Róg z oczami i ustami mówiącymi rzeczy zuchwałe…. czyli Edomici

 

W poprzednich dwóch artykułach o Fałszowaniu księgi Daniela i o Czwartej Bestii, pokazałem tajemnicę rogu z ustami który mówił rzeczy zuchwałe. Pokazałem jaki skutek miał przyjęcie i właczenie do państwa przez Jana Hirkana I i narodu Judejskiego (czyli pokoleń Judy, Beniamina i cześci Lewiego) Edomitów oraz wielu ościennych narodów. Otóż państwo Machabeuszy posiadało 10 króli, czyli 10 rogów czwartej Bestii Rzymu. Jednak włączenie do tego państwa i zmuszenie do wyznawania judaizmu Edomitów spowodowało, że Edomici stali się owym rogiem, który ostatecznie podczas konfliktu trzech króli zdobył władze nad pokoleniami Judy, Beniamina i części Lewiego, pod postacią objęcia władzy przez Heroda Wielkiego.

Otóż zauważmy coś ciekawego. Henryk napisał:

„Edomici być może to nie są dzisiejsi Żydzi sefardyjscy, którzy uciekli w części po zburzeniu Jerozolimy w 70 n.e. do Hiszpanii ale oni się częściowo wymieszali z Chazarami, aczkolwiek Chazarzy ich nie traktują na równi z ze sobą.
Ale tego nie jestem pewien. Niemniej nasienie węża to Chazarzy, Edomici, chińscy i japońscy Żydzi – są ich także miliony i co wyrabiają Chiny z więźniami, wycinając im organy, często na żywca i trzymając ich przy życiu nadal to właśnie styl życia… nasienia węża.”

Otóż zauważmy coś ciekawego. Ezaw za żony brał trzy hybrydki:

(1) A oto dzieje rodu Ezawa, czyli Edomu. (2) Ezaw pojął żony spośród córek kananejskich: Adę, córkę Elona, Chetyty, i Oholibamę, córkę Any, syna Sybeona, Chiwwity. (3) I Basematę, córkę Ismaela, siostrę Nebajota.

No właśnie córki kananejskich miały geny hybrydzie, co ujawniało się w ich zachowaniu, które szokowało bogobojnych i prawych Izaaka i Rebeki. Potem Ezaw wziął za zonę, córkę swego wuja Ismaela, a jak wiadomo Ismael był synem Abrahama i hybrydki Hagar. Dodatkowo Ezaw był człowiekiem dzikim, nie panującym nad sobą. Taka mieszanka genów spowodowała, że Edomici byli w zasadzie jeszcze gorsi od Ezawa. Oto co napisał  Apostoł Jan w swoim liście:

(7) Dzieci, niech was nikt nie zwodzi; kto postępuje sprawiedliwie, sprawiedliwy jest, jak On jest sprawiedliwy. (8) Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy. A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. (9) Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim, i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. (10) Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie. Kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga, jak też ten, kto nie miłuje brata swego. (11) Albowiem to jest zwiastowanie, które słyszeliście od początku, że mamy się nawzajem miłować; (12) Nie jak Kain, który wywodził się od złego i zabił brata swego. A dlaczego go zabił? Ponieważ uczynki jego były złe, a uczynki brata jego sprawiedliwe.(13) Nie dziwcie się, bracia, jeżeli was świat nienawidzi. (14) My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota, bo miłujemy braci; kto nie miłuje, pozostaje w śmierci. (15) Każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie ma w sobie żywota wiecznego. 1 Jana 3

A jak wiadomo co chciał uczynić Ezaw???

(41) Dlatego znienawidził Ezaw Jakuba z powodu błogosławieństwa, którym go pobłogosławił ojciec, i taki powziął Ezaw zamiar: Zbliżają się dni żałoby po ojcu moim. Wtedy zabiję brata mego Jakuba. Rodz. 26

A w ewangelii Jana żydzi wyjawili Isusowi swoją tożsamość:

(31) Mówił więc Isus do Żydów, którzy uwierzyli w niego: Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie (32) I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. (33) Odpowiedzieli mu: Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Jakże możesz mówić: Wyswobodzeni będziecie? (34) Isus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. (35) A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. (36) Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. (37) Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, lecz chcecie mnie zabić, bo słowo moje nie ma do was przystępu. (38) Mówię to, co widziałem u Ojca, a wy także czynicie, co słyszeliście u ojca waszego. (39) Odpowiadając, rzekli mu: Ojcem naszym jest Abraham. Isus im rzecze: Jeżeli jesteście dziećmi Abrahama, spełniajcie uczynki Abrahama.(40) Lecz teraz chcecie zabić mnie, człowieka, który wam mówił prawdę, którą usłyszałem od Boga: Abraham tego nie czynił. (41) Wy spełniacie uczynki swojego ojca. Na to mu rzekli: My nie jesteśmy zrodzeni z nierządu; mamy jednego Ojca, Boga. (42) Rzekł im Isus: Gdyby Bóg był waszym Ojcem, miłowalibyście mnie, Ja bowiem wyszedłem od Boga i oto jestem. Albowiem nie sam od siebie przyszedłem, lecz On mnie posłał. (43) Dlaczego mowy mojej nie pojmujecie? Dlatego, że nie potraficie słuchać słowa mojego. (44) Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. (45) Ponieważ Ja mówię prawdę, nie wierzycie mi. Ew. Jana 8

Zobaczmy Isus te słowa kierował do Edomitów, którzy wiedzieli, że Isus jest Mesjaszem, potomkiem z rodu Dawida. Co powiedzieli mu żydzi?? Że są potomkami Abrahama….a przecież to dziwne, ponieważ powinni odpowiedzieć, ze są potomkami Jakuba. Jednak tego nie powiedzieli, ponieważ to byli Edomici, czyli potomstwo Ezawa a nie Jakuba czyli Izraela. Isus powiedział jasno, że za słowa prawdy Edomici chcieli go zabić, podobnie jak zresztą Ezaw chciał zabić Jakuba – chociaż swoje pierworództwo wcześniej sprzedał Jakubowi za miskę strawy i nie należało mu się błogosławieństwo od Izaaka.  Przecież Ezaw chcąc błogosławieństwo od Izaaka złamał umowę jaką zawarł z Jakubem, gdyż pierworództwo oznaczało otrzymanie błogosławieństwa od Izaaka. Ezaw chciał zabić Jakuba ponieważ, był tak naprawdę kłamcą. Jak wiadomo kłamstwo i chęć mordu na człowieku to cecha diabła i jego dzieci. Ezaw okazał się potomkiem diabła. I Ezaw poprzez dodatkowo ożenek z hybrydkami te cechy kłamstwa i chęci mordu nawet na bracie przekazał swojemu potomstwu Edomitom.

Zresztą oto co mówi Bóg:

(10) Z powodu zbrodni na twoim bracie Jakubie, okryje cię hańba i będziesz wytępiony na zawsze. (11) Wówczas gdy stałeś na uboczu, kiedy to wrogowie brali do niewoli jego wojsko, a cudzoziemcy wkraczali do jego bram i rzucali losy o Jeruzalem, także ty byłeś jednym z nich. (12) Nie paś oczu widokiem swojego brata w dniu jego nieszczęścia! Nie ciesz się z powodu synów Judy w dniu ich zagłady i nie mów zuchwale w dniu niedoli! (13) Nie wkraczaj do bramy mojego ludu w dniu jego klęski; nie paś i ty oczu widokiem jego nieszczęścia w dniu jego klęski! I nie wyciągaj ręki po jego mienie w dniu jego klęski! (14) Nie stój na rozstaju dróg, aby zabijać jego uchodźców! I nie wydawaj jego zbiegów w dniu niedoli! (15) Gdyż bliski jest dzień Pana na wszystkie narody. Jak postępowałeś, tak postąpią z tobą. Odpłata za twoje postępki spadnie na twoją głowę. (16) Bo jak piliście na mojej świętej górze, tak pić będą stale wszystkie narody; pić będą i chłeptać, i będzie z nimi tak, jak gdyby ich nigdy nie było. (17) Lecz na górze Syjon będzie wybawienie, jest ona przecież święta, i dom Jakuba przejmie w posiadanie tych, którzy go posiadłości pozbawili. (18) A dom Jakuba stanie się ogniem, dom Józefa płomieniem, dom zaś Ezawa słomą; podpalą go i strawią; i z domu Ezawa nikt nie ocaleje bo tak rzekł Pan. Księga Abdiasza 1

Zobaczmy Bóg, mówi jasno, Edom nienawidził brata swego Jakuba. Edom przy okazji mordował i z pomagał prześladowcom Izraela. Edomici prześcigali w zbrodniach na Izraelu Babilończyków i inne narody. A jak wiadomo, że Izraelici posłuszni Bogu to są święci Boga. Jaka jest cecha rogu z oczami i ustami???

(21) A gdy patrzyłem, wtedy ów róg prowadził wojnę ze Świętymi i przemógł ich,Dan 7

(25) I będzie mówił zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu, będzie męczył świętych Najwyższego, będzie zamyślał odmienić czasy i zakon; i będą wydani w jego moc aż do czasu i dwóch czasów i pół czasu. Dan 7

Czyż Edom przez cały czas swojej historii nie męczył świętych Najwyższego, Izrael, gdy miał ku temu okazje i możliwości??? Czy ich nie mordował, prześladował i nadal tego nie czyni??? Henryk napisał:

Właśnie sprawdziłem i Żydzi sefardyjscy to nie Edomici. Edomici rozpłynęli się pośród Żydów po straszliwym pogromie Rzymian i zburzeniu Jerozolimy w 70 n.e.. Wikipedia angielska praktycznie po potwierdza.

Moim zdaniem Edomici się nie rozpłynęli pośród żydów. Edomici pomimo klęski jaką zadał im Dawid podnieśli się. Edomici pomimo podboju ich, oraz włączenia i narzucenia im judaizmu przez Jana Hirkana I, podstępem, poprzez opanowywanie stopniowe stanowisk państwowych i religijnych, poprzez zdobywanie wpływów, wśród saduceuszy, faryzeuszy i esseńczyków, obalili Machabeuszy i ustanowili swojego króla Heroda Wielkiego jako władcę Judei i dwóch pokoleń Izraela Judy I Beniamina.  Nie zapominajmy, że przecież elita duchowa faryzeusze (którzy byli w większości Edomitami) poszli razem z uchodźcami żydowskimi, po powstaniu w 70 n.e. I to Edomici przewodzili owym żydom na efekty ich „przywództwa” nie trzeba było długo czekać:

Wojna Kwietusa (hebr. ‏מרד הגלויות‎ (mered ha-galujot) albo מרד התפוצות (mered ha-tefucot), bunt wygnańców) Nie jest znany żaden powód ani żadne szczególne zdarzenie mogące stać się przyczyną wybuchu powstania na tak szeroką skalę. Jedynym epizodem mogącym mieć wpływ na przyczyny rewolty może być konflikt pomiędzy Żydami a aleksandryjskimi Grekami. Delegacja obu stron w 113 roku stanęła przed Trajanem. Wydarzenie wspomina pojedynczy papirus oraz Akta Męczenników Aleksandryjskich (rozdział Acta Mermaisci) Gdy w 115 rzymska armia dowodzona przez Trajana walczyła z państwem Partów, żydowska diaspora rozpoczęła rewoltę w Cyrenajce, która rozszerzyła się na Egipt i Cypr. W Cyrenie rebelianci dowodzeni przez Lukuasa[3][a] (albo – według Diona – pod wodzą Andrzeja)[4]zniszczyli wiele świątyń, włączając poświęcone HekateJowiszowiApollowiArtemidzie i Izydzie, jak również cywilne budowle symbolizujące Rzym: Cezareum, bazylikę oraz termy. Grecka i rzymska ludność została wymordowana. Następnie Lukuas ruszył w stronę Aleksandrii, wszedł do miasta opuszczonego przez rzymskie oddziały wojskowe i podłożył ogień pod miasto. Pogańskie świątynie i grobowiec Pompejusza zostały zniszczone. Trajan wysłał nowe oddziały pod dowództwem praefectus praetorio Marcjusza Turbona, ale Egipt i Cyrenajka zostały spacyfikowane dopiero jesienią 117 roku. Sytuacja została opanowana także na Cyprze, gdzie Żydzi pod dowództwem Artemiona przejęli władzę nad wyspą. Armia rzymska odbiła stolicę Salaminę i Żydom zabroniono lądować na tej wyspie. Według Kasjusza Diona żydowscy powstańcy zmasakrowali 240 000 Greków na Cyprze, 220 000 Greków w Cyrenie i wielką ich liczbę w Egipcie

Zobaczmy, jaki to konflikt był przyczyną tego powstania Edomitów i mordu na okołu pół miliona Greków???

Szkoła aleksandryjska– kilka pokoleń egzegetów i teologów, działających w Aleksandrii, stolicy Egiptu. To intelektualne środowisko można scharakteryzować następująco: chrześcijaństwo judeochrześcijańskie dopełniło swej helleńskiej edukacji, zaś hellenizm swej edukacji chrześcijańskiej[1]. Początki wywodzą się z szkoły katechetycznej Pantena (II/III w.). Już od początku wielki wpływ miał na refleksję szkoły także wielki żydowski teolog Filon z Aleksandrii (10 przed. Chr. – 40 po Chr.), który korzystał z filozofii greckiej dla pogłębiania swych interpretacji Starego Testamentu. Głównymi nauczycielami w II i III w. byli: Klemens Aleksandryjski i Orygenes, któremu nadano przydomek „Diamentowy” (Adamantios), ze względu na jego pracowitość. Ogromnie wiele studiował, pisał, wykładał, a także oddawał się dziełom miłosierdzia. Często w pisaniu pomagało mu aż siedmiu kopistów[2]. Następnie uczyli w szkole ich uczniowie, późniejsi biskupi, Heraklas i Dionizy Wielki, a po nich Teognost, Pieriusz, którzy także pisali rozprawy teologiczne. W IV w. wiodącą postacią był Didym Ślepiec[3]. W V wieku – Cyryl z Aleksandrii, jeden z głównych teologów soboru efeskiego (431 r.), zmagającego się z nestorianizmem. Pod wpływem tej szkoły tworzył swoje komentarze biblijne Ambroży z Mediolanu, mistrz Augustyna z Hippony. Szkoła charakteryzowała się głęboko duchowym podejściem do interpretacji Pisma Świętego, które w wielu wydarzeniach opisanych w Biblii widziało alegorię, czyli odniesienie do rzeczywistości niewidzialnej, ale realnej. Był to tzw. sens głębszy, prorocki, który czasem odczytywany był z pominięciem sensu literalnego, historycznego. Ten ostatni był szczególnie uważnie interpretowany przez szkołę antiocheńską.

No właśnie. Szkoła Aleksandryjska broniła nieskażone tekstu Septuaginty, którą Edomici zwalczali, ponieważ zawierała one tekstu, które wskazywały Isusa jako Mesjasza. A przecież Edomici zamordowali Isusa i zostali za to srogo ukarani w 70.n.e. Edomici w tym powstaniu pokazali kim są, a okazali się oni mordercami, synami diabła, małym rogiem, który przy każdej okazji męczył świętych. I zobaczmy zaledwie niecałe 70 lat po powstaniu, potrafili oni zorganizować na niespotykaną skalę rzeź Greków!!!!

