Tora czyli dlaczego Isus musiał dać nam Torę….

Zauważyłem coś ciekawego. Ostatnio w internecie, następują ataki na osobę Mesjasza Isusa Chrystusa. Wielu ludzi daje się złapać. Podstawowym zarzutem, jest to, że niby Isus w ewangelii Mateusza czy Jana zmienił Torę. Pierwszym, który atakował w tym polu Isusa, był Mariusz Szczytyński, za nim poszedł Brein Breaker – który zanegował Isusa całkowicie – a potem poszła Estera i Niebieski Kot.

Zobaczmy wpierw co powiedział Isus:

(17) Nie myślcie, że przyszedłem unieważnić prawo albo proroków; nie przyszedłem unieważnić, lecz wypełnić.(18) Bo zaprawdę mówię wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z prawa, aż wszystko to się stanie. Mat 5

Zobaczmy tutaj Isus wpierw zadeklarował, jasno, że nie przyszedł unieważnić prawa i proroków ale je wypełnić, gdyż te prawo Boga, jest od początku niezmienne. Potem Isus głosi z pozoru rzeczy, które obecni oponenci zarzucają mu, że jest zmienianiem tegoż prawa. Czyli, miłość do nieprzyjaciół, niestawianie oporu złemu, o pożądaniu i inne. Wszyscy krytycy Isusa, skupiają się na tym, jednocześnie, popełniają ten sam błąd. Otóż uważają oni, ze Tora nie była zmieniana przez Boga. Tymczasem była ona zmieniana przez samego Boga. Dlaczego była zmieniana??? Odpowiedź dostarcza sam Bóg Ezechielowi zobaczmy:

(10) I wyprowadziłem ich z ziemi egipskiej, i powiodłem ich na pustynię.(11) I dałem im moje przykazania, i objawiłem im moje prawa, które jeżeli człowiek wykonuje, żyje dzięki nim,(12) Nadałem im również moje sabaty, aby były znakami między mną a nimi, aby wiedzieli, że Ja, Pan, jestem tym, który ich uświęca.(13) Lecz dom izraelski był przekorny wobec mnie na pustyni, nie postępował według moich przykazań, wzgardził moimi prawami, które jeżeli człowiek wykonuje, żyje dzięki nim; i bezcześcili bardzo moje sabaty. Wtedy postanowiłem wylać na nich swoją zapalczywość na pustyni, aby ich wytępić.(14) Brałem jednak wzgląd na moje imię, aby nie zostało zbezczeszczone w oczach narodów, na oczach których ich wyprowadziłem.(15) Ponadto przysiągłem im na pustyni, że nie zaprowadzę ich do ziemi, którą chciałem im dać, opływającą w mleko i miód, która jest klejnotem wśród wszystkich ziem,(16) Ponieważ wzgardzili moimi prawami i nie postępowali według moich przykazań, i bezcześcili moje sabaty, gdyż chodzili za miłymi ich sercu bałwanami.(17) Lecz moje oko zlitowało się nad nimi i nie wytępiłem ich; i nie wytraciłem ich doszczętnie na pustyni.(18) I rzekłem do ich synów na pustyni: Nie postępujcie według przykazań waszych ojców i nie przestrzegajcie ich praw, i nie kalajcie się ich bałwanami!(19) Ja, Pan, jestem waszym Bogiem. Postępujcie według moich przykazań i przestrzegajcie moich praw, i wykonujcie je!(20) Święćcie moje sabaty i niech będą znakiem między mną a wami, aby wiedziano, że Ja, Pan, jestem waszym Bogiem!(21) Lecz i synowie byli przekorni wobec mnie, nie postępowali według moich przykazań i nie przestrzegali moich praw – które, jeżeli człowiek wykonuje, żyje dzięki nim. Bezcześcili moje sabaty. Wtedy postanowiłem wylać na nich moją zapalczywość na pustyni, aby dać upust mojemu gniewowi na nich.(22) Lecz Ja powstrzymałem moją rękę, a uczyniłem tak przez wzgląd na moje imię, aby nie zostało zbezczeszczone w oczach narodów, na oczach których wyprowadziłem ich.(23) Również przysiągłem im na pustyni, że rozrzucę ich między narodami i rozproszę ich po krajach(24) Za to, że nie wykonywali moich praw i wzgardzili moimi przykazaniami, i zbezcześcili moje sabaty, a ich oczy zwrócone były ku bałwanom ich ojców.(25) Dałem im również przykazania, które nie były dobre, oraz prawa, dzięki którym nie mogli życia zachować,  Ez 20

Zobaczmy. Bóg tutaj wspomina jasno, ze oprócz przykazań i praw dzięki którym można zachować życie i są one dobre, Bóg dał prawa i przykazania które nie są dobre i nie można zachować życia. Bóg tak uczynił z prostego powodu. Ponieważ Izraelici łamali prawa i przykazania Boga już na pustyni. Zrozummy jedno, punktem kulminacyjnym w historii Izraela był bałwochwalczy kult złotego cielca. Ten akt bałwochwalstwa co spowodował???

(15) Potem Mojżesz odwrócił się i zszedł z góry, mając w ręku dwie tablice Świadectwa, tablice zapisane z obu stron; z jednej i z drugiej strony były one zapisane.(16) Tablice te były dziełem Bożym, a pismo było pismem Boga, wyrytym na tablicach.(19) A gdy Mojżesz zbliżył się do obozu, ujrzał cielca i tańce. Wtedy Mojżesz zapłonął gniewem i wyrzucił tablice z rąk swoich i potłukł je pod górą. Wyjść 32

Otóż została zniszczona przez Mojżesza, ta Tora, która zawierała tylko prawa i przykazania które dają życie!!!!! Oto co zamierzał Bóg:

(10) Teraz zostaw mnie, żeby zapłonął mój gniew na nich. Wytracę ich, a ciebie uczynię wielkim ludem. Wyjść 32

Bóg zamierzał wytracić cały Izrael i tylko z Mojżesza uczynić wielki lud!!!! Taka była wola Boga. Tymczasem co uczynił Mojżesz???

(11) Lecz Mojżesz łagodził gniew Pana, Boga swego i mówił: Dlaczegóż, Panie, płonie gniew twój przeciwko ludowi twojemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką siłą i ręką potężną?(12) Dlaczego to mają rozpowiadać Egipcjanie: W złym zamiarze wyprowadził ich, by pozabijać ich w górach i wytracić z powierzchni ziemi. Odwróć się od zapalczywości swego gniewu i użal się nad złem, jakie chcesz zgotować ludowi swemu.(13) Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela, sługi twoje, którym poprzysiągłeś na siebie samego, mówiąc do nich: Rozmnożę potomstwo wasze jak gwiazdy niebios i całą tę ziemię, o której mówiłem, dam potomstwu waszemu i posiądą ją na wieki,(14) I użalił się Pan nad złem, które zamierzał sprowadzić na swój lud.Wyjść 32

Otóż Mojżesz uratował Izrael, przed gniewem Boga i sprawił, że Stwórca zaniechał zniszczenia Izraela. Jednak znowu, pomyślmy, owo ocalenie Izraela miało swoją cenę. Od tej pory Bóg, nie mógł już kroczyć pomiędzy Izraelem:

(1) Potem rzekł Pan do Mojżesza: Idź, wyrusz stąd, ty i lud, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej, do ziemi, którą pod przysięgą obiecałem Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, mówiąc: Dam ją potomstwu twojemu;(2) I poślę przed tobą anioła, i wypędzę Kananejczyka, Amorejczyka, Chetejczyka, Peryzyjczyka, Chiwwijczyka i Jebuzejczyka,(3) Wyrusz do ziemi opływającej w mleko i miód. Lecz ponieważ jesteś ludem twardego karku, sam nie pójdę pośród ciebie, aby cię nie wytępić po drodze.(4) Gdy lud usłyszał te surowe słowa, zasmucił się, i nikt nie włożył na siebie swojej ozdoby. Wyjść 33

A co było wcześniej, przed grzechem bałwochwalstwa Izraela na pustyni??? Otóż Bóg, zniszczył osobiście Faraona i jego armie, ocalając w ten sposób Izrael. Pomyślmy, na pustyni grzech bałwochwalstwa spowodował niewyobrażalne konsekwencje czyli zmianę w prawie Boga. Ponowne prawo to były tablice które Mojżesz spisał słuchając od Boga. A zatem te prawa zawierały przepisy nie tylko zawierające życie ale też jak powiedział Bóg Ezechielowi, te prawa zawierały przepisy które życia nie dawały. Zobaczmy inne słowa Boga:

(1) Oto sługa mój, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza. Natchnąłem go moim duchem, aby nadał narodom prawo.(2) Nie będzie krzyczał ani wołał ani nie wyda na zewnątrz swojego głosu.(3) Trzciny nadłamanej nie dołamie ani knota gasnącego nie dogasi, ludom ogłosi prawo.(4) Będzie On światłością i się nie zniechęci, zanim nie wyda wyroku dla ziemi,  a w Jego imieniu narody będą pokładać nadzieję,(5) Tak powiedział Bóg, Pan, który stworzył niebo i je rozpostarł, rozciągnął ziemię wraz z jej płodami, daje na niej ludziom tchnienie, a dech życiowy tym, którzy po niej chodzą.(6) Ja, Pan, powołałem cię w sprawiedliwości i ująłem cię za rękę, strzegę cię i uczynię cię pośrednikiem przymierza z ludem, światłością dla narodów,(7) Abyś otworzył ślepym oczy, wyprowadził więźniów z zamknięcia, z więzienia tych, którzy siedzą w ciemności.(8) Ja, Pan, a takie jest moje imię, nie oddam mojej czci nikomu ani mojej chwały bałwanom. Iz 42

Zobaczmy. Po co Bóg wysyła Mesjasza aby dał prawo narodom, skoro te prawo było już napisane w Torze, w pięcioksięgu Mojżesza???? Przecież logicznie rzecz biorąc Bóg nadał prawo Mojżeszowi. Tutaj widać, że Niebieski Kot, popełnia ten sam błąd. Nie traktuje tego, co powiedział Bóg prorokom poważnie. Otóż te słowa pokazują, że na kamiennych tablicach napisanych przez samego Boga, które po akcje bałwochwalstwa zniszczył Mojżesz były prawa doskonałe, które niestety zostały zniszczone.Zobaczmy te fragmenty słów Boga:

(1) Rzekł Pan do Mojżesza: Wyciosaj sobie dwie tablice kamienne takie jak poprzednie, a Ja wypiszę na tych tablicach słowa, które były na poprzednich tablicach, które potłukłeś.Wyjść 34

(27) I rzekł Pan do Mojżesza: Spisz sobie te słowa, gdyż na podstawie tych słów zawarłem przymierze z tobą i z Izraelem. (28) I był tam tam przed Panem przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy. Nie jadł chleba i nie pił wody, i napisał na tablicach owe słowa przymierza, dziesięcioro wypowiedzi. Wyjść 34

 

Zauważmy coś ciekawego, w wersie pierwszym, Bóg deklaruje, że wypisze słowa na tablicach jakie wyciosał Mojżesz. Potem jednak, co jest dziwne, Mojżesz sam pisze te słowa na tablicach z polecenie Boga. Teraz pomyślmy czy na tablicach jakie wpierw Bóg dał Mojżeszowi były tylko te 10 wypowiedzi, sam dekalog??? Jeśli tak, to przecież, Mojżesz wpierw był 40 dni na górze Synaj i z łatwością mógł zapamiętać, te 10 przykazań. Jednak pamiętajmy pierwsze tablice były napisane ręką samego Boga!!!! A zatem musiały one zawierać o wiele więcej praw, które te prawa gwarantowały życie i wielkie błogosławieństwa dla Izraela. Tych praw z tych tablic Bóg nauczał Mojżesza przez 40 dni i nocy. Gdy Mojżesz te tablice roztrzaskał to utracono te prawa. Prawo powtórzone Mojżeszowi nie zawierało już takich samych praw. Dlaczego tak sądzę??? Ponieważ, Bóg mówi o tym wyraźnie Ezechielowi. Nikt nie pomyśli, jakim wielkim symbolem jest fakt, że pierwsza tablica zawierała prawa pisane ręką Boga, a drugie tablice zawierały prawa pisane już ręką człowieka. Obydwie tablice zawierały prawa Boga i przymierze z Izraelem. Jednak znowu, jaki sens miało danie Izraelitom dokładnie takich samych praw skoro oni czcząc złotego cielca, pokazali, ze nie są wierni Bogu i z byle powodu go zdradzą???? Szczególnie jeśli te prawa były doskonałe i trudne do realizacji przez Izrael. Dlaczego Bóg, chciał po prostu wyniszczyć Izrael i z Mojżesza uczynić nowy naród??? Ponieważ, Bóg chciał dać te same prawa ale innemu narodowi, który by te prawa uszanował. Co Isus powiedział????

(6) Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie pereł swoich przed wieprze, aby was nie podeptały nogami swoimii i obróciwszy się, was nie rozszarpały. Mat 7

Przecież Mojżesz schodząc z góry z tablicami napisanymi rękoma samego Boga, dawał temu narodowi to co święte, perły prawa a Izraelici zachowali się jak psy i wieprze. Czy Bóg by dał zatem te same święte prawa, skoro Isus mówi aby nie dawać świętych rzeczy, ludziom którzy nimi gardzą????

Zobaczmy te słowa:

(1) A po sześciu dniach bierze z sobą Isus Piotra i Jakuba, i Jana, brata jego, i prowadzi ich na wysoką górę na osobność.(2) I został przemieniony przed nimi, i zajaśniało oblicze jego jak słońce, a szaty jego stały się białe jak światło.(3) I oto ukazali się im: Mojżesz i Eliasz, którzy z nim rozmawiali.(4) Na to odezwał się Piotr i rzekł do Isusa: Panie! Dobrze nam tu być i jeśli chcesz, rozbiję tu trzy namioty: dla ciebie jeden, dla Mojżesza jeden i dla Eliasza jeden.(5) Gdy on jeszcze mówił, oto obłok jasny okrył ich i oto rozległ się głos z obłoku: Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem, jego słuchajcie! Mat 17

No właśnie, Isus spotkał się z Mojżeszem i Eliaszem osobami, którzy dokładnie znali treść praw jakie Bóg napisał na dwóch tablicach. Bóg musiał te prawo, zmienić ponieważ jak stwierdził Izraelici byli ludem twardego karku. Dlatego Bóg, poddawał Izraelitów wielu próbom podczas ich historii, próbom czy wierzą Bogu czy diabłu. Zobaczmy, np księga powtórzonego prawa zawiera takie prawa:

(10) Jeżeli wyruszysz na wojnę przeciwko swoim nieprzyjaciołom i Pan, Bóg twój, wyda ich w twoje ręce, i weźmiesz z nich jeńców,(11) I ujrzysz wśród jeńców kobietę pięknej postaci, i zakochasz się w niej, i chciałbyś ją pojąć za żonę,(12) To wprowadzisz ją do swego domu, a ona ostrzyże swoją głowę i obetnie sobie paznokcie(13) Oraz zdejmie z siebie szatę branki. Niech zamieszka w twoim domu, opłakując swego ojca i matkę przez cały miesiąc. Potem możesz zbliżyć się do niej i pojąć ją, i będzie twoją żoną.(14) Lecz gdyby przestała ci się podobać, pozwolisz jej odejść, dokąd zechce. Ale nie sprzedasz jej za pieniądze i nie będziesz odnosił się do niej jak do niewolnicy, gdyż ją poniżyłeś.(15) Jeżeli ktoś będzie miał dwie żony, jedną ulubioną, drugą nie lubianą, a one obie – i ta ulubiona, i ta nie lubiana – urodzą mu synów, a pierworodnym będzie syn tej nie lubianej,(16) To gdy będzie przydzielał swoim synom dziedzictwo, nie może nadać pierworodztwa synowi ulubionej z pominięciem syna tej nie lubianej, który jest jego pierworodnym,(17) Lecz uzna za pierworodnego syna tej nie lubianej, dając mu podwójnie ze wszystkiego, co posiada, gdyż on jest pierwociną siły jego, jemu przysługuje prawo pierworodztwa. Ks. Powt. Prawa 21

Zobaczmy, Izraelici nie tylko nie byli wierni Bogu ale mieli problem z opanowaniem popędu seksualnego. Ponadto w skutek kultu złotego cielca, Bóg nie walczył za nich ale sami musieli toczyć wojnę o ziemię obiecaną. Dlatego logiczne jest, że brali oni w tych wojnach piękne kobiety które im się spodobały czy też posiadali dwie lub więcej żon. Logiczne jest, że grzeszny charakter Izraelitów sprawiał, że gdyby Bóg od razu nakazał im posiadać jedną żonę i nie brać branek to by Izraelici ten nakaz zignorowali…. dlatego Bóg Mojżeszowi, dał te prawa które Izraelici mogli przestrzegać…. inaczej Bóg musiałby zgładzić cały Izrael. Zobaczmy wreszcie realia jaką poziom moralności posiadali Izraelici. Najwierniejszy Bogu król Izraela Dawid, zgrzeszył ponieważ, cudzołożył Batszebą, żoną Uriasza Hetyty, a jej męża w praktyce zamordował. Juda to praktycznie miał seks z prostytutką świątynną (ponieważ za taką przebrała się jego synowa Tamar). Salomona do zguby i bałwochwalstwa pomimo mądrości spowodowały kobiety i jego poligamia. Samsona najsilniejszego człowieka w historii do zguby doprowadziła Filistyna. Nie trzeba być geniuszem, aby widzieć do czego prowadziła poligamia i pożądanie kobiet z obcych narodów do śmierci. Tymczasem księga Powtórzonego Prawa zawiera przepisy które pozwalają mieć Izraelitom branki czy kilka żon, czyli jak powiedział Bóg Ezechielowi, te przepisy nie dają życia

Dlatego Znowu, tylko Isus doskonale wyłożył te prawa Boga, ktróe dają życie. Zobaczmy:

(4) Będzie On światłością i się nie zniechęci, zanim nie wyda wyroku dla ziemi,  a w Jego imieniu narody będą pokładać nadzieję, Iz 42

Co mówi Isus:

(12) A Isus znowu przemówił do nich tymi słowy: Ja jestem światłością świata; kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota.(16) A jeśli już sądzę, to sąd mój jest prawdziwy, bo nie jestem sam, lecz jestem Ja i Ten, który mnie posłał.(17) A przecież w zakonie waszym jest napisane, że świadectwo dwóch ludzi jest wiarygodne.(18) Ja świadczę o sobie, a także Ojciec, który mnie posłał, świadczy o mnie. (21) I rzekł znowu do nich: Ja odchodzę, a wy mnie szukać będziecie i w grzechu swoim pomrzecie; dokąd ja odchodzę, wy pójść nie możecie.(24) Dlatego powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Jeśli bowiem nie uwierzycie, że to Ja jestem, pomrzecie w swoich grzechach.Jana 8

(7) Abyś otworzył ślepym oczy, wyprowadził więźniów z zamknięcia, z więzienia tych, którzy siedzą w ciemności.Iz 42

A oto słowa Isusa:

(34) Isus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu.(35) A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze.(36) Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Jana 8

(19) A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe.(20) Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków.(21) Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu. Jana 3

Zobaczmy celem Isusa było danie doskonałego prawa narodom a szczególnie rozproszonemu wśród tych narodów Izraelu. Prawa jakie wpierw napisał i dał Bóg Mojżeszowi!!!! Jakie to prawo doskonałe dał Isus??? Np. te, dotyczące porządnia kobiet i poligamii:

(27) Słyszeliście, iż powiedziano: Nie będziesz cudzołożył.(28) A Ja wam powiadam, że każdy kto patrzy na niewiastę i pożąda jej już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim.(29) Jeśli tedy prawe oko twoje gorszy cię, wyłup je i odrzuć od siebie, albowiem będzie lepiej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby całe ciało twoje miało pójść do Gehenny.(30) A jeśli prawa ręka twoja cię gorszy, odetnij ją i odrzuć od siebie, albowiem będzie lepiej dla ciebie, jeżeli zginie jeden z członków twoich, niż żeby miało całe ciało twoje znaleźć się w Gehennie.(31) Powiedział też: Ktokolwiek by opuścił żonę swoją, niech jej da list rozwodowy.(32) Ale Ja wam mówię, że każdy, kto opuszcza żonę swoją, wyjąwszy powód wszeteczeństwa, prowadzi ją do cudzołóstwa, a kto by opuszczoną poślubił, popełnia cudzołóstwo. Mat 5

Zobaczmy Isus po raz drugi powtórzył te słowa dotyczące poligamii:

(3) I przyszli do niego faryzeusze, kusząc go i mówiąc: Czy wolno odprawić żonę swoją dla każdej przyczyny?(4) A On, odpowiadając, rzekł: Czyż nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył mężczyznę i kobietę?(5) I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, i będą ci dwoje jednym ciałem.(6) A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza.(7) Mówią mu: Czemuż jednak Mojżesz nakazał dać list rozwodowy i odprawić?(8) Rzecze im: Mojżesz pozwolił wam odprawiać swoje żony ze względu na zatwardziałość serc waszych, ale od początku tak nie było.(9) A powiadam wam: Ktokolwiek by odprawił żonę swoją, z wyjątkiem przyczyny wszeteczeństwa, i poślubił inną, cudzołoży, a kto by odprawioną poślubił, cudzołoży. Mat 19

Zobaczmy tutaj faryzeusze stwierdzili, że rozwody (które są w księdze Powtórzonego Prawa ) dał Mojżesz a nie Bóg. I znowu, Bóg co stwierdził po tym jak Izraelici zaczęli czcić złotego cielca??? Ano, że są ludem twardego karku czyli mają zatwardziałe serca. Dlatego Mojżesz dał takie prawa:

(1) Jeżeli ktoś pojmie kobietę za żonę, a potem zdarzy się, że ona nie znajdzie upodobania w jego oczach, gdyż on odkrył w niej coś odrażającego, to wypisze jej list rozwodowy, wręczy jej go i odprawi ją ze swego domu,(2) Jeżeli ona odejdzie z jego domu i wyjdzie za mąż za innego,(3) A także ten drugi mąż znienawidzi ją i również wypisze jej list rozwodowy, wręczy jej go i odprawi ją ze swego domu, albo też jeżeli ten drugi mąż, który ją pojął za żonę, umrze,(4) To ten pierwszy jej mąż, który ją odprawił, nie będzie mógł ponownie pojąć jej za żonę, skoro została ona przezeń uznana za nieczystą, gdyż jest to obrzydliwością przed Panem. Nie sprowadzaj więc grzechu na ziemię, którą Pan, Bóg twój, daje ci w posiadanie. Powt. Pr. 24

Znowu, zobaczmy tutaj. Faryzeusze wiedzieli coś czego nie wie Sławek. Pewne prawa Mojżesz dał powtórnie Izraelitom, ale te prawa były inne niż pierwotnie Mojżesz otrzymał od Boga. Isus doskonale wiedział, że prawo Boga dotyczące małżeństwa nie zakładało wcale rozwodu. Pomyślmy, czy gdyby w Edenie Adam i Ewa nie zgrzeszyli to w ciągu swojego wiecznego życia mogli by się rozwieść???? Przecież rozwód to zniszczenie małżeństwa. Lub czy, skoro Ks. Powt. Prawa zezwala na poligamie to dlaczego, Bóg nie uczynił dla Adama dwóch lub więcej żon???? Przecież taka jest logika jaką posługuje się Niebieski Kot czy Brein Breaker, którzy odrzucają Isusa i jego nauki o prawie Bożym. Skoro Tora dana Mojżeszowi jest takim doskonałym prawem, to można się rozwodzić, posiadać kilka żon. Tylko dlaczego na początku tego nie było??? Tylko dlaczego Biblia pokazuje historie gdy posiadanie kilu żon lub pożądanie innych kobiet prowadziło do grzechu i śmierci??? Znowu, Sławek atakuje Isusa a tak naprawdę :

(23) Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty i z kopru, i z kminku, a zaniedbaliście tego, co ważniejsze w zakonie: sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności; te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać.(24) Ślepi przewodnicy! Przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda. Mat 23

Otóż to takie traktowanie prawa Bożego, jest przecedzaniem komara i połykaniem wielbłąda. Salomon mógł posiadać wiele żon a do czego poligamia tego najmądrzejszego człowieka w historii doprowadziła??? Do największego grzechu bałwochwalstwa!!!! Trzeba być ślepym aby tego nie widzieć. Zresztą zobaczmy niby w Powtórzonym  Prawie mamy prawo do rozwodu, jednak znowu Bóg tutaj:

(14) A wy mówicie: Dlaczego? Dlatego że Pan jest świadkiem między tobą i między żoną twojej młodości, której stałeś się niewierny, chociaż ona była twoją towarzyszką i żoną, związaną z tobą przymierzem.(15) Czy nie Jeden (Bóg) uczynił ją istotą z ciała i ducha? A czego pragnie ten Jeden? Potomstwa Bożego. Pilnujcie się więc w waszym duchu i niech nikt nie będzie niewierny żonie swej młodości!(16) Gdyż kto jej nienawidzi i oddala ją – mówi Pan, Bóg Izraela – plami swoją szatę występkiem – mówi Pan Zastępów. Pilnujcie się więc w waszym duchu i nie bądźcie niewierni! Mal 2

Zobaczmy tutaj Bóg wyraźnie sprzeciwia się rozwodom. Znowu, widać tutaj ewidentnie, że prawo do rozwodów czy poligamia to przepisy, które dał Bóg Izraelitom z uwagi na ich niski poziom moralności. Nie oszukujmy się, przykład najwybitniejszych królów Izraela Dawida i Salomona i ich brak kontroli nad popędem seksualnym, poligamia, i skutki tego pokazuje jedno. Resztą Izraelitów była o wiele gorsza. Izraelici byli ludem twardego karku. Bóg zatem w Powtórzonym Prawie Mojżeszowi dał po prostu minimalny zestaw praw jakie Izraelici mogli wypełnić. Tak samo jest z ciężarami, jak ktoś nie może podnieść w martwym ciągu 200 kg to daje mu się podnieść mniej np 150 kg. Jest to samo ćwiczenie do wykonania ale ciężar jest mniejszy. Dlaczego poruszam sprawę pociągu seksualnego??

Ponieważ jest to silna pokusa, której ulegli nawet aniołowie, o czym pisze nie tylko księga Rodzaju ale księga Henocha. Co mówi tutaj Isus, po tym jak oznajmił doskonałą Torę w postaci zakazu rozwodów i odprawiania żon pod byle pozorem???

(10) Rzekli mu uczniowie: Jeśli tak się przedstawia sprawa męża i żony, nie warto się żenić. (11) A On im powiedział: Nie wszyscy pojmują tę sprawę, tylko ci, którym jest dane.(12) Albowiem są eunuchowie, którzy się takimi z żywota matki urodzili, są też eunuchowie, którzy zostali uczynieni eunuchami przez ludzi, są również eunuchowie, którzy się uczynili takimi sami dla Królestwa Niebios. Kto może pojąć, niech pojmuje! Mat 19

Pomyślmy, o co tutaj chodzi Isusowi??? O rzecz prostą ale trudną o panowanie nad popędem seksualnym, gdyż to przez brak panowania nad popędem seksualnym prowadził zawsze do zdrady Boga i upadku nie tylko ludzi ale aniołów!!!! Zobaczmy, w Biblii dwóch wybitnych królów Izraela Dawid i Salomon upada przez popęd seksualny, upada także przez tę słabość sędzia Samson. Biblia mówi o Izebel, która panowała nad Izraelem gdyż panowała nad królem Izraela Achabem. Apokalipsa mówi o Wielkiej Nierządnicy, która panuje nad całą ziemią i ujeżdża Bestie. Księga Henocha mówi o tym jak aniołowie upadli przez popęd seksualny. A zatem nauka Isusa szczególnie koncentruje się nad tym aby panować nad popędem seksualnym, czyli stać się niczym eunuch dla królestwa Bożego. Skrajnym przypadkiem braku panowania nad popędem jest nasienie węża które słynie z pedofilii, homoseksualizmu czy zoofilii czyli pociągu do dzieci, tej samej płci czy zwierząt. Logiczne jest zatem, że Isus wyłożył doskonałą Torę, taką jaka była na tablicach pisanych ręką Boga!!! Dlatego Isus spotkał się z Mojżeszem i Eliaszem.

Zobaczmy zresztą inny ciekawy wątek:

(3) Potem uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie, postawili ją pośrodku(4) I rzekli do niego: Nauczycielu, tę oto kobietę przyłapano na jawnym cudzołóstwie.(5) A Mojżesz w zakonie kazał nam takie kamienować. Ty zaś co mówisz?(6) A to mówili, kusząc go, by mieć powód do oskarżenia go. A Isus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi.(7) A gdy go nie przestawali pytać, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem.(8) I znowu schyliwszy się, pisał po ziemi.(9) A gdy oni to usłyszeli i sumienie ich ruszyło, wychodzili jedne po drugim, poczynając od najstarszych, i pozostał Isus sam i owa kobieta pośrodku.(10) A Isus podniósłszy się i nie widząc nikogo, tylko kobietę, rzekł jej: Kobieto! Gdzież są ci, co cię oskarżali? Nikt cię nie potępił?(11) A ona odpowiedziała: Nikt, Panie! Wtedy rzekł Isus: I Ja cię nie potępiam: Idź i odtąd już nie grzesz. Jana 8

Zobaczmy tutaj pojawia się zarzut, że Isus złamał prawo Boga ratując nierządnicę…. tylko co powiedzieli faryzeusze??? Ano, ze Mojżesz kazał im takie kobiety kamieniować. Znowu faryzeusze wiedzieli, ze powtórzone prawo zawierało także inne przepisy niż prawo jakie Mojżesz wpierw otrzymał od Boga. Znowu w tej scenie, tylko Isus – jako będący bez grzechu – miał tylko prawo do ukamienowania tej kobiety, jednak jej nie potępił, tylko nakazał odwrócić się od grzechu, dlaczego???

