Ile lat miał Isus gdy nauczał i umarł…. czyli jakiego Chrytusa opisuje ewangelia Łukasza…oraz Paweł i Apollo

Zacytuje tutaj ciekawy artykuł BBC POLAND. Który wiele wyjaśnia odnośnie tego ile lat miał ISUS:


Ile lat miał nasz Zbawiciel kiedy umarł na krzyżu?
POSTED ON  UPDATED ON 
Prawie każdy chrześcijanin zapytany poda wiek równa 33 lata. Argument będzie jeden …w Ewangelii Łukasza napisane jest jak byk że Isus rozpoczynając swoją działalność miał ok. 30 lat… Oczywiście dodając do tego 3 lata prowadzonej nauki daje nam to wiek 33 lat.
[Łk.3/23]
(23) Sam zaś Jezus rozpoczynając swoją działalność miał lat około trzydziestu.
Niestety, Jan w swojej Ewangelii podaje nam całkiem inny wiek Naszego Zbawiciela podczas nauczania- czyli w okresie miedzy chrztem Janowym a śmiercią męczeńska na krzyżu.
[J.8/57]
(57) Na to rzekli do Niego Żydzi: Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś?
Jan twierdzi, że Isus w momencie nauczania miał ponad 40 lat. …
Ktoś mógłby zarzucić że poniżej 50 lat może być też 30 lat. Niestety, słowa te wypowiedzieli faryzeusze – ludzie wykształceni więc gdyby Isus miał 30 padły by słowa „Czterdziestu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś”. Dlatego też wiek Naszego Zbawiciela 40 lat i więcej jest tutaj dość wyraźnie podany. Zauważmy że w dalszej części Isus nie zaprzeczył tym słowom, można powiedzieć, że w milczący sposób dał wyraz aprobaty co do swojego wieku. Oczywiście tę sprzeczność pomiędzy Janem i Łukaszem, bibliści próbowali zretuszować poglądem że Isus mógł wyglądać na 40 lat i stąd te słowa Żydów. Wiary temu poglądowi dać nie możemy ponieważ zarówno Janowi jak całemu ogółowi zwolenników i przeciwników Isusa wiek naszego Zbawiciela musiał być na pewno znany więc tego typu sugestie należy wrzucić między bajki.
Wydawało by się, że problem można rozwiązać z innej strony a mianowicie od ustalenia daty narodzin Chrystusa i poprzez nałożenie tej daty na znane fakty historyczne można by określić wiek w ostatnich jego chwilach życia. O narodzinach naszego Zbawiciela pisali Łukasz i Mateusz.
Mateusza podaje nam o rzezi niewiniątek nakazanej przez Heroda oraz o ucieczce do Egiptu. Łukasz natomiast tłumaczy nam pobyt Świętej Rodziny w Betlejem tym, że wymagał tego spis ludności, zarządzony w Judei przez namiestnika rzymskiego Kwiryniusza.
[Mt.2/1,13-15]
(1) Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy. […] (13) Gdy oni odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić. (14) On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; (15) tam pozostał aż do śmierci Heroda.

[Łk.2/
(1) W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. (2) Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. […](6) Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. (7) Porodziła swego pierworodnego Syna,

Niestety obie te całkowicie odmienne relacje z narodzin naszego Zbawiciela, nie da rady z sobą pogodzić.
Mateusz informuje nas, że Isus urodził się za panowania Heroda. Herod zmarł w 4r. p.n.e.
Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Herod_Wielki
Wiemy też, że Herod dokonał rzezi dzieci z pewnym opóźnieniem ponieważ mamy informację że kazał zabić każde pierworodne dziecko do 2 roku życia. W tym czasie Isus musiał być co najmniej rocznym dzieckiem a to daje nam datę jego narodzin na 6-5r p.n.e.
Łukasz natomiast informuje nas że Isus urodził się w Betlejem w czasie spisu ludności za namiestnika Kwiryniusza. Dzieki wiarygodnym źródłom wiemy ze taki spis ludności odbył się w 6-7r n.e.
Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Kwiryniusz
Mamy tutaj różnice 12-13 lat pomiędzy Łukaszową a Mateuszową datą narodzin Zbawiciela.
Jeżeli według wyliczeń Łukasza Isus w momencie nauczania miał 29-30 lat, to data jego śmierci przypadła by na okres 36-37 rok n.e. przy założeniu, że prowadzona nauka naszego przez naszego Zbawiciela trwała niecałe 2 lata. Dlaczego tylko tyle? Informację, o tym mamy w księdze Daniela:
[Dan.9/24-26]
(24) Siedemdziesiąt tygodni wyznaczono twojemu ludowi i twojemu miastu świętemu, aż dopełni się zbrodnia, przypieczętowany będzie grzech i zmazana wina, i przywrócona będzie wieczna sprawiedliwość, i potwierdzi się, widzenie i prorok i Najświętsze będzie namaszczone. (25) Przeto wiedz i zrozum: Odkąd objawiło się słowo o ponownej odbudowie Jeruzalemu aż do Pomazańca-Księcia jest siedem tygodni, w ciągu sześćdziesięciu dwu tygodni znowu będzie odbudowane z rynkiem i rowami miejskimi; a będą to ciężkie czasy.
(26) A po sześćdziesięciu dwóch tygodniach Pomazaniec będzie zabity i nie będzie go..
Mamy tutaj proroczą liczbę 62 lub 70 tygodni nauk Isusa, daje nam to 1 rok i 3-4 mc działalności Zbawiciela.
Data odwołania Piłata może mieć tutaj historyczne znaczenie. Ponucisz Piłatus był namiestnikiem Judei do 36/37r n.e.
Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Piłat
Innym źródłem przedstawiającym powód dymisji Piłata jest Pierwsze Świadectwo Ursyniusza pochodzące z Apokryfów Syryjskich oraz fragment z Kroniki Michała Starszego potwierdzający (wręcz cytujący) Świadectwo Ursyniusza. Teksty podają, że przyczyną dymisji Piłata było poddanie się przez Piłata woli Żydów. Tyberiusz uznał to za akt braku lojalności w stosunku do Cesarza czyli swojej osoby.
/oba podane teksty zamieszczone są pod artykułem/.
Po Piłacie namiestnikiem Judei został Marcellus był on przyjacielem legata Syrii Lucjusza Witeliusza któremu podległy był Piłat. Oficjalne źródła podają, że przyczyną dymisji Piłata był śmierć grupy uzbrojonych Samarytan, inne źródła podają, że przyczyna dymisji miała również swoje źródło w śmierci naszego Zbawiciela. Być może Witeliusz wykorzystał te dwa głośne wydarzenia aby móc posadzić na stołku Piłata swojego przyjaciela Marcelliusa.
Tym samym data śmierci naszego Zbawiciela na ok.36/37 r. n.e. sugerował by wiek Isusa na ok.31/32 lat (w czasie Jego męczeńskiej śmierci na krzyżu) – według Łukasza, i ok. 46 lat według Mateusza. Jan zaś podał, że Isus nie miał jeszcze 50 lat gdy osobiście przekazywał Dobrą Nowinę.
Który z ewangelistów był bliższy prawdy? Łukasz czy Mateusz? Dlaczego mamy taka rozbieżność w dacie narodzin Isusa?
Problem daty narodzin naszego Zbawiciela jest powodem niefortunnego błędu podczas ustalania roku zerowego jako narodzin naszego Pana przez scytyjskiego mnicha Dionizego Exiguusa.
W 525 r. papież Jan I zwrócił się do tegoż mnicha z poleceniem ustalenia dokładnego roku narodzin Jezusa, gdyż postanowił, by od tej daty poczęto liczyć nową, chrześcijańską erę. Mnich jako punkt odniesienia przyjął oczywiście kalendarz rzymski, zaczynający się od założenia Rzymu („ab urbe condita”), to jest od 1 stycznia 753 r. p.n.e. W swojej rachubie doszedł do konkluzji, że Jezus urodził się w 754 r. według kalendarza rzymskiego, czyli w pierwszym roku naszej ery. Wiemy jednak z relacji Józefa Flawiusza, że Herod zmarł w Jerycho według tego samego kalendarza w 750 r. Znaczyłoby to, że Jezus urodził się cztery lata po jego śmierci, a nie za jego panowania, jak to utrzymują Mateusz i Łukasz. Pomyłkę spostrzeżono zbyt późno . Z uwagi na to że korektura daty wprowadziła by bardzo dużo zamieszania ( rok zerowy należało cofnąć przynajmniej o 4 lata) postanowiono pozostawić obecną datę.
Jak by wyglądała korekta w dniu dzisiejszym.
Cofając datę urodzenia naszego Zbawiciela o 6 lat o trzymalibyśmy zarówno datę urodzin Zbawiciela zbieżną z Mateuszem oraz przybliżony wiek Zbawiciela zbieżny z Janem.
Z tego wynika, że nasz Zbawiciel w momencie śmierci mógł mieć min. 43 lat
Schematy poglądowe z komentarzem
W tabelce z dwoma schematami – górny schemat według obecnego roku zerowego, dolny schemat po korekcie błędnego podania daty mnicha Dionizego Exiguusa.
W wersji 1 wg. Łukasza ( opartej o datę spisu powszechnego za Kwiryniusza) widać, że okres nauczania Isusa nie mógł trwać dłużej niż ok. 2 lat, ponieważ w wersji 3 letniego nauczania, śmierć naszego Zbawiciela nastąpiła by po dymisji Piłata, co było by kompletnym absurdem. W tej wersji Isus w momencie śmierci miałby ok. 33 lat lecz jego narodziny przypadły by na 13 rok n.e.

