Czym się różni prawdziwe czuwanie od fałszywego….

Rozdział I

Prawdziwe a fałszywe czuwanie

Większość badaczy Biblii uważa, że czuwanie które zalecił nam Isus, polega na obserwowaniu wydarzeń ze świata, polityki, przyrody, społeczeństw i innych aby nie być zaskoczonym przez powtórne przyjście Isusa. Jednakże, takie podejście jest moim zdaniem błędne. Te zdania Henryka Kubika:

proroctwa 1

proroctwa 2

Moim zdaniem pokazują, że nie na tym polega czuwanie. Zobaczmy zatem w jakim kontekście powiedział Isus słowa dotyczące czuwania:

(36) A o tym dniu i godzinie nikt nie wie; ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec. (37)(a) Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. (38) Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki, (39) I nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego.(40) Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. (41) Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. (42) (b)Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. (43) A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego. (44) (c)Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie.(45) (d)Kto więc jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan postawił nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm o właściwej porze? (46) Szczęśliwy ów sługa, którego pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. (47) Zaprawdę powiadam wam, że postawi go nad całym mieniem swoim. (48) (e)Jeśliby zaś ów zły sługa rzekł w sercu swoim: Pan mój zwleka z przyjściem,(49) I zacząłby bić współsługi swoje, jeść i pić z pijakami, (50) Przyjdzie pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje, i o godzinie, której nie zna. (51) I usunie go, i wyznaczy mu los z obłudnikami; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.Mat 24

Zobaczmy czuwanie nie polega na obserwowaniu wydarzeń światowych. Obserwowanie polega, na wytrwałym ustawicznym wypełnianiu praw Boga i nauk Isusa. Przeanalizujmy powyższe wersety:

punkt (a) – Co było za dni Noego, że ludzie zostali zniszczeni przez potop??? Dlaczego Noe nie zginął podczas potopu ale został uratowany przez Boga, w Arce??? Oto jest odpowiedź:

(5) A gdy Pan Bóg widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe, (6) Smucił się Pan Bóg, że uczynił człowieka na ziemi i rozważał głęboko nad tym w sercu swoim. (7) I rzekł Pan: Zgładzę człowieka, którego stworzyłem, z powierzchni ziemi, począwszy od człowieka aż do bydlęcia, aż do płazów i ptactwa niebios, gdyż smutno mi, że je uczyniłem. (8) Ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana. (9) Oto dzieje rodu Noego: Noe był mężem sprawiedliwym, nieskazitelnym wśród swojego pokolenia. Noe chodził z Bogiem. Rodz. 5

Ludzie zginęli przez swoje uczynki, gdyż cały czas łamali zakon, ocalał tylko Noe i jego rodzina gdyż wypełniali oni zakon Boga czyli byli sprawiedliwi. Czuwanie zatem to wypełniania prawa Bożego w tym szczególnie nauk Isusa cały czas, bez oglądania się na wydarzenia światowe czy oglądanie się na innych ludzi. I o to chodziło Isusowi, gdy ten porównywał czuwanie do sytuacji potopu. Ludzie zostali zaskoczeni przez potop ponieważ czynili źle a nie dlatego, ze nie znali datę owego potopu czy faktu, ze ów potop nadejdzie. Być może Noe informował owych ludzi, że taki potop nadejdzie gdy budował Arkę a ludzie się z niego śmiali. Kto to wie.

punkt (b) i (c) – czyli czuwanie gdyż nie wiadomo kiedy przyjdzie Isus. Ponownie obserwowanie wydarzeń światowych to nie jest czuwanie. Czuwaniem jest własnie wytrwałe wypełnianie słów Isusa, na przekór owym zasłyszanym czy obejrzanym, przeczytanym informacjom ze świata, kraju czy okolicy. Nikt nie wie kiedy ponownie przyjdzie Isus, oprócz samego Boga. Ponownie, po co obserwować wydarzenia ze świata skoro i tak nie będziemy wiedzieć kiedy przyjdzie Isus??? Isus i tak nas zaskoczy swoim przyjściem. dalsze punty to wyjaśniają, jak nie dać się zaskoczyć:

punty (d) i (e) – pokazują one dokładnie na czym polega czuwanie. Na wypełnianiu słów Isusa oraz prawa Bożego. Sługa roztropny to ten który wykonywał polecenie Isusa i Boga, czyli wypełniał jego prawo i zatem nie został on zaskoczony w przeciwieństwie do sługi złego który zaprzestał wypełniania tego prawa.

Sytuacje do czuwania można porównać do sytuacji gdy pracownik ma samodzielne stanowisko w firmie i nikt go nie kontroluje. Jednak pracownik nie wie kiedy przyjdzie szef aby go skontrolować. I tak dobry pracownik nie zostanie zaskoczony przez szefa, gdyż cały czas sumiennie wykonuje swoją prace a zły pracownik zostanie przez szefa zaskoczony, gdyż nie pracuje sumiennie. Dlatego dobry pracownik jest nagradzany a zły karany przez szefa.

Zobaczmy te słowa oraz kontekst w jakich Isus powiedział przypowieść o budowaniu domu na skale i piasku:

(15) Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, a wewnątrz są wilkami drapieżnymi! (16) Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? (17) Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. (18) Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. (19) Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień (20) Tak więc po owocach poznacie ich. (21) Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie. (22) W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów?(23) A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie. (24) Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. (25) I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na skale. (26) A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. (27) I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, i runął, a upadek jego był wielki. (28) A gdy Isus dokończył tych słów, zdumiewały się tłumy nad nauką jego. (29) Ponieważ uczył je jako mający władzę, a nie jak ich uczeni w Piśmie. Mat 7

Zobaczmy zatem ta przypowieść o budowaniu domu na skale i piasku, jest szczególna. Budowanie na skale oznacza wypełnianie słów Isusa a nie tylko ich słuchanie. Ulewny deszcz to zatem symbol powtórnego przyjścia Isusa. Czuwanie zatem jest to wytrwałe wypełnianie słów Isusa. Zobaczmy słowa o fałszywych prorokach. Fałszywi prorocy mogli nie zdawać sobie sprawę, że nie służą Isusowi ale szatanowi. Jednak fałszywi prorocy tylko słowem głosili nauki Isusa a nie wypełniali ich, dlatego Isus stwierdza, że ich nie znał. A zatem słowa o fałszywych proroków mogą być adresowane do nas, my sami nie wypełniając słów Isusa ale tylko pisząc o nich mozemy stać się fałszywymi prorokami, gdyż nie czuwamy tak naprawdę.

Co do fałszywych proroków to znowu Isus w rozdz. 24 (tam gdzie wspomina o czuwaniu) mówi:

(3) A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do niego uczniowie na osobności, mówiąc: Powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata? (4) A Isus odpowiadając, rzekł im: Baczcie, żeby was kto nie zwiódł. (5) Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Jam jest Mesjasz, i wielu zwiodą.(6) Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec.(7) Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, i będzie głód, i mór, a miejscami trzęsienia ziemi. (8) Ale to wszystko dopiero początek boleści. (9) Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą, i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. (10) I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą, i nawzajem nienawidzić. (11) I powstanie wielu fałszywych proroków, i zwiodą wielu. (12) A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. (13) A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.Mat 24

(24) Powstaną bowiem fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych. Mat 24

Zobaczmy te słowa ostrzegają nas przed zwiedzeniem przez fałszywych proroków. To właśnie ci prorocy będą nas nieustannie informować o wojnach i innych niepokojach społecznych aby tylko podkręcić nasze emocje. To właśnie ci prorocy będą pokazywać ogrom bezprawia przez co zwyczajnie tak rozgrzane emocje wśród ludzi sprawią, że nawet wśród wybranych miłość oziębnie. No cóż w tym filmie oraz artykule:


Jak wpływają na nas gigabajty danych, które pochłaniamy każdego dnia?