(11) Powiedz im: Jakom żyw – mówi Wszechmocny Pan – nie mam upodobania w śmierci bezbożnego, a raczej, by się bezbożny odwrócił od swojej drogi, a żył. Zawróćcie, zawróćcie ze swoich złych dróg! Dlaczego macie umrzeć, domu izraelski?(12) A ty, synu człowieczy, mów do swoich rodaków: Sprawiedliwość nie uratuje sprawiedliwego, gdy popełnia występek, a bezbożność nie doprowadzi bezbożnego do upadku, gdy się odwróci od swojej bezbożności. Lecz i sprawiedliwy nie może żyć, gdy grzeszy.(13) Gdy mówię do sprawiedliwego: Na pewno będziesz żył, a on, polegając na swojej sprawiedliwości, popełni występek, wtedy nie będzie się pamiętało wszystkich jego sprawiedliwych uczynków, lecz umrze z powodu występku, który popełnił.(14) Lecz gdy mówię do bezbożnego: Na pewno umrzesz, a on odwróci się od swojego grzechu, będzie wypełniał prawo i sprawiedliwość,(15) Będzie oddawał zastaw, zwracał to, co zagrabił, postępował zgodnie z zasadami życia, nie popełniając występku, na pewno będzie żył, nie umrze.(16) Nie będzie się pamiętało żadnych jego grzechów, które popełnił; będzie wypełniał prawo i sprawiedliwość; na pewno będzie żył.(17) Lecz twoi rodacy mówią: Postępowanie Pana nie jest słuszne – tymczasem właśnie ich postępowanie nie jest słuszne.(18) Jeżeli sprawiedliwy odwróci się od swojej sprawiedliwości i popełni występek, umrze z powodu niego.(19) A jeżeli bezbożny odwróci się od swojej bezbożności i będzie wypełniał prawo i sprawiedliwość, dzięki nim będzie żył. Ez 33

Znowu celem prawa Boga, jest to aby ludzie zaczęli wypełniać prawo Boga i aby odwrócili się od grzechu. Dlatego Bóg wybaczył Dawidowi i przez swego pomazańca Isusa informuje ludzi, że jest skłonny wybaczyć nam nawet te winy, które wg prawa Mojżesza zasługują na śmierć, pod warunkiem odwrócenia się od grzechu. Znowu prawo Mojżesza było surowe, ponieważ Izraelici byli ludem twardego karku i musieli mieć surowe prawo. Jednak znowu, pierwotna intencją Boga, była zawsze to aby ludzie czy anioły dobrowolnie i z miłości oraz szczerego szacunku do Boga wypełniały te prawo!!!!

Bóg zawsze karze w ostateczności i daje ogrom czasu na opamiętanie się. Zresztą co do prawa danego Mojżeszowi powtórnie to ono także przechodziło zmiany. Np. najpierw dla Izraela królem był sam Bóg, ale Izraelici woleli za króla człowieka:

(6) Ale Samuelowi nie podobało się to, że mówili: Daj nam króla, aby nas sądził. I modlił się Samuel do Pana.(7) A Pan rzekł do Samuela: Wysłuchaj głosu ludu we wszystkim, co mówią do ciebie, gdyż nie tobą wzgardzili, lecz mną wzgardzili, bym nie był królem nad nimi.(8) Zgodnie ze swoimi postępkami, jak postępowali ze mną od dnia, gdy wyprowadziłem ich z Egiptu, aż do dnia dzisiejszego, porzucając mnie, aby służyć innym bogom, tak postępują oni także z tobą.(9) Otóż teraz usłuchaj ich głosu. Ostrzeż ich jednak uroczyście i podaj im do wiadomości uprawnienie króla, który będzie nad nimi królował.(10) I powiedział Samuel wszystkie te słowa Pana ludowi, który domagał się od niego króla.(11) Rzekł więc: Takie będzie uprawnienie króla, który będzie nad wami królował: Będzie zabierał waszych synów i sadzał ich na swoich wozach i rumakach, aby biegali przed jego wozem,(12) Aby byli mu dowódcami nad tysiącami i dowódcami nad pięćdziesiątkami, aby uprawiali jego rolę, sprzątali jego żniwo, sporządzali oręż i przybory do jego wozów wojennych.(13) Będzie zabierał wasze córki, aby sporządzały wonne maści, aby gotowały i piekły.(14) Najlepsze wasze pola i winnice, i gaje oliwne zabierze i da swoim sługom.(15) Z waszych plonów i winnic będzie pobierał dziesięcinę i dawał z niej swoim dworzanom i sługom.(16) Najlepsze wasze sługi i służebnice, i najlepsze wasze bydło, i osły zabierze i zatrudni w swojej gospodarce,(17) Na wasze trzody nałoży dziesięcinę, a wy będziecie mu za sługi.(18) A jeśli kiedyś będziecie narzekali z powodu króla, którego sobie obraliście, Pan wam wtedy nie odpowie.(19) Lud jednakże nie chciał słuchać głosu Samuela, lecz odpowiedział: Nie tak, ale niech król będzie nad nami! 1 Sam 8

Czyli mamy kolejny przykład, gdy Bóg, dal czy raczej zmienił Torę, na przepis dający życie – gdy sam Bóg był królem – na przepis który życia nie daje, gdy królami byli ludzie. Znowu, Bóg zmienił te prawa z korzystnych na mniej korzystne z powodu niewierności Izraela do Boga i do innych ludzi. Zobaczmy też rzecz odwrotną. Przykład króla Ezebiasza który:

(1) W trzecim roku panowania Ozeasza, syna Eli, króla izraelskiego, objął władzę królewską Hiskiasz, syn Achaza, króla judzkiego.(2) Miał dwadzieścia pięć lat, gdy objął władzę królewską, a dwadzieścia dziewięć lat panował w Jeruzalemie. Matka jego nazywała się Abi, a była córką Zachariasza.(3) Czynił on to, co prawe w oczach Pana, wszystko tak, jak czynił Dawid, jego praojciec.(4) On to zniósł świątynki na wyżynach, potrzaskał słupy i rozkruszył węża miedzianego, którego sporządził Mojżesz; do tego bowiem czasu synowie izraelscy spalali mu kadzidło, nazywając go Nechusztan.(5) Na Panu, Bogu Izraela, polegał, tak że nie było po nim takiego jak on w gronie wszystkich królów judzkich, ani w gronie jego poprzedników.(6) Był przywiązany do Pana i nie odstępował od niego, przestrzegając przykazań, jakie Pan nadał Mojżeszowi. 2 Kr 18

Zobaczmy król Ezebiasz, był bezwarunkowo oddany Bogu Izraela. I tutaj stał się niesamowity cud. Otóż od czasu gdy Bóg zniszczył armie Faraona w morzu, Izraelici musieli walczyć z innymi narodami, Bóg im pomagał, jednak znowu ta pomoc nie zwalniał Izraelitów z obowiązku walki  o swoje ziemie. Dlaczego??? Ponieważ, Izraelici, wiele razy buntowali się na pustyni i na pustyni dopuścili się bałwochwalstwa. A tutaj trafił się jedyny król w historii Judy i Izraela, który był wierny Bogu jak Dawid i co ciekawe nie dopuścił się przestępstw jakie popełnił Dawid (który obok cudzołóstwa i mordzie na Uriaszu Hetycie, policzył także lud Izraela). I co uczynił Ezdraszowi Bóg??? Otóż gdy Jerozolimę oblegała armia Asyryjska, to Bóg, po prostu wysłał swoich aniołów i ci zabili całą 180 tysięczną armie Asyrii w ciągu jednej nocy:

(35) I stało się tej samej nocy, że wyszedł anioł Pański i pozbawił życia w obozie asyryjskim sto osiemdziesiąt pięć tysięcy. Następnego dnia rano oto wszyscy oni – same trupy – pomarli.(36) Toteż Sancheryb, król asyryjski, zwinął obóz i wyruszywszy powrócił, i zamieszkał w Niniwie.(37) A gdy oddawał pokłon w świątyni Nisrocha, swojego boga, zabili go Adrammelek i Szareser, jego synowie, po czym uszli do ziemi Ararat. Władzę królewską zaś objął po nim jego syn Asarhaddon. 2 Król. 19

A zatem tutaj, stała się rzecz interesująca, po raz drugi Izraelici czy raczej dwa pokolenia nie musiały walczyć z wrogiem – gdyż za nich walczył Bóg – z uwagi na wierność prawom Boga, jakie dokonał król Ezebiasz. To niech da nam do myślenia. Co by było gdyby Izraelici na pustyni dochowali wierności Bogu, gdyby przez 40 dni nie dopuścili się aktu bałwochwalstwa???? Czy z Tablicami które niósł Mojżesz, i które roztrzaskał nie była zapewne obietnica, że to aniołowie Boga będą dla Izraela oczyszczać ziemię obiecaną i walczyć za Izrael???? Przykład króla Ezebiasza wyraźnie to sugeruje.

