędzy Paschą i Pięćdziesiątnicą zaczyna się w dniu kołysania snopem”) źródło http://jbp.dekalog.pl/artykuly/pascha_kalendarz-abib

    Polubione przez 1 osoba

  2. Bartek Bartosz

   2 Henocha
   16

   I jeszcze jedna kalkulacja, którą ci mężowie mi pokazali,  ta księżycowa i wszystkie ruchy i fazy oraz 12 wielkich bram, zwieńczonych od zachodu na wschód, przez które księżyc wchodzi i wychodzi, zgodnie z regularnymi porami roku. On idzie przez pierwszą zachodnią bramę, w miejsce słońca.

   Przez pierwszą bramę dokładnie przez 31 dni, przez druga dokładnie przez 35 dni, trzecią dokładnie przez 31 dni, czwartą dokładnie przez 30 dni, piątą wyjątkowo przez 31 dni, szóstą dokładnie przez 31 dni, siódmą przez dokładnie 30 dni, ósmą przez 31 dni wyjątkowo, dziewiątą na dokładnie 31 dni, dziesiątą przez dokładnie 30 dni, jedenasta dokładnie przez 31 dni, dwunasta dokładnie przez 22 dni.

   Tak samo przez zachodnie bramy zgodnie z cyklem i zgodnie z liczbą wschodnich bram. W ten sposób on wchodzi również przez zachodnie bramy,a on kończy rok, 364 dni.

   Księżyc przechodzi przez ćwiartki przez trzy lata, a czwarty rok kończy go dokładnie. Z tego powodu są zabrani poza niebem przez trzy lata; i nie są dodawani do liczby dni, ponieważ te zmieniają pory roku – dwa nowe księżyce rosną, a dwa inne maleją.

   A kiedy zachodnie bramy są zakończone, on zawraca i idzie do bram wschodnich ze swoim światłem. Tak on idzie dzień i noc, zgodnie z niebiańskim cyklem, niższymi niż wszystkie cykle, szybszym niż niebiańskie wiatry, duchy, żywioły i latające anioły, z 6 skrzydłami na każdym aniele.

   Księżyc ma siedmiokrotne ułożenie, okres okrążeń 19 lat i on zaczyna się od nowa od początku.

   Czyli mamy 12 bram co odpowiada 12 miesiącą , mamy nawet podane ilości dni ile ma poszczególny miesiąc .
   Problem jest taki że w obecnych czasach gdy prawda jest zakryta przez siły ciemności a plugawi słudzy szatańscy odwrócili wszystkie prawa Boże do góry nogami my NIC NIE WIEMY PRAKTYCZNIE O BOŻYM ŚWIECIE. Nawet kształt ziemi jest jest jednym wielki kłamstwem .
   Ten fragment Henocha dużo nam mówi ale trudno zrozumieć gdyż nigdy nas nie uczono w ten sposób .

   Księżyc przez 12 bramę przechodzi przez 22 dni ale nic nam to nie mówi .
   Przez stulecia zmieniania czasów i liczb lat w chwili obecnej jest wszystko pomieszane …O to chodziło Złemu. .

   Jeżeli Bóg zechce i to będzie zgodne z Jego wolą to myślę że objawi nam kiedy wypada nowy księżyc noworoczny i kiedy wypada prawdziwa rocznica wyjścia naszych przodków z Egiptu czyli Pascha .Kiedy będzie czas to myślę że się dowiemy i ktoś napisze coś co pomoże dojść prawdy czy tu czy na forum jak to już nieraz bywało 🙂

   Co do kolysania się snopa to musielibyśmy wiedzieć kiedy to nastąpi w ziemi Izraelskiej a w przeszłości musiało to być regularnie myślę gdy całe Prawo obowiązywało …
   Nie wiem mi się wydaje ze pierwszy miesiąc zacznie się na początku kwietnia .
   Żydostwo ma w tym roku Pasche tak samo jak katolicy może to jawny afront względem Boga Izraela i podczas gdy wypada prawdziwa Pascha Oni plugawią to święto swymi obrzydliwościami uragajac Naszemu Bogu ?..
   Jedno jest pewne Oni robili i dalej robią wszystko by prawda nie wyszła na jaw , ale PRAWDA zwycięża i POZNANIE WZRASTA co świadczy o bliskim juz początku końca tego ohydnego i zbrodniczego systemu żmijowego !