Dziennie wchłaniamy 34 gigabajty danych – to odpowiednik 100 tysięcy słów. Mnóstwo z tych informacji podnosi nam ciśnienie i poziom cukru we krwi. Dlaczego to takie groźne? Bo ludzie nie są stworzeni do stresowania się w pozycji siedzącej!
Jedną z najbardziej wyrafinowanych starożytnych chińskich tortur było obcięcie skazańcowi powiek. Człowiek, który nie mógł zamknąć oczu i przez całą dobę odbierał bodźce ze świata zewnętrznego, szybko zaczynał chorować i umierał. Naukowcy porównują współczesnych ludzi do tych chińskich skazańców: ilość bodźców i informacji, które codziennie wchłaniamy, zaczyna przekraczać możliwości adaptacyjne naszego organizmu. Co się dzieje, gdy mózg zostanie przeładowany danymi?
Larry Arnette, 50-latek, dorastał w świecie, w którym były tylko trzy programy TV, kilka radiowych i parę gazet. Kiedy po studiach poszedł pracować do jednej z dużych amerykańskich stacji telewizji kablowej, trafił na moment wdrażania technologii cyfrowych. Odtąd w jednym paśmie częstotliwości zajmowanym przez kanał analogowy można było uruchomić 6–7 cyfrowych programów TV. Informacje? Sport? Zwierzęta? Gotowanie? Co tylko chcesz. Także radio ewoluowało w stronę wielu różnych formatów, a doszedł jeszcze internet.
Dziś Larry – po wielu latach kłopotów ze zdrowiem, bezsennością i depresją – rzadko włącza telewizor czy komputer. – Wchłonąłem w życiu zbyt wiele informacji – mówi, jak gdyby chodziło o silne narkotyki. Larry uważa, że nadmiar informacji i silnych bodźców dostarczanych m.in. przez telewizję nie tylko zabija ludzką zdolność do analizy i refleksji. On także zabija dosłownie. Przeciętny Amerykanin wchłania dziennie 34 gigabajty danych – w tradycyjnych mediach byłby to odpowiednik 100 tysięcy słów. To tak, jakby ktoś przez 12 godzin mówił do nas bez przerwy. Jakie są skutki?
Inwazja infomasy
Z sieci korzysta niemal 1,5 mld ludzi. Ilość wyprodukowanych przez nich informacji jest nieprawdopodobna. W 2014 roku przez internet – według prognoz firmy Cisco – miesięcznie będzie przesyłanych 61,5 mld gigabajtów danych. To odpowiednik 30 mln filmów „Avatar” 3D wyświetlanych na okrągło przez całą dobę. Światowe zasoby informacji pod koniec 2010 roku są szacowane – według danych IDC – na tysiąc eksabajtów (eksabajt – trylion bajtów, jedynka z osiemnastoma zerami). Gdyby to wydrukować w postaci książek, powstałoby ponad 70 stosów wysokości równej odległości Ziemi od Słońca.
W 2003 roku było ich 200-krotnie mniej. Zgodnie z prawem Sturgeona (amerykańskiego autora science fiction) „90 proc. wszystkich informacji to g…”.  To g… jest dziś skrzętnie gromadzone przez miliony serwerów jako potrzebne i wartościowe z punktu widzenia strategii biznesowych. Ponieważ komputery nie potrafią – w przeciwieństwie do ludzi – oceniać wartości informacji i zapominać tego, co nieistotne, gromadzą wszystko. Potem te dane, przemielone wielokrotnie przez aplikacje biurowe, powtórnie trafiają do obiegu, powiększając ilość infomasy.
Prof. Ryszard Tadeusiewicz, cybernetyk i trzykrotny rektor AGH, mówi wręcz o „smogu informacyjnym” przez analogię ze smogiem, będącym produktem prymitywnego procesu spalania byle czego, byle gdzie i byle jak. To samo – jego zdaniem – dzieje się w dziedzinach wykorzystujących techniki informatyczne. Ale nie tylko ilość informacji zaczyna szkodzić – szkodzi także ich charakter. 500 trupów, 2 tys. scen przemocy, 60 ostrych scen erotycznych, 500 wulgarnych słów to wynik tygodniowego monitoringu największych polskich stacji telewizyjnych.
Szok medialny
Jak reaguje poddany takiej obróbce człowiek? – Układ nerwowy człowieka działa na zasadzie mobilizacji i demobilizacji – mówi Jakub Spyra, neuroimmunolog. – Za mobilizację odpowiada układ współczulny, który uaktywnia organizm do walki lub ucieczki. W czasach archaicznych pozwalał naszym przodkom ratować życie w sytuacji zagrożenia np. atakiem tygrysa szablozębnego. Mobilizował całe zasoby energii do pokonania drapieżnika lub ucieczki przed nim. Dziś zagrożenie tygrysem szablozębnym jest znikome, ale układ współczulny uruchamia się tak samo w wyniku działania innych bodźców
. Jak pisze Robert M. Sapolsky w książce „Dlaczego zebry nie mają wrzodów?”, człowiek tym m.in. różni się od zwierzęcia, że reakcję stresową może u niego wywołać nie tylko sytuacja zagrożenia, ale sama myśl o niej. Na sceny przemocy oglądane w telewizji lub grach komputerowych odpowiedź organizmu jest niemal taka sama jak w wypadku realnego zagrożenia życia – wzrost ciśnienia i stężenia cukru we krwi, zahamowanie trawienia, odporności i funkcji związanych z rozmnażaniem: popędu seksualnego, wytwarzania plemników i owulacji. Ponieważ w reakcji stresowej u wszystkich kręgowców – łącznie z ludźmi – w odpowiedzi na zagrożenie większość energii jest przekazywana do mięśni („uciekaj lub walcz”), szczególnie niebezpieczne są sytuacje, gdy bodźce stresowe docierają do człowieka unieruchomionego, na przykład przed telewizorem.
Australijscy naukowcy z ośrodka badawczego w Victorii opublikowali wyniki eksperymentu, z którego wynika, że każda godzina spędzona przed odbiornikiem powoduje wzrost ryzyka chorób serca o 18 proc. i wcześniejszej śmierci o 11 proc. Zbadali 8800 dorosłych, którzy nie mieli wcześniej problemów z krążeniem. Jedna grupa oglądała telewizję przez dwie godziny dziennie, druga przez cztery lub więcej. Liczba przypadków chorób serca była w drugiej grupie o 80 proc. większa, a innych dolegliwości – o 46 proc. większa. To nie sama telewizja okazała się zabójcą, lecz duża ilość bodźców w pozycji bezruchu. To właśnie spowodowało rozregulowanie metabolizmu komórkowego w organizmach nałogowych oglądaczy i doprowadziło do chorób. Ludzie nie są stworzeni do stresowania się w pozycji siedzącej.
Zepsuty przełącznik
Doskonałym stanem organizmu jest homeostaza – zrównoważony poziom nasycenia tlenem, kwasowości, temperatury itp. Mózg ewoluował, by dążyć do utrzymania homeostazy. Dlatego nasze organizmy, oprócz układu nerwowego współczulnego, odpowiedzialnego za mobilizację, są wyposażone w układ przywspółczulny, spełniający funkcję przeciwną. – Układ ten włącza się zwykle, gdy zagrożenie mija i doznajemy ulgi – mówi Jakub Spyra.
– Zdrowie psychiczne człowieka zależy między innymi od sprawnie działającego przełącznika, który pozwala na wyłączanie układu współczulnego, gdy nie ma zagrożenia i włączanie wówczas układu przywspółczulnego. Problem w tym, że u niektórych osób układ nerwowy współczulny nie chce się wyłączyć nawet wtedy, gdy nie ma żadnego zagrożenia. Powszechnym tego rezultatem jest patologiczna bezsenność i ciągły niepokój. Człowiek jest podszyty lękiem, mimo że nie ma do tego żadnego powodu. Co zatem sprawia, że układ nerwowy współczulny nie poddaje się naszej woli i jesteśmy stale napięci, jak gdyby groziło nam realne niebezpieczeństwo?
Źródłem takiego stanu rzeczy jest nadmiar bodźców – tłumaczy Spyra. – To on prowadzi do permanentnego uruchomienia układu współczulnego, którego funkcja właściwa to odpowiedź na zagrożenie życia. Współczesny człowiek żyjący w dużym mieście ma stan świadomości zbliżony do tego, jaki przeżywa żołnierz na polu walki. Nadmier ne napięcie, nadmiernie uwalniany kortyzol z kory nadnerczy, nadekspresja dopaminy, adrenaliny i nadmierna odpowiedź neuromięśniowa. Ten stan organizmu utrwala sam siebie, czyli pozostawia napięcie lub głód tego napięcia. Badania naukowców z Case Western Reserve University w USA wykazały, że im więcej bodźców wchłania organizm, tym trudniejsze jest później wyciszenie go.