W wersji 2 wg Łukasza (opartą na dacie 15 roku panowania Tyberiusza) oraz przyjmując Łukaszowi 3 letni okres nauczania, wiek Isusa w momencie śmierci na krzyży wydłużył się do ok. 40 roku życia. Przyjęto tutaj zapisany w ewangelii wiek Isusa w momencie nauczania na ok. 30 lat. Niestety w tej wersji śmierć Isusa następuję 5 lat przed dymisją Piłata.

Według Mateusza narodziny Isusa wypadają za życia króla Heroda. Śmierć Heroda odnotowano na 4 r p.n.e. ponieważ Herod przed śmiercią dokonał (wg. Mateusza) rzezi niewiniątek do lat 2 okres narodzin naszego Zbawiciela musimy cofnąć jeszcze min. o 2 lata. Czyli faktyczna data narodzin Isusa to min. 6 r p.n.e. Przyjmując okres nauczania ok. 2 lat i datę ukrzyżowania zbliżoną do daty dymisji Piłata, wiek naszego Zbawiciela w momencie śmierci na krzyżu wynosi min.43 lata.

Schemat według Jana. W ewangelii Jana o narodzinach Isusa nie mamy żadnej informacji. O śmierci wiemy tylko tyle że nastąpiła za administracji Poncjisza Piłata. Natomiast jeśli chodzi o wiek mamy tutaj ciekawą informację – w czasie nauczania Isus nie miał jeszcze 50 lat. Informacja ta sugeruje, że jego wiek należy szacować pomiędzy 40 a 50 rokiem życia.
Podsumowując powyższe rozważania podane dwie informacje przez Łukasz całkowicie są ze sobą sprzeczne. Wersja druga oparta na dacie panowania Tyberiusza najbliższa jest wersjom Mateusza i Jana. Jedno natomiast jest pewne – Isus w momencie śmierci na krzyzu miał więcej niż 33 lata.
Tekst poddaję pod dyskusję
BBC-Poland

Co w tym artykule jest ciekawe??? Otóż kilka faktów:

 1. Zarówno ewangelia Jana i Mateusza podają prawdziwy pogląd na temat tego ile naprawdę lat miał Isus gdy nauczał i gdy umarł. Isus miał ponad 40 lat czyli nie miał 50 lat.
 2. Tylko ewangelista Łukasz, uczeń Pawła z Tarsu podaje wiek Isusa jako 30 lat i wiek gdy umarł czyli 33 lata. No właśnie ten wiek Isusa z ewangelii Łukasza się przyjął w chrześcijaństwie t.z.w. „33 lata to Chrystusowe lata”

Teraz pomyślmy skoro ewangeliści Mateusza i Jan podają inny wiek kiedy umarł Isus od wieku jaki podaje ewangelista Łukasz, to pokazuje bardzo wiele. Mianowicie jak wyjaśniłem w tym artykule o bałwochwalstwie, każda osoba ma swój wizerunek i cechy charakterystyczne które ją opisują i które sprawiają, że np. oszust podający się za kogoś innego dzięki danym cechom charakterystycznym, zostanie rozpoznany. I tak obrazy Chrytusa przedstawiają w większości Cezara Borgia, syna papieża. Czyli ludzie nie czczą obrazów i osoby Chrytusa ale osobę Cezarego Borgia. A teraz pomyślmy….. wiek danej osoby w tym wiek w którym ona umarła to także cecha charakterystyczna danej osoby która ta cecha sprawia, że opisywana jest inna osoba niż nam się podaje.

Czyli ewangelista Łukasz, czarownik i uczeń Pawła z Tarsu w swojej ewangelii nie opisuje wcale osoby Isusa Chrytusa – Syna Bożego, króla Izraela -takiej jaką opisują ewangeliści Mateusz i Jan ale opisuje inną osobę. Jaka to osoba??? Odpowiedź jest prosta:

Jest to Aleksander Wielki który umarł w wieku 33 lat a przed swoją śmiercią, podbił Persję mając ponad 30 lat. Zobaczmy:


Aleksander III Macedoński (stgr. Ἀλέξανδρος ὁ Τρίτος ὁ Μακεδών Aleksandros ho Tritos ho Makedon) zwany też Aleksandrem Wielkim (Ἀλέξανδρος ὁ Μέγας Aleksandros ho Megas) i niezwyciężonym (άνίκητος) (ur. 19–20 lipca 356 p.n.e.[1] w Pelli, zm. 10 czerwca 323 p.n.e. w Babilonie) – król Macedonii z dynastii Argeadów w latach 336323 p.n.e.  

Zobaczmy Aleksander umarł w wieku 33 lat w Babilonie z nieznanych przyczyn. Jednak Łukasz upierając się przy wieku swojego Chrystusa w postaci ponad 30 lat i 3 letniej jego działalności jako czarownik podaje ukrytą informacje, że jego ewangelia to ewangelia zawierająca opis Aleksandra Wielkiego a nie Isusa.

Zresztą pomyślmy wizerunki Chrystusa przedstawiają długowłosego przystojnego mężczyznę, który ma niewiele ponad 30 lat. Natomiast jak podczas dyskusji z Lusią i Lotionem zauważyliśmy, że wizerunek Isusa był całkowicie inny gdyż taki przedstawiały go proroctwa:


Wygląd Isusa była taki jak podaje rodz. 53 Izajasza czyli:

(2) Przynieśliśmy wieść jako dziecię przed nim, jako korzeń w spragnionej ziemi. Nie miał on postawy ani urody, i widzieliśmy Go, ale nie miał On postawy ani piękna.
(3) Jego postawa była bezbronna, niższa niż dzieci ludzi, był człowiekiem w cierpieniu, zapoznany w znoszeniu choroby,  jego twarz jest odwrócona od [nas], był zhańbiony i  nie ceniony.
(4) On nasze grzechy nosił, i cierpiał za nas, a my uznaliśmy że był w kłopocie, w cierpieniu i w ucisku.
(5) Lecz on zraniony był za nasze grzechy, posiniaczony go z powodu naszych nieprawości:  karanie naszego pokoju spoczywało na nim, jego sińcami zostaliśmy uzdrowieni.
(6) A my jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas błądził i własną drogą zboczył, a Pan oddał Go za nasze grzechy.
(7) A On, z powodu swego cierpienia, nie otworzył swoich ust, był jak owca prowadzona na rzeź i jak baranek  przed nożycami milczy, tak on nie otworzył swoich ust.
W poniżeniu jego wyrok został wydany: któż obwieści to Jego pokoleniu? Jego życie zostało zabrane z ziemi: z powodu nieprawości mego ludu On był prowadzony ku śmierci.
(9) I oddam grzesznika za jego pogrzeb  i bogatego za jego śmierć, bo bezprawia nie popełniał ani nie było fałszu na jego ustach.
(10) Upodobało się Panu oczyścić Go ze jego ran. Jeżeli możesz złożyć ofiarę za grzech, twa dusza ujrzy długowieczne potomstwo.
(11) Upodobało się także Panu było wyrwać z męki jego duszę.  Aby wskazać mu światło i napełnić Go zrozumieniem; aby usprawiedliwić tego jednego, który służy wielu dobrze i będzie nosił ich grzechy” Izajasza 53