   Polubione przez 1 osoba

 3. norbert

  Tak artykuł dużo wyjaśnia , i na pewno jest potrzebny by zrozumieć co oznacza mówić w podobieństwach
  Ew.Mat.10-13
  (10) I przystąpiwszy uczniowie, rzekli mu: Dlaczego mówisz do nich w podobieństwach?
  (11) A On, odpowiadając rzekł: Wam dano poznać tajemnice Królestwa Niebios, ale tamtym nie dano.
  (12) Albowiem temu, kto ma, będzie dane i obfitować będzie; ale kto nie ma i to, co ma, będzie odebrane.
  (13) Dlatego w podobieństwach do nich mówię, ponieważ patrząc nie widzą i słuchając, nie słyszą ani nie rozumieją.
  Takich wyjaśnień potrzebujemy 🙂 Z Panem Bogiem

  Polubione przez 1 osoba

 4. Wróg Kozłów

  Jak wiemy Paweł wysyłał ludziom w gości anioły.
  Ciekawa legenda:
  „Sztuka Paulińska, to trzecia cześć Lemegetonu. Zgodnie z legendą sztuka ta została odkryta przez Pawła z Tarsu. Znana była już w średniowieczu. Składa się z dwóch rozdziałów.
  Pierwszy rozdział odnosi się do sposobu sprowadzania aniołów kilku godzin dnia i ich sług oraz relacji tych aniołów z siedmioma planetami znanymi w tym czasie. Bardzo ważną rolę odgrywają tu specjalne tablice astrologiczne.
  Drugi rozdział dotyczy aniołów znaków zodiaku i ich relacji z czterema żywiołami (powietrzem, wodą, ogniem i ziemią). ”
  „Lemegeton lub Mniejszy Klucz Salomona (Clavicula Salomonis, Clavicula Salomonis Regis) – anonimowy XVII-wieczny grimoire i jedna z najbardziej popularnych demonologicznych ksiąg. ”

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Lemegeton

  ASTANA = SATANA ?,
  NEOM = OMEN ? (z łaciny wróżba, znak?)

  Polubione przez 2 ludzi

 5. Bartek Bartosz

  Co do tajemnej wiedzy astrologicznej -ciekawy fragment z księgi Jubileuszów
  8:
  1) Podczas dwudziestego dziewiątego jubileuszu na początku pierwszego tygodnia lat Arpachszad pojął żonę imieniem Rasueja, córkę Suzana , córkę Elama. W trzecim roku owego tygodnia ona urodziła mu syna , któremu dał imię Kainan.
  2) Syn urósł, a jego ojciec nauczył go pisać . Pewnego razu wyszedł w poszukiwaniu miejsca , gdzie mógłby zbudować sobie miasto .
  3) Znalazł wtedy napis , który przodkowie wyryli na kamieniu. Odczytał , co ten napis oznaczał , i przepisał go .Zgrzeszył, ponieważ to , co było napisane , zawierało naukę Czuwających , którzy w ten sposób obserwowali zjawiska słońca , księżyca , gwiazd i wszelkich znaków nieba .
  4) Skopiował ten napis , lecz nie powiedział o tym nikomu , ponieważ bał się Noego , aby ten nie rozgniewał się za to na niego .

  Nauka Czuwających która skazili ludzkość przed potopem , przetrwała i jest do dzisiaj stosowana w okultyźmie do tego dochodzą zaklęcia których autorem był ponoć sam Salomon (całkiem możliwe gdyż mądrość dostał od Boga ale zatracił się w wiedzy tajemnej ) który na starość zaczął wywoływać demony za namową swoich pogańskich żon .
  Dzięki Bogu te złe duchy nie mają mocy nad sprawiedliwymi chyba ze na własną rękę się im poddamy.

  Ciekawa jest modlitwa Noego kiedy demony zaczęły nękać jego synów .