Badacze odkryli, że przerwanie myślenia pochłania tyle samo energii, co myślenie, i przypomina próbę wyhamowania ciężarówki na zjeździe. Im bardziej była załadowana, tym większej energii potrzeba do jej zatrzymania. Na poziomie mózgu wygląda to tak, że neurony hamujące uwalniają kwas gamma-aminomasłowy, który zamyka przestrzenie synaptyczne i stanowi przeciwwagę dla glutaminianu wytwarzanego przez neurony pobudzające. I kwas gamma-aminomasłowy, i glutaminian są neurotoksynami, które w dużym stężeniu mogą uszkodzić mózg. Muszą więc zostać z niego usunięte, a to z kolei pochłania energię – tym większą, im większe było stężenie obu neurotransmiterów. Dlatego zdaniem Jakuba Spyry zdrowie psychiczne potrzebuje równowagi przeżyć i stabilnego nastroju bez wielkich ekscytacji. Każdy silny bodziec zaburza bowiem homeostazę biochemiczną człowieka tak samo jak ingerencja narkotyku. Gdy taki stan się utrwala, zaczyna następować powolna degradacja systemu nerwowego. Co gorsza, taki stan może być… dziedziczny.
Badania wykonane za pomocą obrazowania mózgu metodą PET wykazały, że każde mocne wrażenie może odcisnąć się na konfiguracjach genowych. Impulsy elektryczne przebiegające na powierzchni neuronów mogą wywoływać zmiany białek śródkomórkowych, a także odkształcać łańcuchy DNA i RNA. Oznacza to, że nadmiar silnych bodźców przeżywanych przez rodziców może się odcisnąć na organizmach ich dzieci. Ale nie tylko przyszłe pokolenia zapłacą cenę za zalew infomasy. Także nasze mózgi już się zmieniają pod wpływem ciągłego przebodźcowania.
Mózg w trybie awaryjnym
W 2009 roku przeciętny użytkownik multimediów przechowywał w swoim komputerze 123 gigabajty zdjęć, wideo oraz plików muzycznych. Do 2013 roku liczba ta ma wzrosnąć do 1,3 terabajta. Co 2–3 lata podwaja się szybkość procesorów i łączy, a co siedem – ilość dostępnej na świecie wiedzy naukowej, co przekłada się na objętość programów nauczania w szkołach i na uniwersytetach. Z technicznego punktu widzenia radzenie sobie z powiększającą się ilością bitów informacji jest sprawą prostą – należy zwiększyć pojemność twardych dysków i innych pamięci, zwiększyć przepustowość łączy i przyspieszyć procesory w komputerach. Co jednak z ludzkim mózgiem, którego elementów i połączeń nie da się wymienić na nowe i sprawniejsze? Przytłoczony nadmiarem informacji, których nie jest w stanie przeanalizować, mózg przechodzi w tryb awaryjny i skraca obieg informacji. Odłączony zostaje najmłodszy ewolucyjnie płat przedczołowy, który odpowiada za typowo ludzkie cechy – empatię, altruizm, tolerancję. W rezultacie człowiek obojętnieje na wszystko, co nie dotyczy go osobiście. Rezultaty są przerażające.
Ile czasu potrzeba, aby zareagować na widok cierpiącej osoby i ruszyć jej z pomocą? Większość ludzi odpowie, że zaledwie 1–2 sekundy. Tymczasem naukowcy z University of Southern California stwierdzili, że aby mózg współczesnego człowieka zareagował na taki widok na poziomie emocjonalnym, potrzebuje aż 6–8 sekund. Tyle czasu zajmuje nam przetworzenie tego, co widzimy, na to, co czujemy. I ten czas ciągle się wydłuża.
U ludzi poddawanych od dzieciństwa ciągłemu bombardowaniu bodźcami, szczególnie z telewizji i gier komputerowych, efekty zaczynają być podobne jak u osób chorych na autyzm. Zaczynają mieć problemy z komunikacją uczuć i relacjami społecznymi. Wolniej uczą się interpretować myśli i uczucia innych ludzi. Mają kłopot z widzeniem spraw z cudzej perspektywy. Potrafią mechanicznie zapamiętywać dużą ilość informacji, ale nie potrafią zrobić z nich użytku. W skrajnych przypadkach – podobnie jak żołnierze z syndromem stresu pola walki – obojętnieją na wszystko lub wręcz przeciwnie – pojawia się u nich silna nadwrażliwość na bodźce.
Barbarzyńcy 3.0?
Nicolas Carr, amerykański badacz internetu i autor niewydanej jeszcze w Polsce książki „The Shallows” (Płycizny), twierdzi, że stan nadmiaru informacji prowadzi do cywilizacyjnego i ewolucyjnego cofnięcia się naszego gatunku. Człowiek jest istotą, która z natury łatwo się rozkojarza – uważa Carr. – Dopiero wynalazek pisma, a następnie druku i upowszechnienie książek spowodowało, że ludzie zaczęli się głęboko angażować w informacje, idee i opowieści. Dzięki książkom nauczyli się refleksji, koncentracji i zdyscyplinowanego myślenia.
Na tym fundamencie powstała współczesna cywilizacja. I ten fundament właśnie zaczyna się chwiać. Skonfrontowany z olbrzymią ilością informacji człowiek będzie co prawda zdolny do błyskawicznej ich selekcji, lecz zabraknie mu już czasu i siły na ich analizę i na refleksję. Umiejętnością pożądaną, bo prowadzącą do wzrostu produktywności, stanie się tzw. multitasking, czyli robienie kilku rzeczy jednocześnie. Ceną, którą zapłaci za to ludzkość, będzie jednak coraz bardziej powierzchowna kultura i polityka. Dyskusję o skomplikowanych zagadnieniach zastąpią działania obliczone na spektakularny efekt.
Luksus nudy
Ludzkie mózgi szybko się nie zmienią. Ewolucja zaprojektowała je do gromadzenia, a nie usuwania danych, a także do uruchamiania gwałtownych reakcji fizjologicznych w odpowiedzi na silne bodźce. To powoduje, że są dziś stale przeciążone, a nasze organizmy na nadmiar wrażeń reagują tak, jak gdyby groziło im bezpośrednie fizyczne niebezpieczeństwo. Jak można wyjść z tej pułapki? Pierwsza – i nieunikniona droga – to ewolucja samego mózgu. Naukowcy z BT Laboratories w Wielkiej Brytanii są przekonani, że będzie on musiał zwiększyć objętość włókien nerwowych odpowiedzialnych za szybkość przekazywania sygnałów z naszych oczu i uszu.
Takie „superkable” będą jednak wymagały lepszej izolacji i ukrwienia. Ponieważ objętość czaszki jest ograniczona i szybko się nie zwiększy, oznacza to tylko jedno – zmniejszenie ilości miejsca na inne połączenia nerwowe. Jakie? Tego nie wiadomo. Naukowcy nie zamierzają jednak czekać, aż natura sama dokona zmian w naszych głowach i już testują setki preparatów, których zadaniem jest zwiększenie wydajności mózgu, szybkości przyswajania danych i lepszej koncentracji. Niektórzy z nich – jak prof. Pierre Balthazard z Arizona State University – skanują głowy prezesów korporacji, które odniosły rynkowy sukces w po- szukiwaniu genów odpowiedzialnych za sprawność „szarej materii”.
Inni sposobów wyjścia z informacyjnej matni szukają w technikach medytacyjnych. Naukowcy z uniwersytetu w Los Angeles za pomocą rezonansu magnetycznego przebadali dwie grupy ludzi: medytujących i nie uprawiających medytacji. Stwierdzili, że w mózgach tych pierwszych nastąpiło powiększenie obszarów uczestniczących w procesach regulowania emocji, m.in. hipokampa. „Wiemy już, że osoby, które stale medytują, mają ponadprzeciętne zdolności przywoływania pozytywnych uczuć, zachowywania równowagi emocjonalnej i angażowania się w przemyślane działania” – skomentowała kierująca badaniem Eileen Luders. – Zbawienne dla zdrowia psychicznego są pustka, nuda i monotonia – dodaje Jakub Spyra. – Oczywiście od czasu do czasu. Dawne kultury wyżej doceniały ten pogląd. W staroindyjskich księgach znajduje się zbiór ośmiu tysięcy strof wykładających doktrynę o pustce, czyli o mądrości doskonałej (pradżnia paramita). Już wówczas wiedziano, że psychika jest jak Feniks, który odradza się z popiołów. Trzeba tylko dać jej na to szansę.