Zobaczmy te słowa z księgi Powtórzonego Prawa:

(5) Nie przez wzgląd na twoją sprawiedliwość i prawość twego serca idziesz, aby wziąć ich ziemię w posiadanie, lecz z powodu niegodziwości tych narodów wypędza je Pan, Bóg twój, przed tobą i aby dotrzymać słowa, które Pan dał pod przysięgą twoim ojcom, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi.(6) Wiedz tedy, że nie przez wzgląd na twoją sprawiedliwość daje ci Pan, Bóg twój, tę piękną ziemię w posiadanie, gdyż jesteś ludem twardego karku.(7) Pamiętaj, a nie zapominaj, jak pobudzałeś do gniewu Pana, Boga twego, na pustyni; od dnia, którego wyszliście z ziemi egipskiej, aż do przyjścia waszego na to miejsce byliście krnąbrni wobec Pana.(8) Także pod Horebem pobudziliście Pana do gniewu. Pan rozgniewał się wtedy na was tak, że chciał was wytępić.(9) Gdy wstąpiłem na górę, aby przyjąć kamienne tablice, tablice przymierza, które Pan zawarł z wami, przebywałem na górze przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy, nie jedząc chleba i nie pijąc wody,(10) Pan dał mi dwie kamienne tablice, zapisane palcem Bożym, a na nich prawie wszystkie słowa, które Pan wypowiedział do was na górze spośród ognia w dniu zgromadzenia.(11) Po upływie czterdziestu dni i czterdziestu nocy dał mi Pan dwie kamienne tablice, tablice przymierza,(12) I rzekł Pan do mnie: Wstań, zejdź stąd szybko na dół, gdyż twój lud, który wyprowadziłeś z Egiptu, źle postąpił. Rychło zboczyli z drogi, którą im nakazałem: zrobili sobie ulany posąg.(13) Pan rzekł do mnie te słowa: Widzę, że ten lud to lud twardego karku.(14) Zostaw mnie! Wytępię ich i wymażę ich imię pod niebem, z ciebie zaś uczynię naród potężniejszy i liczniejszy niż oni.(15) Odwróciłem się więc i zszedłem z góry, a góra ta płonęła ogniem, zaś dwie tablice przymierza były w obu moich rękach.(16) Ujrzałem, że zgrzeszyliście wobec Pana, Boga waszego, zrobiwszy sobie ulany posąg. Rychło zboczyliście z drogi, którą wam Pan nakazał.(17) Pochwyciłem obie tablice i rzuciłem je oburącz, i rozbiłem je na waszych oczach.(18) Padłem na ziemię przed Panem, jak poprzednio, przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy, nie jedząc chleba i nie pijąc wody z powodu wszystkich grzechów waszych, któreście popełnili, czyniąc zło na jego oczach i pobudzając go do gniewu.(19) Bałem się bowiem gniewu i zapalczywości, jakimi zapłonął Pan na was, chcąc was wytępić. Ale i tym razem Pan mnie wysłuchał.(20) Także na Aarona rozgniewał się Pan bardzo i chciał go zgładzić. Modliłem się wtedy także za Aarona.(21) A dzieło waszego grzechu, owego cielca, wziąłem i spaliłem w ogniu, rozbiłem go doszczętnie, aż stał się miałki jak proch, po czym proch z niego wrzuciłem do potoku, spływającego z góry.(22) Również w spalaniu, w pokusach, i na grobach pożądania pobudzaliście Pana do gniewu.(23) A gdy was Pan wyprawiał z Kadesz-Barnea, mówiąc: Wyruszcie i weźcie w posiadanie tę ziemię, którą wam dałem, byliście nieposłuszni rozkazowi Pana, Boga waszego, i nie uwierzyliście mu, i nie usłuchaliście jego głosu.(24) Byliście krnąbrni wobec Pana od dnia, w którym was poznałem.(25) Padłszy przed obliczem Pana, leżałem przez owe czterdzieści dni i czterdzieści nocy, Pan bowiem powiedział, że was wytępi.(26) Modliłem się do Pana tymi słowy: Panie, Boże mój, nie gub swego ludu ani swojego dziedzictwa, które swoją wielkością wyzwoliłeś, który potężną ręką wyprowadziłeś z Egiptu.(27) Wspomnij na swoje sługi, na Abrahama, na Izaaka i na Jakuba, nie zważaj na upór tego ludu, na jego złość i grzech,(28) Aby w tej ziemi, z której nas wyprowadziłeś, nie mówiono: Ponieważ Pan nie mógł ich wprowadzić do ziemi, którą im obiecał, i z nienawiści do nich wyprowadził ich, aby ich wygubić na pustyni.(29) A przecież oni są twoim ludem i twoim dziedzictwem, które też wyprowadziłeś swoją wielką mocą i swoim ramieniem wyciągniętym. Ks. Powt. Pr. 9

Trzy razy Mojżesz wspomina, ze pościł dwa razy przez 40 dni i nocy!!!! I poprzez ten post, nie jedząc przez 40 dni i nocy otrzymał od Boga Torę prawo i to dwa razy!!!! A tutaj mamy przykład Eliasza:

(1) Achab opowiedział Izebel wszystko, co uczynił Eliasz i jak kazał wybić mieczem wszystkich proroków Baala.(2) Wtedy Izebel wyprawiła gońca do Eliasza z takim poselstwem: To niechaj uczynią bogowie i niechaj to sprawią, że jutro o tym czasie uczynię z twoim życiem to samo, co stało się z życiem każdego z nich.(3) Zląkł się więc i ruszył w drogę, aby ocalić swoje życie, i przyszedł do Beer-Szeby, która należy do Judy, i tam pozostawił swojego sługę.(4) Sam zaś poszedł na pustynię o jeden dzień drogi, a doszedłszy tam, usiadł pod krzakiem jałowca i życzył sobie śmierci, mówiąc: Dosyć już, Panie, weź życie moje, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie.(5) Potem położył się i zasnął pod krzakiem jałowca. Lecz oto dotknął go anioł i rzekł do niego: Wstań, posil się!(6) A gdy spojrzał, oto przy jego głowie leżał placek upieczony i dzban z wodą. Posilił się więc i znowu się położył.(7) Lecz anioł przyszedł po raz drugi, dotknął go i rzekł: Wstań, posil się, gdyż masz daleką drogę przed sobą.(8) Wstał więc i posiliwszy się, szedł w mocy tego posiłku czterdzieści dni i czterdzieści nocy aż do góry Bożej Choreb.(9) I wszedł tam do pieczary, aby tam przenocować. Lecz oto doszło go słowo Pana tej treści: Co tu robisz, Eliaszu?(10) A on odpowiedział: Gorliwie stawałem w obronie Pana, Boga Zastępów, gdyż synowie izraelscy porzucili przymierze z tobą, poburzyli twoje ołtarze, a twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja sam, lecz i tak nastają na moje życie, aby mi je odebrać.(11) Rzekł więc do niego: Wyjdź i stań na górze przed Panem. A oto Pan przechodził, a wicher potężny i silny, wstrząsający górami i kruszący skały szedł przed Panem; lecz w tym wichrze nie było Pana. A po wichrze było trzęsienie ziemi, lecz w tym trzęsieniu ziemi nie było Pana.(12) Po trzęsieniu ziemi był ogień, lecz w tym ogniu nie było Pana. A po ogniu cichy łagodny powiew.(13) Gdy go Eliasz usłyszał, zakrył płaszczem swoją twarz, wyszedł i stanął u wejścia do pieczary, a wtedy doszedł go głos: Co tu robisz, Eliaszu?(14) A on odpowiedział: Gorliwie stawałem w obronie Pana, Boga Zastępów, gdyż synowie izraelscy porzucili przymierze z tobą, twoje ołtarze poburzyli, a twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja sam, lecz i tak nastają na moje życie, aby mi je odebrać.(15) A Pan rzekł do niego: Idź, udaj się w drogę powrotną na pustynię damasceńską, a gdy tam dojdziesz, namaścisz Chazaela na króla nad Aramem.(16) A Jehu, syna Nimsziego, namaścisz na króla nad Izraelem, Elizeusza zaś, syna Szafata, z Abel-Mechola, namaścisz na proroka na twoje miejsce.(17) I stanie się tak, że kto ujdzie przed mieczem Chazaela, tego zabije Jehu, a kto ujdzie przed mieczem Jehu, tego zabije Elizeusz.(18) Zachowam w Izraelu jako resztkę siedem tysięcy, tych wszystkich, których kolana nie ugięły się przed Baalem, i tych wszystkich, których usta go nie całowały. 1 Ks. Kr 19

Zobaczmy, aby dostąpić zaszczytu rozmowy z Bogiem, i dostania od Stwórcy prawa Mojżesz i Eliasz pościli przez 40 dni i nocy!!!!

(4) Gdyż po upływie siedmiu dni spuszczę na ziemię deszcz, który będzie padał przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy, i zgładzę z powierzchni ziemi wszelkie istoty, które uczyniłem. Rodz. 7

40 dni i nocy to czas w jakim Bóg, zniszczył całe zło na ziemi. A teraz zobaczmy co uczynił Isus:

(1) Wtedy Duch zaprowadził Isusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła.(2) A gdy pościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, wówczas łaknął.(3) I przystąpił do niego kusiciel, mówiąc: Jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz słowo, aby kamienie te stały się chlebem.(4) On odpowiedział: Napisano: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.(5) Wtedy zabrał go diabeł do miasta świętego i postawił na ganku świątynnym.(6) I rzekł mu: Jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, ponieważ napisano: aniołom swoim polecił o tobie, że będą cię nosili na rękach, abyś nie zranił o kamień nogi swojej.(7) Isus odrzekł mu: ale również jest napisane: Nie będziesz kusił Pana, Boga twego.(8) Zabrał go wtedy diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał wszystkie królestwa świata oraz ich chwałę.(9) I rzekł do niego: To wszystko tobie dam, jeżeli upadniesz i oddasz mi pokłon.(10) Wtedy odpowiedział mu Isus: odejdź stąd szatanie! ponieważ napisano: Panu Bogu swemu będziesz pokłon oddawał i tylko jemu służyć będziesz.(11) Wtedy pozostawił go diabeł, a aniołowie przystąpili i służyli mu. Mat 4

Isus pościł 40 dni i nocy, aby był kuszony przez diabła. Co widzimy tutaj ciekawego??? Otóż diabeł jako ostatnią pokusę ofiarował Isusowi władzę nad całą ziemią w zamian za oddanie pokłonu diabłu….a na ile dni zostawił Mojżesz Izrael gdy otrzymywał od Boga po raz pierwszy prawo??? Na 40 dni i nocy. No właśnie, wtedy diabeł kusił Izrael i sprawił, że Izraelici dopuścili się aktu bałwochwalstwa!!!! I tak samo diabeł poprzez namowę Isusa do oddania mu pokłonu, chciał nawrócić Syna Bożego do aktu bałwochwalstwa. Co powiedział Isus??? Odrzucił propozycje diabła, a stwierdzenie, że pokłon należy oddawać tylko Bogu, to po prostu dowód na to czego dopuścili się Izraelici na pustyni. A Izraelici na pustyni oddali pokłon diabłu, w czasie gdy gdy Bóg chciał im dać życiodajne prawa. Oto co mówi anioł:

(21) A urodzi syna i nadasz mu imię Isus; albowiem On zbawi naród swój od grzechów jego.(22) A to wszystko się wydarzyło po to, aby się wypełniło słowo Pana, wypowiedziane przez proroka:(23) Oto dziewica pocznie i porodzi syna, i nadadzą mu imię jego Emmanuel, co znaczy: Bóg z nami.Mat 1

Otóż Isus miał poprzez swój post 40 dniowy, uzyskać prawo do głoszenia całej życiodajnej Tory, jaką Bóg napisał własnoręcznie Mojżeszowi!!!! W ten sposób poprzez ogłoszenie tej Tory Isus, zbawił lud z jego grzechów. Aby te prawo zostało obwieszczone narodom Isus dodatkowo obok postu i głszenia tego prawa, musiał czynić cuda i być wierny Torze a także oddać siebie jako ofiarę.