Czyli:

 1. Isus od wczesnej młodości ciężko pracował pomagając Józefowi w utrzymaniu rodziny cli swojej matki oraz braci i sióstr (pochodził z wielodzietnej rodziny) jako najstarszy syn. Isus zatem pracował przez wiele lat jako cieśla, gdzie zdobył siłę fizyczną, jednak okupił to wyniszczonym wyglądem. Praca na słońcu spowodowała, zbrązowienie i szybsze starzenie się skóry, ciężka praca powodowała, że Isus chorował, nabywał siniaków i innych urazów, czół ból ze zmęczenia i nadmiernego wysiłku.
 2. Isus był w nieustannym stresie. Wpierw od czasów młodości widział niedolę swojego narodu który cierpiał pod okupacją nasienia węża oraz niedolę swojej rodziny. Potem był atakowany i pod nieustanną presją nasienia węża oraz diabła i jego aniołów – gdyż Isus wiedział doskonale kto stoi za działaniami nasienia węża. Isus też wypędzał i widział demony czyli znowu widzenie złych duchów i ich wypędzanie także stresuje. A zatem wygląd Isus był taki, że nie był on piękny ale raczej wyniszczony przeżyciami fizycznymi i psychicznymi.
 3. Po zmartwychwstaniu jak pisze Odrodzony: „Zatem Isus ukazał się tym osobom jako NOWY, czyli w dotychczasowym ludzkim ciele, ale odnowionym, przez co m.in. Jego twarz nie miała już na sobie żadnych oznak Jego wszystkich ziemskich cierpień.” Czyli nowe ciało Isusa było doskonałe pozbawione oznak stresu i ciężkiej pracy.
 4. Skoro zatem wiemy jak mniej więcej wyglądał Isus. To wiecie jaki wizerunek Isusa/Jezusa na obrazach jest przedstawiany???

https://cyryl27.wordpress.com/2019/02/02/prawo-boga-cz-3-balwochwalstwo-i-czczenie-obrazu-czyli-dlaczego-biblia-to-zakazuje/


Zauważmy Isus Chrytus musiał mieć ponad 40 lat i jego wygląd, szczególnie twarzy odwierciedlał człowieka który przed podjęciem swojej misji czyli po 40 latach od wczesnej młodości ciężko pracował. Tymczasem wizerunki z obrazów i ikon, Chrystusa, przedstawiają przystojnego trzydziestolatka, który nie pracował ciężko ale miał raczej „królewskie życie”. Widać ewidentnie, że te wizerunki opisują Chrystusa Łukasza a dodatkowo pamiętajmy Aleksander Wielki był również przystojnym trzydziestolatkiem. Nie zapominajmy, że dawni Grecy byli jasnowłosymi blondynami i taki był Aleksander. A teraz pomyślmy jaki ma wizerunek ma obraz „Jezu ufam Tobie” ten z wizji Faustyny Kowalskiej???? Zobaczmy:

Jezusa_Chrystusa_Jezu_Ufam_Tobbie_Eugeniusz_Kazimirowski_1934

Czyli jasnowłosy trzydziestoletni, przystojny blondyn, w żaden sposób ten wizerunek nie przypomina osoby pond 40 letniej która od młodości ciężko pracowała i była wychowywana w ubogiej rodzinie. Jest to raczej obraz dobrze umięśnionego, postawnego i przystojnego trzydziestoletniego męża, czyli mi to podpada pod osobę i wizerunek Aleksandra Wielkiego. Zresztą zauważmy, antyczni Grecy nosili brody takie jak na tym wizerunku. Aleksander także mógł nosić brodę.

Jak zatem widzimy Łukasz podaje nam inny wiek Isusa i na podstawie jego ewangelii tworzono wizerunki Chrystusa, celowo. W ten sposób pod obrazem Chrystusa można było dać wizerunek Aleksandra Wielkiego.

Ale żeby nie było ewangelista Łukasz podaje takie kwiatki i informacje:

(18) Rzekł więc do nich: Widziałem, jak szatan, niby błyskawica, spadł z nieba. Łukasza 10

Zauważmy żadna ewangelia ani Apokalipsa nie podaje informacji aby szatan spadł w czasie misji Isusa z nieba jak błyskawica. Owszem ewanglia Jana pisze:

(30) Isus, odpowiadając, rzekł: Nie gwoli mnie odezwał się ten głos, ale gwoli was.

(31) Teraz odbywa się sąd nad tym światem; teraz władca tego świata będzie wyrzucony.

(32) A gdy Ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. Jana 12

Jednak znowu ta wypowiedź odnosi się do panowania Isusa w niebie kiedy pociągnie od do siebie chłopczyka – który zostanie porwany do nieba a smok zostanie osądzony i wyrzucony. Tymczasem Łukasz pisze o innym wydarzeniu:

(1) I zatrąbił piąty anioł; i widziałem gwiazdę, która spadła z nieba na ziemię; i dano jej klucz od studni otchłani.

(…)

(11) I miały nad sobą jako króla anioła otchłani, którego imię brzmi po hebrajsku Abaddon, po grecku zaś imię jego brzmi Apollyon (Niszczyciel). Ap 9

No właśnie tutaj Łukasz opisuje raczej Aleksandra czyli Apolla. Zobaczmy co pisze Henryk:


Zacząłem go oglądać właśnie z powodu Trumpa i nagle matka Aleksandra mówi na filmie, że ojcem Aleksandra nie jest jego ojciec czyli Filip II ale… Zeus, czyli w moim zrozumieniu, najprawdopodobniej szatan.

Co jest jeszcze ciekawe, Achilles był także synem Zeusa i Aleksander miał obsesję na temat Achillesa i Patroklosa przyjaciela Achillesa.

Achilles zginął w młodym wielu oraz Aleksander Wielki czy Macedoński także umarł w wieku 32 lat.

Obie wersje Wikipedii nie podają przyczyny śmierci Aleksandra w tak młodym wieku. Ani słowa!!!

Na filmie podano, że zaraził się jedną z zakaźnych chorób od swego przyjaciela który umarł nieco wcześniej, kilka miesięcy czy tygodni wcześniej.

Czyli jedni milczą o przyczynach śmierci, a inni kłamią, ponieważ gdyby choroba zakaźna odebrała życie Aleksandrowi, po cóż miano by o tym milczeć?

Według dawniej przeglądanych materiałów Aleksander Wielki był niezwykłym kobieciarzem i zmarł na syfilisa.


A przecież Apollo to także syn Zeusa i Leto. Nie zapominajmy Łukasz jako czarownik czyli mag podaje w swojej ewangelii istotne informacje okultystyczne czy tajemne.

Zresztą Aleksander Wielki nagle odszedł z tego świata w wieku 33 lat po paśmie sukcesów militarnych. Łukasz opisuje także 33 letniego Chrytusa, który również odchodzi w tym wieku co Aleksander. A co pisze Apokalipsa:

(1) I widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jego dziesięć diademów, a na głowach jego bluźniercze imiona.

(2) A zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza lwa. I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój, i wielką moc.

(3) A jedna z głów jego była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jego była wygojona. I cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem. Ap 13

Czyli co czyżby Aleksander miał powrócić, a Łukasz w swojej ewangelii oraz Paweł w swoich naukach właśnie głoszą przyjście owego Aleksandra/Apolla???? Wszystko jest możliwe.

Zresztą jak zauważył słusznie Marcin Witas, że liczba stopni masońskich wynosi 33, tak samo jak wiek Chrystusa u Łukasza i wiek Aleksandra wynosi 33.

Ale zobaczmy jeszcze raz ten fragment:

(18) Rzekł więc do nich: Widziałem, jak szatan, niby błyskawica, spadł z nieba. Łuk. 10

A teraz zobaczmy te słowa:

(27) Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego, Mat 23

Znowu jest to ciekawe ponieważ Łukasz to uczeń Pawła a sam Paweł głosił:

(6) Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej ewangelii,

(7) Chociaż innej nie ma; są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić ewangelię Chrystusową.

(8) Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty!