Zauważmy zatem, Isus przestrzegał nas przed tym abyśmy nie chłonęli złych informacji, które świat szatana nam podaje. Max Kolonko tak przedstawił nam szatański system władzy nad człowiekiem:


Max kolonko.png

W tym filmie od 5: 42 sekundy Max pokazuje nam szatański system władzy nad narodami, w formie pentagramu. Pięć rogów pentagramu oznacza kolejny rodzaj władzy czyli:

 1. Władza wykonawcza (rząd, Prezydent)
 2. Władzy ustawodawcza (Parlament)
 3. Sądy
 4. Mass Media oraz oficjalna nauka (czyli obok mediów są to uniwersytety i inne szkoły które głoszę szatańskie nauki typu ewolucja, heliocentryzm i inne)
 5. Internet, czyli kontrolowana opozycja.

Zobaczmy w jaki sposób szatan chce nas zwieść i uśpić nas abyśmy przestali czuwać, czyli abyśmy przestali wypełniać nauki Isusa i prawo Boga, w jaki sposób szatan chce w nas oziębić miłość do innych ludzi. Władza ustawodawcza, wykonawcza produkuje bezprawie, czyli niesprawiedliwe prawa i powodują wycieńczenie fizyczne i ekonomiczne, sądy wydają bezprawne i niesprawiedliwe wyroki zaś mass media oraz internet informują o bezprawiu jakie czyni ten pentagram władzy szatana nad człowiekiem. Ludzie sami w tv i internecie oglądając taki ogrom bezprawia oziębiają swoją miłość i sami są coraz bardziej wyczerpani co jest planem trzeciej wojny światowej:

W tym samym czasie inne państwa, ponownie podzielone w tej kwestii będą powstrzymywane do punktu kompletnego wyczerpania fizycznego, moralnego, duchowego oraz ekonomicznego. Albert Pike

Zauważmy jedno, nikt z nas nie analizuje co się dzieje gdy przyjmujemy codziennie tak wiele złych informacji??? A naukowcy mają takie same zdanie. Negatywne informacje zabijają nas a pierwsze w co w nas ginie to miłość i mięsiste serce, nasze serca w obliczu takich zbrodni które poznajemy stają się z kamienia.

(25) I pokropię was czystą wodą, i będziecie oczyszczeni od wszystkich waszych nieczystości i od wszystkich waszych bałwanów was oczyszczę. (26) I dam wam serce nowe, i umieszczę nowego ducha w was, i usunę serce kamienne z waszego ciała, a dam wam serce mięsiste. (27) Mojego Ducha włożę do waszego wnętrza i spowoduję, że będziecie postępować według moich rozporządzeń,  będziecie przestrzegać moich postanowień i wykonywać je. Ez 36

Zobaczmy wyczerpanie to jest oznaką serca z kamienia czyli oziębienia naszej miłości. Jest to naturalny proces psychiczny obserwowany u weteranów wojen a obecnie przez mass media i internet ludzie sami czują się jak na wojnie. Jest tak jak mówi Isus fałszywi prorocy informują nas przez środki masowego przekazu o wojnach i wieściach wojennych oraz ogromie bezprawia. Co jest szatanowi na rękę ponieważ w ten sposób oziębiana jest przez diabła nasza miłość i nasza czujność jest usypiana. Gdyż do czuwania jest nam potrzebne serce mięsiste a nie z kamienia. Gdyż czuwanie to jest wypełnianie nakazów Isusa i Boga. Sam Isus nam podaje prostą informacje jak czuwać i nie dać się zwieść:

(29) Jeśli tedy prawe oko twoje gorszy cię, wyłup je i odrzuć od siebie, albowiem będzie lepiej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby całe ciało twoje miało pójść do Gehenny. (30) A jeśli prawa ręka twoja cię gorszy, odetnij ją i odrzuć od siebie, albowiem będzie lepiej dla ciebie, jeżeli zginie jeden z członków twoich, niż żeby miało całe ciało twoje znaleźć się w Gehennie.Mat 5

Odpowiedź jest prosta przestać słuchać owych negatywnych informacji nie tylko z tv, radia ale także z internetu. Nawet ludziom, których przygniata ogrom złych informacji zaleciłbym aby nie czytali mojego bloga – jeśli moje artykuły osłabiają ich miłość do bliskich czy innych ludzi – czy zaleciłbym post od internetu czy mass mediów. W ten sposób zaczniemy ponownie czuwać.