Zauważmy jedno, Edomici, czyli synagoga szatana, podawali się zawsze za Judejczyków czyli żydów. Jednak co Isus powiedział, po czym mamy poznawać także Edomitów??? Po ich uczynkach. Czy prawdziwi Judejczycy by zorganizowali niespotykaną rzeź Greków na Cyprze w Cyrenie i Egipcie, z powodu byle kłótni??? Nie tak czynić mogli tylko Edomici synowie diabła.

Nie zapominajmy celem Edomitów i ich sekty masoretów było zwalczanie słowa Bożego, czyli ewangelii Isusa i tekstu Septuaginty. Dlatego Edomici chociaż często używali miecza i mordów, głównie koncetrowali się na zdobywaniu wiedzy i władzy. Dlatego co powiedział Bóg o nich:

(8) Zaiste, w owym dniu – mówi Pan – wytępię mędrców z Edomu i roztropnych z góry Ezawa; nie ma u niego roztropności. Ks. Ab. 1

A co mówi Isus:

(6) Lubią też pierwsze miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach, (7) I pozdrowienia na rynkach, i tytułowanie ich przez ludzi: Rabbi. Mat 23

Tak Edomici zawsze kształcili swoje potomstwo aby te zajmowało wysokie stanowiska polityczne, religijne, administracyjne, role przywódcze w każdym narodzie. Szczególnie zaś celem Edomitów było zdobycie władzy nad Judejczykami. Skąd tekst masoretów Tanach zgadzał się  tekstami z tekstami Qumran, esseńczyków  niemal w 100%. Otóż Edomici w wojnie z Jakubem nie mogąc go pokonać mieczem, otwarcie, zaczęli walczyć niczym diabeł kłamstwem poprzez kształcenie swoich ludzi i dodatkowo, poprzez wstępowanie w szeregi elit państwa Machabeuszy czyli arystokracji, kapłaństw, saduceuszów, faryzeuszów czy esseńczyków. Jednak najbardziej Edomickim stronnictwem byli Esseńczycy oto dowody

Za panowania Dynastii Herodów (którzy sami byli Edomitami), Esseńczycy zamieszkiwali swój kraj – IDUMEĘ, a w Jerozolimie mieli swoją dzielnicę zwaną – Dzielnicą Esseńczyków / Essenes’ Quarter, i nawet też swoją świątynię – ŚWIĄTYNIĘ BOGA – zwaną też ŚWIĄTYNIĄ Heroda, ponieważ Herod Wielki był jej twórcą.  W rzeczywistośći Nazaret to miasto które zbudowała żydo-chrześcijańska teologia  Edomici.

Księga Jaszera (Jas) I | ciekawa księga, nie jest pewne jej natchnienie. Dzieło powstało w j. aramejskim przez masoretów Edomitów. Księga Jaszera jest najwidoczniej rabinicznym pismem (fantazją) około czasów nowożytnych i cytuje tekst masorecki. Nathaniel

Zobaczmy esseńczycy i masoreci pisali nawet fałszywe księgi (np Jaszera, aby usprawiedliwić swego ojca Ezawa za sprzedaż pierworództwa Jakubowi). Co cikeawe Henryk podaje, że:

Zapomniałem dodać, że Edomici zapoczątkowali gnostycyzm!

Czyli widać, że oni przez mędrców swoich realizowali wojnę z Bogiem i jego świątymi. Wojna z Bogiem polegała i polega na fałszowaniu słów Boga i zwalczaniu Isusa jako Mesjasza. Wojna ze świętymi to odwieczna wojna z Izraelem czyli Judą i Słowianami.

Zobaczmy te słowa Isusa:

(44) Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa Ew Jana 8

Isus mówi, że ojcem Edomitów jest diabeł i podobnie jak diabeł oni kłamią (poprzez podawanie się za Judejczyków czy też żydów). Aby kłamstwa Edomitów, np że są Judejczykami czy żydami było wiarygodne to musieli oni całkowicie w czasach Isusa opanować trzy wpływowe stronnictwa saduceuszy, faryzeuszy i esseńczyków, dać swoich ludzi do władzy, arystokracji i stanu kapłańskiego, aby móc dalej fałszować Septuagintę, gdyż tam było zagrożenie ich władzy w postaci prawdy. Zobaczmy dalej:

(9) I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. Ap 12

Otóż Edomici to:

(33) Węże! Plemię żmijowe! Jakże będziecie mogli ujść przed sądem ognia Gehenny? Mat 23

Gdyż tak jak ich ojciec diabeł zwodzą cały świat. Ponadto jest jeszcze jedna cecha Edomitów i diabła:

(1) A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? (2) A kobieta odpowiedziała wężowi: Możemy jeść owoce z drzew ogrodu, (3) Tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg: Nie wolno wam z niego jeść ani się go dotykać, abyście nie umarli. (4) Na to rzekł wąż do kobiety: Na pewno nie umrzecie,(5) Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. Rodz. 3

Edomici jako węże są chytrzejsi podstępniejsi niż inne narody, gdyż tego nauczył ich diabeł.  Oni podobnie jak wąż fałszują słowa Boga, dlatego zauważmy. Edomici stworzyli gnozę i dodatkowo fałszowali Septuagintę i ją niszczyli ponadto zwalczali ewangelii Isusa poprzez danie tam Pawła i jego uczniów Łukasza i Marka. U kogo faryzeusz Paweł uczył się na pustyni przez 3 lata, zanim podszył się pod ucznia Isusa??? U esseńczyków czyli Edomitów. Zapewne wysłali go tam faryzeusze. Zobaczmy te proroctwo (które dał mi Bartek):

(8) I rzekł do mnie: „Od Abrahama aż do Izaaka, gdyż są zrodzeni od niego Jakub i Ezaw, ponieważ ręka Jakuba trzymała na początku piętę Ezawa. (9) bo Ezaw jest końcem wieku tego, a Jakub początkiem przyszłego wieku. (10) Ponieważ początkiem człowieka jest ręka, a końcem człowieka jest jego pięta. Pomiędzy piętą a dłonią nie szukaj więcej, Ezdraszu.” 2 Ezd 6

Te proroctwo jasno pokazuje, że Ezaw i Edomici to róg z oczyma i ustami. Władza Edomitów będzie trwałą dopóki trwa włądza diabła i upadłych nad ziemią i nie ma królestwa Boga na ziemi, zobaczmy:

(9) A gdy patrzałem, postawiono trony i usiadł Sędziwy. Jego szata była biała jak śnieg, a włosy na głowie czyste jak wełna. Jego tron jak płomienie ogniste, a jego koła jak ogień płonący. (10) Ognista rzeka wypływała i wychodziła sprzed niego. Tysiąc tysięcy służyło mu, a dziesięć tysięcy razy dziesięć tysięcy stało przed nim; zasiadł sąd i otworzono księgi. (11) Potem, na dźwięk zuchwałych słów, które wypowiadał róg, spojrzałem i widziałem, jak zwierzę zostało zabite, jego ciało zniszczone i wrzucone do ognia na spalenie. (12) Również pozostałym zwierzętom odebrano ich władzę, a długość ich życia była ograniczona do pewnego okresu i czasu. (13) I widziałem w widzeniach nocnych: Oto na obłokach niebiańskich przyszedł ktoś, podobny do Syna Człowieczego; doszedł do Sędziwego i stawiono go przed nim. (14) I dano mu władzę i chwałę, i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki, Jego władza – władzą wieczną, niezmienną, jego królestwo – niezniszczalne.Dan 7

Przeszły wiek w którym rządzi Ezaw czyli róg i oczyma i ustami, gdy zwierzę zostanie zabite to nastanie królestwo Mesjasza na ziemi.

A zatem Edomici to mordercy w dodatki podstępni, którzy swoje plany realizują przez intrygi zaś władzę poprzez dawanie swoich ludzi do różnych ośrodków władzy, decyzji czy nauki. Gdyż ojcem i bogiem Edomitów jest diabeł, co sami przyznają:

W wywiadzie tym, zatytułowanym “Ukryta Tyrania”, arogancki Rosenthal mówił bez skrępowania (co nagrywane było na taśmie) o tym że Żydzi sfabrykowali różne “fałszywe historie  mające ukryć ich naturę i chronić ich status i władzę.” Rosenthal obala powszechnie akceptowane kłamstwo o tym że “Żydzi są Izraelitami i co za tym idzie są narodem wybranym przez Boga.” Rosenthal: “Większość Żydów tego nie przyzna, ale naszym bogiem jest Lucyfer – tak więc nie kłamałem – jesteśmy jego narodem wybranym. Lucyfer jest bardzo prawdziwy.”(www.macquirelatory.com/Wallace Interview 1967.htm)

Edomici nienawidzą i zwalczają głównie rozproszony Izrael czyli Słowian:

Poniżej słowa rabina Shneersona:

1. Nasza szczególna taktyka zwalczania Słowian jest tajną wiedzą, z uwagi na jego wyłączność ograniczoną do wybrańców boga. Główną broń walki skierujemy bezpośrednio na Słowian, poza renegatami, “ożenionymi” z Żydami poprzez wspólne interesy. Prawda, wszyscy “ożenieni z nami” zostaną usunięci z naszej wspólnoty kiedy już wykorzystamy ich dla naszych celów. Słowianie, a wśród nich Rosjanie – są najbardziej nieugiętymi narodami na świecie. Słowianie są nieugięci w wyniku swoich zdolności psychologicznych i intelektualnych, utworzonych przez wiele pokoleń przodków. Niemożliwe jest zmienić ich geny. Słowianina, Rosjanina, można zniszczyć, ale nigdy nie podbić. To dlatego ten lud [dosłownie: materiał siewny] podlega likwidacji, a najpierw ostrej redukcji ich liczebności (z czego kremlowska ropo-gazowa Chazaria, tak umiłowana przez polskojęzyczną putinologiczną agenturę, ścierającą kolana na myśl o putlerze, wywiązuje się z nawiązką/a303).

Wiadomo teraz, że Słowianie to zaginione 10 pokoleń Izraela. Słowianie to lud świętych, który przesladuje i pokonuje mały róg, czyli Edom. Najbardziej wpływowa w polityce światowej sekta to Chabad Lubawicz, Żyli oni obok Słowian, i tak jak w przypadku państwa Machabeuszy, przejęli oni w końcu całkowitą kontrolę nad narodami Słowiańskimi. Chabad Lubawicz, jej przywódcy mają świadomość, że są oni odpowiedzialni za mord na Słowianach i są świadomi, ze są Edomitami. Pod ich rozkazami czy wpływami są Putin, Trump oraz inni politycy. Chabad Lubawicz, to kolejna po esseńczykach i masoretach twarz rogu z ustami i oczami, który mówi rzeczy zuchwałe. Gdyż jak wiadomo Edomici to węże, a każdy wąż co jakiś czas zmienia skórę gdy się staje większy i potężniejszy. Ich metody wyniszczania Izraela czyli Słowian to:

Sanhedryn 59a: “Zabicie Goja to jak zabicie dzikiego zwierzęcia”. Tosefta. Aboda Zara B,5: “Jeśli Goj zabije Goja albo Żyda, odpowiada za to; ale jeśli Żyd zabije Goja, NIE odpowiada za to”. Hilkkoth Akum X1: “Nie okazuj litości Gojowi”. 2. Nasze metody podboju w ogóle nie będą militarnymi, a ideologicznymi i gospodarczymi, wykorzystamy struktury władzy, uzbrojeni w najbardziej nowoczesne typy broni fizycznego tłumienia buntu, z jeszcze większą wściekłością niż w październiku 1993, zabijając Radę Najwyższą Rosji Sowieckiej. Najpierw podzielimy narody słowiańskie (300 mln, połowa to Rosjanie) na małe kraje o słabych i poprzecinanych związkach. W tym celu wykorzystamy nasza starą metodę: dziel i rządź. Spróbujemy ustawiać je jeden przeciwko drugiemu, i wciągać je w wojny domowe by wzajemnie się wyniszczały. Ukraińcy będą myśleć iż walczą z ekspansjonistyczną Rosją i o swoją niepodległość. Będą myśleć iż wreszcie zdobędą niepodległość, a będą całkowicie przez nas pokonani. To samo będą myśleć Rosjanie, jakby bronili własnych interesów, zwrotu ich terytoriów, “nielegalnie” im odebranych, itd. Seph. Jp., 92,1: “Bóg dał Żydom władzę nad dobytkiem i krwią wszystkich narodów”. Libbre David 37: “Powiedzenie czegokolwiek Gojowi o naszych relacjach religijnych, to tak samo jak zabicie wszystkich Żydów, bo gdyby Goje wiedzieli czego o nich uczymy, otwarcie by nas zabili”. Wszystko to zrobimy pod przykrywką różnych suwerenności, walki o ich narodowe ideały. Jednocześnie żadnej z partii / ze stron nie damy żadnego samostanowienia, opartego na narodowych wartościach i tradycjach. W tej wojnie głupców, słowiańskie stado kretynów będzie się osłabiać i wzmacniać nas, głównych kontrolerów chaosu, udających iż trzymamy się z boku, nie tylko nie uczestnicząc w krwawych wydarzeniach, ale również bez żadnego zaangażowania.Co więcej, będziemy w pełni się chronić. W świadomość słowiańskich głupców (niewtajemniczonych), włożymy takie stereotypy myślenia, w których słowo “antysemita” stanie się najstraszniejszym ze wszystkich słów. Słowo “Żyd” będzie wymawiane szeptem. Yebhamoth 11b: “Dozwolony jest stosunek seksualny z małą dziewczynką jeśli ma 3 lata”. Sanhedrin 58b: “Jeśli poganin (Goj) uderzy Żyda, Goj musi zostać zabity. Uderzenie Żyda jest równe uderzeniu Boga”. Shabbath 116a (s. 569): “Żydzi muszą zniszczyć księgi chrześcijan”. Przestraszymy bydło kilkoma procesami sądowymi (takimi jak proces antysemity ostaszwili, później zniszczenie go) i innymi metodami (radio, TV – przerażające filmy, takie jak zemsta izraelskich super-szpiegów Mosadu za zabijanie Żydów). Przestraszymy bydło tak bardzo, że z głowy Żyda nie spadnie ani jeden włos, zaś Słowianie będą rozstrzeliwani na pęczki, niszczeni w tysiącach – na granicach, gdzie Żydzi nie służą w siłach pokojowych, aktami terrorystycznymi, mordami kryminalnymi i pr

Ogromnie was nienawidzimy! Ta nienawiść daje nam siłę by czarująco uśmiechać się wam w twarz. Nasza nienawiść daje nam się by zdobyć wasze zaufanie i was [bydło] kontrolować pod pozorem “troski” o was i wasze dzieci, wnuki i prawnuki, które nigdy się nie urodzą.

Wy (stado) jesteście straceni. I dopóki nie zrozumiecie tej prostej prawdy, tak długo jak nadal będziecie się nam sprzeciwiać, będziecie bardziej bici niż zasługujecie. Jeśli będziecie nas słuchać, pozostanie was 65-70 mln, a jeśli nie – 40-45 mln.