(9) Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię: Jeśli wam ktoś zwiastuje ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty! List do Gal 8

Czyli jest oczywiste, że Paweł i Łukasz spodziewają się powrotu prawdziwego Syna Bożego, Isusa i dlatego te słowa Łukasza czy słowa Pawła, pokazują, że dla nich szatanem będzie powracający Mesjasz. Zobaczmy te słowa Apokalipsy:

(5) I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze, dano mu też moc działania przez czterdzieści i dwa miesiące.

(6) I otworzyło paszczę swoją, by bluźnić przeciwko Bogu, bluźnić przeciwko imieniu jego i przybytkowi jego, przeciwko tym, którzy mieszkają w niebie. Ap 13

Znowu nazwanie powracającego Mesjasza, szatanem to przecież bluźnierstwa. Łukasz pisze, że szatan ma spaść z nieba jak błyskawica i w taki sam sposób ma powtórnie powrócić z nieba Isus.

Co do związków Pawła z Apollem czyli Aleksandrem. Zobaczmy podobieństwo Apolla i Aleksandra:

Oto Apollo:

apollo-12142705

A oto Aleksander Helios:

Alexander-Helios_Capitolini

A oto jak Paweł i Łukasz w dziejach sprytnie wplątują osobę Apolla:

(24) A do Efezu przybył pewien Żyd, imieniem Apollos, rodem z Aleksandrii, mąż wymowny, biegły w Pismach.

(25) Był on obeznany z drogą Pańską, a pałając duchem przemawiał i nauczał wiernie tego, co się odnosi do Isusa, choć znał tylko chrzest Jana. Dz. Ap 18

No tak jaki prawdziwy Judejczyk dałby swojemu synowi imię greckiego bóstwa Apolla, i dodatkowo pochodził z miasta Aleksandra Wielkiego Aleksandrii??? Widać ewidentnie, ze był to Edomita. Dodatkowo dlaczego ten Apollos skoro przyjął chrzest od Jana to nie był uczniem Isusa???? Dlaczego Isus go nie wybrał i dlaczego po śmierci Isusa i jego zmartwychwstania nie przystąpił do pomocy Apostołom tylko co uczynił??? Został zwolennikiem Pawła z Tarsu, który zwalczał apostołów Baranka!!!! Pomyślmy dlaczego Apollos, który przyjął chrzest od Jana nie, poszedł za Isusem??? Ponieważ jak wiadomo imię znaczy bardzo wiele. A jaki miłujący Boga Judejczyk by dał swojemu synowi imię Apollos na cześć greckiego bóstwa Apolla???? Szczególnie po tym jak Antioch IV przymusowo zwalczał Torę i przymusowo hellenizował Judejczyków. Nadanie takie imienia przez ludzi oddanych Torze po tych wydarzeniach historycznych to oddanie pośmiertnego hołdu Antiochowi IV. Skoro Apollos dostał chrzest od Jana to dlaczego nie zmienił mu Jan imienia??? To jest zastanawiające.

 

Oto co Isus w Apokalipsie mówił do Efezjan:

(1) Do anioła zboru w Efezie napisz: To mówi Ten, który trzyma siedem gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród siedmiu złotych świeczników:

(2) Znam uczynki twoje i trud, i wytrwałość twoją, i wiem, że nie możesz ścierpieć złych, i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są, i stwierdziłeś, że są kłamcami. Ap 2

Kim byli owi kłamcy podający się za Apostołów w Efezie??? No właśnie Paweł i Apollo:

(1) Podczas gdy Apollos przebywał w Koryncie, obszedł Paweł wyżynne okolice i przyszedł do Efezu, a spotkawszy niektórych uczniów, Dz. Ap. 19

„Po krótkim pobycie w Antiochii Paweł odwiedził gminy chrześcijańskie w Galacji i Frygii, skąd skierował się do Efezu. W Efezie przebywał przez dwa lata. Najpierw udało mu się pozyskać zwolenników Apollosa z Aleksandrii, ucznia Jana Chrzciciela”  wikipedia

Otóż Paweł wielokrotnie wspomina, że obok niego innym apostołem był Apollos. Czyli nie tylko Paweł ale i Apollo głosili nauki Pawłowe na początku, potem doszli ewangeliści Łukasz i Marek. Paweł tak pisze:

(12) A mówię to dlatego, że każdy z was powiada: Ja jestem Pawłowy, a ja Apollosowy, a ja Kefasowy, a ja Chrystusowy. 1. Kor 1

No proszę nie tylko Paweł głosił te nauki ale Apollo. Dowodów jest więcej:

(3) Jeszcze bowiem cieleśni jesteście. Bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście i czy na sposób ludzki nie postępujecie?

(4) Albowiem jeśli jeden mówi : Ja jestem Pawłowy, a drugi: Ja Apollosowy czyż cieleśni nie jesteście?

(5) Bo któż to jest Apollos? Albo, któż to jest Paweł? Słudzy, dzięki którym uwierzyliście, a z których każdy dokonał tyle, ile mu dał Pan.

(6) Ja zasadziłem, Apollos podlał, a wzrost dał Bóg.

(7) A zatem ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost.

(8) Bo ten, co sadzi, i ten, co podlewa, jedno mają zadanie i każdy własną zapłatę odbierze według swojej pracy.

(9) Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy; wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście.1. Kor 3

Jak widac, Isus jasno opisał kłamców jacy w Efezie podawali się za Apostołów a byli to Paweł i Apollo. Paweł dalej wspomina drugiego swojego „kolegę współapostoła”:

(6) A ja odniosłem to do siebie samego i do Apollosa przez wzgląd na was, bracia, abyście na nas się nauczyli nie rozumieć więcej ponad to, co napisano, żeby nikt z was nie wynosił się nad drugiego, stając po stronie jednego nauczyciela przeciwko drugiemu.

(…)

(9) Bo wydaje mi się, że Bóg nas, apostołów oznaczył jako najpośledniejszych, jakby na śmierć skazanych, gdyż staliśmy się widowiskiem dla świata i aniołów, i ludzi. 1. Kor 4

Paweł uznawał za innego apostoła nie apostołów Isusa z którymi konkurował ale tylko Apolla.

(12) A co do brata Apollosa, to bardzo go prosiłem, żeby poszedł do was z braćmi; ale on w żaden sposób nie chciał tym razem pójść, przyjdzie jednak, gdy czas po temu będzie 1. Kor 16

No proszę znowu Paweł określa Apolla jako swego brata. Czyli widać, Isus jasno określił kim byli owi kłamcy w Efezie. Paweł jeszcze tutaj wspomina o Apollu:

(13) Wypraw śpiesznie w drogę Zenasa, zakonoznawcę, i Apollosa i dołóż starań, aby im niczego nie brakowało.

Czyli widać, jak ważną osobą dla Pawła był Apollo. Pisałem o tym, że Paweł z Tarsu to Bestia druga i jak widać moja ocena była trafna. Zobaczmy ten fragment opisujący drugie zwierzę:

(11) I widziałem inne zwierzę, wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich, i mówiło jak smok.

(12) A wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona. Ap 13

Dwa rogi podobne do baranich to nie tylko ewangelie Marka i Łukasza, ale apostołowie Bestii Paweł i Apollo. Paweł i Apollo w listach Pawła głoszą to samo co głosi smok, czyli unieważnienie prawa Boga. Pomyślmy Paweł w swoich listach jasno deklaruje, że jego nauki na początku nie głosił tylko on ale także Apollo.

Henryk podawał informacje, że listy Pawła są zbyt inteligentne napisane aby mógł je pisać człowiek i musiał je pisać upadły anioł. I odpowiedź jest prosta. Paweł podaje współautora jego litów czyli upadłego anioła Apolla 

To nie przypadek. Bóg pozwolił w Biblii aby obok jego słów były także słowa i nauki upadłych. W Edenie obok słów Boga pierwsi ludzie słuchali też słów diabła, węża. I tak samo obok słów Mesjasza i jego apostołów w t.z.w. Nowym Testamencie mamy pisma Pawła, Apolla i ich uczniów Marka i Łukasza. Chrześcijaństwo nie jest wstanie rozszyfrować Apokalipsy ponieważ oni biorą nauki Pawła, Apolla i ich uczniów Łukasza i Marka za nauki pochodzące od Boga. Dlatego wszelkie informacje które pochodzą od chrześcijan zwiedzionych przez Pawła a które pokazują czym jest Bestia traktuje z rezerwą. Owi chrześcijanie nic nie widzą i są ślepi ponieważ, dają się wodzic za nos faryzeuszowi Pawłowi i jego bratu Apollu. Co powiedział Isus o faryzeuszach:

(14) Zostawcie ich: ślepi prowadzą ślepych, a jeżeli ślepy ślepego poprowadzi, obaj w dół wpadną.  Mat 15

Mamy zostawić ludzi którzy dają się wodzić naukom faryzeusza Pawła i Apolla i jego uczniów.

