Tanach wersja 2.0

Sprawa Tanachu jest moim zdaniem kluczowa. Otóż, jestem wdzięczny Sławkowi Mitczakowi ps. „Niebieski Kot”. Otóż on swoimi, atakami na Isusa, Mesjasza, pokazał coś czego on sam nie widzi bo jest ślepy. Otóż w czasach Isusa czy w I wieku jeszcze była w obiegu nieskażona wersja Septuaginty. Co ciekawe w tych artykułach:

O fałszowaniu historii, ksiąg Biblijnych….i o tym jak wielki jest to grzech.
Księga Daniela…. czyli pomieszanie prawdziwych proroctw z fałszywymi w jednej księdze Daniela….
Tajemnica małego rogu z ustami, który mówi rzeczy zuchwałe i czwartej Bestii….
Róg z oczami i ustami mówiącymi rzeczy zuchwałe…. czyli Edomici
Podsumowanie proroctwa o posągu i czterech Zwierzętach.

W tych artykułach pokazałem, że 10 rogów Bestii czwartej z rozdz. 7 księgi Daniela, to było państwo Machabeuszy. Gdyż za czasów tego państwa było dokładnie 10 władców tego państwa, z czego trzech ostatnich walczyło między sobą przez co oni zostali pozbawieni władzy w skutek tej wewnętrznej wojny domowej w państwie Machabeuszy przez czwartą Bestie czyli Rzym, i z woli Rzymu, Judeą zaczął rządzić Edomita Herod Wielki i Edomici którzy panują do dziś nad Judejczykami i Beniaminami, czyli w miejsce tych trzech rogów powstał róg z ustami i oczami, mówiące rzeczy zuchwałe. Pomyślmy, to jak w wspominałem w tych artykułach, Edomici czyli ów róg z ustami i oczami co wpierw czyni???

(8) Gdy uważnie przypatrywałem się rogom, zaczął wyrastać między nimi inny, mały róg, i trzy spośród poprzednich rogów zostały wyrwane. Na tym rogu były oczy jakby oczy ludzkie i usta, które mówiły zuchwałe słowa. Dan 7

Ten mały róg zaczyna powoli wyrastać pośród tych 10 rogów. Czyli od kiedy Edomici zostają podbici i wcieleni do państwa Machabeuszy, to powoli oni zdobywali wpływy w tym państwie i władzę nad pokoleniami Judy i Beniamina. Jednak znowu, Machabeusze aby uzyskać włądzę królewską jako ród kapłański a nie ród Dawida, posunęli się do sfałszowania słów Boga i jego proroka Daniela, poprzez dodanie do tej księgi fałszywych proroctw.  Dlatego Machabeusze zostali paradoksalnie opisani jako owe 10 rogów Bestii. Ponieważ za ich czasów, zaczęło się fałszowanie Septuaginty. No właśnie już za czasów Machabeuszy powoli ale sukcesywnie wprowadzano do obiegu fałszywe księgi do kanonu Septuaginty. I tak w kanonie Septuaginty LXX znalazła się fałszywa księga Estery. Przez te fałszywe księgi czy fałszywe rozdziały w księdze Daniela już za czasów Machabeuszy pojawiły się różne przekłady Machabeuszy. Zobaczmy co pisze w tym artykule:

Lecz Orygenes i Hieronim uwierzyli w żydowski mit o ich maksymalnie ostrożnym obchodzeniu się z rękopisami Starego Testamentu. Nie wiedzieli, że Żydzi spalali wariacyjne rękopisy, nie odpowiadające ich koncepcji. Chodzi o to, że w Kościele nie było takiego zwyczaju, i dlatego do czasów Hieronima istniało wiele wersji Nowego Testamentu i Septuaginty, „Tot paene versiones, qout codides” – ile wariantów, tyle i kodeksów. Dla porównania, Islam poszedł drogą żydowską, i wszystkie warianty Koranu spalono – w ten sposób pojawił się jeden tekst Koranu bez żadnych innych wariantów.