Dla nas najważniejsze teraz jest utrzymać się przez co najmniej 2-3 lata. Później nie będziemy mieć żadnych problemów w tym kraju (Ukraina i Rosja). Utworzymy takie ochronne środki, że żaden z was nie będzie mógł się nam sprzeciwić. My wiemy i potajemnie kontrolujemy wszystko by tak było. I nikt nie może nas powstrzymać!

ofesjonalnymi ([takimi jak akt terrorystyczny w szkole w Biesłanie, w moskiewskiej kolejce podziemnej itd.].  3. Głupie narody słowiańskie nie zdają sobie sprawy z tego, że najgorszymi faszystami są ci, którzy nigdy i nigdzie nie głoszą głośno faszyzmu, ale organizują to wszystko rzekomo zgodnie z najbardziej demokratycznymi standardami. Wręcz przeciwnie, słowo “faszysta” uczynimy brudnym słowem. Sanhedrin 57a: Kiedy Żyd zamorduje Goja (“Cuthean”), nie będzie kary śmierci. Co Żyd ukradnie Gojowi, może zatrzymać”. Baba Kamma 37b: “Goje są poza ochroną prawa i Bóg “oddał ich pieniądze Izraelowi”. Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 348: “Wszelka własność innych narodów należy do narodu żydowskiego, który, w konsekwencji, jest upoważniony do przejmowania ich bez żadnych skrupułów”. Każdy będzie przerażony tym, że przykleimy mu tę etykietkę. Bardzo dobrze wiemy, że nacjonalizm wzmacnia naród, robi go silnym. Slogan “internacjonalizm” jet przestarzały i już nie działa tak jak wcześniej. Zastąpimy go “uniwersalnymi wartościami ludzkimi”, a to jest to samo. Nie pozwolimy na rozwój żadnego nacjonalizmu. I zniszczymy ogniem i mieczem wszystkie te ruchy nacjonalistyczne, które chcą wyprowadzić ludzi spod naszego dyktatu, tak jak zrobiono to w Gruzji, Armenii i Serbii. Zamiast tego, zagwarantujemy pełny dobrobyt naszemu nacjonalizmowi – syjonizmowi, a bardziej precyzyjnie: żydowskiemu faszyzmowi, który, dzięki swojej tajemniczości i sile, jest super-faszyzmem. To nie było próżne, że w 1975 Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję, która syjonizm określiła najbardziej rażącą “formą rasizmu i dyskryminacji rasowej”, ale unieważniła ją w 1992, z powodu naszego triumfalnego marszu przez planetę. Z ONZ zrobiliśmy broń dla naszych celów przejęcia władzy nad “wszystkimi królestwami i narodami”. 4. Populację Słowian pozbawimy ich narodowej elity, która jest jedyną decydującą o rozwoju wydarzeń i postępowi kraju, i w końcu całego biegu historii. Żeby tego dokonać, obniżymy ich poziom edukacji – w następnych 5 latach zamkniemy połowę ich uniwersytetów, i to my będziemy się kształcić w pozostałej połowie. Pozwolimy tam Ormianom, Czeczenom, Romom i innym. Będziemy pracować by zagwarantować, żeby rządy krajów słowiańskich zostały zastąpione przez naszą elitę żydowską.  W mas mediach – radio, TV, prasie, sztuce, literaturze, teatrze, kinie – stopniowo będziemy wypychać narodowe rzeczy i zastępować je naszymi, albo, w skrajnych przypadkach, rzeczami kosmopolitycznymi. Seph. Jp., 92, 1: “Bóg dał Żydom władzę nad majątkami i krwią wszystkich narodów”. 2:35: “Tylko bydło które wzięliśmy jako zdobycz dla siebie i łupy miast które przejęliśmy’. Przeprowadzimy reformę edukacji, i ograniczymy nauczanie przedmiotów które wzmacniają i systematyzują proces myślowy w lewej i prawej półkuli mózgu: a) język i literatura, b) fizyka i matematyka. Jeśli chodzi o historię, nie trzeba nic mówić. Bydłu damy naszą własną historię, i pokażemy, że cała ewolucja człowieka szła w kierunku uznania wybranego przez Boga narodu Żydów jako władców całego świata. Rabin Yitzhak Ginsburg zadeklarował: “Musimy uznać to, że żydowska krew i krew Goja nie są takie same”. (NY Times, 6.06.1989, s. 5) Zamiast wartości narodowych, damy wam patriotyzm bałałajkowy i pijackie łzy. Naszym celem jest zastąpienie słowiańskiej elity naszą własną. Nie pozwolimy na rozwój nauki w krajach słowiańskich. Rdzeń naukowców (Akademia Nauk) będzie składał się z naszych ludzi. Nie pozwolimy na żaden przemysł high-tech, i to doprowadzi do całkowitego upadku przemysłu. ograniczymy go do produkcji podstawowych rzeczy dla ograniczonego kontyngentu niewolników, produkującego surowce dla nas. Wśród ich obywateli są liczni inżynierowie, wykwalifikowani pracownicy i nauczyciele. Dla nich stworzymy takie warunki przeżycia (żadnej pracy, wysoki czynsz, wysoki koszt mediów, transportu itd.), że sami będą uciekać do odległych wiosek na północy, gdzie teraz Rosjanie uciekają z krajów byłego Związku Sowieckiego. Będą myśleć że tam będzie łatwiej prowadzić lepsze życie. Ale w rzeczywistości to też będzie oszustwo. Zepsuj młodych i zrób z nich zboczeńców – a zdobędziesz naród! Takie jest nasze motto. Pozbawimy wasze społeczeństwo młodych ludzi, degradując ich seksem, muzyka rockową, przemocą, alkoholem, paleniem papierosów, narkotykami, czyli wasze społeczeństwo pozbawimy przyszłości. Uderzymy w rodzinę, niszcząc ją, zmniejszymy wskaźnik urodzeń. “Zniszczymy Boga” – cytat z Protokołów Rabin Yaacov Perrin mówi: “Milion Arabów nie jest wart jednego żydowskiego paznokcia”. (NY Daily News, 28.02.1994, s. 6) Hitler był głupim chłopcem. Działał bezpośrednio i otwarcie. I to była wyjątkowo trudna praca – palić, rozstrzeliwać, grzebać miliony, itd. On zostawił po sobie krwawe ślady. My działamy sprytniej: nie zostawiamy żadnych śladów. Zmniejsz wskaźnik urodzeń o połowę – i zabijesz 2-3 miliony Rosjan rocznie, bez najmniejszego wysiłku fizycznego. nie ma żadnej potrzeby na piece, amunicję i groby. I nie ma żadnych śladów. nie urodzony – nikt nie jest winien. Dla kryminalistów stworzymy warunki życia lepsze niż dla pracującego bydła. Będziemy zwalniać kryminalistów z więzień, żeby było więcej mordów, rabunków, niepewności. Amnestia będzie dotyczyła nie tylko złodziei i morderców – w skrócie, ale z wyjątkiem tych skazanych za “podżeganie do nienawiści etnicznej”, co faktycznie oznacza prawo przeciwko antysemityzmowi. Wśród ludzi zasiejemy strach. Bydło będzie się bało o swoje życie, które będzie nic nie warte. Będą się bać o pracę, która może być im w każdej chwili odebrana. Będą się bać o przyszłość ich. . . Będziemy rządzić strachem. 5. Te wspaniałe cele zrealizuje się w kilku etapach. Już 85% kontynentalnego szelfu Oceanu Arktycznego dostało się w nasze ręce, dzięki mylącym porozumieniom podpisanym za Gorbaczowa i Jelcyna, a które nie są wyjaśnione narodowi (opinia publiczna jeszcze o tym nie wie). Już pół miliona Ormian mieszka w południowej Rosji. To jest nasza forpoczta. Najpierw, żeby oszukać, w Kubaniu ogłosimy Republikę Armeńską. Następnie, po wypędzeniu Kozaków,przekształcimy ją w Chazarię – Izrael. pomoże nam to, że Kozacy są ciągle pijani, kochają władzę i są gotowi walczyć między sobą o tę władzę. [więcej Kubań: http://pl.wikipedia.org/wiki/Kuba%C5%84_%28kraina%29%5D Ale tam jest jeszcze organizacja strukturalna – prawosławne duchowieństwo. Tam wyślemy członków naszego żydowskiego kleru, którzy staną się rosyjskimi księżmi prawosławnymi. Talmud pozwala im dokonywać rytuałów innych religii, zachowując nietknięty judaizm głęboko w środku. Pozostałych przekupimy. I zniszczymy wszystkich tych, którzy nam nie ulegną. Rosjanie już nie mają bardziej lub mniej zorganizowanych struktur, a bydło nie może się zjednoczyć by je ustanowić, bo rosyjskie bydło już stało się pijakami i zostało zdegradowane, i nie jest w stanie strukturyzować. W ostatnim stuleciu, Stany Zjednoczone zakupiły od Rosji Alaskę. W XXI wieku Stany Zjednoczone wykupią całą Syberię, łącznie z syberyjskim obszarem między rzeką Jenisej na zachodzie i Pacyfikiem na wschodzie i granicą z Chinami, między oceanem Arktycznym na północy i Mongolią i Koreą Płn na południu. Te ziemie są dwa razy wyżej niż obszar Stanów Zjednoczonych. Jeden akr ziemi zakupi się za tylko $1.000, a za całą Syberię USA zapłaci $3 bn w ciągu 20 lat. Roczne spłaty będą wynosić $200 mln, połowa z czego zostanie wydana na zakup produktów w USA. Syberyjczycy będą musieli poddać się obcym wpływom, a USA wyglądają na milsze niż azjatyccy sąsiedzi. W końcu z Wladywostoku jest bliżej do Los Angeles niż do Moskwy. . . 6. Ze wszystkich tych działań dla nas najważniejszych, słowiańskiemu bydłu damy monarchię pod płaszczykiem “demokratycznej transformacji”. Wszyscy w stadzie dostaną marionetkowego prezydenta. Im więcej brokatu, hałasu, pompy, tym lepiej! Monarchia jest dobra w tym sensie, że kieruje całą energię mas na gwizdek. Monarcha odwróci uwagę stada od naszej tajnej aktywnej pracy na strukturyzowanie ludności według systemu, niezbędnego dla nas. Prezydent jest ekranem, na pozór wybranym w głosowaniu powszechnym (i będziemy fałszować procedury wyborcze w taki sposób, że będą wydawać się tak, że wszystko jest zgodne z prawem), i zamierzamy prowadzić cały nasz niezbędny biznes zza tego ekranu. Prezydent będzie miał nieograniczoną władzę. Dzięki zmianom w szeregach najlepszych agencji bezpieczeństwa, to prezydent będzie mianował naszych ludzi na stanowiska w organach bezpieczeństwa. Wojsko, wszystkie agencje bezpieczeństwa narodowego, i wszelkiego rodzaju siły specjalne będą podlegały bezpośrednio prezydentowi. A to oznacza, że będą podporządkowane nam. W naszych rękach będziemy mieć tylko sznurki przywiązane do rąk prezydenta. I będziemy pociągać za te sznurki w taki sposób, jak będzie konieczne dla realizacji naszego imponującego planu podboju wszystkich plemion i królestw, ich podporządkowanie się naszemu najlepszemu narodowi, wybranemu przez Boga Izraela. 7. Ale najważniejszy jest pieniądz. Pieniądz robi wszystko. Pieniądz to władza. Pieniądz to siła. Człowiek posiadający pieniądze ma broń, najbardziej zaawansowana broń, i armię najemników. Pieniądz posiada media, które ogłupiają miliardy ludzkiego bydła. Pieniądz przekupuje ludzi których potrzebujemy. Pieniądz eliminuje tych którzy nie chcą nam ulec. Pieniądz wysadza w powietrze tych którzy się nam sprzeciwiają – Irakijczycy, Serbowie, i w przyszłości – Rosjanie. O wszystkim decyduje kapitał i przejmowanie władzy. Ćwiczymy nasze umiejętności w gromadzeniu kapitału i przejmowaniu władzy od ponad 3.000 lat, i nikt nas w tym nie pokona. Wy [bydło] nie macie pieniędzy. Wy [bydło] nie macie władzy. I wy [bydło] nigdy nie będziecie mieć pieniędzy i władzy. Nie damy wam żadnych pieniędzy, ani żadnej władzy! Ogromnie was nienawidzimy! Ta nienawiść daje nam siłę by czarująco uśmiechać się wam w twarz. Nasza nienawiść daje nam się by zdobyć wasze zaufanie i was [bydło] kontrolować pod pozorem “troski” o was i wasze dzieci, wnuki i prawnuki, które nigdy się nie urodzą. Wy (stado) jesteście straceni. I dopóki nie zrozumiecie tej prostej prawdy, tak długo jak nadal będziecie się nam sprzeciwiać, będziecie bardziej bici niż zasługujecie. Jeśli będziecie nas słuchać, pozostanie was 65-70 mln, a jeśli nie – 40-45 mln. Dla nas najważniejsze teraz jest utrzymać się przez co najmniej 2-3 lata. Później nie będziemy mieć żadnych problemów w tym kraju (Ukraina i Rosja). Utworzymy takie ochronne środki, że żaden z was nie będzie mógł się nam sprzeciwić. My wiemy i potajemnie kontrolujemy wszystko by tak było. I nikt nie może nas powstrzymać!

Zobaczmy Chabad Lubawicz jest Edomem, i mają oni świadomość tego, że Słowianie to zaginiony Izrael. Dlatego jest taka nienawiść żydów do Słowian. Zobaczmy Edomici przez wieki jako róg z ustami i oczyma, zmieniał organizacje żydowskie i poszerzał swoje wpływy aby zwalczać lud świętych czyli wpierw Judę i Beniamina a potem cały Izrael czyli Słowian. Zobaczmy te słowa:

(20) I o dziesięciu rogach na jego głowie, i o innym rogu, który wyszedł i przed którym trzy z nich wypadły, o rogu, który miał oczy i usta, które mówiły zuchwale, i który wyglądał na większy niż inne.(21) A gdy patrzyłem, wtedy ów róg prowadził wojnę ze Świętymi i przemógł ich, Dan 7

Zobaczmy co oznacza, że ten róg z ustami i oczyma staje się większy od poprzednich 10 rogów???? To oznacza, że w końcu czasów, w przeciwieństwie do państwa Machabeuszy gdzie Edom panował tylko nad pokoleniami Judy, Beniamina i części Lewitów, róg ten uzyska władzę nad całym rozproszonym Izraelem czyli w tym Słowianami. I zobaczmy Chabad Lubawicz panuje nad Słowianami przy pomocy ogromnych wpływów w polityce i przy aprobacie Bestii Czwartej czyli Rzymu czy raczej Watykanu. Co jeszcze ciekawsze, siła Edomu jest tak wielka, że ustnowił on państwo Izrael, w miejsce danwnego Izraela w 1948 roku. Porównajmy te mapy:

 1. Państwo Machabeuszy na przestrzeni dziejów:

Państwo Machabeuszy 1

2. Państwo Izrael:

Państwo Izrael

Dodatkowo, państwo Izrael przy pomocy syjonistów i sekty Chabad Lubawicz, rzadzi we wszystkich państwach rasy białej, w tym tam gdzie mieszkają Słowianie, i w wielu innych państwach. Czyli całkowicie oni obecnie kontrolują lud świętych czyli rozproszmy Izrael. Nienawiść Edomitów (czyli żydów) do rzeczywistych Izraelitów i Boga jest tak wielka. że oni obywateli Izraela nie nazywają Izraelitami ale Izraelczykami. Ich celem było i jest kontrola nag wzgórze Syjon, ponieważ uważają oni, że to wzgórze się im należy, gdyż wg nich Jakub oszukał ich ojca Ezawa w sprawie błogosławieństwa od Izaaka.