(6) A Isus rzekł im: Miejcie się na baczności i strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów!

(…)

(11) Jakżeż to jest, że nie rozumiecie, iż wam nie o chlebie mówiłem? Strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów.

(12) Wtedy zrozumieli, że nie mówił, aby się wystrzegali kwasu chlebowego, lecz nauki faryzeuszów i saduceuszów. Mat 16

No właśnie wszelkie interpretacje czym jest Bestia czy Bestie pochodzące od zwiedzionego przez Pawła chrześcijaństwa są niewiele warte.

Jak to jest, ze chrześcijanie nie połapali się, do dziś, że coś jest nie tak z Łukaszem który podaje inny wiek Isusa niż Mateusz i Jan???? Jak to jest, że nikomu nie świeci się czerwona lampka, że obok Pawła owe nauki głosił Apollo czyli grecki bożek syn Zeusa…. przecież jaki Judejczyk – który zna Torę – by dał imię synowi pochodzące od pogańskiego bóstwa???

12 uwag do wpisu “Ile lat miał Isus gdy nauczał i umarł…. czyli jakiego Chrytusa opisuje ewangelia Łukasza…oraz Paweł i Apollo

   1. Bartek Bartosz

    Myślę że jedno nie wyklucza drugiego .Postać z całunu przedstawia Chrystusa pawlowego czyli młodzieńca po trzydziestce w długich włosach .
    Z rozdziału 53 Izajasza który niedawno analizowaliśmy wiemy jaki był i JAKI NIE BYŁ wizerunek naszego Króla a w świetle odkryć Cyryla na temat sfałszowanego wieku Isusa wiemy ze Chrystus Pawłowy NIE JEST Isusem Chrystusem Synem Boga Żywego .

    Więc całe chrześcijaństwo wielbi kogoś kto nie jest Isusem Synem Bożym .
    Chrześcijaństwo wielbi Chrystusa Pawlowego z którego zrobiono Boga .
    Wiec kogo wielbią chrześcijanie na krzyżu i na całunie turyńskim? – Chrystusa Pawlowego – może i apolla albo kogoś innego ze składu Bestii.

    Tak do mnie dotarło że postać na krzyżach w kościołach i tych w domach to NIE JEST SYN BOŻY tylko KTOŚ INNY .Pytanie kto to jest ? Kto podszywa się pod Osobę Syna Bożego ? Kim jest pawłowy chrystus?

    Postać na krzyżach (szczególnie widać to na tych dużych ) to podobizna człowieka dochodząca do autentycznych rozmiarów 1:1 .To jest POSĄG zawieszony na haniebnym krzyżu (osobiście myślę że to znamię Kaina )

    Kurtyna kłamstw Wielkiej Nierządnicy opada odsłaniana przez Naszego Boga .Czas wyzwolenia zbliża się wielkimi krokami .

    Myślę że aby wyjaśnić zagadkę posągu Bestii z 13 rozdziału Objawienia trzeba by było rozwiązać zagadkę kim jest chrystys pawłowy , czyj posąg wisi na krzyżach ,czyj wizerunek jest na całunie , kim jest apollo którego nam podstawiaja pod nos .
    Pamiętajmy że imperium Smoka składa się z wielu warst kłamstw i wielopoziomowego zwiedzenia .

    Pozdrawiam 🙂

    Polubione przez 2 ludzi

 1. Lotion

  wyliczenie ciekawe i ma sens

  co do Apolla ciężko mi się zgodzić z tezą że Apollo to ten zły, chyba że Apollyn Niszczyciel to inna osoba… co jest możliwe, w końcu szatan wszystko kopiuje

  w skrócie..

  (11) I miały nad sobą jako króla anioła otchłani, którego imię brzmi po hebrajsku Abaddon, po grecku zaś imię jego brzmi Apollyon (Niszczyciel) (księga Objawienia Jana 9).

  Gdy spojrzymy na anioła z punktu widzenia, tego jakie jest jego zadanie, czyli niszczenie/niszczyciel okazuje się, że kilkakrotnie pojawia się on w piśmie. Co więcej, okazuje się, że wcale nie stoi po stronie złego, lecz jest aniołem kary posłanym przez Boga.

  Gdzie w takim razie się on pojawia ? Po raz pierwszy w Egipcie, gdy Bóg zsyłał plagi na Egipt, jedną z nich była śmierć pierworodnych, lecz Izraela ona nie dotknęła dlaczego:

  (21) Potem Mojżesz wezwał wszystkich starszych Izraela i rzekł do nich: Idźcie i weźcie sobie po jednym baranku na rodzinę, i zabijcie go na ofiarę paschalną. (22) Weźcie też wiązkę hyzopu i zanurzcie we krwi, która jest w misie, i pomażcie nadproże i oba odrzwia krwią z misy. Niech nikt z was nie wychodzi z drzwi domu swego aż do rana, (23) gdyż Pan przechodzić będzie, aby uderzyć Egipcjan. A gdy ujrzy krew na nadprożu i na obu odrzwiach, ominie Pan te drzwi i nie pozwoli niszczycielowi wejść do domów waszych, aby zadać cios.
  (księga Wyjścia 12).

  Abaddon/Apollyn to ANIOŁ ZAGŁADY posłany przez BOGA!

  szersze wyjaśnienie tutaj:
  http://zbawienie.forumotion.com/t309-apollo-bestia-czy-na-pewno?highlight=apollo

  Polubione przez 2 ludzi

  1. Szymon

   Bardzo ciekawy artykuł, dużo wiedzy i informacji.. może faktycznie jakiś z upadłych podszywa się pod tego Anioła, który z polecenia Boga wykonuję kary i wyroki. eh… kiedy ktoś dochodzi do jakieś prawdy zawsze znajdzie się wyjście z zagadką kłamstwa..

   pozdrawiam w Bogu ! 🙂

   Polubione przez 1 osoba

  2. Bartek Bartosz

   Księga Mądrości 18:
   20 Także na sprawiedliwych przyszła próba śmierci,
   doszło na pustyni do zagłady wielu,
   ale gniew ten nie był długotrwały.
   21 Spiesznie bowiem wystąpił w obronie Mąż Nienaganny,
   niosąc broń swojej posługi:
   modlitwę i przebłagalną ofiarę kadzielną.
   Stawił czoło gniewowi, położył kres klęsce,
   okazawszy, że Twoim jest sługą.
   22 Przezwyciężył on gniew nie siłą ciała,
   nie mocą oręża,
   lecz słowem pokonał Karzącego,
   przypominając dane ojcom obietnice i przymierza.
   23 Gdy umarli już padali gromadnie na siebie,
   stanął pośrodku i położył kres zapalczywości
   i przeciął jej drogę do żywych.
   24 Bo cały świat był na długiej jego szacie,
   chwalebne imiona ojców wyryte na czterech rzędach kamieni
   i na diademie jego głowy Twoja wspaniałość.
   25 Przed nimi to ustąpił, ich uląkł się Niszczyciel,
   dosyć bowiem było samej próby gniewu.

   Księga Mądrości jest w kanonie LXX , pozbyto się jej .

   Mowa tu o gniewie Bożym na Izraela po wyzwoleniu z Egiptu .

   Pojawia się Niszczyciel Anioł Zagłady .
   W ST pojawia się dość często , u Izajasza także o ile dobrze pamiętam przy wyroku na Moab.

   Tak więc przypisywanie jemu tożsamości apolla greckiego jest kolejnym zwiedzaniem i próba zmylenia.