(17) Nie myślcie, że przyszedłem unieważnić prawo albo proroków; nie przyszedłem unieważnić, lecz wypełnić.(18) Bo zaprawdę mówię wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z prawa, aż wszystko to się stanie.(19) Ktokolwiek unieważnił by jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios; a ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. Mat 5

No właśnie, Isus miał te prawo ogłosić i wypełnić. Sławek twierdzi, że Mesjaszem jest Izrael, który objawi prawo narodom….. tylko bądźmy poważni. Cała historia Izraela to przykład jak Izrael łamał prawo, które zobowiązał się w przymierzu z Bogiem wypełniać. Jak zatem Izrael czy Juda, mogą być Mesjaszami???? Zresztą nie zapominajmy, Bóg rozproszył Izrael wśród narodów świata. A tak rozproszony Izrael zapomniał kim tak naprawdę jest i czym jest Tora. Logiczne jest, że Mesjaszem musiał być Isus który, głosił prawo narodom aby jego słowa trafiły do rozproszonych owiec Izraela:

(24) A On odpowiadając, rzekł: Jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela.Mat 15

(6) Ale raczej idźcie do owiec, które zginęły z domu Izraela.Mat 10

(14) Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce, i moje mnie znają.(15) Jak Ojciec mnie zna i Ja znam Ojca, i życie swoje kładę za owce.(16) Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni; również i te muszę przyprowadzić, i głosu mojego słuchać będą, i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Jana 10

Dlatego te proroctwo:

(1) Oto sługa mój, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza. Natchnąłem go moim duchem, aby nadał narodom prawo.(2) Nie będzie krzyczał ani wołał ani nie wyda na zewnątrz swojego głosu.(3) Trzciny nadłamanej nie dołamie ani knota gasnącego nie dogasi, ludom ogłosi prawo.(4) Będzie On światłością i się nie zniechęci, zanim nie wyda wyroku dla ziemi,  a w Jego imieniu narody będą pokładać nadzieję,(5) Tak powiedział Bóg, Pan, który stworzył niebo i je rozpostarł, rozciągnął ziemię wraz z jej płodami, daje na niej ludziom tchnienie, a dech życiowy tym, którzy po niej chodzą.(6) Ja, Pan, powołałem cię w sprawiedliwości i ująłem cię za rękę, strzegę cię i uczynię cię pośrednikiem przymierza z ludem, światłością dla narodów,(7) Abyś otworzył ślepym oczy, wyprowadził więźniów z zamknięcia, z więzienia tych, którzy siedzą w ciemności.(8) Ja, Pan, a takie jest moje imię, nie oddam mojej czci nikomu ani mojej chwały bałwanom. Iz 42

Zobaczmy na pustyni Isus nie oddał czci diabłu, ale Bogu. Isus głosił to prawo narodom aby mogło ono także ponownie trafić do rozproszonego Izraela (Słowian). Zobaczmy:

(11) I dałem im moje przykazania, i objawiłem im moje prawa, które jeżeli człowiek wykonuje, żyje dzięki nim,(25) Dałem im również przykazania, które nie były dobre, oraz prawa, dzięki którym nie mogli życia zachować, Ez 20

Na pustyni diabeł, doskonale wiedział, że jeśli przez te 40 dni i nocy namówi Izraelitów do bałwochwalstwa, to Bóg w najlepszym razie ich zniszczy a w najgorszym, no cóż, da też prawa które nie nie są dobre. Diabeł też namawiał Izraelitów, do tego aby ci, wybrali ludzi na króla Izraela. Czyli znowu aby Izraelici odrzucili prawo które daje życie (Bóg królem Izraela) na prawo które tego życia nie daje (człowiek królem Izraela). Zauważmy też coś ciekawego, Isus spotkał się z Mojżesz i Eliaszem czyli ludźmi którzy podobnie jak on pościli przez 40 dni i nocy aby mieć przywilej wysłuchania Boga i otrzymania od Niego prawa!!!

Zobaczmy zresztą na historie w Biblii. Prawa w Biblii się zmieniały wraz z coraz to nowymi grzechami ludzi. Np. W Edenie ludzie byli zaprojektowani do diety roślinnej a po Edenie musieli jeść mięso, zaś po potopie, ludzie zaczęli jeść mięso wszystkich zwierząt nie tylko czystych. Co z tego wynika??? Bóg dawał ludziom w różnych okresach i różnym grupom ludzi rozmaite prawa. Wszystko w zależności od sytuacji. Obecnie zaś, prawem jakie można wypełniać jest dekalog i nauki Isusa, z ewangelii Mateusza czy Jana. Isus nie przyszedł znieść prawa ale je wypełnić. Zresztą czy 100% Tory jaką dał Mojżesz Izraelowi ma zastosowanie obecnie???

(5) Nie będziesz mógł składać ofiary paschalnej w żadnej miejscowości z tych, jakie Pan, Bóg twój, ci daje,(6) Tylko na miejscu, które Pan, Bóg twój, wybierze na mieszkanie dla swego imienia, składać będziesz ofiarę paschalną wieczorem po zachodzie słońca, o tym samym czasie, kiedy wychodziłeś z Egiptu,(7) Ugotujesz je i będziesz jadł na miejscu, które wybierze Pan, Bóg twój. Rano możesz pójść z powrotem do swoich namiotów. Ks. Powt. Pr. 16

Zobaczmy gdzie ma rozproszony Izrael składać ofiarę paschalną Bogu??? Nie ma obecnie takiej możliwości, dlatego m.in. z tego powodu była potrzebna ofiara Isusa. Znowu, Bóg dawał określone prawa w zależności od sytuacji. A zatem grzech Izraelitów na pustyni i jego ciągle bunty spowodował, że Powtórzone Prawo obok dekalogu zawiera także dodatkowe prawa, o których Bóg wspomniał Ezechielowi. Żydzi w czasach Isusa słusznie uważali Mojżesza, za swego zbawcę. Ponieważ Mojżesz ocalił Izrael przed wytępieniem go przez Boga po akcie bałwochwalstwa. Mojżesz wybłagał Boga o ponowne przymierze i prawo. Zobaczmy te słowa:

(13) Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że zamykacie Królestwo Niebios przed ludźmi, albowiem sami nie wchodzicie ani nie pozwalacie wejść tym, którzy wchodzą. Mat 23

Co one oznaczały??? Otóż faryzeusze i uczeni w piśmie doskonale wiedzieli, że Isus głosi życiodajne prawa od Boga, które są zbawieniem dla rozproszonego Izraela oraz rozproszonego wśród Edomitów pokoleń Judy i Beniamina. Jednak zwalczali Isusa, świadomie ponieważ sami nie chcieli wypełniać jego słów i starli się aby słowa Isusa nie dotarły do innych, słowa Tory od Boga. Dlatego największym wrogiem ewangelii Isusa był i jest faryzeusz Paweł z Tarsu. Zobaczmy te słowa:

(28) A gdy Isus dokończył tych słów, zdumiewały się tłumy nad nauką jego. (29) Ponieważ uczył je jako mający władzę, a nie jak ich uczeni w Piśmie. Mat 7

Otóż Isus głosił nowe prawa Boga, dlatego mówił jako mający władzę. Podobnie jak na pustyni prawa Boga nowe dla Izraela głosił Mojżesz, który także je głosił jako mający władzę.

(1) I widziałem w prawej dłoni tego, który siedział na tronie, księgę zapisaną wewnątrz i zewnątrz, zapieczętowaną siedmioma pieczęciami.(2) Widziałem też anioła potężnego, który wołał głosem donośnym: Któż jest godny otworzyć księgę i zerwać jej pieczęcie?(3) I nikt w niebie ani na ziemi; ani pod ziemią nie mógł otworzyć księgi ani do niej wejrzeć.(4) I płakałem bardzo, że nie znalazł się nikt godny otworzyć księgę ani do niej wejrzeć.(5) A jeden ze starców rzecze do mnie: Nie płacz! Zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy, i może otworzyć księgę, i zerwać siedem jej pieczęci. Ap 5

Otóż Isus uzyskał prawo do głoszenia Tory, czyli prawa Boga. A pamiętajmy:

(4) On odpowiedział: Napisano: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Mat 4

To dzięki prawu Boga możemy zostać ocaleni i zbawieni oraz dzięki nim żyjemy. Jednak te prawa muszą być głoszone przez wyjątkowych ludzi. Pomyślmy zatem, czy Izrael łamiący owe prawa był godny te prawa głosić narodom??? Nie. Tylko godnym okazał się Isus.