To Edomici kontrolując całkowicie judaizm stworzyli:

Protokoły mędrców Syjonu!!!,

Czy Talmud:

Talmud (hebr. תלמוד talmud – nauka) – jedna z podstawowych (choć nie jest uznawana za świętą) ksiąg judaizmu. Został napisany językiem judeo-aramejskim. Talmud jest komentarzem do biblijnej Tory, w którym wyjaśniono, jak przestrzegać prawa zawartego w Torze w warunkach, jakie zapanowały wśród Żydów wypędzonych z Palestyny w II wieku. Dla wyznawców tradycyjnego judaizmu Talmud jest czymś w rodzaju obowiązującego katechizmu. Talmud jako uporządkowany zbiór praw religijnych, normatywnie spisany został około 400 roku n.e (talmud jerozolimski) i około 500 roku n.e. (talmud babiloński)[1], zawiera w sobie tradycję między III wiekiem p.n.e. a VI wiekiem n.e. Ścisłe przestrzeganie wielu nakazów mojżeszowych zapisanych w Torze nie było technicznie wykonalne po zburzeniu Świątyni Jerozolimskiej i dlatego rabini musieli ustalić wiążące dla wszystkich Żydów religijne zasady życia w warunkach wygnania. Talmud był przez całe wieki i jest obecnie głównym odniesieniem, do którego odwoływali się i nadal się odwołują rabini na całym świecie, rozstrzygając rozmaite spory i przystosowując prawo religijne do współczesnych warunków życia. Talmud składa się z dwóch części: Miszny i GemaryMiszna to zbiór początkowo ustnych, a następnie listownych odpowiedzi rabinów wiernym, którzy zapytywali, jak interpretować praktycznie określone zapisy zawarte w Torze. Po uporządkowaniu tej tradycji powstała kodyfikacja obejmująca całą sferę obyczajowości (święta, ceremonie, rytuały, prawa, obyczaje itp.) – w sumie jest to 248 podstawowych obowiązków i 365 zakazów, ułożonych według porządku, jaki występuje w biblijnej Księdze Powtórzonego Prawa. Natomiast Gemara stanowi bardzo obszerny komentarz do poszczególnych fragmentów Miszny, jeszcze bardziej precyzyjnie ustalający właściwe zachowanie pobożnego Żyda w danej sytuacji. Gemara powstawała w dwóch największych żydowskich ośrodkach teologicznych, stąd istnieją dwa Talmudy: Talmud Jeruszalmi (Jerozolimski, zwany też Palestyńskim, rzadziej Talmudem Ziemi Izraela) i Talmud Bawli (Babiloński)[2]. Redakcję Talmudu Jerozolimskiego ukończono w IV wieku w Palestynie, w jesziwach chawrutycznych (od „b’chavruta” – בְחַבְרוּתָא,), które były znane jako „szte ha-jesziwy” (dwa kolegia), i działały w CezareiSeforis i Tyberiadzie. W wydaniu Bomberga (Wenecja 1520–1523), jego objętość wynosiła 526 kart in folio w trzydziestu siedmiu tomach. Talmud Babiloński ukończono na początku VI wieku w Babilonii, w jesziwach chawrutycznych, działających w miastach: Nehardea, Pumbedita i Sura. Talmud Babiloński jest obecnie powszechnie obowiązującym[3].

Zobaczmy Edomici po zniszczeniu drugiej świątyni czy raczej świątyni ich króla Heroda Wielkiego, napisali Talmud, i to właśnie ta księga jest główną księgą prawa dla wyznawców judaizmu w przeciwieństwie do Tory. Talmudy (babiloński i Jerozolimski) napisane zostały w językach aramejskich i hebrajskich czyli w języku chaldejskim czy babilońskim. Czyli w takim samym języki co fałszywa wersja Starego Testamentu czyli Tanach, czy kodeks Leningradzki. Oto kilka cytatów z Talmudu:

„Baba Mezia 59b.
Rabin debatuje z Bogiem i pokonuje Go. Bóg przyznaje, że rabin wygrał debatę. „

Czy nie są to słowa zuchwałe:

(25) I będzie mówił zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu(…) Dan 7

Słowa przeciwko Isusowi, Mesjaszowi:

Sanhedrynu 106a. mówi:
Matka Jezusów była prostytutką: „Ona, która była potomkinią książąt i gubernatorów, uprawiała nierząd ze stolarzami”.
Też w odnośniku #2 do Shabbath 104b jest stwierdzone, że w „nie cenzurowanym” tekście Talmudu jest napisane, żę matka Jezusa, „Miriam fryzjerka,” miała stosunek seksualny z wieloma ludźmi.Rozkoszują się Chrystusem młodo umarłym:
Wypis z sanhedrynu 106 cieszy się wczesnego wieku, w którym Jezus umarł:
„Czyż słyszałeś, ile lat miał Balaam (Jezus) ? – On odpowiedział: Dokładnie nie jest to podane, ale ponieważ jest napisane ‘krwiożerczy i oszustni ludzie nie przeżyją połowy swoich dni’, to znaczy, że miał trzydzieści trzy albo trzydzieści cztery.”

Mówi, że Jezus jest czarodziejem:
Sanhedrynu 43a. mówi:
Jezus („Yeshu” i w odnośniku #6, Yeshu „Nazareńczyk”) był skazany ponieważ stosował w praktyce czary.
Straszne bluźnierstwo na Jezusa Chrystusa:
Gittin 57a. mówi:
Jezus ( zobacz odnośnik #4) gotuje się w „gorącym ekskremencie”.

Sanhedrynu 43a.
Jezus zasłużył na skazanie: „W przededniu Paschy, Yeshu był powieszony. Czy przypuszczasz, że można było go bronić? Czyż nie był on kusicielem (Mesith)?”

A teraz zobaczmy te słowa:

Talmud atakuje chrześcijan
Rosz Hashanah 17a.
Chrześcijanie („minim”) i inni, którzy odrzucają Talmud, pójdą do diabła i będą ukarani na wszystkie pokolenia (zobacz odnośnik #11 dla definicji „minim”).

Palenie chrześcijańskich książek.
Sanhedrynu 90a.
Ci, którzy przeczytali Nowy Testament („niekanoniczne książki,” zobacz odnośnik #9) nie będą mieć żadnego udziału w przyszłym świecie.

Shabbath 116a (p. 569).
Żydzi muszą zniszczyć książki chrześcijan, to znaczy Nowy Testament.

Dr Izrael Shahak informuje, że syjoniści palili setki książek Nowego Testamentu w zajętej Palestynie w marcu 23, 1980 roku (por. „żydowska Historia, żydowska Religia,” Pluton Press, p. 21).

Czyli zobaczcie tutaj są dowody, że Edomici od wieków zwalczali nie tylko Nowy Testament, czy raczej ewangelie Isusa i Apokalipsę ale także Septuagintę…. i właśnie obok fałszowania Septuaginty niszczyli oni czyste teksty tej księgi….. aby ich wersja masorecka wydała się autentyczna. A oto mowa Edomitów, czyli rogu i oczyma i ustami odnośnie ludzie nie będących Edomitami:

Baba Kamma 37b.
Goje są poza ochroną prawa i Bóg „wystawił ich pieniądze Izraelowi”.

Menahoth 43b 44a.
Żydowski mężczyzna jest zobowiązany by powiedzieć następującą modlitwę codziennie: „Dziękuję Bogu, że nie uczynił mnie gojem, kobietą albo niewolnikiem.” 
Kehuboth 6b.
Nasi rabini nauczyli: Ten, który leje olej namaszczenia nad bydłem albo naczyniem jest niewinny; jeżeli leje nad gojami [hebrajski: goje] albo umarłymi, jest niewinny. Prawo związane z bydłem i naczyniami ma słuszność, ponieważ jest napisane: „Nad ciałem człowieka [hebrajski: Adam] nie będzie rozlewane [Wyjście 30:32]. I bydło,
i naczynia nie są człowiekiem [Adam]. „

Co do umarłego [to jest wiarygodne] że jest on wykluczony, odkąd po śmierci człowiek jest nazwany trupem i nie jest człowiekiem [Adamem]. Ale dlaczego jest wyjątek w wypadku gojów; czy nie są oni w kategorii człowieka [Adam]?

–Nie. Bo to jest napisane: „I ty moja owco, owco mojego pastwiska, jesteś człowiekiem „[Adamem] [Ezekiel 34:31]:
Ty jesteść nazwany człowiekiem [Adamem] ale goj nie jest nazywany człowiekiem [Adamem]. (ale przez implikację, Kainem),

W powyższym fragmencie rabini dyskutują mojżeszowe prawo, które zakazuje stosowania oleju świętego na ludziach. W dyskusji, rabinów uważają, że nie jest grzechem stosowanie oleju świętego dla gojów,ponieważ goje nie są ludzmi (dosłownie, Adamem, i są przez implikację, Kainem).

Baba Mezia 114b:
Powiedział [Rabbah] do niego: Ty nie jesteś duchowny: dlaczego zatem stoisz na cmentarzu? – On odpowiedział: Czy panicz nie studiował prawa czystości? Tak było nauczane . R. Symeon ben Yohai powiedział: Groby gojów nie kalają, ponieważ to jest napisane, „I wy moje stado, stadem moich pastwisk, są ludzie „ [Adam] [Ezekiel 34:31]; tylko wy jesteście wyznaczeni na ludzi [Adam]. Żydowski duchowny stał na cmentarzysku. Kiedy pytany, dlaczego stał tam w oczywistym pogwałceniu mojżeszowego prawa, odpowiedział, że to było dopuszczalne, od prawa tylko zakazuje Żydów wchodzenie w kontakt z grobami ludzi [Adam], a on stał na nie żydowskim cmentarzysku. Ten tak zwany Biblijny tekst dowodowy (Ezekiel 34:31), wielokrotnie cytowany w powyższych trzech wypisach Talmudu, w rzeczywistości nie udowadnia, że tylko Żydzi są ludzcy. Jest oczywiste, że talmudyczni mędrcy, chcąc zapewnić poprzedzające absurdalności o gojach, byli już anty-gojowskimi rasistami i ideologami, którzy w zdesperowanym poszukiwaniu jakiegoś dowodu ich poglądów, przekręcili zdania Starego Testamentu, by usprawiedliwić swoją zajadłość. Ich ideologia pierwsza, ich „dowody” jako drugie.

A przecież co Bóg dwa razy powiedział w swoim prawie???

(26) Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka zgodnie z naszym obrazem i podobieństwem, i niech panuje nad rybami morskimi i nad latającymi stworzeniami niebios, i nad trzodami, i nad całą ziemią, i ponad wszelkimi gadami które pełzają po ziemi. (27) I uczynił Bóg człowieka,  zgodnie z obrazem Boga go uczynił, stworzył mężczyznę i kobietę. Rodz. 1

(5) Będę też żądał krwi waszej, to jest dusz waszych. Będę jej żądał od każdego zwierzęcia. A od człowieka będę żądał duszy człowieka, za życie brata jego. (6) Kto przelewa krew człowieka, tego krew przez człowieka będzie przelana, bo na obraz Boży uczynił człowieka. Rodz. 9

Zobaczmy zatem oto najkrótsze proroctwo w Starym Testamencie i jest skierowane przeciwko Edomitom:

(1) Widzenie Abdiasza. Tak mówi Wszechmogący Pan o Edomie: Słyszeliśmy wieść od Pana i wysłano gońca do narodów: Wstańcie! Ruszmy przeciwko niemu! Do boju! (2) Oto uczyniłem cię małym wśród narodów, wzgardzony jesteś bardzo wśród ludzi. (3) Pycha twojego serca zwiodła cię, który mieszkasz w rozpadlinach skalnych, swoją siedzibę umieściłeś wysoko, myśląc w swoim sercu: Kto mnie sprowadzi na ziemię? (4) Choćbyś wzbił się wysoko jak orzeł, choćbyś założył swoje gniazdo wśród gwiazd, sprowadzę cię stamtąd – mówi Pan. (5) Gdy złodzieje wtargną do ciebie albo nocni rabusie jakże będziesz splądrowany! Czy nie będą kradli do woli? Gdy zbieracze winogron przyjdą do ciebie, czy pozostawią choć jedno grono? (6) Jakże ogołocony jest Ezaw; przetrząśnięte są jego skarby ukryte. (7) Aż do granicy cię ścigali wszyscy twoi sprzymierzeńcy, zawiedli cię i wzięli nad tobą górę twoi przyjaciele; ci, którzy jedli twój chleb, zastawią na ciebie sidła.(8) Zaiste, w owym dniu – mówi Pan – wytępię mędrców z Edomu i roztropnych z góry Ezawa; nie ma u niego roztropności. (9) Wtedy będą przerażeni twoi bohaterowie, Temanie, wszyscy mężczyźni będą wytępieni z gór Ezawa mieczem. (10) Z powodu zbrodni na twoim bracie Jakubie, okryje cię hańba i będziesz wytępiony na zawsze. (11) Wówczas gdy stałeś na uboczu, kiedy to wrogowie brali do niewoli jego wojsko, a cudzoziemcy wkraczali do jego bram i rzucali losy o Jeruzalem, także ty byłeś jednym z nich. (12) Nie paś oczu widokiem swojego brata w dniu jego nieszczęścia! Nie ciesz się z powodu synów Judy w dniu ich zagłady i nie mów zuchwale w dniu niedoli! (13) Nie wkraczaj do bramy mojego ludu w dniu jego klęski; nie paś i ty oczu widokiem jego nieszczęścia w dniu jego klęski! I nie wyciągaj ręki po jego mienie w dniu jego klęski! (14) Nie stój na rozstaju dróg, aby zabijać jego uchodźców! I nie wydawaj jego zbiegów w dniu niedoli! (15) Gdyż bliski jest dzień Pana na wszystkie narody. Jak postępowałeś, tak postąpią z tobą. Odpłata za twoje postępki spadnie na twoją głowę. (16) Bo jak piliście na mojej świętej górze, tak pić będą stale wszystkie narody; pić będą i chłeptać, i będzie z nimi tak, jak gdyby ich nigdy nie było. (17) Lecz na górze Syjon będzie wybawienie, jest ona przecież święta, i dom Jakuba przejmie w posiadanie tych, którzy go posiadłości pozbawili. (18) A dom Jakuba stanie się ogniem, dom Józefa płomieniem, dom zaś Ezawa słomą; podpalą go i strawią; i z domu Ezawa nikt nie ocaleje bo tak rzekł Pan. (19) I posiądą Negeb, kraj górzysty Ezawa, i Szefelę, kraj Filistyńczyków. Posiądą też kraj Efraima i kraj Samarii, a Beniamin zajmie Gilead. (20) Pierwsi wygnańcy, z synów Izraela, ci w Chelach, posiądą kraj Kananejczyków aż do Sarepty, a wygnańcy z Jeruzalemu, którzy są w Sefaradzie, posiądą miasta Negebu. (21) Potem ocaleni na górze Syjon wyruszą, aby sądzić górzysty kraj Ezawa; lecz panowanie będzie należało do Pana. Ks. Abdiasza

Zobaczmy wg tego proroctwa do wojny z Izraelem Edom używa rozumu czyli mędrców. Dokonuje on zbrodni na Izraelu przez cały czas i się z tego cieszy. Dodatkowo Edom panuje nad górą Syjon, górą która niegdyś należała do Izraela. Zobaczmy Bóg w tym jednym proroctwie zapowiada, że wytępi całkowicie Edom, dlaczego???