Zobaczmy zresztą, jak ja sam naoglądałem się złych informacji to potem miałem pretensje do mojej rodziny, że nie rozumieją zagrożenia. A przecież co Isus powiedział kogo mamy się bać???

(28) Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą; bójcie się raczej tego, który może i duszę i ciało zniszczyć w Gehennie. Mat 10

Zobaczmy złe informacje mają na celu wywołać w nas strach przez ludźmi którzy mogą zabić tylko ciało. Tymczasem Isus nakazał nam nie bać się ludzi ale diabła. A zatem informacje od diabła czyli ogrom złych informacji to pewna śmierć naszego ciała i duszy. Natomiast jak nie obejrzymy nawet wiadomości gdzie poinformują nas o wojnie z Rosją to najwyżej zginie nasze ciało, jednak na nasze zachowanie wobec innych ludzi nie będzie rzutowały owe negatywne informacje i wieści wojenne czy złe informacje. Oto co napisał apostoł Jakub:

(7) Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. (8) Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce, grzesznicy, i oczyśćcie serca, ludzie o rozdwojonej duszy. (9) Biadajcie i smućcie się, i płaczcie; śmiech wasz niech się w żałość obróci, a radość w przygnębienie. (10) Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was. (11) Nie obmawiajcie jedni drugich, bracia. Kto obmawia lub osądza brata swego, obmawia zakon i osądza zakon ; jeżeli zaś osądzasz zakon, nie jesteś wykonawcą zakonu, lecz sędzią.(12) Jeden jest zakonodawca i sędzia, Ten, który może zbawić i zatracić. Ty zaś kim jesteś, że osądzasz bliźniego? list Jakuba 4

Zobaczmy przybliżenie się do Boga to słuchanie słów Jego i Isusa oraz ich wypełnianie, a jednocześnie zaprzestanie słuchania diabła i jego wynalazków, w postaci mass mediów i internetu. To złe wiadomości sprawiają, ze jak zauważył słusznie efraimita, sami obmawiamy jedni drugich, ja tez tak miałem i często we mnie jest taka pokusa, myśli czy emocje. Czuwanie jednak nie na tym polega. Czuwanie polega na m.in. wybaczaniu czyli zapomnieniu win naszym winowajcom.

Czym jest czuwanie jak nie dolewaniem codziennie oliwy do lamp, czyli wypełnianiem nauk Isusa, zobaczmy:

(1) Wtedy podobne będzie Królestwo Niebios do dziesięciu panien, które, wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca. (2) A pięć z nich było głupich, pięć zaś mądrych. (3) Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy. (4) Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. (5) A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. (6) Wtem o północy powstał krzyk: Oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. (7) Wówczas ocknęły się wszystkie te panny i oporządziły swoje lampy. (8) Głupie zaś rzekły do mądrych: Użyczcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. (9) Na to odpowiedziały mądre: O nie! Gdyż mogłoby nie starczyć i nam i wam; idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. (10) A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. (11) A później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc: Panie! Panie! Otwórz nam. (12) On zaś, odpowiadając, rzekł: Zaprawdę powiadam wam, nie znam was. (13) Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Mat 25

Czuwanie to wypełnianie nauk Isusa i prawa Bożego, o czym świadczy w dalszej części rozdziału 25 Mateusza po tej przypowieści o pannach słowa Isusa dotyczące sądu nad ludźmi:

(31) A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały. (32) I będą zgromadzone przed nim wszystkie narody, i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. (33) I ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy. (34) Wtedy powie król tym po swojej prawicy: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie Królestwo przygotowane dla was od założenia świata. (35) Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść, pragnąłem, a daliście mi pić, byłem przychodniem, a przyjęliście mnie, (36) Byłem nagi, a przyodzialiście mnie, byłem chory, a odwiedzaliście mnie, byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. (37) Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi tymi słowy: Panie! Kiedy widzieliśmy cię łaknącym, a nakarmiliśmy cię, albo pragnącym, a daliśmy ci pić? (38) A kiedy widzieliśmy cię przychodniem i przyjęliśmy cię albo nagim i przyodzialiśmy cię? (39) I kiedy widzieliśmy cię chorym, albo w więzieniu, i przychodziliśmy do ciebie? (40) A król odpowiadając, powie im: Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. (41) Wtedy powie i tym po lewicy: Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom. (42) Albowiem łaknąłem, a nie daliście mi jeść, pragnąłem, a nie daliście mi pić. (43) Byłem przychodniem, a nie przyjęliście mnie, nagim, a nie przyodzialiście mnie, chorym i w więzieniu i nie odwiedziliście mnie. (44) Wtedy i oni mu odpowiedzą, mówiąc: Panie! Kiedy widzieliśmy cię łaknącym albo pragnącym, albo przychodniem, albo nagim, albo chorym, albo w więzieniu i nie usłużyliśmy ci? (45) Wtedy im odpowie tymi słowy: Zaprawdę powiadam wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, i mnie nie uczyniliście. (46) I odejdą ci na kaźń wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Mat 25

Zobaczmy czuwanie to uczynki wobec bliźniego. Bowiem czym jest oliwa do lamp??? No właśnie nasze uczynki, czyli wypełnianie słów Isusa. Zobaczy te słowa :

(1) A do anioła zboru w Sardes napisz: To mówi Ten, który ma siedem duchów Bożych i siedem gwiazd: Znam uczynki twoje: Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. (2) Bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci; nie stwierdziłem bowiem, że uczynki twoje są doskonałe przed moim Bogiem.(3) Pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś, i strzeż tego, i opamiętaj się. Jeśli tedy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczę.(4) Lecz masz w Sardes kilka osób, które nie skalały swoich szat, więc chodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego że są godni. (5) Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe, i nie wymażę imienia jego z księgi żywota, i wyznam imię jego przed moim Ojcem i przed jego aniołami. Ap 3

Zobaczmy tutaj Isus jasno mówi, ze czuwanie to uczynki czyli wypełnianie Jego nauk i prawa Bożego. Czuwanie to nie jest obserwowanie wydarzeń światowych. Co ciekawe tylko jeden ze zborów w Efezie odkrył, ze Paweł był fałszywym Apostołem i ta zła informacja spowodowała, że jego miłość oziębła i co za tym idzie uczynki członków tego zboru były coraz gorsze:

(1) Do anioła zboru w Efezie napisz: To mówi Ten, który trzyma siedem gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród siedmiu złotych świeczników: (2) Znam uczynki twoje i trud, i wytrwałość twoją, i wiem, że nie możesz ścierpieć złych, i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są, i stwierdziłeś, że są kłamcami. (3) Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś. (4) Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość.(5) Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i opamiętaj się, i spełniaj uczynki takie, jak pierwej; a jeżeli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie opamiętasz. (6) Na swoją obronę masz to, że nienawidzisz uczynków nikolaitów, których i ja nienawidzę. Ap 2