Pomyślmy dlaczego, było tyle wersji Septuaginty??? No właśnie ponieważ do obiegu na zlecenie Machabeuszy, przez wieki wprowadzano przez Edomitów a szczególnie sektę którą opanowali czyli Esseńczyków, owe fałszywe księgi Septuaginty. Robiono w ten sposób „Sztuczny Tłok”. Dlatego Edomici to mały róg który miał usta i oczy, czyli obserwował sytuacje polityczną i badał słowa Boga, a jego usta fałszowały te słowa przez wieki właśnie w państwie Machabeuszy:

(25) I będzie mówił zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu, będzie męczył świętych Najwyższego, będzie zamyślał odmienić czasy i zakon; i będą wydani w jego moc aż do czasu i dwóch czasów i pół czasu. Dan 7

Zobaczmy cel małego rogu, to fałszowanie słów Boga, gdyż jego zamysł to odmienić czasy i zakon. Pomyślmy, jak można odmienić zakon i czasy, jeśli by na świecie istniała jeszcze nieskażona wersja Septuaginty??? To nie było by możliwe, chyba, że obok niej by powstawały fałszywe księgi Septuaginty, które z czasem by wypierały prawdziwe wersje. Co ciekawsze Edomici swoje teksty masoreckie niezgodne z jakimś innym tekstem masoreckim palili. W ten sposób, teks masorecki jawi się jako autentyczny ponieważ na tle różnych wersji Septuaginty jest spójny i podziwiany przez uczonych za zgodność z tekstami starszymi. I tym właśnie jest Tanach, czyli wersja masoretów, o dziwo bardzo zgodna z wersją Esseńczyków i ich zwojami z Qumran.  Widać tutaj, że działaniami małego rogu czyli Edomitów kierowali upadli i ich demony. Zobaczmy skalę spisku i problemu. Dla diabła głównym problemem w zwiedzeniu ludzkości jest nieskażona wersja Septuaginty i brak wersji fałszywych. I tak gdy z czasem do obiegu wprowadzano, coraz więcej fałszywych wersji ksiąg Septuaginty i powstawało coraz więcej kanonów Septuaginty, gdy z czasem wersji nieskażona Septuaginty było coraz mniej a więcej było różniących się od siebie wersji Septuaginty, to zaufanie do słów Boga będzie malało.   A gdy Edomici swoją wersje masoretów czyli Tanach zachowali przez cały czas jako w miarę zgodny z wcześniejszymi wersjami masoreckimi (gdyż te niezgodne teksty masoreckie Edomici palili) to wiadomym jest, że zaufanie do Tanachu będzie większe niż do Septuaginty. Czyli Tanach to nie słowa Boga ale słowa małego rogu z ustami i oczyma, gdyż usta małego rogu, Edomitów, to właśnie Tanach!!! 

Zobaczmy, Edomici i diabeł ową taktykę wprowadzania do kanonów Septuaginty wieli fałszywych wersji ksiąg czy fałszywe księgi i wywalanie prawdziwych ksiąg powtórzyli w przypadku Isusa i jego ewangelii. Zobaczmy ewangelii Isusa to są Mateusza i Jana, proroctwa Isusa to Apokalipsa, ponadto są listy uczniów Baranka czyli Jana, Judy i Jakuba. A ile w kanonie Nowego Testamentu mamy listów fałszywego Apostoła Pawła dodajmy do tego t.z.w. listy Piotra, ewangelii uczniów Pawła Łukasza i Marka czy Dzieje Apostolskie dzieło Łukasza!!!! Czyli przewaga w NT pism fałszywych nad prawdziwymi jest ogromna na 8 pism prawdziwym mamy 19 listów fałszywych. A przecież Septuaginta była o trzy wieki dłuzej narażona na fałszerstwa niż słowa Isusa. Zobaczmy Isus nazwał jak Edomitów???

(9) Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty, i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana. Ap 2

(9) Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg, i poznają, że Ja ciebie umiłowałem. Ap 3

Zobaczmy Edomici podają się za Judejczyków. A kim były pokolenia Judy i Beniamina, jaki pełniły funkcje??? Po wygnaniu 10 pokoleń Izraela i ich rozproszeniu na północy, po zniszczeniu 1 świątyni te pokolenia miały strzec słów Boga, czyli Septuaginty i jego wierności. Oto co mówi Bóg Henochowi:

9 Nie popełniajcie nieprawości w sercach waszych, nie kłamcie, nie wypaczajcie słów prawdy, nie mówcie, że słowa Świętego i Wielkiego są kłamliwe, nie oddawajcie czci idolom, albowiem wszystkie wasze kłamstwa i wszelka wasza niegodziwość nie prowadzą do sprawiedliwości, ale do wielkiego grzechu. 10 Teraz oznajmiam wam tajemnicę: wielu grzeszników zmieni i wypaczy słowa prawdy i wypowiadać będą słowa złe i kłamliwe i wymyślą wiele fałszu i napiszą księgi w swoim imieniu. 11 Oby tylko spisali wiernie w swoich językach wszystkie moje słowa i nie zmienili lub opuścili czegokolwiek z moich słów, ale spisali dokładnie wszystko, o czym świadczyłem przedtem o nich! 1 Hen 104

1 Biada wam, którzy popełniacie niegodziwość, chwalicie i czcicie kłamliwe dzieła. Zostaniecie zniszczeni i nie zaznacie dobrego życia. 2 Biada wam, którzy zmieniacie słowa prawdy, zniekształcacie odwieczne prawo i uważacie się za bezgrzesznych. Zostaniecie pochłonięci przez ziemię. 1 Hen 99

Zobaczmy Edomici dokładnie fałszowali słowa Boga,, byli małym rogiem który przez usta fałszował przez wieki słowa Boga!!!! Zobaczmy Isus określi trafnie Edomitów jako tych którzy podają się za żydów, czy raczej Judejczyków, czyli tych którzy strzegą słów Boga, czyli jego Tory, proroctw i historii Izraela. Tymczasem Edomici byli i są synagogą szatana, gdyż fałszowali słowa Boga. Synagoga wszak to była:

Pierwsze synagogi powstały prawdopodobnie w czasie wygnania babilońskiego w VI w. p.n.e. Pewne jest, że istniały w starożytnym Izraelu, przed zburzeniem drugiej Świątyni Jerozolimskiej w roku 70. Pierwsze synagogi w starożytnym Izraelu służyły jako miejsca codziennej modlitwy i nauki, i istniały równolegle ze Świątynią – jedynym miejscem kultu starożytnego judaizmu.

Otóż funkcją synagogi była nauka Tory, czyli słów Boga, a potem nauki proroctw czy historii Izraela, po zniszczeniu 1 świątyni. Tymczasem Edomici uczynili z synagogi fabrykę do fałszowania słów Boga. Czyli Edomici podając się za Judejczyków, czyli tych którzy strzegą słów Boga fałszowali te słowa. Zobaczmy ten artykuł:

W tłumaczeniu Siedemdziesięciu było wiele cudownego. Zgodnie z tradycją, wybrano sześciu tłumaczy z każdego z dwunastu plemion, razem siedemdziesięciu dwóch. Lecz tłumaczenie nazywane jest tłumaczeniem Siedemdziesięciu dlatego, że Siedemdziesiąt – to według gematrii „Sod”, co oznacza tajemnicę. 

Zobaczmy i tutaj sprawa powstania Septuaginty jest mocno naginana. Ponieważ, skoro wygnano przed zniszczeniem 1 Świątyni 10 pokoleń Izraela, to jakim cudem Septuagintę z języka Izraelitów na grekę miało tłumaczyć po sześciu tłumaczy ze wszystkich 12 pokoleń Izraela??? Nie ma takiej opcji. Ta tradycja to kłamstwo. Zobaczmy co pisze w fałszywej ewangelii Łukasza:

(1) A potem wyznaczył Pan innych, siedemdziesięciu dwóch, i rozesłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam zamierzał się udać(2) I powiedział im: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wysłał robotników na żniwo swoje.. ew. Łuk 10

Po czym poznać fałszywych proroków i nauczycieli??? Po ich owocach czyli uczynkach.