Ponieważ pycha serca Edomitów ich zwiodła, dlatego przez swoją pychę ten róg Bestii czwartej wypowiadał słowa zuchwałe przeciwko Bogu i jego ludowi Izraelowi. A teraz pomyślmy dlaczego Edomici stworzyli gnozę, czy raczej ją rozpropagowali wśród ludzi???

Ponieważ Edomici uważają Boga Izraela za demiurga, za tego, który jest odpowiedzialny za ich los. Edomici są pełni pychy i zamiast ukorzyć się przed Bogiem i pokutować zamiast:

(3) Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy wypełniacie jego prawo! Szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, może się ukryjecie w dniu gniewu Pana. Sof 2

Edomici w swojej pysze stworzyli niemal wszystkie doktryny – czy raczej przekazali wszystkie kłamstwa diabła ich ojca – przeciwko Bogu. Czyli gnozę, Talmud, i inne ohydne nauki. Także kabałę:

Kabała(heb. קבלה – otrzymywanie, przyjmowanie) – duchowa mistycznofilozoficzna szkoła judaizmu. Do jej podstawowych źródeł zaliczają się: ToraZoharEc HaimTalmud dziesięciu sefirotSefer JeciraBahir, a także inne dzieła Ari (rabina Icchaka Luria Aszkenazi, znanego także pod imieniem Arizal) oraz Baal Sulama (Jehuda Leib Ha-Lewi Aszlaga).Mądrość ta wyraża przez siebie, ni mniej ni więcej, jak kolejność zejścia korzeni, uwarunkowanych połączeniem przyczyny i skutku, podporządkowanych stałym i absolutnym prawom, które połączone ze sobą i ukierunkowane na jeden wielki, lecz bardzo ukryty cel, który nazywany jest: „Otwarcie Boskości Stwórcy jego stworzeniom w tym świecie…”. Przyjmuje się, że kabała jest to mistycznofilozoficzna nauka pochodzenia izraelickiego. Według Kabały świat materialny oraz światy duchowe, które znajdują się nad nim, zostały stworzone przez Stwórcę w celu sprawienia maksymalnej radości i zadowolenia stworzeniom, co w kabale określa się terminem „zamysł stworzenia”. Jednak cel nie może być osiągnięty bez udziału stworzeń (dusz ludzi), które inkarnują się w materialnym świecie, dopóki poprzez odmianę swojej natury nie staną się godne całej tej błogości, którą Stwórca pragnie im dać zgodnie z „zamysłem stworzenia”. Dzięki nauce kabały człowiek poznaje, w jaki sposób został stworzony świat, jakie prawa nim rządzą, kim jest człowiek i w jaki sposób powinien odmienić swoją naturę, aby stać się podobnym do Stwórcy (według powiedzianego „Stworzył człowieka na swoje podobieństwo”) i osiągnąć połączenie z Nim. Stan ten w kabale nazywa się Końcowe naprawienie „Gmar Tikun” (heb. גמר תיקון), a jego osiągnięcie jest celem studiów. Mędrcy kabały określają, że w odróżnieniu od innych kierunków duchowych i religijnych kabała jest nauką praktyczną. Człowiek studiujący kabałę powinien realnie poznać, nie umysłowo i teoretycznie, a w praktyce, za pomocą swoich zmysłów, wszelkie światy duchowe oraz prawa w nich obowiązujące. Kabała otwiera ukryte przesłanie Tory, którą rozpatruje jako wskazówki w jaki sposób osiągnąć Końcowe naprawienie. Z punktu widzenia kabały przyczyną wszystkich problemów ludzkości ogólnie i każdego indywiduum z osobna jest niezgodność z prawami wszechświata. Niektórzy religioznawcy ograniczają znaczenie słowa Kabała wyłącznie do mistycznych systemów religijnych powstałych po XII wieku. Inni specjaliści sądzą, że ten podział jest sztuczny. W ich ujęciu kabała średniowieczna jest tylko kolejną fazą rozwoju mistycyzmu żydowskiego. Według ich podejścia początki Kabały sięgają nawet I w. p.n.e. Sami ortodoksyjni żydzi całkowicie zaprzeczają jakoby Kabała kiedykolwiek była inna od współczesnej utrzymując, że jest to tradycja ustna, przekazywana od wieków, a niezbędna do właściwego zrozumienia Tory. Żydowska literatura apokaliptyczna z kresu drugiego i pierwszego wieku p.n.e. zawiera pewne elementy, pojawiające się później w Kabale. Józef Flawiusz twierdził, że pisma o takim charakterze studiowali Esseńczycy, ale pilnie ich strzegli przed publicznym ujawnieniem[1]. Sądzi się, że poglądy filozoficzne wiązane z Kabałą narodziły się dopiero podczas kontaktów Żydów z Grekami. Miały się one rozwijać pod wpływem filozofii neoplatońskiej i pitagorejskiej. Dobre pojęcie o ówczesnej Kabale daje Księga Jubileuszów spisana za czasów arcykapłana Hyrkanusa (między 135 a 105 r. p.n.e.). Księga, będąca najprawdopodobniej próbą umocnienia kultury żydowskiej w obliczu narastających wpływów kultury greckiej, uświęca język hebrajski jako pierwotny język wszelkiego stworzenia i – po Potopie – wiedzy tajemnej, takiej jak pismoastrologia i kosmogonia oparta na 22 literach alfabetu hebrajskiego. W I wieku naszej ery rozwinęła się mistyka Merkawy, w sferze zainteresowań której pozostawały ekstatyczne kontemplacje boskiego tronu. Mistycy tego nurtu bazowali na biblijnych wizjach tronu czy też rydwanu Boga przekazanych przez Ezechiela. W następnych wiekach po zniszczeniu Świątyni w Jerozolimie Żydzi zostali bez głównego ośrodka kultu religijnego. Jedyne, co im zostało to Tora jako niezmienne słowo Boże utrzymujące żydowską tożsamość kulturową. Aby uchronić kulturę Tora stała się niezmiennym i uświęconym kanonem, podobnie stało się wkrótce z alfabetem hebrajskim. W tej sytuacji mistycy poszukujący w tej świętej księdze prawd uniwersalnych, a nie tylko dotyczących ludu Izraela, zwrócili się ku próbom odczytania tajemnych znaczeń, jakie miała nieść ze sobą Tora. Dzięki takiemu podejściu, mistycyzm żydowski zamiast skostnieć brał udział w fermencie filozoficznym początków naszej ery. Do Kabały przeniknęły idee pitagorejskieneoplatońskie i gnostyckie, skutkiem czego Kabała zaczęła być oskarżana o odchodzenie od monoteizmu. Powstała między III a VI w. n.e. Księga Stworzenia (Sefer Jecira), która wyznaczyła podwaliny nowożytnej Kabały, opisuje m.in. stworzenie świata na sposób neoplatoński. Zamiast stworzenia ex nihilo postuluje ona istnienie Ain Sof – niepoznawalnego Absolutu, który emanuje z siebie pośrednie duchowe sfery (Sefiry), z których tworzy się materialne uniwersum. Bóg uznawany jest w niej nie za Stwórcę, a za pierwotną przyczynęStworzenia – niektórzy kabaliści tego okresu uznawali istnienie archanioła Metatrona (odpowiednika gnostyckiego Demiurga) – bożego agenta stwarzającego świat i wikłającego się w materię (a więc skalanego nią). Jest charakterystyczne, że te obce na gruncie Judaizmu nurty zostały objaśnione przy pomocy uświęconych liter hebrajskich, z których uczyniono mistyczne ścieżki do oświecenia. Warto wspomnieć, że Jecira wprowadziła ideę uniwersalnego Absolutu w miejsce Boga rozumianego jako władca Izraela.

Zobaczmy kabała to tak naprawdę gnoza. Wg niej człowiek może stać się bogiem. Oto dowód:

Kabbalah CentreNajsłynniejszym przykładem współczesnej kabalistyki jest działalność amerykańskiego Kabbalah Centre, mającego swój oddział także w Polsce. Kabbalah Centre szerzy wiedzę o kabale sztucznie odciętej od judaistycznych korzeni. Zwolennikami takiej wersji doktryny stały się wielkie gwiazdy współczesnej popkultury, by wymienić tylko Madonnę i Britney Spears, a w Polsce – Marylę Rodowicz. Dobry obraz działania Kabbalah Centre daje książka Michaela Berga, dyrektora ośrodka,„Upodabnianie się do Boga. Kabbalah i nasze ostateczne przeznaczenie”. Dziełko to, napisane przecież przez dobrego znawcę tematu, który przetłumaczył cały Zohar na angielski, niewiele różni się od tysięcy innych ezoterycznych pozycji, przedstawiających niezawodne recepty na szczęście po śmierci. Berg proponuje czytelnikowi kilka doniośle brzmiących haseł, które popiera nieistniejącym autorytetem „5000 lat tradycji kabalistycznej”, jednocześnie czyniąc książkę kompletnie wyzutą z wszelkich zawiłości rzeczywistej doktryny i czyniąc ją strawną dla przeciętnego kilkunastolatka.

Czyli człowiek może zostać bogiem, jest to nauka węża i jego potomstwa Edomitów, rogu z ustami i oczyma:

(4) Na to rzekł wąż do kobiety: Na pewno nie umrzecie, (5) Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. Rodz. 3

Nie bądźmy naiwni, kabałę promowali i nauczali Edomici. Cały judaizm i inne religie są przesiąknięte naukami ich ojca diabła.

To przez te diabelskie nauki Edomici kontrolują inne narody oraz resztę nieświadomyd hybryd. A co ciekawe Edomici przez sektę Chabad Lubawicz, rekrutują nowych członków lub szukają innych Edomitów, nasienie węża czy idiotów realizujących politykę Edomu:

Chabad-Lubawicz jest jedną z najbardziej wpływowych na świecie sekt chasydzkich. Grupa liczy kilkaset tysięcy wyznawców judaizmu, z których spora część mieszka w Polsce i na Ukrainie. Na tych ziemiach narodził się ruch i tutaj też zamierza powrócić pod szyldem nowego państwa żydowskiego. Aby to uczynić sekta zajmuje się m.in. „budzeniem Żydów w Polakach”. Członkowie grupy wierzą, że żydowska dusza może odrodzić się w dowolnym człowieku, dlatego warto jej poszukiwać także u tych, którzy nie mieli matki Żydówki.W dużym uproszczeniu można mówić tu o żydowskiej mentalności, którą cechuje przynależność do żydowskiego środowiska (np. elit, sekt, masonerii, lobby itp.), swoista moralność, odmienna od etosu Europy łacińskiej oraz skłonność przedkładania żydowskiego interesu ponad interes własnego narodu. Swoistym przykładem takiego „szabesgoja” jest prezydent Andrzej Duda, który w trakcie swej kadencji wielokrotnie udowodnił lojalność wobec środowisk żydowskich mimo, że sam z pochodzenia jest Polakiem. O skłonnościach, metodach i celach grupy Chabad-Lubawicz opowiada dr Stanisław Krajski, znany badacz masonerii, autor wielu publikacji książkowych, historyk filozofii, nauczyciel akademicki i publicysta.

No proszę dusza Edomity może urodzić się w każdym człowieku, czyli jest to gnoza i reinkarnacja w jednym. Oto co mówił Isus:

(15) Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że obchodzicie morze i ląd, aby pozyskać jednego współwyznawcę, a gdy nim zostanie, czynicie go synem Gehenny dwakroć gorszym niż wy sami. Mat 23

Zobaczmy dowody są oczywiste. Edom nigdy nie upadł ale podobnie jak wąż w swojej historii wielokrotnie zmieniał skórę. Edom obecnie jest największym rogiem czwartej Bestii, Watykanu czyli Wielkiej Nierządnicy z Apokalipsy. Jego potęga jest obecnie u skraju szczytu, przeciwstawia się swojemu panu Rzymowi, Watykanowi i walczy z nim o wpływy. W zasadzie włada już wszystkimi narodami Słowiańskimi i państwami rasy białej wśród których jest zaginiony Izrael. Prześladuje nadal Słowian i prawdziwych Judejczyków i Beniamitów, którzy odrzucają Talmud i uznają tylko Torę. Są oni odpowiedzialni za komunizm I i II wojnę światową która kosztowała życie ponad 100 milionów Słowian i kilka milionów prawdziwych Judejczyków i Beniaminów. Ich pycha, arogancja jest tak wielka, że budzi się już gniew Boga. No właśnie to Edomici byli odpowiedzialni za „Potop Szwedzki”, który kosztował zrujnowanie Rzeczpospolitej i śmierć koło 4 milionów Słowian:

W czasie swego protektoratu Oliver Cromwell wprowadził wiele reform, m.in. rewizję parlamentu, cenzus majątkowy do zasiadania w nim, zlikwidował i uporządkował w dużej części tzw. „zgniłe miasteczka”, zawarł pokój z Portugalią i Holandią (po wygranej I wojnie angielsko-holenderskiej, która wybuchła z powodu Aktów Nawigacyjnych) oraz sojusz ze Szwecją. Zaprowadził tolerancję wyznaniową (pozwolił wrócić do Anglii Żydom, których wygnał król Edward I w XIII w.), zapewnił ład wewnętrzny dzięki powołaniu policji. W 1656 zwołał ostatni parlament protektoratu, w którym sam nie mógł jednak odnaleźć właściwego sobie stronnictwa, a przedstawiciele stanów angielskich – zaprzestać sporów między sobą i w pełni zaufać lordowi protektorowi. Mimo to w 1657 parlament zaoferował Cromwellowi tytuł królewski w zamian za ograniczenie własnej władzy na rzecz parlamentu. Oznaczałoby to jednak zdegradowanie również roli oficerów, którzy w żaden sposób nie chcieli się na to zgodzić. Ostatecznie poprzestano na nieznacznym powiększeniu kompetencji urzędu protektoratu, zamieniając go w stanowisko dziedziczne. Miało to na celu w przyszłości złamanie zbyt silnej pozycji armii. Na to nie starczyło mu już jednak czasu.Oliver Cromwell był niechętny Polsce ze względu na jej katolicyzm i ustrój demokracji szlacheckiej. Nakłaniał w związku z tym protestanckiego króla Szwecji Karola X Gustawa do wojny, wzywając go, aby utrącił róg (Polskę) na głowie bestii (Kościoła katolickiego). Przyczynił się w ten sposób do najazdu szwedzkiego na Rzeczpospolitą w 1655 (potop szwedzki)[2].