Zobaczmy tutaj Isus miał za złe temu zborowi porzucenie swojej miłości czyli naturalnej miłości do innych ludzi. Jest to zrozumiałe, odkrycie, że Paweł i jego wysłannicy byli fałszywymi apostołami spowodowało, ze ludzie w tym zborze stali się nieufni do innych ludzi i byli podejrzliwi oraz zestresowani. A zatem ich miłość oziębła dlatego Isus ich upomniał. Uczynki zboru w Efezie wobec innych ludzi były coraz gorsze, dlatego Isus nakazał im czynić uczynki takie jak czynili wpierw czynili zanim nie poznali fałszywych apostołów. W tym artykule:

http://detektywprawdy.pl/2019/07/12/dlaczego-antypawlowcy-nie-beda-zbawieni/

Piotr Zimbwabwer słusznie pokazuje, uczynki ludzi, którzy nie przeczytali napomnienia jakie Isus dał zborowi w Efezie. Ci ludzie pokazują, że nie atakując Piotra i czytalników jego bloga dają przykład nienawiści i zgorszenia, dlatego oni powinni się opamiętać.

Porównajmy te słowa ponownie:

(27) Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego, (28) Bo gdzie jest padlina, tam zlatują się sępy. (29) A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebios zostaną wstrząśnięte. (30) I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy będą rozpaczać wszystkie narody ziemi. I ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą.(31) I pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi.Mat 24

Z tym fragmentem:

(1) A do anioła zboru w Sardes napisz: To mówi Ten, który ma siedem duchów Bożych i siedem gwiazd: Znam uczynki twoje: Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. (2) Bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci; nie stwierdziłem bowiem, że uczynki twoje są doskonałe przed moim Bogiem. (3) Pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś, i strzeż tego, i opamiętaj się. Jeśli tedy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczę.(4) Lecz masz w Sardes kilka osób, które nie skalały swoich szat, więc chodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego że są godni. (5) Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe, i nie wymażę imienia jego z księgi żywota, i wyznam imię jego przed moim Ojcem i przed jego aniołami. Ap 3

Zobaczmy jakim cudem wg Mateusza, Isus przychodzący w chwale z ogromną mocą, kiedy gwiazdy zaczną spadać, słońce się zaćmi a księżyc straci swój blask, może nas zaskoczyć??? Szczególnie może zaskoczyć zbór w Sardes??? Czyli uczniów Isusa którzy cały czas czuwają???

Odpowiedź jest prosta, ponieważ czuwanie to nie jest obserwowanie całymi dniami wydarzeń na świecie przez szatańskie mass media ale wypełniania słów Isusa i prawa Boga. Ponieważ czas przyjścia Isusa będzie oczywisty dla wszystkich. Zresztą te słowa Isusa:

(32) A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa: Gdy gałąź jego już mięknie i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. (33) Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, tuż u drzwi. Mat 24

Czyli obecny ogrom bezprawia jest widoczny dla wszystkich i w zasadzie – tutaj zgadzam się z Henrykiem – czas przyjścia Isusa jest bliski. Jednak znowu, czas Isusa jest bliski i każdy kto zna ewangelie o tym wie, bez potrzeby oglądania godzinami szatańskich mass mediów czy śledzenia internetu. Diabeł chce abyśmy oczywiście oglądali informacje pochodzące od niego, ponieważ obecny ogrom informacji ma za zadania osłabić naszą czujność czyli zdolność do wypełniania prawa Boga przez oziębienie miłości. Gdyż ten proces oziębienie miłości jest nieunikniony gdy karmimy się codziennie tyloma negatywnymi informacjami. My potrzebujemy głównie studiować Biblie gdyż:

(4) On odpowiedział: Napisano: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Mat 4

Czyli słowa Boga to życie, zaś przeglądanie informacji z szatańskich mass mediów w tym internetu to pewna śmierć. Zresztą diabeł specjalnie przez internet rozpowszechnia zbrodnie nasienia węża, aby nas zachęcić do śledzenia tych informacji. Zobaczmy te zjawisko:


Jak pokonać diabła
Efekt Streisand – rodzaj internetowego zjawiska, w którym na skutek prób cenzurowania lub usuwania pewnych informacji (plików, zdjęć czy nawet całych stron internetowych) dochodzi w krótkim czasie do rozpowszechnienia ich wśród jak najszerszej grupy odbiorców, na przykład poprzez stosowanie tak zwanych mirrorów bądź poprzez sieci peer-to-peer.
Rozgłos towarzyszący poszukiwaniu takiej, choćby błahej, informacji wpływa na wrażenie zwiększania się jej „wartości” dla potencjalnych odbiorców, co w efekcie przekłada się na wzrost jej popularności. Przykładem efektu Streisand była sytuacja po publikacji w Internecie w lutym 2009 filmu z rozmową Kamila Durczoka, w którym prezenter Faktów używa wulgarnych słów. Telewizja TVN bezskutecznie próbowała zabronić rozpowszechniania nagrania, powołując się na prawa autorskie[1].
Inne znane przykłady[edytuj | edytuj kod]
W 2007 użytkownik serwisu Digg odkrył, że wszystkie odtwarzacze HD DVD z cyfrowym systemem ochrony praw autorskich AACS posiadały system zabezpieczeń, który mógł być złamany przez wprowadzenie ciągu znanego jako 09 F9[2]. Przedstawiciele przemysłu muzycznego próbowali zablokować klucz AACS usuwając artykuł na Digg (gdzie po raz pierwszy został odkryty). Usunięcie artykułu wywołało gorące dyskusje i rozprzestrzeniło informacje o kodzie.
Etymologia[edytuj | edytuj kod]
Nazwa tego zjawiska wiąże się ze sprawą z 2003, kiedy Barbra Streisand pozwała o naruszenie prywatności fotografa Kennetha Adelmana za umieszczenie zdjęcia lotniczego jej domu w publicznie wystawionej kolekcji, za co zażądała 50 milionów dolarów odszkodowania[3]. Kolekcję Adelmana stanowiło 12 tysięcy zdjęć wybrzeża Kalifornii, które miały dokumentować jego postępującą erozję.

Zobaczmy pozorna cenzura tak naprawdę zachęca nas to śledzenia negatywnych informacji. Oto co Isus powiedział o nasieniu weża:

(19) A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. (20) Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. (21) Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu. ew Jana 3

Otóż rzeczą naturalną jest, że nasienie węża nie chce aby ujawniono ich zbrodnie, szczególnie pedofilie, mordy na dzieciach i niewinnych osobach… jednak diabeł chce aby te informacje o zbrodniach nasienia węża wpierw przez internet a potem przez mass media były rozpowszechniane. Gdyż celem diabła jest:

Henryk nowy dowód 2.png

Co słusznie zauważył Henryk w swoim znakomitym artykule p.t. „Rzeczywisty cel szatana”. Czyli diabeł chce aby zbrodnie nasienia węża były ujawnione aby w ten sposób oziębić naszą miłość. Diabeł nie chroni nasienie węza, swoje dzieci ale je zwodzi tak samo jak nas. Zresztą oglądanie negatywnych informacji, sprawia, że widzimy i osądzamy innych ludzi naszych braci a nie widzimy własnych wad i grzechów. A czuwanie polega na dostrzeganiu własnych wad i grzechów i ich zwalczanie i prace nad nimi stopniową i wytrwałą poprawę.