   Polubienie

 2. Odrodzony

  Hipoteza, jaką postawiłeś Cyrylu w powyższym artykule, że Apollo (o ile Apollo to rzeczywiście jest syn Leto i Zeusa, czyli inaczej szatana) = Aleksander Wielki = upadły anioł = Bestia pierwsza z Objawienia Jana, czyli fałszywy mesjasz tj. Chrystus opisywany przez Pawła i Łukasza jest ciekawa, ale jest to jedynie jedna z opcji i to taka, której nie można logicznie połączyć z poglądem gościa o imieniu Chris, którego filmik pt. „Największy masoński sekret ujawniony” Henryk zamieścił na swojej stronie pod tym linkiem:

  https://www.proroctwa.com/tajemnica-bestii-ujawniona.htm

  Dlaczego?

  Bo wszystko rozbija się o to, kim Apollo jest, a przez to kim nie jest, bo być nie może – a celowo piszę „jest” a nie, że „był”, bo on – niezależnie od tego, kim naprawdę jest – nadal żyje.

  I teraz.

  Widzę parę możliwości odnośnie tego, kim jest, a kim nie jest Apollo.

  Zgadzam się z Lotionem, że Apollo to nie jest Apollyon (inaczej Abbadon, Niszczyciel) z Objawienia Jana.

  Więc kim jest, skoro także i moim zdaniem nie jest on aniołem Pańskim, który wypuści jedną z głów Bestii z otchłani i to tę, która otrzymała cios śmiertelny mieczem, a ożyła?

  Pierwsza możliwość:

  facet imieniem Chris z ww. filmiku twierdzi, że zboczeniec Apollo aka Aleksader Wielki to był jeden z gigantów, czyli że był on hybrydą ludzko-anielską o nieludzko dużym wzroście.

  Nie wiadomo przy tym, kto był ojcem Apolla, czy szatan, czy jakiś inny upały anioł, choć skoro Apollo był gigantem, to raczej jego ojcem nie był szatan, o czym za chwilę.

  I tu pojawia się problem.

  Bo pomyślmy teraz.

  Skoro Apollo był gigantem, to znaczy, że dzisiaj (tj. już po swojej śmierci) – zgodnie ze słowem Bożym zawartym w pierwszej księdze Henocha – Apollo jest… demonem – jednym z wielu zboczonych demonów, jakie do dzisiaj żyją na ziemi.

  Tutaj też można zadać szersze pytanie: czy duchy wszelkich zmarłych hybryd, a nie tylko hybryd o gigantycznym wzroście stają się demonami, które żyją na powierzchni ziemi?

  Z pierwszej księgi Henocha wynika jedynie, że duchy zmarłych hybryd w postaci gigantów stają się demonami.

  Co do pozostałych hybryd, to nie wiadomo, jak to z nimi jest po śmierci.

  A jakie pozostałe hybrydy mam na myśli?

  Na przykład tą, która była pierwszą hybrydą na ziemi.

  A kto nią był?

  Jeżeli przyjąć, a wiele na to wskazuje, że Kain był pierwszym synem szatana zrodzonym z Ewy, a szatan to nikt inny jak pierwszy upadły anioł, to Kain był pierwszą hybrydą ludzko-anielską na ziemi.

  Jednak Kain, mimo ze był pierwszą hybrydą na ziemi, to nie był jednocześnie pierwszym na ziemi gigantem, bo pierwszą hybrydą – gigantem na ziemi był Nimrod (Rdz 10:8).

  Z tego wniosek, że DNA szatana jest inne od pozostałych upadłych, bo potomstwo szatana zrodzone z ziemskich kobiet (hybrydy) od początku było normalnego, ludzkiego wzrostu, zaś potomstwo pozostałych upadłych było gigantami. Dopiero dalsze ich potomstwo z czasem stało się normalnego wzrostu.

  Zatem jeżeli Apollo był rzeczywiście gigantem, to raczej nie był on potomkiem szatana, tylko innego upadłego anioła.

  I teraz, jeżeli założyć, że każda zrodzona na ziemi hybryda staje się po śmierci demonem, to znaczy, że i Kain też jest obecnie demonem.

  A jeżeli Kain żyje dzisiaj na ziemi jako demon, to tym bardziej zmarły gigant Apollo.

  Ale… jeżeli Apollo jest demonem, to nie może on być Bestią pierwszą.

  Za to może on być jednym z dwóch rogów Bestii drugiej z ziemi (tj. może on wchodzić w skład Fałszywego proroka).

  Dlaczego?

  Bo żadne ze znanych mi słów Boga i Jego Syna Isusa nie mówią ani wprost, ani nawet nie sugerują takiej możliwości, że jakikolwiek demon albo jakakolwiek żywa hybryda może być Bestią pierwszą z Objawienia Jana, czyli Bestią z otchłani, a w zasadzie jedną z jej siedmiu głów, wypuszczoną z otchłani.

  Ja przynajmniej nie znam takich słów Boga, które by o tym mówiły.

  Poza tym ze słowa Bożego nie wynika, a przynajmniej ja nic o tym nie wiem, aby w otchłani zostały zamknięte demony, a tylko upadli aniołowie sprzed potopu oraz – o ile dobrze interpretuję księgę Henocha – jest tam także siedmiu upadłych archaniołów w postaci siedmiu wielkich jak góra gwiazd, umieszczonych w niej już po potopie (czyli siedem głów Bestii z otchłani).

  Zatem moim zdaniem jeżeli Apollo jest demonem, to nie może on być Bestią pierwszą, czyli fałszywym mesjaszem tj. pawłowym Chrystusem.

  Biblia nigdzie nie potwierdza takiej możliwości, że demon Apolla będzie Bestią pierwszą.

  Druga możliwość:

  Chris, autor ww. filmu, jest w błędzie, co oznacza, że Apollo nie był jednak żadnym gigantem, a tylko jest jednym z upadłych aniołów.

  I teraz znowu mamy dwie opcje:

  pierwsza – że Apollo jest zwykłym upadłym aniołem, a druga – że jest on jednym z siedmiu upadłych archaniołów, a więc jest jedną z siedmiu głów Bestii z otchłani.

  Jeżeli przyjąć, że Apollo i Apollos to jedna i ta sama osoba i że jest on jednym z upadłych aniołów, którzy zostali strąceni na ziemię przez szatana już po potopie, a jednocześnie nie jest on jednym z siedmiu upadłych archaniołów tworzących siedem głów Bestii z otchłani, to znaczy, że Apollo do dziś nie jest zamknięty w otchłani, a zatem on nie może być tą jedną z siedmiu głów Bestii wypuszczoną przez Boga z otchłani, czyli tym Chrystusem opisywanym przez Pawła i Łukasza.

  Za to może on być jednym z dwóch rogów Bestii drugiej, obok np. Pawła.

  Zatem to, że Łukasz podaje wiek jego Chrystusa jako zbieżny z wiekiem Apolla przy tej opcji może być celowym kłamstwem, które ma na celu zbić nas z tropu, że Apollo wcale nie będzie fałszywym Chrystusem Pawła, tylko będzie nim nieznana nam z imienia jedna z głów Bestii wypuszczona przez anioła Pańskiego z otchłani i to będzie ta głowa, która otrzymała cios śmiertelny mieczem, a ożyła.

  Celem szatana więc jest być może takie powiązanie osoby Apolla, Apollosa, Aleksandra Wielkiego nie tylko z Apollyonem z Objawienia Jana, ale także z Bestią pierwszą z Objawienia Jana, abyśmy sądzili, że jest to jedna i ta sama osoba.

  Druga zaś opcja jest taka, że Apollo nie jest zwykłym upadłym, ale jest jednym z siedmiu upadłych archaniołów, zamkniętych w otchłani już po potopie i to on będzie tą jedną jedyną głową Bestii z siedmiu jej głów, która zostanie uwolniona z otchłani, aby pełnić rolę fałszywego Chrystusa, o którym piszą Paweł i Łukasz.

  Z tego płynie wniosek, że niejasności i wątpliwości jest nadal sporo i że dalej nic pewnego nie wiemy, kim ten cały Apollo jest.

  Zatem nadal pozostają nam tylko nasze spekulacje i hipotezy.

  Pozdrawiam Cię w Panu Isusie!