Otóż kto był najbliższym doradcą Cromwella??? Menasse ben Israel. Sprowadzając ich do Anglii Cromwell sprawił, że szybko oni zaczeli rządzić Wielką Brytanią. Zresztą Cromwell był na pasku Edomitów, ktorzy przy jego pomocy wzniecili „Potop Szwedzki”. ;

ŻYDOWSCY BANKERZY  Z AMSTERDAMU   przy pomocy żydowskiego finansisty oraz dostawcy sprzętu i usług dla wojska, Fernandez Carvajal oraz portugalskiego ambasadora De Souza Marano bankierzy wykorzystali niepokoje społeczne wywołane  przez Olivera Cromwella w 1643. Stabilne społeczeństwo chrześcijańskie o starożytnych tradycjach wiążących monarchię, Kościół, państwo, szlachtę i lud  zostało skłócone przez protestanckie powstania Kalwina. Żydzi z Amsterdamu wykorzystali  te niepokoje społeczne i nawiązali kontakt z  Oliverem Cromwellem w serii listów: Cromwell do Ebenezer Pratt z Amsterdamu, 16 czerwca 1647:

“W zamian za wsparcie finansowe będę opowiadać się za wpuszczeniem Żydów do Anglii: To jednak niemożliwe gdy żyje Karol. Karol nie może być stracony bez procesu, odpowiedniej podstawy, której w chwili obecnej nie ma. Dlatego radzimy, aby Karol  został zamordowany, lecz nie możemy mieć nic wspólnego z załatwianiem zabójcy, choć chętnie pomożemy w jego ucieczce

Do Olivera Cromwella Od Ebenezer Pratt, 12 lipca 1647:

“Przyznanie pomocy finansowej, będzie  jak tylko Karol zostanie usunięty. Zabójstwo jest  zbyt niebezpieczne. Karol powinien otrzymać możliwość ucieczki: jego ponowne ujęcie umożliwi rozprawę i stracenie”

Cromwell zrealizował żądania żydowskich finansistów i uciął głowę króla Karola 30 stycznia 1649. Począwszy od roku 1655, Cromwell, przez jego sojusz z żydowskimi  bankierami w Amsterdamie, a w szczególności z Manassesa Ben z Izraela i jego brata  David Abravanel Dormido, zainicjowali przesiedlenie Żydów do Anglii. ŻYDZI przejęli centralny Bank Anglii WILLIAM STADHOLDER, Holenderski wojskowy, był człowiekiem z problemami finansowymi. Żydzi zobaczyli  kolejną szansę i przez ich wpływy awansowali Williama do Kapitana Generalnego Sił Holenderskich. Następnym krokiem po drabinie Williama było jego wyniesienie przez Żydów do arystokratycznego tytułu Wilhelma, księcia Orańskiego. Żydzi następnie zorganizowali spotkanie Williama i Mary, najstarszej córki księcia Yorku. W 1677 księżniczka Mary poślubiła Williama księcia Orańskiego. Aby umieścić Williama na tronie Anglii trzeba było pozbyć się zarówno Karola II jak i księcia Yorku, którym był Jakub II Stuart. Ważne jest, aby pamiętać, że żaden ze Stuartów nie nadał statusu prawnego Angielskiemu Bankowi Narodowemu. Dlatego morderstwa, wojna domowa,  konflikty religijne i nękanie było codziennością podczas panowanie żydowskich bankierów. W 1685 roku król Karol II zmarł, a książę Yorku Jakub II Stuart został nowym królem. W 1688 Żydzi nakazali księciu Williamowi Orańskiemu osiedlić się w Anglii w Torbay. Z powodu trwającej kampanii L’Infamie wobec króla Jakuba II, Król abdykował i uciekł do Francji. Wilhelm Orański i księżniczka Mary zostali obwołani królem i królową Anglii. Nowy król Wilhelm III szybko zaangażował Anglię w kosztowną wojnę z katolicką Francją, która spowodowała że Anglia popadła w  długi. To była szansa dla żydowskich bankierów, aby dobrze zarobić. Król Wilhelm, na rozkaz Mędrców Syjonu z Amsterdamu, zaproponował zadłużyć skarb państwa na kwotę 1.250.000 funtów, biorąc kredyt od żydowskich bankierów, którzy pomogli mu trafić na tron. Ponieważ zadłużenie państwa wzrosło dramatycznie, rząd nie miał innego wyboru, jak tylko zaakceptować propozycję . Ale były pewne warunki : Nazwy kredytodawców miały być utrzymywane w tajemnicy,  i dana im będzie możliwość utworzenia Centralnego Banku Anglii. Parlament przyjął żydowskich bankierów i umieścił ich macki w Wielkiej Brytanii.

Zobaczmy Edomici, róg z ustami i oczyma, przejął szybko władzę w Anglii. Cromwell przy pomocy żydowskich pieniędzy zdobył władzę i spełniał życzenia Edomitów. Co jeszcze ciekawsze, Cromwell był tak ogłupionym purytaninem, że łyknął pomysł Edomitów, którzy wymyślili że Polska jest rogiem Bestii czwartej.  Pamiątajmy już w XVII wieku Edomiccy bankierzy organizowali krawe wojny. I tak jest do dziś. Ponieważ tak rządzi róg z oczyma i ustami. „Potop Szwedzki” był w interesie Edomu ponieważ zginęło 4 miliony Słowian.

A teraz jeszcze jeden dowód dlaczego diabeł wybrał Edomitów na swój róg z uczył i ustami, mówiącego słowa Zuchwałe. Oto te słowa Boga:

(15) Potem rzekł Bóg do Abrahama: Saraj, swej żony, nie będziesz nazywał Saraj, lecz imię jej będzie Sara. (16) Będę jej błogosławił i dam ci z niej syna. Będę jej błogosławił i stanie się matką narodów, od niej pochodzić będą królowie narodów. (17) Wtedy Abraham padł na oblicze swoje i roześmiał się, bo pomyślał w sercu swoim: Czyż stuletniemu może się urodzić dziecko? I czyż Sara, dziewięćdziesięcioletnia, może rodzić? (18) I rzekł Abraham do Boga: Oby tylko Ismael pozostał przy życiu przed twoim obliczem! (19) Na to rzekł Bóg: Nie! Ale żona twoja Sara urodzi ci syna i nazwiesz go imieniem Izaak, a Ja ustanowię przymierze moje z nim jako przymierze wieczne dla jego potomstwa po nim. (20) Co do Ismaela, wysłuchałem cię: Oto pobłogosławię mu i rozplenię go, i rozmnożę go nad miarę. Zrodzi on dwunastu książąt, i uczynię z niego naród wielki. (21) Ale przymierze moje ustanowię z Izaakiem, którego urodzi ci Sara o tym samym czasie w roku następnym. Rodz. 17

Zobaczmy diabeł doskonale wiedział, że tylko potomek Sary i jego synowie Ezaw i Jakub, będą mieli wieczne przymierze od Boga. Oznacza to, ze tylko z Jakuba i Ezawa będą sprawować władzę wśród narodów świata jako królowie. I zobaczmy obecnie Edomici sprawują władzę nad wszystkimi narodami świata. Dlatego właśnie z powodu tego błogosławieństwa Boga, które jest prawem, róg z oczyma i ustami ma tak wielką władzę nad światem!!!! Żadne inne potomstwo Abrahama z innymi kobietami oprócz Sary nie ma takich błogosławieństw. Edomici rządzą nawet nad islamem (tę religie przecież stworzyli) ich dynastia w Arabii Saudyjskiej. A tutaj pisze:

(7) I odpowiedziałem i rzekłem: „Kiedy nastąpi podział czasów? Albo kiedy nastąpi koniec pierwszego wieku i kiedy  nastąpi następny wiek?” (8) I rzekł do mnie: „Od Abrahama aż do Izaaka, gdyż są zrodzeni od niego Jakub i Ezaw, ponieważ ręka Jakuba trzymała na początku piętę Ezawa. (9) bo Ezaw jest końcem wieku tego, a Jakub początkiem przyszłego wieku.2 Ez. 6
Czyli Edomici królują dziś z ramienia diabła nad całym światem i narodami. Jakub zaś ma panować w królestwie Boga na ziemi, podczas 1000 letniego królestwa Isusa!!!!

 

22 uwagi do wpisu “Róg z oczami i ustami mówiącymi rzeczy zuchwałe…. czyli Edomici

 1. Pingback: Podsumowanie proroctwa o posągu i czterech Zwierzętach. – Blog Cyryla

 2. Bartek Bartosz

  I oto chodziło Cyrylu .

  Wierzę że to co się ostatnio dzieje jest za sprawą Boga który realizuje Swój Plan .

  Edom ujawniony , Rzym trzęsie porami , myślę że pora na obudzenie się Izraela z wielowiekowego snu a to będzie możliwe tylko za sprawą cudu którego może dokonać tylko Bóg .

  A popis Jego mocy będzie ogromny tak jak w przeszłości podczas sądu nad Egiptem …tylko teraz będzie to na skale całego świata !

  Niech się tak stanie !

  Polubione przez 1 osoba

 3. Pingback: 2 księga Ezdrasza, czyli ważne proroctwa…. – Blog Cyryla

 4. NathanieLysandeR

  Tak zwana wiedza tajemna Hermetyzm, Quaballah jest anielskim wymysłem
  Ci ludzie czują się lepsi od innych ze względu na posiadaną wiedzę której inni nie posiadają
  Tacy Kananejczycy, Żydzi, Asyryjczycy, Chaldejczycy…. znali wiele form czarów
  Wykład do którego chętnie powracam

  Kosmos/Logos jako Bóg, znaczy się Bóg jako moc jest w nas
  A magia jest po to aby kontrolować
  Teurgia jak ładnie brzmi a w realu Teurg przez rytuały zmusza Boga do interwencji bo tak…
  Okultyści często podszywają się pod Filozofię czy inne rzeczy z którymi mają niewiele współnego np. Neoplatonizm ma niewiele współnego z Platonizmem
  Stara zagrywka zło podszywa się pod dobro….

  Rzym to najbardziej zbrodnicze Imperium, oraz jego kontynuatorzy
  W zasadzie Rzym podzielony został na mniejsze państwa – Francja, Hiszpania, Italia, Watykan, Brytania, Niemcy itd.
  Co nie znaczy że pozostali byli święci (kraje azjatyckie ci to nie mieli skrupułów Jafetyci)
  Rzym większość osiągnięć wziął od innych narodów, podobnie USA rozwinęło koncepty Anglosaskie nawet język wypaczyli i uprościli dla swoich potrzeb a potem takie młoty mówią że Anglicy na Boga mówią Gad, ręce opadają.

  1 Ks Machebejska wspomina o przymierzu Judei z Rzymem i Spartą, jak wiadomo Rzymianie prowadzili wojnę z państwami Greckimi
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_Rzymu_z_Achajami
  Judejczyli mieli wybór albo sprzymierzyć się z Grekami albo z Rzymianami, później musieli sprzymierzyć się z Partami przeciwko Rzymowi.
  Niestety potężnego wroga Judejczycy wpuścili do środka, Herod oraz pozostali Edomici byli Rzymskimi agentami a w zasadzie od zawsze pracowali dla zwyciężców dla tego kto da więcej…

  Polubione przez 2 ludzi

  1. Bartek Bartosz

   „Zawsze pracowali dla tego co da więcej..”

   Słusznie Natanielu bo czego spodziewać się po potomkach człowieka co sprzedał prawa pierworodztwa za miskę soczewicy bo był głodny!!

   Polubione przez 2 ludzi

 5. NathanieLysandeR

  Chociaż nie chodzi tylko o żydów, pojęcie ofita czy Syjonista to nie tylko żydzi.

  Ostatnio zauważyłem coś przerażającego, moda na wariatów
  Dlaczego spiskami muszą zajmować się albo zaburzeni albo schizofrenicy z papierami albo cwaniaki
  Nie wiedziałem do tej pory co Sanjaja wyprawiał nie podejrzewałbym o pedofilskie skłonności o czym wspomninał Eter że wykorzystał 16 latkę…..
  To straszne że wielu antysystemowców stało się anty kiedy zostali wykopani ze swoich służb
  Jeśli scena alternatywna jest przepełniona takimi cwaniarami, zwyrolami to tym bardziej duże religie.

  ==== Nie wiem czy to wklejałem
  Ciężko powiedzieć ile % Żydów to nie żydzi a Judejczycy, ale oni raczej odrzucają Talmudy już niech lepiej trzymają się Tanachu
  Ale znowu ortodyksyjny Judaizm ma na celu wybić z głowy Chrześcijanom Prawo Boże, taki człowiek który widzi pokręcone interpretacje rabinów woli nadal tkwić w Chrześcijaństwie wielbić fałszywego Chrystusa Pawła który jedynie obiecuje Gnosis, ta ekipa przedstawia Isusa jak jakiegoś uduchawiacza który uzdrawia jedynie swoich bierze datki obiecje nic więcej
  Dwie Ewangelie przedstawiają Isusa jako nauczyciela duchowego świetnego psychologa ezoteryka który stawia na rozwój osobisty. Cały czas jak postępować, mechanizmy, relacje, otwartość
  Większość religii jest nazywana sektami z tego właśnie powodu – odcinają się od tego satanistycznego świata stworzonego przez Boga. Satanistyczny bo uzurpuje grupa skrzydlatych szamanistów
  U Marka, Barnaby, Łukasza i Pawła mamy zbiórki, atak na niezależność albo się podporządkujesz nam albo out, dogmatyka i wtajemniczenia wiedza tajemna
  Że wiedza tajemna daje zbawienie, owszem wiedza praktykowana daje zbawienie a źródłem Gnosis jest Bóg, bardzo proste 613 przykazań z czego wiele nieaktualna ze względów obyczajowych Prawo Wojenne nie powróci nie licząc jednej bitwy pod Harmageddonem z siłami Beliara a przynajmniej tak mówią zwoje…
  Nie napalałbym się na większy udział, walczyć będzie 144 tysięcy zwyklaki co najwyżej będą mogli dobić niedobitki 🙂

  Księge Abdiasza to Mario próbował rozmydlić poprzez cytowanie Wulgaty aby dowieść że Jerozolima = Jorosz w Turcji.
  Szkoda że teraz osłabł a może być tylko gorzej po weganizmie prawdopodobnie będzie miewał częstsze ataki demonów hybryd w najgorszym wypadku skonstruuje swój dehybryzator jeżdżąc po Polsce w celu likwidowania hybryd….
  Straszne ponieważ przez wariactwa system może wprowadzać jeszcze większe represje jak to było w styczniu że niby cały naród winny tragedii.
  Sam obserwuje zjawisko że z jednej strony więcej wie a z drugiej strony więcej nie coraz mniej o Bogu i Przykazaniach a coraz więcej New Age i tak dalej

  Polubione przez 2 ludzi

  1. Co do Maria, to znalazł on godnego następce w atakowaniu Isusa czyli Sławka i jego towarzyszkę życia Esterę. Sławek na facebooku tutaj: https://www.facebook.com/groups/1638810336403517/

   Stara się kontynuować pracę Brein Breakera. W zasadzie Sławek to aż, wchodzi w tyłek Brein Breakerowi, i jest przeszczęśliwy, że zwerbował komentatora Brein Breakera do swoich „dzieł” Szymona Pułkownika: https://theredbrainbreakerkstian.wordpress.com/informacje/comment-page-1/#comment-8503, https://niebieskikot.wordpress.com/2019/06/02/przekazy-podprogowe-w-ewangelii-jana-bluznierstwa-jezusa-przeciwko-bogu/comment-page-1/#comment-188,
   To naprawdę ciekawe, jak Sławek wychodzi z siebie aby pozyskać kilku współwyznawców dla swoich poglądów, którzy w gorliwości prześcigają samego Sławka (np. Lukas).