(3) Dlaczego widzisz źdźbło w oku brata swego, a belki w oku swoim nie dostrzegasz? (4) Jakże więc powiesz bratu swemu: Pozwól, że wyjmę źdźbło z oka twego, skoro belka jest w oku twoim?(5) Hipokryto, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego. Mat 7

Tymczasem widząc np przestępstwa polityków czy księży my czujemy się usprawiedliwieni i lepsi od nich i nasza czujność spada, gdyż nie widzimy własnej belki. Fajnie jest mówić o pedofilii księży czy ich romansach lub bogactwie a przy tym nie widzieć gdy np. osoba krytykująca zdradziła swoją żonę (a znam taki przypadek „antyklerykała”) czy idzie na chorobowe gdy się mu nie chce pracować. No tak wtedy każdy grzesznik czuje się lepszy, gdy zobaczy takiego księdza. Ale przecież własnie po to diabeł pokazuje zbrodnie Watykanu i księży, biskupów aby nas zgorszyć i oziębić naszą miłość oraz czujność.

Pamiętajmy zatem bracia i siostry, że czuwanie to ustawiczne wypełnianie słów Isusa. Pamiętajmy, że codzienne oglądanie złych informacji powoduje u nas że nasza miłość ziębnie i nasze serca stają się z kamienia. A zatem skupmy się na wypełnianiu słów Isusa i zaniechajmy słuchanie, oglądanie i czytanie złych wiadomości lub ograniczmy je do niezbędnego minimum. Niech Bóg Izraela wspiera nas w naszym czuwaniu 🙂 

 

Rozdział II

Dalsze dowody na moją tezę o prawdziwym czuwaniu i fałszywym 

Zobaczmy teraz księgę Henocha:

74 W owym czasie oczy tych owiec były ślepe, tak że nie mogły widzieć, podobnie jak i ich pasterze. Nie widziały. Zostały one przeznaczone pasterzom na zagładę. Ci zaczęli deptać owce swoimi stopami i je pożerać. 1 Hen 89

26 Jednocześnie zobaczyłem, jak otwarto pośrodku ziemi podobną (do tamtej), otchłań również pełną ognia. Doprowadzono tam ślepe owce. Wszystkie zostały osądzone, uznane za winne i również wrzucone na spalenie do otchłani ognia. Ta otchłań była od południowej strony domu. 1 Hen 90

Zobaczmy, na czym polegała ślepota tych owiec??? Otóż Bóg do Izraelitów wysyłał proroków aby ci opamiętali się zaczęli wypełniać prawa Boga a nie łamać. Jednak Izraelici byli tak zaślepieni, że nie odwrócili się od zła i nawet zabijali lub chcieli zabić proroków, którzy ich ostrzegali. Tutaj prorocy informowali w proroctwach o szczegółach w jaki sposób Bóg ich ukarze za łamanie Tory. Izraelici jednak nie zmienili swoich uczynków. Proroctwa te mówiły, że karą dla Izraelitów będą inne narody czyli naród Asyrii a potem Babilonu. To nie jest tak, że Izraelici nie wiedzieli kim są Asyryjczycy a potem Babilończycy. Otóż Izraelici wiedzieli o tym i wiedzieli, że są to potęgi militarne, które podbijały narody obok. Izraelici zatem obserwowali wydarzenia światowe, i zapewne także obserwowali te wydarzenia uważnie gdy prorocy ostrzegali ich przez podbojem Asyryjczyków a potem Babilończyków. Jednak Izraelici nie zmienili swoich uczynków i co za tym idzie obserwowanie wydarzeń światowych nic im nie dało. Asyryjczycy podbili 10 pokoleń Izraela. Dopiero król Ezechiasz, który zaczął najlepiej wypełniać prawo Boga, sprawił że Asyria przegrała, ponieważ aniołowie Boga zabili całą armie Asyryjczyków jednej nocy. Jednak potem dalsi królowie odstąpili od Boga i Juda przestała istnieć pokonana przez Babilon. Zobaczmy te słowa:

(1) A do anioła zboru w Sardes napisz: To mówi Ten, który ma siedem duchów Bożych i siedem gwiazd: Znam uczynki twoje: Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. (2) Bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci; nie stwierdziłem bowiem, że uczynki twoje są doskonałe przed moim Bogiem. (3) Pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś, i strzeż tego, i opamiętaj się. Jeśli tedy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczę. (4) Lecz masz w Sardes kilka osób, które nie skalały swoich szat, więc chodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego że są godni. (5) Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe, i nie wymażę imienia jego z księgi żywota, i wyznam imię jego przed moim Ojcem i przed jego aniołami. Ap 3

Ponownie, ślepe owce zostały wymazane z księgi żywota, z uwagii na swoje uczynki czyli łamanie zakonu pomimo napomnień proroków czy samego Isusa naszego Mesjasza. Ponownie  owce z Sardes były upomniane za brak czuwania nad własnymi uczynkami.

Zobaczmy podobnie obserwowanie wydarzeń politycznych w oparciu o proroctwa bez zmiany uczynków mieli Edomici czyli żydzi. Odrzuciwszy Isusa jako mesjasza, Edomici oczekiwali własnego mesjasza. I tak obserwowali oni wydarzenia na świecie i byli podatni na oszustwa różnych ludzi, którzy twierdzili albo, że mesjasz zaraz przyjdzie, albo sami podawali się za mesjaszy.