P.S.1. Norbet podał ciekawy wers z ewangelii Jana:

BM Ew:Jan 15
(20) Wspomnijcie na słowo, które do was powiedziałem. Nie jest sługa większy nad pana swego. Jeśli mnie prześladowali i was prześladować będą; jeśli słowo moje zachowali i wasze zachowywać będą.
(21) A to wszystko uczynią wam dla imienia mego, bo nie znają tego, który mnie posłał.
(22) Gdybym nie przyszedł i do nich nie mówił, nie mieliby grzechu; lecz teraz nie mają wymówki z powodu grzechu swego.
(23) Kto mnie nienawidzi, i Ojca mego nienawidzi.
(24) Gdybym wśród nich nie pełnił uczynków, których nikt inny nie czynił, nie mieliby grzechu, lecz teraz i widzieli, i znienawidzili zarówno mnie jak i Ojca mego.
(25) Jednakże słowo, które jest w zakonie ich napisane, wypełniło się: Bez przyczyny mnie znienawidzil.
A prawda nas wyzwoli 🙂
Z Panem Bogiem

Znowu, Sławek i jego ludzie dosłownie „przecedzili komara a połknęli wielbłąda”. Wg nich Jakub czy Izrael to jest Mesjasz czy Pomazaniec. Tymczasem jest to błąd podstawowy. Otóż Mesjasz musi wypełniać doskonale prawo Boga, aby je móc podać później innym narodom. Tymczasem jak pokazuje sama Biblia, Izraelici nigdy nie wypełniali doskonale prawa Bożego, a dodatkowo przecież oni mieli duży nadzór w postaci własnego państwa, administracji która strzegła prawa w postaci Lewitów czy sędziów a potem proroków. Ponadto mało kto dostrzega sam fakt, że Przymierze z Izraelem oraz prawa Boga zostały dane Izraelitom dwukrotnie. I tutaj moim zdaniem jest potężny fakt, symbol, ze pierwsze tablice z prawem i przymierzem były pisane ręką samego Boga a druga tablica z prawem i przymierzem była pisana już ręką człowiek Mojżesza. Pamiętajmy Biblia jest pełna symboli, czy czynów Boga i jego proroków które są także symbolami i mają znaczącą wymowę.

Otóż Tablice pisane ręką Boga, symbolizują doskonałe przymierze i doskonałe prawa, które zawierały tylko przepisy i przykazania dające życie i błogosławieństwa jakie Stwórca chciał zawrzeć wpierw z Izraelem. Natomiast Tablice pisane już ręką Mojżesza, zawierały, już nie tak doskonałe przymierze oraz prawa i przykazania, gdyż były tam także przepisy nie dające życia i błogosławieństwa. Ręka człowieka, Mojżesza, po prostu symbolizuje możliwości człowieka do wypełniania danego prawa Boga. 

Isus musiał zatem przynieść Izraelowi owe przepisy które były na tablicach pisanych ręką Boga. Dlatego Isus rozmawiał o tym z Eliaszem i Mojżeszem. Te przepisy po prostu zostały wykreślone czy zmienione podczas drugiego pobytu Mojżesza na górze Syjon aby dać powtórnie Izraelowi prawa i przymierze. Zobaczmy Isus głosi ważność dekalogu, przykazań, ponieważ są one fundamentem prawa Bożego. Jednak Isus głosi także prawa, które są o wiele bardziej restrykcyjne niż te jakie dał Mojżesz. Np. spoglądanie pożądliwie na kobietę jest zakazane, czy np nie stawienie oporu złego – czyli po prostu dążenie do ugody z osobą która chce z nami się konfrontować. Te prawa, Bóg chciał dać swojemu narodowi ale widział, że to nie ma sensu, szczególnie po akcie bałwochwalstwa w postaci złotego cielca. Nienawiść do Isusa to także nienawiść do Boga, gdyż nienawidzi się prawa jakie Bóg napisał własną ręką na tablicy. Zobaczmy te zarzuty wobec Isusa.

 

Sławek zarzuca Isusowi, ze w ew Jana 5 łamie szabat

Zobaczmy do czego prowadzi nienawiść Sławka do Isusa, do manipulacji. Otóż dlaczego Isus „Złamał Sabat”??? Ponieważ uzdrowił człowieka, a dla żydów to był grzech łamania sabatu. Ale pomyślmy, czy jak ktoś by w sabat został ranny lub był w niebezpieczeństwie lub ciężko chory, to czy łamaniem sabatu jest udzielenie bliźniemu pomocy??? Czy jak Izrael toczył wojny to jakby bitwa wypadła szabat, to zapewne cała armia Izraela powinna dać się wrogowi wybić. Co do zarzutów żydów, o to, że Isus czyni się równym Bogu, to wobec tych zarzutów ustosunkował się Isus:

(19) Tedy Isus odezwał się i rzekł im: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, nie może Syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że Ojciec czyni; co bowiem On czyni, to samo i Syn czyni.(20) Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje mu wszystko, co sam czyni, i ukaże mu jeszcze większe dzieła niż te, abyście się dziwili.(21) Albowiem jak Ojciec wzbudza z martwych i ożywia, tak i Syn ożywia tych, których chce.(22) Bo i Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał Synowi,(23) Aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który go posłał.(24) Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do żywota.(25) Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, zbliża się godzina, owszem już nadeszła, kiedy umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, co usłyszą, żyć będą.(26) Jak bowiem Ojciec ma żywot sam w sobie, tak dał i Synowi, by miał żywot sam w sobie.(27) I dał mu władzę sądzenia, bo jest Synem Człowieczym. Jana 5

Zobaczmy zarzuty o to, że Isus czyni się równym Bogu. Isus po prostu stwierdzał fakty. Bóg dał mu taką misje. I gdyby te słowa nie były prawdziwe to,  żydzi powinni już po tych słowach Isusa ukamienować. co dalej mówi Isus:

(38) Ani słowa jego nie zachowaliście w sobie, ponieważ nie wierzycie temu, którego On posłał.(39) Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny; a one składają świadectwo o mnie;(40) Ale mimo to do mnie przychodzić nie chcecie, aby mieć żywot.(41) Nie przyjmuję chwały od ludzi,(42) Ale poznałem was, że nie macie w sobie miłości Bożej.(43) Ja przyszedłem w imieniu Ojca mego, a wy mnie nie przyjmujecie; jeśli kto inny przyjdzie we własnym imieniu, tego przyjmiecie.(44) Jakże możecie wierzyć wy, którzy nawzajem od siebie przyjmujecie chwałę, a nie szukacie chwały pochodzącej od tego, który jedynie jest Bogiem?(45) Nie myślcie, że Ja was będę oskarżał przed Ojcem; oskarża was Mojżesz, w którym wy złożyliście nadzieję.(46) Gdybyście bowiem wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście i mnie. O mnie bowiem on napisał.(47) A jeśli jego pismom nie wierzycie jakże uwierzycie moim słowom? Jana 5

Otóż zobaczmy teraz, Bóg sam dał prawo Mojżeszowi, ze ten był niczym Bóg:

(14) Wtedy rozgniewał się Pan na Mojżesza i rzekł: Czy nie ma Aarona, brata twego, Lewity? Wiem, że on umie mówić; a nawet jest już w drodze i idzie na spotkanie twoje, a gdy cię zobaczy, uraduje się w sercu swoim.(15) Ty będziesz mówił do niego i włożysz słowa w usta jego, a Ja będę z ustami twoimi i z ustami jego i pouczę was, co macie czynić.(16) On będzie mówił za ciebie do ludu, on będzie ustami twoimi, a ty będziesz dla niego jakby Bogiem.(17) A laskę tę weź do ręki swojej, bo nią będziesz dokonywał znaków. Wyjść 4

O co chodziło Isusowi??? Isus powołał się na Mojżesza, w kontekście czynienia siebie równym Bogu. Ponieważ Mojżesz podobnie jak Isus czynił cuda i była uważany przez Aarona, Izrael oraz wrogów Izraela, narody bałwochwalcze jako Bóg. Isus mówi, że przynosi prawa które trzeba wykonywać aby zachować życie. Podobnie jak prawa jakie dał Mojżesz trzeba było wykonywać pod groźbą nawet śmierci. Władza sądownicza jaką posiadał Mojżesz czyniła go niczym Bóg. Isus też miał od Boga władzę sądowniczą. Oto co Isus mówi tutaj:

(33) Odpowiedzieli mu Żydzi, mówiąc: Nie kamienujemy cię za dobry uczynek, ale za bluźnierstwo i za to, że Ty, będąc człowiekiem, czynisz siebie Bogiem.(34) Odpowiedział im Isus: Czyż w zakonie waszym nie jest napisane: Ja rzekłem: Bogami jesteście?(35) Jeśli nazwał bogami tych, których doszło słowo Boże (a Pismo nie może być naruszone),(36) Do mnie, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, wy mówicie: Bluźnisz, dlatego, że powiedziałem: Jestem Synem Bożym? Jana 10

No właśnie gdzie jest to napisane???

(1) Psalm Asafowy. Bóg wstaje w zgromadzeniu Bożym, Pośród bogów sprawuje sąd.(2) Jak długo sądzić będziecie niesprawiedliwie I stawać po stronie bezbożnych? Sela.(3) Bierzcie w obronę biedaka i sierotę, Ubogiemu i potrzebującemu wymierzajcie sprawiedliwość!(4) Ratujcie biedaka i nędzarza, Wyrwijcie go z ręki bezbożnych!(5) Lecz oni nic nie wiedzą i nic nie pojmują, W ciemności postępują, Chwieją się wszystkie posady ziemi.(6) Rzekłem: Wyście bogami I wy wszyscy jesteście synami Najwyższego,(7) Lecz jak ludzie pomrzecie I upadniecie jak każdy książę.(8) Powstań, Boże, osądź ziemię! Ty bowiem jesteś dziedzicznym panem wszystkich narodów. Ps 82

Czyli władza sądownicza nad Izraelem to jest władza Boga, którą Bóg dawał każdemu sędziemu czy królowi Izraela. W tym Isus jest sędzią i jest król Izraela. Zauważmy Bóg sprawował sądy nad Izraelem i był królem. Dlatego sformułowanie, bogami, synowie Najwyższego odnosi się do sędziów którzy sądzili Izrael oraz do królów Izraela którzy sprawowali władzę nad Izraelem. Bóg oddawał swoje atrybuty króla i sędziego Izraela innym ludziom Pomazańcom. Dlatego Isus jako sędzia i król Izraela oraz posłaniec Boga, Syn Boga, mówił rzeczy, które tak naprawdę żydzi i faryzeusze czy uczeni w piśmie rozumieli doskonale. Bóg wielokrotnie dawał swoje tytuły narodu wybranego ludziom. Problem w tym, że ludzie zawsze te znamiona władzy wykorzystywali do realizacji swoich własnych interesów czy żądz. Psalm 82 wymownie mówi, że książęta, królowie czy sędziowie Izraela to byli niczym bogowie i Synowie Najwyższego. Natomiast Isus nigdy w ewangelii Jana czy Mateusza nie nakazywał się modlić do siebie tylko zawsze mówił, że trzeba się modlić do Boga.