  10 :
  1) W trzecim tygodniu owego jubileuszu skażone demony zaczęły zwodzić dzieci synów Noego , prowadząc ich do głupoty i zatracenia .
  2) Synowie wiec Noego przybyli do Noego , ich ojca , i opowiedzieli mu o demonach , które zwodzą , oślepiają i zabijają jego potomków .
  3) On modlił się do Pana Boga mówiąc ” Boże duchów cielesnych , Ty, który byłeś dla mnie miłosierny i wybawiłeś mnie i moich synów od wód potopu i nie pozwoliłeś mi zginąć tak jak dzieci zatracenia , gdyż:
  Okazałeś mi wielką łaskę,
  Twoje miłosierdzie było nad moją duszą.
  Niech Twoja łaska wyniesie się nad moich synów, nie pozwól by rządziły nimi źle duchy , tak aby nie zginęli z powierzchni ziemi .
  4) Lecz pobłogosław mnie i moich synów , abyśmy mogli wzrastać , rosnąć w liczbę i wypełniać ziemię
  5 ) Ty wiesz co uczynili Czuwajacy , ojcowie tych duchów , za dni moich.Te duchy teraz żyją .Zamknij je i przenieś do miejsca sądu .Nie pozwól , by były przyczyną zepsucia pośród synów Twego sługi .O mój Boże , przecież one są okrutne i zostały stworzone do zniszczenia.
  6) Nie pozwól im rządzić duchami żyjących, ponieważ Ty jeden znasz ich sąd , nie pozwól , aby posiadły moc nad dziećmi sprawiedliwych TERAZ I NA ZAWSZE. ”

  Reakcja Boga jest zdecydowana lecz Szatan występuje do Boga z prośbą
  7) I Pan nasz Bóg , przemówił do nas , abyśmy ich związali.
  8) Wtedy główny duch Mastema przybył i przemówił w ten sposób : „O Panie , Stworzycielu , pozostaw niektórych z nich dla mnie i każ im słuchać mego głosu .Każ im czynić wszystko , co powiem .Jeżeli bowiem żaden z nich nie pozostanie przy mnie , nie będę mógł sprawować mojej władzy wśród synów ludzkich ; to te duchy są przeznaczone po to , aby psuć i zwodzić przed moim sądem , a zło wśród synów ludzkich jest wielkie.
  9) Pan zaś powiedział : „Niech dziesiąta cześć pozostanie przy nim , lecz dziewięć części niech pójdzie na dół do miejsca sądu .
  11) Postawiliśmy według wszystkich Jego słów .Wszystkie złe duchy , te, które były okrutne , związaliśmy w miejscu sądu , ale dziesiątą ich część pozostawaliśmy , tak aby była podporządkowana szatanowi na ziemi .
  12 ) Pouczyliśmy tez Noego o wszystkich sposobach leczenia chorób i pokus , tak aby on mógł leczyć za pomocą ziół zbieranych na ziemi
  13) Noe zaś zapisał wszystko w Księdze , dokładnie tak, jak go pouczylismy o każdym sposobie uzdrawiania. Złym duchą zostało zaś uniemożliwione chodzenie za synami Noego

  Zobaczmy szatanowi potrzebne są demony by sprawować władze i zwodzić i oskarżać synów ludzkich przed Bogiem .Oto jego cel .
  Ponadto władze nad demonami otrzymał on od Boga i to na JEGO PROŹBE ! To potwierdza ze szatan nie może robić co chce tylko wszystko musi być zatwierdzone przez Boga .On zajmuje się wyłącznie oskarżeniem ludzi przed Bogiem by udowodnić że Bóg się pomylił stwarzając człowieka .