  Polubione przez 1 osoba

  1. Bartek Bartosz

   Co do tego czy demony znajdują się w otchłanii
   Izajasz 14:
   9) A tam na dole ,źle się poczuł Hades ,zetknowszy się z tobą, a wszyscy przebywający tam olbrzymi ,którzy ongiś władali ziemią, powstali przed tobą i wezwali do powstania ze swych tronów wszystkich królow rządzących kiedyś narodami.
   10)I WSZYSCY ,zwracając się do ciebie, będą ci uragać : Ty również ,jak my,umarleś i do nas już się zaliczasz.
   11)Twoja dostojność zastąpiła do OTCHŁANI i wielkie twoje rozkosze .Dadzą ci tu teraz za podściółke TWOJĄ ZGNILIZNE a robactwo będzie twoim przykryciem
   12)Jak mogłeś spaść z nieba ty, Jutrzenko Wschodząca o Świcie?.ROZBIŁEŚ SIĘ O ZIEMIĘ TY, KTÓRY WYPRAWIAŁEŚ SWE WOJSKA PRZECIW WSZYSTKIM NARODOM.
   13) Wyrażając swe myśli, mówiłeś : WSTĄPIE NA FIRNAMENT NIEBA ; POSTAWIE MÓJ TRON WYŻEJ NIŻ GWIAZDY NA NIEBIE ;zasiąde na wysokiej górze, na szczytach wzniosłych, WZNOSZĄCYCH SIĘ NA PÓŁNOCY;
   14) WYJDĘ PONAD CHMURY ; PODOBNY STANĘ SIĘ DO NAJWYŻSZEGO.
   15) A tymczasem MUSIAŁEŚ ZEJŚĆ DO OTCHŁANI, DO SAMEGO DNA PODWALIN ZIEMI.
   (LXX)

   Mowa tu o olbrzymach ongiś rządzących ziemią którzy będą uragać Szatanowi gdy ten zostanie zamknięty na 1000 lat w Otchłanii .

   A skąd tam się one wzięły mówi tylko księga Jubileuszów :
   10 :
   1) W trzecim tygodniu owego jubileuszu skażone demony zaczęły zwodzić dzieci synów Noego , prowadząc ich do głupoty i zatracenia .
   2) Synowie wiec Noego przybyli do Noego , ich ojca , i opowiedzieli mu o demonach , które zwodzą , oślepiają i zabijają jego potomków .
   3) On modlił się do Pana Boga mówiąc ” Boże duchów cielesnych , Ty, który byłeś dla mnie miłosierny i wybawiłeś mnie i moich synów od wód potopu i nie pozwoliłeś mi zginąć tak jak dzieci zatracenia , gdyż:
   Okazałeś mi wielką łaskę,
   Twoje miłosierdzie było nad moją duszą.
   Niech Twoja łaska wyniesie się nad moich synów, nie pozwól by rządziły nimi źle duchy , tak aby nie zginęli z powierzchni ziemi .
   4) Lecz pobłogosław mnie i moich synów , abyśmy mogli wzrastać , rosnąć w liczbę i wypełniać ziemię
   5 ) Ty wiesz co uczynili Czuwajacy , ojcowie tych duchów , za dni moich.Te duchy teraz żyją .Zamknij je i przenieś do miejsca sądu .Nie pozwól , by były przyczyną zepsucia pośród synów Twego sługi .O mój Boże , przecież one są okrutne i zostały stworzone do zniszczenia.
   6) Nie pozwól im rządzić duchami żyjących, ponieważ Ty jeden znasz ich sąd , nie pozwól , aby posiadły moc nad dziećmi sprawiedliwych TERAZ I NA ZAWSZE. ”

   Reakcja Boga jest zdecydowana lecz Szatan występuje do Boga z prośbą
   7) I Pan nasz Bóg , przemówił do nas , abyśmy ich związali.
   8) Wtedy główny duch Mastema przybył i przemówił w ten sposób : „O Panie , Stworzycielu , pozostaw niektórych z nich dla mnie i każ im słuchać mego głosu .Każ im czynić wszystko , co powiem .Jeżeli bowiem żaden z nich nie pozostanie przy mnie , nie będę mógł sprawować mojej władzy wśród synów ludzkich ; to te duchy są przeznaczone po to , aby psuć i zwodzić przed moim sądem , a zło wśród synów ludzkich jest wielkie.
   9) Pan zaś powiedział : „Niech dziesiąta cześć pozostanie przy nim , lecz dziewięć części niech pójdzie na dół do miejsca sądu .
   11) Postawiliśmy według wszystkich Jego słów .Wszystkie złe duchy , te, które były okrutne , związaliśmy w miejscu sądu , ale dziesiątą ich część pozostawaliśmy , tak aby była podporządkowana szatanowi na ziemi .
   12 ) Pouczyliśmy tez Noego o wszystkich sposobach leczenia chorób i pokus , tak aby on mógł leczyć za pomocą ziół zbieranych na ziemi
   13) Noe zaś zapisał wszystko w Księdze , dokładnie tak, jak go pouczylismy o każdym sposobie uzdrawiania. Złym duchą zostało zaś uniemożliwione chodzenie za synami Noego.

   Wyjaśniona jest też rola demonów i do czego potrzebne są szatanowi .

   Co do teorii o ojcostwie Kaina :

   Rodzaju 4:

   (1) Adam obcował z żoną swoją Ewą, a ta poczęła i urodziła Kaina. Wtedy rzekła: Wydałam na świat mężczyznę z pomocą Pana.(BM)

   1) Adam poznał cieleśnie Ewę , swoją żonę .Ona poczęła i urodziła Kaina Powiedziała :”Otrzymałam człowieka za sprawą Boga „. (LXX)

   Z tych wersetów wynika jasno ze Adam „poznał cieleśnie ” swą żonę czyli mówiąc językiem współczesnym mieli sex i urodził się pierworodny Kain .

   Nie wydaje mi się żeby w Edenie doszło do sexu raczej ten owoc zmienił DNA pierwszej pary ludzkiej – narodził się grzech .

   W księdze Henocha Bóg wydał wyrok na istoty duchowe (Obserwatorów , Grigorii) które porzucili swe swoje mieszkanie w niebie i przybrali ludzkie ciała że już nigdy nie wejdą do nieba … czemu ta zasada miała by nie dotyczyć diabła .

   Księga Henocha:

   14.

   1 Księga sprawiedliwości i nagany dla odwiecznych Czuwających (spisana) zgodnie z nakazem Świętego i Wielkiego (wypowiedzianym) w wizji, którą widziałem.

   2 Ujrzałem w moim śnie to, co teraz powiem językiem ciała i moim tchnieniem, które Wielki dał ludziom w usta, żeby mogli nimi mówić i rozumieć sercem.

   3 Tak jak [Bóg] stworzył i wyznaczył ludzi do rozumienia słowa nauki, tak stworzył i wyznaczył mnie do tego, abym ganił Czuwających, synów nieba.

   4 Spisałem waszą prośbę, ale w mojej wizji oznajmiono mi, że wasza prośba nie zostanie [spełniona] po wszystkie dni wieczności. Pełny sąd [zadekretowano] przeciw wam i nie zaznacie pokoju.

   5 ODTĄD NIE WSTĄPICIE DO NIEBA PRZEZ CAŁĄ WIECZNOŚĆ . Postanowiono, że macie być związani na ziemi po wszystkie dni wieczności.

   6 Przedtem ujrzycie zniszczenie waszych umiłowanych synów i nie będziecie mogli nacieszyć się nimi, ale padną oni przed wami od miecza.

   7 Wasza prośba nie zostanie [spełniona] ani w odniesieniu do nich, ani w odniesieniu do was. I gdy płaczecie i błagacie, nie wypowiadacie ani jednego słowa z prośby, którą wystosowałem.

   Myślę że aniołowie którzy płodzą potomstwo nie mają powrotu do nieba i stanowią skład Bestii która ukrywa się na ziemi .
   Rodziny upadłych i ich potomstwo żyją w ukryciu .
   Szatan posiada dostęp do Boga wiemy to z Objawienia Jana gdzie powiedziano ze oskarża ludzi dniem i nocą przed Bogiem .
   Szatan uwiódł aniołów przy pomocy córek ludzkich ich domem teraz jest ziemia .Oszukał ich.

   Logicznym wydaje się że ten ojciec kłamstwa i zła nienawidzi ludzi i brzydzi się nami .Po co miałby tracić przywilej widywania Boga poprzeć psucie DNA ludzkiego poprzez sex i hybrydyzacje naszego gatunku .On ma od tego sługosów.