P.S.2. Oto znkomity tekst Bartka Kuliga:

Prawo Boga
Ostatnio wywiązał się temat o wykonalności lub nie, prawa Bożego a przynajmniej niektórych zapisów. 
Mi się rysuje obraz, że należałoby poznać dokładniej konstrukcję tego prawa.
Najważniejsze mamy przykazania. Jest ich 10 i są to najważniejsze przepisy które są osią całego prawa i podstawą do bardziej szczegółowych zapisów. Łamanie tych przykazań prędzej czy później prowadzi do zguby i śmierci.
Następnie mamy Ustawy dotyczące obchodzenia świąt i pracy kapłanów, w tym zasady składania poszczególnych rodzajów ofiar.
Kolejną grupą przepisów są wytyczne jak zachować się w czystości. I odrębnym działem (można to tak nazwać) są przepisy co robić gdy już się zanieczyścimy, jak tę czystość odzyskać.
I tutaj widzę największy problem i próbę dla człowieka. Bardzo często ludzie traktują te przepisy nie jako coś co powinniśmy robić jeśli chcemy zachować czystość, ale jako furtkę do tego aby jednak folgować sobie i zanieczyszczać się a później korzystać z tych możliwości oczyszczenia, które daje prawo.
Cyryl słusznie zauważył że Bóg dał człowiekowi prawo, które daje życie, jak i prawo które nie zapewnia tego życia. Prawem które daje życie jest prawo zakazów. A prawem które stoi pod nim i nie jest prawem dla szukających życia jest prawo mówiące o sytuacjach jakie należy wykonać gdy złamane zostanie prawo nadrzędne.
To Bóg widzi czy człowiek traktuje te przepisy jako możliwość naginania prawa nadrzędnego, czy raczej jako przepisy z których wolelibyśmy nie korzystać. Jeśli korzystamy z tych awaryjnych rozwiązań, bo jest taka możliwość i folgujemy sobie swoim zachciankom to te przepisy automatycznie staja się dla nas prawem nie dającym nam życia. I myślę że o tym mówi Bóg.
Np Bóg mówi że nie wolno się rozwodzić. Ale są zapisy że jeśli (… i tutaj odpowiednie zapisy…) to można dać list rozwodowy itd. Teraz interpretacje są dwojakie. Należy zauważyć że przykazaniem jest żeby rozwodu nie było. A sytuacja pozwalająca na rozwód jest tylko sytuacją awaryjną aby nie zatracać kogoś innego gdy jeden z małżonków popełni wykroczenie. Tym czasem co robią ludzie? Ludzie potrafią wykorzystywać ten zapis awaryjny do tego aby iść za porywami serca i się rozwodzić.
Inna sytuacja:
Zapis o brankach wojennych. Generalnie wiadomo że Izraelici nie mieli się spowinowacać z ludami podbijanymi, ale GDYBY się zdarzyło że jednak ktoś stracił głowę dla takiej kobiety to przepisy regulowały coś takiego. Więc część ludzi traktowała to i traktuje jako przyzwolenie na posiadanie takich kobiet.
Itd itp. Można by mnożyć przykłady, ale myślę że wiecie o co mi chodzi. To własnie o to głównie Isus miał pretensje do uczonych w piśmie, że przekształcają prawo w ten sposób. wszędzie gdzie w prawie pisze „jeśli byś….”, „gdyby ktoś …”,
itp to znaczy że jest to zastrzeżenie że do tej sytuacji nie powinno dojść, ale jeśli juz zaistniała to … 
Natomiast uczeni w piśmie czytali to prawo jak gdyby bez tego zastrzeżenia, czyli możesz się powołać na te przepisy za każdym razem gdy najdzie Cię ochota lub będzie taka twoja potrzeba, a nie na zasadzie że jeśli Ci się już przytrafiło w chwili słabości lub na wskutek nieuwagi.
Można by ten proceder zobrazować następującym przykładem:
Bóg mówi do człowieka:
– nie wsadzaj ręki do ognia bo skończy się to dla Ciebie źle, ale gdyby już Ci się zdarzyło że już włożyłeś tą rękę do ognia to schłodź ją natychmiast i przyjdź do mnie a ja postaram się ja uleczyć.
Jedni ludzie wezmą sobie do serca nadrzędne przykazanie i nie będą pchać ręki w ogień, a inni pomyślą ale fajnie, można wkładać rękę w ogień jeśli mi się spodoba, i będą skrzętnie powoływać się na zapis o tym co robić gdy włożą rękę w ogień.

Otóż moim zdaniem sprawa prawa Bożego, dotyczy tego, że literę prawa Bożego trzeba czuć całą osobą ludzką czyli całym rozumem i sercem. Dlatego Bóg na pustyni zjednoczonemu Izraelowi zamieni ich kamieniste serca na mięsiste. Abyśmy mogli wypełniać w pełni prawo Boga.

Reklamy

9 uwag do wpisu “Tora czyli dlaczego Isus musiał dać nam Torę….

 1. Bartek Bartosz

  Świetny artykuł Cyrylu .
  Odrzucając Isusa jako dawcę Prawa Bożego pozbawiamy się zbawienia.

  Zebrałeś w całość wszystko co należało zebrać by temat stał się jasny i zrozumiały .

  Chwała Świętemu Izraela za zrozumienie i kierownictwo w schyłkowym okresie tego wieku zła!

  Niech Bóg Ci błogosławi za Słowa Prawdy !
  Pozdrawiam !

  Polubione przez 2 ludzi

 2. aniki

  Cyrylu niesamowity artykuł. Czytałam go z zapartym tchem. Tyle ważnych spraw poruszyłeś i wyjaśniłeś. Po raz kolejny dajesz lepsze zrozumienie dzięki czemu pogłębiam ufność w Panu. Dziękuję Ci za pracę i wysiłek jaki w to wszystko wkładasz. Chwała naszemu Panu, który obdarza Cię mądrością. Z Panem Bogiem.

  Polubione przez 1 osoba

 3. norbert

  BM Ew:Jan 15
  (20) Wspomnijcie na słowo, które do was powiedziałem. Nie jest sługa większy nad pana swego. Jeśli mnie prześladowali i was prześladować będą; jeśli słowo moje zachowali i wasze zachowywać będą.
  (21) A to wszystko uczynią wam dla imienia mego, bo nie znają tego, który mnie posłał.
  (22) Gdybym nie przyszedł i do nich nie mówił, nie mieliby grzechu; lecz teraz nie mają wymówki z powodu grzechu swego.
  (23) Kto mnie nienawidzi, i Ojca mego nienawidzi.
  (24) Gdybym wśród nich nie pełnił uczynków, których nikt inny nie czynił, nie mieliby grzechu, lecz teraz i widzieli, i znienawidzili zarówno mnie jak i Ojca mego.
  (25) Jednakże słowo, które jest w zakonie ich napisane, wypełniło się: Bez przyczyny mnie znienawidzil.
  A prawda nas wyzwoli 🙂
  Z Panem Bogiem

  Polubione przez 1 osoba

 4. NathanieLysandeR

  Z innej beczki Korwin i Bezjaya znowu akcji wyszło do czego ci ludzie dążą to tylko tak wygląda że gadają sobie głupoty o poważnych rzeczach
  http://detektywprawdy.pl/2019/05/15/korwin-w-formie-wole-pedofila-od-lekcji-wychowania-seksualnego/
  Korwin, Jaya, Hrabia to są tacy waćpanowie co mają neutralizować poważne inicjatywy jak szczepionki, ruchy antykościelne itd.
  Znów ten sam numer zawsze przed wyborami Corvin musi powiedzieć coś durnego, jego celem jest wykańczać od środka ruchy anty tak właśnie działają agenci teraz jeszcze wraz z Braunem wykończą ”konfederacje” oraz posłów którzy serio chcą coś zmienić a nie mogą albo grozi im więzienie.
  Reszta tylko mówi że coś zrobi a jak przychodzi co do czego to dłubią w nosie i uganiają się za spódniczkami

  Przykre jak łatwo można wykończyć poważne tematy. Po co wydawać miliony na propagandę jak można podesłać ”debila” w szeregi wroga i niech mówi kompletne bzdury niech się awanturuje itd.

  Polubione przez 1 osoba

 5. Świetny artykuł. Wydaje mi się , że główne wątki trafione w sedno.Ma to sens i potwierdzenie w różnych wersach.Też o kilku miesięcy czuję, że główną pokusą na świecie jest pożądanie cielesne, tzw sex i od najpierw to trzeba zwalczyć i opanować swoje mysli i ciało.

  Polubione przez 1 osoba

  1. Dokładnie Damgrath. Pożądanie, które jest promowane przez diabelskie mass media, dla kobiet i mężczyzn. Wiadomo, że kobieta i mężczyzna to wg prawa Bożego jeden organizm, który tworzy innych ludzi poprzez płodzenie i wychowywanie potomstwa. Pożądanie zaś wraz z promowaniem aborcji, niechęci do posiadani potomstwa, egoizmu i innych kłamliwych ideologii ma na celu zniszczyć ten doskonały organizm Boga, zwany rodziną czy małżeństwem.
   Naprawdę paskudnie się czuje, gdy słyszę od moich znajomych jak ktoś z ich rodziny zdradza żonę i porzuca kobietę z dziećmi i idzie do innej kobiety. Naprawdę, aż serce się kraje gdy słyszy się o takim nieszczęściu spowodowany egoizmem i zaślepieniem seksem.

   Polubienie

 6. Pingback: Tonący się brzytwy chwyta… czyli o Baruchu….i o braku logiki u kotów… – Blog Cyryla

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s