  Im więcej wiemo o naszym wrogu i jego siłach tym bardziej ufam Bogu Izraela i z niecierpliwością oczekuje powrotu Króla Isusa Chrystusa .
  Wtedy nareszcie zapanuje sprawiedliwość !
  Niech się tak Stanie

  Polubione przez 1 osoba

 6. Elwira Ciesielska

  Witaj Cyrylu!
  Chciałabym zwrócić uwagę na jeden szczegół związany z Paschą. Jedynym ewangelistą, który wspomina o pamiątce jest Łukasz uczeń Pawła i tylko on użył słów ” czyńcie to na moją pamiątkę”. Jan i Mateusz o tym nie piszą.
  Być może coś przeoczyłam, to jak możesz to wskaż mi , bo nie chcę tkwić w błędzie.
  Porównałam te fragmenty ewangelii.
  Mateusza 26; 17-35
  Marka 14; 13-25
  Łukasza 22
  Jana 13
  Pozdrawiam

  Polubione przez 1 osoba

 7. NathanieLysandeR

  Pasha jest świętem, rocznicą wyjścia Izraelitów z Egiptu póki lud Boży żyje w niewoli celebrowanie święta na cześć wyzwolenia nie ma większego sensu, co innego sabat
  Eucharystia po grecku oznacza dziękczynienie, najlepszą formą Eucharystii jest… modlitwa
  https://basileia785.wordpress.com/2018/07/18/eucharystia/
  Nawet Didache (gr. nauka) mówi o składaniu dziękczynienia a nie o zjadaniu Boga i piciu jego krwi
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Teofagia
  Paweł I Łukasz mieli nieźle obcykane techniki manipulacji społeczeństwem – jak skojarzyć Boga oraz Króla ze śmiercią, poczuciem winy, strachem, piekłem, fanatyzmem i ofiarami.
  Tylko ekipa Szaula przedstawiała Chrystusa jako szarlatana bazującego na wierze zgromadzonych sami natomiast mianowali kolejnych swoich uczniów na apostołów (Łukasz, 10 rozdział do porównania Mateusza 10 rozdział).
  Ew Mateusza uwzględnia wyłącznie wybranych apostołów natomiast Łukasz i Paweł uwzględniają 72 apostołów (podczepiają się pod 12 wystaczy popatrzeć na listę)

  1 Kor 12:
  (1) A co do darów duchowych, bracia, nie chcę, abyście byli nieświadomi rzeczy.
  (2) Wiecie, iż, gdyście byli poganami, do niemych bałwanów szliście, jak was prowadzono.
  (3) Dlatego oznajmiam wam, że nikt, przemawiając w Duchu Bożym, nie powie: Niech Isus będzie przeklęty! I nikt nie może rzec: Isus jest Panem, chyba tylko w Duchu Świętym.

  (28) A Bóg ustanowił w kościele najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania, różne języki.
  (31) Starajcie się tedy usilnie o większe dary łaski; a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą.

  Esencja nauk Pawła, naucza swoich bredni jako ogólnodostępne pewniki ludzie opierający się na Przykazaniach są według Pawła niewtajemniczonymi natomiast Dary Ducha i Duchowość są oznaką wtajemniczenia.
  Typowy podział na elity i masy ci pierwsi czują się lepsi ponieważ zajmują się podejrzanymi praktami czy mają wiedzę innymi słowy Pawłościaństwo jest zakamuflowanym spirytyzmem formą kontaktów z demonami . Ponadto Paweł w wersecie 3 usprawiedliwia wszystkich chwastów wołających ”Jezus moim Panem” tak zwanych religijnych na pokaz

  Polubione przez 2 ludzi

 8. Bartek Bartosz

  Czyli nie możemy powtarzać „pamiątki” co jest swego rodzaju rytuałem którego ani Bóg ani Syn nie nakazali .Jest to wymysł diabelskiego apostoła Szawła faryzeusza i Edomity
  Celebracja Paschy ze wszystkimi jej prawami w niewoli tez nie wchodzi w rachubę .
  W ten dzień wypada szabat -podczas pełni- i uczcić możemy ten dzień podobnie jak uczciliśmy Dzień Przeblagania tj. Szabat nad Szabatami .
  Pamięć o wyzwoleniu Izraela z Egiptu i sądzie Bożym jaki się wówczas odbył nad nasieniem węża które uciskało Lud Boży możemy uczcić każdy tak jak mu nakazuje jego własne sumienie .
  Jeżeli w tym roku Pascha zbiega się z obrzydliwiscią rzymskiego dnia wielkiej nocy to my na przekór diabłu możemy pokazać Naszemu Bogu po czyjej stronie jesteśmy by Mu się podobać , by Ojciec Nasz cieszył się ze my pamiętamy co oznacza ten ważny szabat Paschalny a gdy już nas zjednoczy wtedy będziemy mogli uczcić Pasche tak jak ma to wyglądać by jej ofiara została łaskawie przyjęta przez Niego .