   Kiedyś temat poruszany był na forum .
   Szatan chciał być jak Wszechmocny i nie wydaje mi się by sex z Ewą nie uwłaczał jego dostojności i dumie.
   Oczywiście w jego spaczonym pojmowania swojej osoby .

   Bóg z Tobą Bracie !

   Polubione przez 1 osoba

 3. NathanieLysandeR


  Związane z ostatnim spaleniem ”Naszej Pani” hmm w zasadzie zniszczenie Chrześcijaństwa jest planem Stwórcy jednakże planem drugiej fali jest dalsza realizacja planu 3 Wojen czyli zniszczenie największych religii by zamienić je na czysty satanizm oczywiście poprzedzony tym co oferował 13 apostoł czyli mieszanina starożytnych religii fałszywe poznanie prawdy, stawiałbym na powrót do korzeni czyli ponownie ukazanie się upadłych jako bogów Greckich, Hinduskich, Hetyckich i tak dalej albo mieszkańcy Atlantydy bądź Agarthy, przybyli aby nas znowu ocalić tym razem przed wyzyskiem Watykanu oraz ”jaszczura Jhwh”


  Na podstawie tego wykładu oraz dzieł Łukasza próbowałem powiązać postać Szaula z Hermesem, fałszywym prorokiem zresztą sam Łukasz się prawdopodobnie wygadał że Pawła uznano za Hermesa a Barnabę za Dzeusa, jak wiadomo na podstawie przeróżnych mitów ”bogowie” dość często wstępowali na ziemię w celu zaspokajania swoich potrzeb a po za tym Łukasz był uczniem Pawła więc możliwe że większość życiorysów uczniów Pawła jest fikcją literacką a ojcom kościoła w większości nie ma co ufać (z małymi wyjątkami) jeśli krytykują ST albo Chiliazm….

  Prawdopodobnie Chrześcijaństwo, Talmudyzm oraz Islam będą coraz częściej atakowane, po części słusznie lecz celem jest dolewanie oliwy do ognia, dlatego najlepszym wyjściem jest odcięcie się od wszelkich prowokatorów jak ten co spalił kukłę Sorosa czy ten co napluł na Koran, oni nie tłumaczą a podsycają do nieszczęścia.

  Polubione przez 2 ludzi

 4. Bartek Bartosz

  Ciekawy fragment z Nahuma:
  Rozdział 3:
   4.Skutkiem mnóstwa nierządów ladacznicy pełnej wdzięku,
  władczyni czarów,
  która uwodziła narody swymi nierządami,
  a plemiona swoimi czarami;
  5 «Oto Ja przeciw tobie! – wyrocznia Pana Zastępów! –
  i podniosę twe szaty na oblicze twoje,
  i ukażę narodom twą nagość,
  a królestwom – twą sromotę.
  6 I rzucę na ciebie obrzydliwości,
  i zelżę ciebie, i wystawię cię na widowisko».

  Bóg sam odsłonii tajemnice Wielkiej Nierzadnicy .
  A gdy to uczynii i ukaże wszystkim narodą „jej sromote” to RZUCI NA NIĄ OBRZYDLIWOŚCI .
  A czym są obrzydliwosci jeśli nie Bestią którą ujeżdża Nierzadnica.
  Apollo na pewno jest obrzydliwoscią tak samo jak reszta tego obojniackiego nasienia zła .Watykan ukrywa ich ale kurtyna kłamstw już opada .
  Bóg sprawi że wszystko stanie się jawne i wykona Swój Plan .

  Nie zapominajmy ze czas działania Bestii to będzie czas gdy będzie ona konkurować z Bogiem i Go oskarżać , czas działania 2 świadków oraz czas sądu Izraela na pystynii.

  Jakkolwieg Bestia się przedstawi to świadkowie będą ją wyjaśniać .Będzie to czas gdy wszytko będzie jawne -CZAS W KTÓRYM NASZ BÓG BĘDZIE DZIAŁAŁ -ŚWIĘTY IZRAELA

  Izajasz 10:
  20.W owym dniu ta ocalała reszta Izraela nie będzie powierzać się obcym ;ostatki Jakuba nie będą już opierały swych nadziei na tych ,KTÓRZY ICH KRZYWDZĄ, ale CAŁĄ SWĄ UFNOŚĆ OPRĄ SZCZERZE NA BOGU ,ŚWIĘTYM IZRAELA.
  21.To ,co zostanie z Jakuba ,zaufa Wrzechmocnemu Bogu.

  Izajasz 44:
  21)Pamiętaj o tym Jakubie ,Izraelu ,że jesteś moim synem ,że ukształtowałem ciebie, ME DZIECKO, IZRAELU. Nie zapominaj o mnie.
  22)Rozwiałem jak obłok twoje czyny sprzeczne z Prawem i twoje grzech jak czarną chmurę. WRÓĆ DO MNIE ,A JA CIĘ ODKUPIĘ.

  Na to czekamy Nasz Boże !
  Niech Tak się Stanie !

  Polubione przez 2 ludzi

 5. NathanieLysandeR

  Ten wiek Chrystusowy później wykorzystują różni twierdząc że to dzieło masonów i tak bzdurnie obalają cały NT
  Ale nikt nie pisał o konkretnym wieku 33 lat to jest tak idiotyczne, skoro Isus narodził się około 7-4 r. p.n.e. to nie mógł być ukrzyżowany w wieku 33 lat roku około 33 n.e.
  Wątpie aby ten sposób datowania przyjęto z czystego przypadku
  Podobnie wielu dyletantów straszy liczbą 33, 666 itd ale znowu gra w ich grze. Problemem nie jest liczba bo to Kabalizm ale informacja jaką chcą nam przekazać
  33 to odniesienie do współrzędnych geograficznych góry Hermon a Chri Ksi Stigma to liczba człowieka
  ”Na nasze tereny” Kabalistyka przedostała się między innymi dzięki Matematyce a konkretnie dzięki Algebrze, Arytmetyce i Numerologi.
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Gematria
  Wierzą że każda liczba posiada magiczną moc, a prawda jest taka że jeśli tak wierzą to zapewne tak jest chodzi o informację jaka jest ukryta przekaz, większość znaków tzw pogańskich na pozór odnosi się do seksu, w rzeczywistości mówi o plodzeniu małych Nefilimków
  Masońskie G jak Grigori, cyrkiel i węgielnica jako ekhm
  Po prostu pewne rzeczy są pokazywane nam celowo (np. palec wskazujący) albo zupełnie przypadkowo (odruchowo)
  Szkoda że dużo poszukiwaczy prawdy popada w obsesję i widzi np. parcha każdego kto ubiera się na pomarańczowo

  Szaul w tych listach najpierw wykreował tego Apollosa jako kolejnego wroga, dopiero potem wyjawia że oni właściwie ze sobą współpracowali przeciwo apostołom
  Marek także podpada co robił wcześniej w ekipie czarowników….
  Kiedyś miałem w planach poczytnąć dzieje Apoloniosa Z Tiany, dziwne że obaj przebywali w tym samym miejscu o tej samej porze jakby biografie tych postaci były zupełną fikcją literacką tak jak dziś każdy łajdak opowiada jak to walczył o Polskę….

  Dodatek do Ew Nikodema wspomina o pewnym proroctwie
  ”I znaleźliśmy w pierwszym tomie Septuaginty, w którym Michał archanioł mówi do trzeciego syna Adama, pierwszego człowieka, o pięciu tysiącach pięciuset latach; gdy one miną, przyjdzie z niebios Chrystus, najumiłowańszy Syn Boga. I wtedy właśnie rozważaliśmy, że to może On był Bogiem Izraela; który rzekł do Mojżesza: <<Uczyń sobie arkę przymierza na dwa i pół łokcia długą; półtora łokcia szeroką i półtora wysoką"''

  Nie wiem skąd ta informacja, gdzieś musieli o tym usłyszeć no ale
  7528-5509=2019, teraz pytanie na ile wiarygodni jest kalendarz Solarny i Słowiański…
  Fajnie gdybyśmy wiedzieli który mamy rok poznali konkretną chronologię zamiast Ateistycznych bajek o jaskiniowcach, Pangeach itp.

  Polubione przez 1 osoba

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s