   Polubione przez 2 ludzi

   1. Bartek Bartosz

    Słowa Isusa :

    (15) Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że obchodzicie morze i ląd, aby pozyskać jednego współwyznawcę, a gdy nim zostanie, czynicie go synem Gehenny dwakroć gorszym niż wy sami.
    Mat 23.

    Nic dodać Syn Boży jak zawsze trafia w samo sedno .
    Uczeni w piśmie wybiórczo wybierali wersety tak jak im pasowało pomijając te które nie pasowały do ich nauk.
    Podobnie robi Niebieski Kot czyli schemat działania Szatana od wieków jest ten sam a Nasz Król jednym zdaniem obnaża takich właśnie obludnikow !

    Polubione przez 1 osoba

   2. NathanieLysandeR

    Mariusz nie wiem czy ma jeszcze wyznawców czy nie, trzyma się głównie wklęsłej ziemi jak ten temat upadnie on też upadnie….w sensie autorytetu
    Coraz częściej można zaobserwować jeśli nie ataki to odrzucanie Isusa który rzeczy nauczanie Pawła i chwastów kościoła, piekło zbawienie z wiary itd.
    Kotu chce najwyraźniej pozyskać wiernych z ekipy Brejna a wspólnym mianownikiem będzie odrzucenie NT a potem ST i tak dalej
    Nie wierzę w przypadki, tak samo że ruchy proSłowiańskie, religijne są przypadkowo prowadzone albo przez oficerów politycznych, majorów, schizofreników, zboczeńców i tak dalej.
    Śmiesznie to wygląda jak były agent ochrzania swoich przełożonych.
    Ostatnio w mediach mówiono o Nefiliach, byłem w szoku ponieważ te informacje są mocno pomijane przez główny nurt ewentualnie kościół wyjaśnia Gigantów jako większych chłopów a najazdy synów bożych jako kopulacja Setytów z Kainitami…

    Sam mam także wrażenie że im bardziej media promują LGBT tym bardziej go obrzydzają normalnym ludziom, gorzej idzie z aborcją gdzie zakaz skojarzono z średniowieczem i zacofaniem.

    Uważam że od agentów można się wiele nauczyć aczkolwiek rozmowy z nimi są męczące, oni nie szukają prawdy oni już ją znają polują na mniej rozgarniętych w temacie.
    Im można wmówić jak to Isus nazywał siebie Bogiem, obiecywał pójście do nieba i inne brednie z ekipy Pawła.
    Brednie nie brednie a jednak zaszczepiają negatywne wzorce jak obłuda, stawianie na ilość, piekło itd.

    Polubione przez 1 osoba

 6. NathanieLysandeR

  2 Księga Machabejska 2:
  (1) W dokumentach znajduje się [wiadomość] o tym, że prorok Jeremiasz rozkazał przesiedleńcom zabrać ogień, jak to było powiedziane. (2) Prorok też dał im Księgę Prawa i polecił uprowadzonym do niewoli, by nie zapomnieli o przykazaniach Pana i nie dali się zwieść w swych myślach widokiem wspaniale zdobionych bożków ze złota i srebra. (3) Pośród innych upomnień wzywał ich, aby nigdy nie wyrzucili Prawa ze swoich serc. (4) Było w tymże piśmie [zapisane], że z [Bożego] objawienia rozkazał prorok nieść za sobą namiot i Arkę, gdy udawał się na górę, na którą niegdyś wstąpił Mojżesz oglądając dziedzictwo Boga. (5) Przybywszy tam znalazł obszerną grotę, w której złożył Namiot, Arkę i ołtarz kadzenia, wejście zaś zasypał kamieniami. (6) Kilku spośród towarzyszących mu [ludzi] wróciło [potem], aby oznaczyć drogę, lecz nie mogli jej odnaleźć. (7) Skoro się o tym dowiedział Jeremiasz, zganił ich mówiąc, że miejsce to pozostanie nie znane do czasu, aż Bóg zgromadzi lud i okaże mu miłosierdzie. (8) Wówczas znowu pokaże Pan wszystkie te rzeczy i objawi się chwała pańska wraz z obłokiem, jak objawiła się za Mojżesza, i wtedy, gdy Salomon prosił, aby miejsce to zostało uroczyście poświęcone. (9) Opowiadano również [w tym piśmie], jak [król] mając dar mądrości składał ofiarę przy poświęceniu Świątyni i wykończeniu,

  Od dłuższego czasu można zaobserwować ”nową” strategię dezinformatorów inaczej mówiąc naroiło się setki jasnych sił, arcypolaków, superpolaków i tym podobnych
  Np. atakują pobieżnie Watykan oraz Boga uchodząc za oszołomów
  Syjonistyczny agenci pozują na wrogów syjonistów
  Nie raz to powtarzam i nie jedyny trzeba być naiwnym aby wierzyć że ruchy alternatywne = ruchy wolne od agentów
  Ruchy duchowe i patriotyczne, często ze sobą powiązane łatwy sposób na zarobienie pieniędzy
  Gorzej jak takie osoby tworzą listy do podpisu antyszczepionkowców, zgromadzonych itp. Jeśli ten typek pracuje dla służb te osoby są wówczas wystawione…
  Dzięki kontrolowanym gadającym głowom można mniej więcej ustalić jaki % społeczeństwa wie jaki nie wie a jaki bezkrytycznie wierzy guru
  Wahadełka są ewidentnie diabelskim narzędziem, nie chodzi o urządzenie to zwykły kawałek drutu ale wahadełkowcy często mają swoje schizy widzą inne wymiary ale nie to co trzyma w kieszeni…
  Generalnie wielu tego typu odbiera światło i pozostawia ludzi bez opieki albo zachęca do kontaktu z demonami (otwieranie czakr)

  Szaul, założyciel Chrześcijaństwa także zaszczepił wiele przykrości
  Charisma, on przedstawił dary demoniczne jako dary Ducha Świętego, pseudo-pneumatyk.
  Wiele osób popełnia ten błąd, odrzuca albo przyjmuje 100% a Szaul i jego ekipa to typowi dezinformatorzy półprawdy, półkłamstwa
  Szaul przede wszystkim przekręcił wiele pojęć jak Sophia, Charisma, Pistis, Gnosis, ”Miłość”,
  Przedstawił Pistis czyli wiarę jako jedyny element do wyzwolenia, wiadomo pomieszanie z poplątaniem ale nauka o usprawiedliwieniu z wiary uwiarygadnia kościoły i diabelskie zbory. Uwierz zaproś Jezusa do serca i problem z głowy, nawiasem mówiąc ponownie narodzone Chrześcijaństwo to kolejna fałszywa religia. Siły diabelskie pomimo ochrony Chrześcijaństwa nie chronią chrześcijan (ludzi), krytyka Isusa, Boga czy Biblii jest w modzie ale obnażanie kłamstw już nie

  Nie jestem fanem tego popularnego Chrześcijaństwa ze względu na pychę, Pawła, wersetomanię, Protestantyzm, zbory i stany depresyjne. Zamiast pracować nad sobą jak pan Jezus powiedział trują się filmami o Illuminatach i zapraszaniem Jezusa do serca…
  Siłom diabelskim nie chodzi o religie ale o wyznawców tych religii, podzielono ludzi na mniejsze pastwiska….

  Prawdę powiedziawszy fałszowano Biblię na długo przed soborami, Augustyny nie Augustyny kopiowali w całości listy Pawła albo sami pisali fikcyjne listy.
  Dużo naiwniaków daje się nabrać na Ewangelię Judasza że kościół ukrywa że pisali sataniści i w ogóle…. bzdury byli różni ludzie różne dogmaty różne potrzeby a jeśli ktoś uznaje pana Tadeusza za dzieło historyczne jest już wyłącznie jego wina
  Ludzie myślą że każde słowo w Biblii musi być natchnione, niewłaściwe podejście są teksty historyczne, prawne, prorockie, literackie, mądrościowe itd

  Listy Pawła wszyscy cytowali ponieważ pisał w sposób poetycki, umiał hipnotyzować
  a jednak popełnił ten błąd zastraszał czytelników i zakłamywał rzeczywistość
  Listy te pisane są w taki sposób aby każdy mógł z nich wybierać co chce, dezinformatorzy mieszają prawdę z kłamstwem ci lepsi ”mówią wspak”

  Polubione przez 1 osoba

 7. Bartek Bartosz

  Poczytałem trochę komentarze u BB i Niebieskiego Kota .
  Zauważyłem że nie lubią krytyki swojej osoby i reagują złością.
  Np tutaj
  https://theredbrainbreakerkstian.wordpress.com/informacje/comment-page-1/#comment-8503

  Człowiek ten odpisuje ludzią którzy go krytykują a nie odpisuje ludzią którzy chcą się czegoś dowiedzieć jak ta pani co napisała że odrzuciła NT i czyta ST i coraz więcej się dowiaduje i czuje się samotna – zero odpowiedzi a wystarczy napisać że bzdury autor głosu itp to reakcja jest ….

  Słusznie mowil Syn Boży ze aby go naśladować trzeba zależeć się samego siebie a to oznacza cierpliwie znosić różne obraźliwe słowa ludzi że względu na Niego …..

  Jana 6:
  (44) Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.

  (45) Napisano bowiem u proroków: I będą wszyscy pouczeni przez Boga. Każdy, kto słyszał od Ojca i jest pouczony, przychodzi do mnie.

  Wszystko w temacie tylko Bóg może sprawić by człowiek został pouczony i zrzucił kontrolę umysłów,odrzucił programy wgrywane nam do głów od urodzenia i co najważniejsze byśmy uznali Isusa jako Syna Bożego Mesjasza zapowiadanego przez proroków!

  Chwała Stwórcy Świętemu Izraela Naszemu Bogu !

  Polubione przez 1 osoba

 8. Bartek Bartosz

  Zauważyłem coś ciekawego .

  Apokalipsa 12:
  17) Wąż rozlościł się na Niewiaste i odszedł,aby prowadzić wojnę z resztą jej potomstwa, strzegacych przykazań Boga i trzymającą się świadectwa Isusa .
  18) I STANĄŁ na plaży morskiej
  13: 1 ) I zobaczyłem, jak z morza wynurza się jakaś bestia…”
  (Biblia Popowskiego)

  Co mnie zaciekawiło to że w tym tłumaczeniu jest że to Wąż a nie Jan STANĄŁ na wybrzeżu morskim…

  To by znaczyło że szatan po przegranej w niebie gdy ujrzy że został zrzucony na ziemię podejmuje walkę z resztą potomstwa Niewiasty czyli z Nami plemionami Izraela BEZ UDZIAŁU BESTII .Gdy mu się to nie udaje wskutek ingerencjii Boga odchodzi aby walczyć z wszystkimi którzy trzymają się przykazań Boga i trwają przy świadectwie Isusa i ABY ODDAĆ WLADZĘ BESTII BO W OCZACH SWIATA PONOSI PORAŻKĘ.
  Niczym król który zmuszony jest abdykować i przekazać władzę w obliczu zagrożenia któremu nie jest w stanie zapobiec .Przecież Imperium szatana znajdzie się w niezłych opałach wobec gniewu Najwyższego .
  W tym celu Wąż staje na plaży morskiej…

  (4) I oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc, a także zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc: Któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć?

  Ostanie zdanie jest istotne .
  Świat chce wierzyć że Bestia jest wstanie uchronić ich przed gniewem Boga i rządami Isusa , zwłaszcza po ostatniej porażce Szatana w niebie i na ziemi.

  Gdy Bestia się ujawnia Świat jest w szoku jaka jest potężna i oddaje hołd Smokowi i Bestii.
  Bestia na pewno ukaże światu technologie która wybije w szok ludzkość.

  Co mnie zaciekawiło to to że Szatan NIE WIERZY w swoją przegraną i dopiero po przegranej wojnie w niebie i zrzuceniu go na ziemię i nieudanej probie mordu na reszcie Izraela oddaje władzę.

  (13) A gdy smok ujrzał, iż został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować niewiastę, która porodziła chłopczyka.

  Ten werset wskazuje na ZASKOCZENIE SMOKA ZE JEST NA ZIEMII!

  On który tak nienawidzi ludzi musi przebywać na ziemi .
  Zostaje powalony na ziemię na widowisko dla wszystkich króli.
  Musi oddać władzę Bestii która zaprowadzi chwilowy dobrobyt dla ludzkości której tak nienawidzi że nawet swoich wyznawców męczy i upokarza
  Jest tak zadufany w sobie że uważa się za ROWNEGO BOGU o czym możemy przeczytać na kartach pism proroków.

  Oddaje władzę gdy jest zmuszony do tego dwoma porażkami:
  1) W niebie podczas której pokonuje go Michał
  2)Na ziemii gdy nie udaje mu sie mord na reszcie Izraela .

  Rozgoryczony i upokorzony idzie oddać władzę Bestii zmuszony podporządkować się Woli Boga KTORY ZAPOWIEDZIAŁ ZE TAK WŁAŚNIE BĘDZIE!

  Polubione przez 1 osoba

 9. NathanieLysandeR

  Księga Daniela 12:
  (1) W owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który opiekuje się dziećmi twojego ludu i wtedy nastanie czas ucisku, takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istniał naród na ziemi, aż do tego czasu. W tym to czasie twój lud będzie wyzwolony, każdy, kto jest zapisany w księdze. (2) A wielu z nich, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się, jedni do życia wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczny wstyd. (3) I mądrzy jaśnieć będą jak jasność na firmamencie, i wielu sprawiedliwych jak gwiazdy na wieki wieczne. (4) Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasów końca, kiedy wielu będzie nauczanych i wiedza się powiększy.
  (5) I ja, Daniel, spojrzałem, i widziałem a oto dwóch innych stało z tej strony rzeki, a inny z tamtej strony rzeki. (6) I jeden powiedział do męża w szacie lnianej, który stał ponad wodą rzeki: Kiedy nastąpi koniec cudów, o których wspomniałeś? (7) I słyszałem męża obleczonego w szatę lnianą, który stał nad wodami rzeki, podniósł swoją prawą rękę oraz lewą rękę ku niebu i przysiągł na Tego, który żyje wiecznie, że będzie to trwało czas, czasy i połowę czasu: kiedy rozproszenie się skończy, oni będą znali te wszystkie rzeczy. (8) I słyszałem to, lecz tego nie rozumiałem, i rzekłem: O Panie, jakiż koniec tych rzeczy? (9) A on odrzekł: Idź, Danielu, bo słowa są zamknięte i zapieczętowane aż do czasu końca.
  (10) Wielu musi być sprawdzanych, dokładnie wybielonych i wypróbowanych w ogniu, i uświęconych; lecz przestępcy będą łamać Prawo i żaden przestępca nie będzie tego rozumiał, lecz mądrzy będą rozumieli.
  (11) Od czasu usunięcia ofiary wieczystej, kiedy ohyda spustoszenia będzie ustanowiona, (będzie) tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni. (12) Błogosławiony jest ten, kto doczeka do tysiąca trzystu trzydziestu pięciu dni. (13) Lecz ty idź i odpoczywaj, ponieważ reszta dni i pór roku wypełni się w czasach końca; a ty powstaniesz do swojego losu u kresu tych dni.