  Polubione przez 1 osoba

 9. Pingback: C.D. artykułu „OSTATNIA WIECZERZA…. CO TYGODNIOWA EUCHARYSTIA A MOŻE COROCZNA PASCHA??? – Blog Cyryla

 10. NathanieLysandeR

  Jeśli święto Pashy związane powiązane jest z Eksodusem, inaczej mówiąc nie ma sensu celebrować tego co celebrowano w czasach istnienia świątyni. Nie ma Lewitów, nie ma świątyni, nie ma świąt… proste
  Nie inspirowałbym się odkryciami rabinów ponieważ oni mają wszystko poprzekręcane jak w Talmudzie Babilońskim i Palestyńskim, ten drugi jest o wiele dłuższy. Pedofilia jest zła no chyba że dziecko jest powyżej 3 roku życia albo coś tam, uciszanie sumienia jak w listach Pawła.

  Jedynie Sabat można celebrować w jakiś sposób ponieważ święto to zostało ustanowione przed pojawieniem się synów Hebera (Arabów, Idumejczyków, Izraelitów itd.)
  Nie widzę sensu aby naśladować w kwestii Sabatu syjonistów, adwentystów i katolików. ADS dostało na punkcie Sabatu bzika sugerując jakoby niedzielny Sabat w dzień Heliosa był znakiem Bestii bowiem dzień Saturna jest lepszy. Tylko żadna z tych grup nie mówi na czym polega Sabat

  Co do ekipy Pawła czy raczej wielkiej czwórki, nie mogli być ludźmi opętanymi czy psycholami.
  Zbyt wiele negatywnych wzorców w ich dzieła upchnięto do ludzkiej podświadomości aby tak sądzić.
  Paweł zachęca do męczeństwa, obłudy (kameleon, podziałów, uciszania sumienia, praktykowania rytuału zjadania Boga w celu przejęcia boskich mocy.
  Dary Ducha to przysłowiowy gwóźdź do trumny dla Pawła, do tego ta retoryka wojenna do czego nawoływał do walki z Bogiem nazywanym tym złym czy z szatanem vel Piotrem i pozostałymi arcyapostołami ?

  Ef 6:(12) Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebiańskich.

  Mnie to przypomina jeden werset
  Obj 12:(7) I wybuchła walka w niebie: Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego,
  (8) Lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie.
  (9) I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie.

  Czy może Szaul jest jednym z nich ?

  Łukasz nie lepszy, jego pisma są najchętniej cytowane choć propagował prosty lecz kłamliwy schemat biedny=dobry, bogaty=zły, taka generalizacja aby podburzać jednych przeciwko drugim ponadto ludzie chętnie oddają swój dobytek dla matki kościół.
  Ich nauki opróżniały ludzi nie tylko z pieniędzy ale i z ducha, opróżniali się aż do momenty gdy odczuwali jedynie pustkę i materialną i duchową.
  To tak wygląda że Łukasz i Paweł byli głupi popełnili masę błedów w interpretacji, nie nie nie oni pokręconą logiką negowali wszystko co było najważniejsze
  Łukasz i Paweł połączyli modlitwę dziękczynną przy stole z rytuałem magicznym.
  Trzeba jednak rozróżnić Eucharystię jako zwyczajne dziękczynienie a Wieczerze za Nowe Przymierze, te przymierze opisane w Księdze Jeremiasza (31) i Ezechiela. Jednakże ci dwaj forsowali doktrynę iż czasy końca odbywały się za ich czasów prześladowano zarówno naśladowców Chrystusa jak i Pawła a ten drugi obiecywał masowe uprowadzenie z okupem krwią do Nieba bez powrotu. Lata mijały Neron upadł a do nieba nikt nie poszedł, przecież pokazywałem kilku satanistów jak Icke którzy pokazują milion razy te same dawno obalone tezy związane z mylną interpretacją wersetów… wybiórczą
  Mt 24:34, Mt 10:34
  Problem jest taki że interpretują w duchu Pawła.
  Najwięcej sprzeczności w księgach pochodzi od Pawła, Łukasza, Barnaby i Marka.