(24) Inne podobieństwo podał im, mówiąc: Podobne jest Królestwo Niebios do człowieka, który sieje dobre nasienie na swojej roli. (25) A kiedy ludzie zasnęli, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał kąkolu między pszenicę, i odszedł. (26) A gdy zboże podrosło i wydało owoc, wtedy się pokazał i kąkol. (27) Przyszli więc słudzy gospodarza i powiedzieli mu: Panie, czyż nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc ma ona kąkol? (28) A on im rzekł: To nieprzyjaciel uczynił. A słudzy mówią do niego: Czy chcesz więc, abyśmy poszli i wybrali go? (29) A on odpowiada: Nie! Abyście wybierając kąkol nie powyrywali wraz z nim i pszenicy. (30) Pozwólcie obydwu  rosnąć razem aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw kąkol i powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zawieźcie do mojej stodoły. (37) A On odpowiedzał: Ten, który sieje dobre nasienie, to Syn Człowieczy. (38) Rolą jest świat, a dobre nasiona to synowie Królestwa, a kąkol to synowie Złego. (39) A nieprzyjaciel, który go posiał, to diabeł, a żniwo to koniec świata, żeńcy zaś, to aniołowie. (40) Tak, jak zbiera się kąkol i spala w ogniu, tak będzie przy końcu tego świata. (41) Syn Człowieczy pośle swoich aniołów a oni zbiorą z Królestwa jego wszystkie zgorszenia oraz tych, którzy popełniają nieprawość, (42) I wrzucą ich do pieca ognistego; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. (43) Wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w Królestwie Ojca swego. Kto ma uszy do słuchania, niech słucha! Mat 13

Zobaczmy w ewangelii Łukasza wspomina się, ze 72 dwóch uczniów a nie 12 wysłał ie Isus… ale Pan, czyli Baal, diabeł. Zobaczmy Isus miał 12 Apostołów zaś diabeł miał sześciokrotną przewagę swoich sług czyli 72 dwóch swoich apostołów. Po owocach poznamy fałszywych nauczycieli. Owa tradycja spisania pierwszej Septuaginty przez 72 dwóch tłumaczy to kolejny dowód na to, że owa tradycja to kłamstwo podobnie jak jest u Łukasza. Liczba 72 to liczba okultystyczna która pokazuje, ze diabeł ma sześciokrotną przewagę nad 12 pokoleniami Izraela.

(18) Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia; jest to bowiem liczba człowieka. A liczba jego jest sześćset sześćdziesiąt sześć. Ap 13

Ja się nie dziwię. Machabeusze mieli interes aby tworzyć ową „tradycje” pisania Septuaginty przez 72 pisarzy z 12 pokoleń Izraela, a także taki interes mieli Edomici. Gdyż w takim razie państwo Machabeuszy było by traktowane jako państwo 12 pokoleniowego Izraela, a Edomici by byli traktowani jako Izraelici. Zobaczmy, jak całe chrześcijaństwo jest kontrolowane przez Edomitów i diabła. I tutaj napisałem coś ciekawego o Sławku:

http://zbawienie.forumotion.com/t346-ataki-na-boga-i-biblie

Otóż Sławek atakując Isusa i pisząc swoje artykuły czy teksty na Facebooku cytuje Tanach!!!! Trzeba być naprawdę naiwnym aby wierzyć Sławkowi. Zobaczmy zwolennik Sławka Lukas uznaje prawdziwość Septuaginty:

Septuaginta i Lucas

Tymczasem co pisze Sławek???

Tanach i Sławek 5

I sam Lukas także jak mu wygodne cytuje Tamach:

Tanach i Lukas

Zobaczmy Ci ludzie atakujący Isusa zarzucają mi, ze:

Sławek odpowiada na artykuł Cyryla 1(ważne), skięga Barabucha 8

Sławek odpowiada na artykuł Cyryla 1(ważne), skięga Barabucha 9

Sławek zarzuca mi niski poziom, tymczasem poziom argumentacji musi być o wiele niżej niż mój już niski i chyba siedzi ten poziom Sławka niżej otchłani.

Zobaczmy Sławek i jego towarzysze atakują tak samo jak Edomici Isusa, który głosił prawdę i cytował nieskażony tekst Septuaginty. A teraz zobaczmy czym jest tak naprawdę Tanach. Zobaczmy te informacje o kabale i Tanachu:

Kabała we wspólnotach sefardyjskich Salomon Ibn Gwirol (XI w.) wywarł istotny wpływ na rozwój kabały swoimi alegorycznymi interpretacjami Tanachu, które na przykład Awraam ibn Ezra uznał za nadzwyczaj głębokie. Istnieje również mnóstwo świadectw o tym, że kabaliści z Werony znali jego prace czy też wypróbowywali ich wpływ(…) Rabbi Mosze Ben Nahman (Nahmanid lub Ramban) (1194–1270) – wielki kabbalista, talmudysta i filozof, głowa hiszpańskich Żydów Gerony. Obudził zainteresowanie ku mistyczno-egzegenistycznym badaniom Talmudu i Tanachu, licząc, że ich głęboki sens osiągalny jest poprzez oświeconą wiarę („emuna we bitachon”) i metody kabały.(…) Awraam Abulafia – przedstawiciel ekstatycznej kabały, znawca Tanacha, Talmudu, filozofii i medycyny, a także mistrz kabalistycznej medytacji – „hochma ha-ceruf”, która zbudowana na tym, że Boski język (język hebrajski) oddaje istotę rzeczywistości. Zajmował się nie tyle zagadnieniami istoty samego Boga, ile praktycznymi sposobami odzyskania odczucia Jego bliskości.

Zobaczmy tłumaczenie Tanachu jest powiązane ściśle z kabałą. Tanach zatem jest księgą magiczną. Tanach stworzyli żyjący w ukryciu Esseńczycy, którzy już tam byli uwikłani w kabałę, potem ich pracę kontynuowali masoreci. W ten sposób, zobaczmy,  mały róg z ustami i oczyma czyli Edomici, fałszując Słowa Boga w Tanachu dodatkowo powiązał te tłumaczenie z magią kabały. Zobaczmy te słowa:

(21) A gdy patrzyłem, wtedy ów róg prowadził wojnę ze Świętymi i przemógł ich, Dan 7

Zobaczmy Edomici przez wieki walczyli ze świętymi czyli ludźmi, którzy dbali o prawidłowe spisywanie słów Boga w Septuagincie. Edomici jednak tę wojnę, ze świętymi wygrali, gdyż ich Tanach stał się bardziej wiarygodny i powszechniejszym tłumaczeniem Biblii niż Septuaginta, ponadto pod wpływem namów synagogi szatana, wielu tłumaczy Septuaginty nanosiło wskazówki wg ich namów czy wpływów. Co ciekawe taki sam zabieg czyli mamy w fałszywej ewangli Łukasza, gdzie uczyniono z niej  nie tylko konkurencyjnego tekstu względem ewangelii Mateusza ale także księgi kabały.

Zjawisko precesji znane było w czasach starożytnych. Pierwszym greckim autorem, który pisał o precesji był Hipparch w II w. p.n.e. Trudno pisać, by „odkrył” on zjawisko precesji, raczej skorzystał z wiedzy Babilończyków, a ci z kolei korzystali z zapisów z czasów sumeryjskich…
Czy Łukasz „ukrywając” w swym tekście liczby 432 i 25920 stosuje kody precesyjne czy raczej liczby te są jedynie zbiegiem okoliczności i nie mają żadnego znaczenia? Moim zdaniem, liczby te zawarte zostały w tekście w sposób świadomy a sam autor prawdopodobnie należał lub wyznawał filozofię neopitagorejską.
Znamienne jest też to, że „Łukasz” ewangelista miał umrzeć w Beocji w tym samym czasie i miejscu, kiedy to umarł jeden z największych historyków starożytnych i wyznawca neopitagoreizmu, Lucius Mestrius Plutarchus, zwany potocznie Plutarchem… Łukasz (Λουκᾶς) jest pokrewną formą łacińskiego imienia Lucius (Λούκιος). Obydwa też znaczą to samo: Światło, Świecącego, Oświeconego.
Plutarch był też głównym głosicielem tezy, że istnieje jedno bóstwo porządkujące wszechświat, Logos czyli Rozum (dosł. Słowo).
I jeszcze ostatnia uwaga: do pitagorejczyków nawiązuje również Mikołaj Kopernik, który nie tylko poruszył Ziemię, ale też jako pierwszy dokładnie opisał mechanizmy precesji [4].

Zobaczmy tylko cytuje:

„Trzeba być człowiekiem upośledzonym, na umyśle, aby przy minimalnej wiedzy o obu źródłach cytować cokolwiek z Kodeksu Leningradzkiego, znanego jako przeróbki masoretów nasienia węża.” thewordwatcher

Dokładnie. Zobaczmy Edom czyli mały róg z ustami i oczyma przez wieki przebiegle zwalczał fundament świętych czyli słowa Boga oraz słowa Isusa.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s