  – takiego ucisku, jakiego nigdy nie było
  – W tym to czasie twój lud będzie wyzwolony
  – a drudzy na hańbę i wieczny wstyd
  – zapieczętuj księgę aż do czasów końca
  – wiedza się powiększy
  – przysiągł na Tego, który żyje wiecznie
  – kiedy rozproszenie się skończy, oni będą znali te wszystkie rzeczy
  – lecz tego nie rozumiałem, i rzekłem:
  Wielu musi być sprawdzanych, dokładnie wybielonych i wypróbowanych w ogniu, i uświęconych; lecz przestępcy będą łamać Prawo i żaden przestępca nie będzie tego rozumiał, lecz mądrzy będą rozumieli.

  Polubione przez 2 ludzi

  1. Bartek Bartosz

   Daniela 12:
   (1) W owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który opiekuje się dziećmi twojego ludu i wtedy nastanie czas ucisku, takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istniał naród na ziemi, aż do tego czasu. W tym to czasie twój lud będzie wyzwolony, każdy, kto jest zapisany w księdze.

   Objawienie 12

   (7) I wybuchła walka w niebie: Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego,

   (8) Lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie.

   Mamy informację kiedy i po co powstanie Michał.
   Kiedy dostanie rozkaz od Boga zacznie spełniać to co mu Bóg rozkazał.

   Wiemy że Michał powstanie po porwaniu chłopczyka tj 144 000 – Jego zadanie to wyrzucenie Smoka z nieba razem z jego aniołami.
   Gdy Smok zostanie wyrzucony będzie chciał dokonać mordu na reszcie Izraela o czym pisałem wyżej .
   Według proroctwa Daniela wtedy nastąpi wielki ucisk i wtedy też nastąpi wyzwolenie Izraela na pustynię na sąd o czym czytamy w Objawieniu 12.
   Gdy i to mu się nie uda odda on władzę Bestii…

   Proroctwa Objawienia są tak dokładne…
   Zobaczmy na ten werset
   22:
   (10) I rzecze do mnie: Nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi! Albowiem czas bliski jest.

   (11) Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech nadal się brudzi, lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca.

   (12) Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku.

   Księga nie jest zapieczetowana!

   Daniel 12:
   (10) Wielu musi być sprawdzanych, dokładnie wybielonych i wypróbowanych w ogniu, i uświęconych; lecz przestępcy będą łamać Prawo i żaden przestępca nie będzie tego rozumiał, lecz mądrzy będą rozumieli.

   Te wersety się uzupełniają.

   Przestępcy i l łamiący Prawo nie będą tego rozumieli , wielcy tego świata także nie będą tego rozumieli ponieważ nie jest im to dane !Tylko Bóg daje zrozumienie , odkrywa to co zakryte , poucza nas i nasza wiedza rośnie.

   Ewangelia o królestwie jest ponownie znana pierwszy raz od czasów Isusa , nieważne że niewielu ja zna ,niewielu poznało, niewielu w ogóle WIERZY W TO .Ten kto ma ją poznać przed ujawnieniem się Boga i w nią uwierzyć temu będzie to dane od Ojca gdyż tylko On odsłania kurtyne kłamstwa i wyczula nasze serca na czystą prawdę.
   Chwała mu za to !

   (11) Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech nadal się brudzi, lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca.

   Polubione przez 2 ludzi

 10. NathanieLysandeR

  Psalm 102
  (14) Ty powstaniesz, zmiłujesz się nad Syjonem, Bo czas zlitować się nad nim, gdyż nadeszła właściwa pora. (15) Słudzy twoi bowiem kochają jego kamienie I żalą się nad jego ruiną. (16) Narody bać się będą imienia Pana, A królowie ziemscy chwały twojej. (17) Gdy Pan odbuduje Syjon, Ukaże się w chwale swojej,

  2 Machabejska 2:
  (17) Bóg ocalił cały swój naród i wszystkim przywrócił dziedzictwo, królestwo, kapłaństwo i uświęcenie, (18) Jak to zapowiedział w Prawie. W Bogu więc pokładamy nadzieję, że wkrótce zlituje się nad nami i zgromadzi nas ze wszystkich krain, które są pod niebem na [to] miejsce święte, wybawił nas bowiem z wielkich nieszczęść i oczyścił [święte] miejsce.

  2 Mojż 3:
  (15) I mówił dalej Bóg do Mojżesza: Tak powiesz synom izraelskim: Pan, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i tak mnie nazywać będą po wszystkie pokolenia.
  (16) Idź i zgromadź starszych Izraela, i powiedz im: Pan, Bóg ojców waszych objawił mi się, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, mówiąc: Patrzyłem na was i na to, co wam czyniono w Egipcie.
  (17) Postanowiłem więc, że wyprowadzę was z niedoli egipskiej do ziemi Kananejczyków i Chetejczyków, i Amorejczyków, i Perezyjczyków, i Chiwwijczyków, i Jebuzejczyków, do ziemi opływającej w mleko i miód.

  Polubione przez 2 ludzi

 11. Pingback: Tanach…. czyli, doskonała fałszywka, rogu z ustami i oczyma, Edomitów, synagogi szatana, słów Boga…. – Blog Cyryla

 12. Bartek Bartosz

  Daniel 7 :
  25) Będzie wypowiadał różne słowa przeciw Najwyższemu i będzie usuwał świętych Najwyższego. Będzie mu się wydawało, że może zmieniać pory i prawa .Będzie to oddane w jego ręce aż do określonego czasu i czasów, i połowy czasu.
  26)Wtedy zasiądzie sąd i usuną to samowladztwo, tak by już całkiem zniknęło i zginęło na zawsze .

  Wynika stąd że władza jego będzie trwała do określonego czasu a tym czasem będzie CZAS RZADÓW BESTII TJ. 42 MC
  Także tutaj jest o tym mowa

  11)Kierowałem swą uwagę na dźwięk tych butnych słów, które ów róg wypowiadał, aż do chwili gdy stwór został zgładzony. Jego ciało wydano na zniszczenie przez spalenie w ogniu.
  12)Także pozostałym zwierzętą odebrana została władza i wyznaczono im długość życia aż do określonej pory i pory .
  13) Patrzyłem dalej w tym nocnym widzeniu , a tu nadchodzi wśród obłoków nieba jakby syn człowieczy. Przybliżył się do Dawniejszego od dni i stanal przy Nim .
  14)I oddana została władza i część, i królowanie. Wszystkie ludy ,plemiona i szczepy mówiące odrębnymi językami jemu będą służyły. A ta jego władza władza wieczną. Ona nie przemianie.
  Królestwo jego nie ulegnie zniszczeniu .

  Wynika stąd że mały róg czyli Edom będzie wypowiadał swoje słowa tylko do czasu aż zostanie zniszczona bestia 4 czyli Rzym potem Szatan odda władzę Bestii.
  Dlaczego tylko do tego czasu będzie on mówił? Bo jak Szatan przegra walkę o chłopczyka w niebie i Izrael zostanie wyzwolony i cała ziemia dowie się o tym to wtedy mowa Edomu się załamie -ludzie dowiedzą się że Edom jest Edomem a nie Izraelem !
  Szatan zostanie pokonany a wraz z nim jego lud wybrany czyli Edom – władza zostanie przekazana Bestii której celem (myślę) będzie ochrona „wolności ” nasienia węża przed zbliżającym się wielkimi krokami Królestwem Bożym i sądem Isusa !

  Apokalipsa 13
  (4) I oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc, a także zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc: Któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć?

  (5) I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze, dano mu też moc działania przez czterdzieści i dwa miesiące.

  (6) I otworzyło paszczę swoją, by bluźnić przeciwko Bogu, bluźnić przeciwko imieniu jego i przybytkowi jego, przeciwko tym, którzy mieszkają w niebie.

  (7) I dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich; dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami i ludami, i językami, i narodami.

  Gdy Lud Boży zostanie wyzwolony na pustynię a 144 000 zostanie w niebie pomimo walki Węża z Michalem Szatan poniesie ogromną klęskę o czym czytamy w 12 rozdziale Apokalipsy .
  Także w 12 rozdziale Daniela czytamy
  1)W owym czasie powstanie Michał, wielki przywódca, który stoi przy synach twojego ludu .Bedzie to czas ucisku .Takiego ucisku nie było, od kiedy nastał jakikolwieg naród na ziemi aż do owego czasu. A w owym czasie twój lud zostanie wybawiony : każdy kto się znajdzie w zapisach księgi.

  Analizując rozdział 12 Apokalipsy wiemy że Michał powstanie w obronie chłopczyka zabranego do nieba, będzie walczył ze swoimi wojskami przeciw Wężowi i jego wojską i go pokona .
  Będzie to czas ucisku dla Izraela

  Apokalipsa 12
  (13) A gdy smok ujrzał, iż został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować niewiastę, która porodziła chłopczyka.

  (14) I dano niewieście dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas i czasy, i pól czasu, z dala od węża.

  (15) I wyrzucił wąż z paszczy swojej za niewiastą strumień wody, aby ją strumień porwał.

  (16) Lecz ziemia przyszła niewieście z pomocą i otworzyła swoją gardziel, i wchłonęła strumień, który smok wyrzucił z swojej paszczy.

  Jest powiedziane że Szatan po wyrzuceniu z nieba ZACZNIE prześladować niewiaste czyli lud boży czyli NASTĄPIĄ PRZEŚLADOWANIA Słowian i wtedy Bóg przyjdzie Nam z pomocą.
  Myślę że wtedy będą możliwe te wydarzenia zapowiedziane przez Isusa :
  Mat 24:
  (9) Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą, i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego.

  (10) I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą, i nawzajem nienawidzić.

  (11) I powstanie wielu fałszywych proroków, i zwiodą wielu.

  (12) A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie.

  (13) A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.

  (14) I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec.

  Zobaczmy teraz Szatan nie
  odważa się wprost nas prześladować a gdy wyrzucony zostanie jego duma zostanie urażona i będzie WŚCIEKŁY i nastąpi wielki ucisk i wtedy być może Naród w końcu zwróci się do Swego Boga o ratunek i Ten zareaguje jak stoi w proroctwach .

  Isus daje wskazówkę
  24:
  (15) Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel – kto czyta, niech uważa –

  (16) Wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry;

  (17) Kto jest na dachu, niech nie schodzi, aby co wziąć z domu swego;

  (18) A kto jest na roli, niech nie wraca, by zabrać swój płaszcz.

  (19) Biada też kobietom brzemiennym i karmiącym w owych dniach.

  (20) Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat.

  (21) Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i nie będzie.

  (22) A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni.

  Wielki ucisk zacznie się gdy na miejscu świętym pojawi się ohyda spustoszenia.
  Wiemy że to będzie czas po przegranej w niebie gdy Szatan zacznie prześladować niewiaste czyli pokolenia Izraela .
  Czym jest ta ohyda i o jakie miejsce święte tu chodzi?
  Tak mi przyszło do głowy może ta ohyda będzie miała coś wspólnego z przebywającym juz na ziemi Diabłem, może to on będzie tą ohydą spustoszenie?
  Wiemy jedno gdy Izrael zostanie wyrwany z jego łap odda on władzę Bestii.

  Kolejna wskazówka Isusa
  24 :
  (29) A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebios zostaną wstrząśnięte.

  (30) I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy będą rozpaczać wszystkie narody ziemi. I ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą.

  (31) I pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z jednego krańca 

  Isus tutaj w wersie 30 cytuję Daniela
  Daniel 7
  13) Patrzyłem dalej w tym nocnym widzeniu , a tu nadchodzi wśród obłoków nieba jakby syn człowieczy. Przybliżył się do Dawniejszego od dni i stanal przy Nim .

  Myślę że znak Syna czlowieczego pojawi się pod koniec wielkiego ucisku i będzie on obok dwóch porażek Szatana jego gwoździem do trumny i odda on władzę Bestii której zadaniem będzie obrona starego ładu przed Synem Bożym który powrócił!
  A Jego powrót to będzie szok i zgroza dla naszych wrogów!

  Polubione przez 1 osoba

 13. Pingback: Prawo Boga cz. 5 Zakaz złorzeczenia. – Blog Cyryla

 14. Bartek Bartosz

  Objawienie Jana 2 :
  9)Znam twoją udrękę i biedę-ale bogaty jesteś- a także złe słowa że strony tych , którzy o sobie mówią, że są Judejczykami, a nie są, lecz synagogą szatana. (Biblia Popowskiego)

  Objawienie Jana 3:
  9)Oto wydam tych z synagogi szatana , którzy siebie nazywają Judejczykami, a nie są, lecz kłamią. Oto przymuszę ich , aby przyszli i padli z pokłonem do twoich stóp i aby poznali , że ja ciebie umilowalem. (Biblia Popowskiego)

  Tak mi przyszło do głowy co oznacza w ogóle słowo synagoga ?
  Przecież w starożytnym Izraelu ich nie było. Internet podaje że pierwsze synagogi powstały w okresie niewoli babilońskiej jako domy modlitwy ,zgromadzeń. Ich rozkwit nastąpił na panowania Machabeuszy kiedy to powstała religia judaistyczna czyli znany nam temat fałszowania LXX i powstania synagogi szatana czyli Edomitów pozujących na Judejczyków.
  Mi słowo „synagoga” dosłownie kojarzy się z dwoma słowami -Syna/synami Goga .
  A kim jest Gog ?

  Ezechiel 39:
  1)Synu człowieczy, prorokuj przeciw Gogowi. Powiedz: Tak mówi Pan : Oto ja staję przeciw tobie , Gogu, władco Rosa , Meszeka i Tubal-Kaina. (LXX)

  Bóg wymienia Goga z nazwy także w rozdziale 38 który mówi o ataku Goga po wypuszczeniu szatana z otchłani. Rozdział 39 mówi o ataku Goga przed ustanowieniem Królestw Bożego i 1000 letnimi rządami Isusa .

  Isus w Objawieniu wyjawia że synagoga szatana przyjdzie zmuszona pokłonić się prawdziwemu ludowi Bożemu oraz wyjawia jej tożsamość- Edomici (żydostwo) pozujące na naród wybrany .
  Myślę że ta nazwa „synagoga” też nie jest przypadkowa bowiem kieruje naszą uwagę na szatańską strukturę tego świata.
  Synagoga szatana – bardziej wymownie nie można ich nazwać ( Synowie Goga…?)

  Izajasza 51:
  22)Tak mówi Pan , Bóg, który sądzi swój lud : ” Oto już zabrałem z twojej ręki ten kielich upadku , puchar gniewu, i ty już dlużej nie będziesz go pić musiało.
  23)Włóżę go w ręce tych , którzy cię krzywdzili , ktorzy cię poniżali i którzy ci mówili: Pochyl się abyśmy przeszli .I ty zginałoś swój grzbiet aż do ziemi dla przechodzących „.

  Niech tak się stanie !

  Polubione przez 1 osoba

 15. Pingback: Tanach wersja 2.0 – Blog Cyryla

 16. Pingback: Analiza wersów nr 14 i nr 15 z rozdziału 3 Księgi Rodzaju – Blog Cyryla

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s