  Nie ma mowy o przypadkowych pomyłkach czy schizofrenii oni działali świadomie.
  Dz 1:(6) Gdy oni tedy się zeszli, pytali go, mówiąc: Panie, czy w tym czasie odbudujesz królestwo Izraelowi? (7) Rzekł do nich: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił,

  Nowe Przymierze było związane właśnie z odbudową Królestwa Izraela, połączeniem Królestwa Judy i Efreima. Nie było jednak mowy o zniesieniu Prawa Bożego, zniesione zostało np. Prawo świątynne czy wojenne z oczywistych powodów ponieważ Prawo Boże jest elastyczne dostosowane do człowieka. Prawo jest dla człowieka a nie człowiek dla Prawa, muszą istnieć reguły gry.
  A oni powiązali egzekucję Chrystusa z Nowym Przymierzem i wymianą ludu Bożego z 12 plemion na Chrześcijan.
  Ponadto proroctwa Łukasza o zburzeniu Jerozolimy wykazują diabelskie pochodzenie tej ekipy…. Alberto Pike’a 2000 lat temu.
  Dziwie się jak oszołomy nazywają tak zwanych Illuminatów psychopatami, przecież psychopaci nie są inteligentni po prostu krzywdzą ludzi działając impulsywnie.

  Oczywiście wątpię aby sam Pike, Nostradamus czy Łukasz spisaliby swoje plany… kto normalny jest w stanie opracować realny plan z ponad 200-letnim wyprzedzeniem ?
  Musieli otrzymać pomoc z zewnątrz. Łukasz jeśli podpiął się pod proroctwa z Ew Mateusza mógł sam być jakimś zbuntowanym aniołem, kto wie .
  Zwyczajny oszukany człowiek zostałby szybko pokonany.
  Teoretycznie mógł poprawiać Ewangelię Marka o wątki z Mateusza opisując plany zniszczenia Jerozolimy a to oznacza że wszystkie te siły są siebie warte.
  Ale nawet gdyby to był jakiś opętany gostek czy socjopata to zostałby ośmieszony przez Apostołów oczyszczony i tak dalej.
  Pytanie retoryczne dlaczego ekipa Pawła tak perfidnie manipulowała i jaki mieli w tym cel jeśli rzeczywiście była to opozycja wobec apostołów to wszystko układa się w logiczną całość.
  Zwykły człowiek nie jest w stanie zaszczepić społeczeństwu aż tyle nagatywnych wzorców jak poczucie winy, wersetomanię, obłudę i wszystko inne co widać w kościołach.

  Islam nie lepszy tam też upchnięto kilka zabiegów socjotechnicznych, przecież Mahomet nie mógł wpaść na plan stworzenia religii produkującej młodych tępych frustratów seksualnych miłujących seks analny w Islamie zakazany. Tam też musiała działać grupa specjalistów od socjotechniki np. Augustyn czy kolejni upadli aniołowie jeden podawał się za Gabriela a drugi za samego Boga tylko musiał użyć tetragramu jako imię własne (Al-Lah).
  Przy tworzeniu religii większość pomija wątki tak zwane duchowe (niewidzialne istoty).
  Przeraża mnie myśl że Ewangelia Łukasza i Pawła powstała przed zniszczeniem Jerozolimy, skoro byli natchnieni przez Boga to dlaczego działali jako wolni strzelcy oskarżający apostołów o satanizm, Paweł to nawet jednego (Jakuba) pozbawił życia.
  Cała ta sprawa śmierci na kilometr oszustwem, aż dziwne że większość daje się na to nabierać powielając nauki Pawła i jego kolegów.

  Polubione przez 1 osoba

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s