Józef Flawiusz, jest jedynym niemal źródłem, z którego czerpiemy historię tej ostatniej wojny żydowskiej. Był on synem żydowskiego kapłana, Matatiasza, urodził się w Jerozolimie, r. 37 po Chrystusie, w pierwszym roku panowania cesarza Kaliguli. Wcześnie oddany naukom, poznał systemy trzech najważniejszych sekt żydowskich, Faryzeuszów, Saduceuszów i Esseńczyków, przystał jednak do Faryzeuszów. Po ukończeniu nauk, r. 26 życia, podjął podróż do Rzymu, w czasie, kiedy rozgoryczenie w Judei przeciw Rzymianom dosięgło szczytu i zapowiadało rychłe ogólne powstanie. W rzeczy samej, powróciwszy, zastał już bunt wybuchły. Lubo innego przekonania, jednak zmuszony wypadkami, wziął bardzo czynny udział w powstaniu, i jako jeden z głównych przywódców wysłany był z dyktatorską władzą do Galilei. Przy zdobyciu Jotapaty został pojmany i w kajdanach przyprowadzony do Wespazjana, któremu jako dobry polityk, przepowiedział koronę cesarską. Gdy się ta przepowiednia spełniła, w nagrodę otrzymał wolność, i jako wyzwoleniec cesarza, przybrał jego imię rodowe, Flawiusz. Po zajęciu Jerozolimy obrał Rzym za siedzibę, gdzie żył do panowania Trajana. Tu napisał: 1) historię wojny żydowskiej w siedmiu księgach (De bello Judaico); 2) starożytności żydowskie, ksiąg dwadzieścia, (Antiquitates); 3) własny życiorys; 4) pismo obronne przeciw Appionowi Plejstonikowi, gramatykowi aleksandryjskiemu. – Pisma jego są wielkiej wartości. Widział bowiem świątynię jeszcze w całym jej blasku, sam brał udział w świętych obrzędach jako pochodzący z rodziny kapłańskiej, był wybitnym obywatelem żydowskim i to w czasie, kiedy wszystkie urządzenia państwowe na podstawie prawa Mojżeszowego istniały. Jako dworak schlebia dworowi cesarskiemu, niekiedy potrzeba przeto krytycznie brać to, co mówi, miejsc takich jednak nie jest wiele i łatwo je poznać.
Zapowiedział Chrystus, że zjawi się wiele fałszywych mesjaszów, oszustów. I tak też było. Już w r. 45 po Chryst. wystąpił Theudas, obiecywał, że rozdzieli wody Jordanu i uwiódł wielu, których potem Rzymianie wygubili. – Za starosty Feliksa powstał znów jakiś Egipcjanin, o którym była wyżej mowa (obacz str. 766). To znowu, za Festusa, inny oszust zawiódł wielu na pustynię, gdzie wyginęli. W czasie oblężenia Jerozolimy, pojedyncze stronnictwa umyślnie stawiały fałszywych proroków, by lud bałamucić i do walki z Rzymianami zagrzewać. Jeszcze w ostatnim dniu walki znalazło 6000 ludzi śmierć w świątyni; jakiś bowiem rzekomy prorok powiedział im, że Bóg im nakazuje udać się do świątyni, i tam otrzymają znaki ocalenia. – Również i o licznych opryszkach i skrytobójcach opowiada Józef Flawiusz; była to sprawiedliwa kara na żydów za to, że woleli zbójcę Barabasza, niż Jezusa.
Do wybuchu wojny najwięcej przyczynili się starostowie rzymscy, którzy, jak to i teraz gdzieniegdzie się działo i dzieje, uciskiem umyślnie powstanie wywołać chcieli, by potem naród mocniej ujarzmić lub zniszczyć. Jeszcze większy ucisk zapanował w czasie wojny, zapowiedział to Chrystus: „W one dni będzie ucisk, jaki nie był od początku świata i potem nie będzie„. Zaraz we wstępie swego dzieła o wojnie żydowskiej, pisze Józef Flawiusz: „Nie było miasta, które by się tak wysoko wzbiło, i tak głęboko upadło. Wszelkie nieszczęście wszystkich czasów jest niczym, w porównaniu z tym, jakie żydów spotkało„. Wojnę żydowską nazywa największą, nie tylko z ówczesnych, ale wszystkich niemal wojen, widzi on w niej spełnienie przepowiedni Daniela r. 9, w. 27: „Będzie w kościele obrzydliwość spustoszenia, i aż do skończenia i końca będzie trwać spustoszenie„.
Wskutek niezmiernego ucisku [przez] starostów, przyszło wreszcie w Jerozolimie, za ostatniego z nich, nazwiskiem Gessius Florus, około połowy maja r. 66 po Chryst. do otwartego wybuchu. Twierdzę Antonię zdobyto i załogę wycięto; załodze górnego zamku na Syjonie dozwolono swobodnie odejść, ale zaledwie broń złożyli, żydzi z niesłychanym wiarołomstwem wycięli ich wszystkich, z wyjątkiem dowódcy. Tedy spiesznie nadciągnął z wojskiem prokonsul, Cestius Gallus, lecz zmuszono go do odwrotu, a na domiar poniósł od żydowskiej pogoni straszną klęskę w wąwozach w Betoron (20 km na północ od Jerozolimy), w której utracił 6000 ludzi, wszystkie zasoby i machiny wojenne, w początku października 66 roku.
Cesarz Neron dowiedział się o tym w Grecji, i wyprawił natychmiast najlepszego wodza, Wespazjana, na wojnę do Judei. Trzy lata zeszły mu na zdobywaniu twierdz Judei, tak że do Jerozolimy wszystkie drogi przecięte zostały. Właśnie zamierzał uderzyć na Jeruzalem, gdy od wojsk cesarzem obwołany, w czerwcu r. 69, zdał dowództwo na syna Tytusa, sam zaś przez Egipt podążył do Rzymu. Tymczasem powstało w Jeruzalem kilka stronnictw, jedno obywatelskie pod wodzą Annasza (Młodszego), syna Annasza, przed którym Chrystus był stawiony, drugie Zelotów, pod Eleazarem. Zeloci, czyli gorliwcy, pałający gorliwością o prawo i wolność, a właściwie gorliwi we wszelkich złościach (Bel. iud. IV, 3, 8). Ci, na samo podejrzenie przyjaźni z Rzymianami, skazywali na śmierć, lub tajemnie zabijali najcelniejszych obywateli, a wreszcie samowładnie na miejsce ówczesnego arcykapłana, losem ustanowili prostego kamieniarza, Phanaza, czyli Phaniasa, który był synem pewnego Samuela. Stąd przyszło między nimi, wzmocnionymi przez Idumejczyków, a umiarkowańszą partią obywatelską, pod wodzą Annasza, do krwawych utarczek, tysiące trupów było po ulicach i w samych dziedzińcach świątyni; stronnictwo obywatelskie uległo, przywódców wymordowano. Zeloci, stawszy się teraz panami miasta, rozpadli się na dwie partie. Ambitny Jan z Gischali, który z Galilei schronił się do Jeruzalem, zebrał stronników z partii Zelotów, i zwalczał Eleazara, który obsadził załogą świątynię. Przeciw gwałtom Zelotów wezwał lud na pomoc Symona, syna Giory, z Gerazy, który zabił Cestiusa i zebrał spore wojsko. Tak więc były trzy stronnictwa w Jerozolimie, które się zwalczały w krwawych potyczkach, obróciły w gruzy część miasta, i niszczyły sobie nawzajem zapasy, które na wiele lat mogły starczyć ludności. Jan Gischala trzymał stoki góry świątyni i dolne miasto; Symon, syn Giory zaś górne miasto. Wreszcie Jan pokonał Eleazara i odebrał z jego władzy świątynię, wśród krwi przelewu. Odtąd pozostał Jan i Symon naczelnikami powstania aż do zburzenia Jerozolimy.
W tym składzie rzeczy, kiedy, jak mówi Józef Flawiusz, żydzi podobni byli dzikim zwierzętom, które, w braku innego żeru, na własne rzucają się ciało, nie trudno było Tytusowi, r. 70 na wiosnę, dotrzeć z wojskiem pod Jerozolimę, i tu stanowisko zająć. Na tym samym grzbiecie gór, z których jedna jest Golgota, na jakie 200 metrów od niej, rozłożył obóz; drugi obóz rozbił naprzeciw bramy Hippikus, przy dzisiejszej bramie Jaffa; trzeci obóz był 10-go legionu na górze Oliwnej. Usiłował Tytus skłonić żydów do pokojowego usposobienia i dobrowolnego poddania się, lecz usiłowania te były daremne. Wtedy rozkazał wznieść wały oblężnicze, a po ich ukończeniu, naraz na trzech punktach taranami walić mur trzeci, zewnętrzny, zwany „murem Agryppy„. Mieszkańcy, na odgłos walącego się muru, pogodzili się, niestety za późno, i poczęli głośno narzekać, strach zdjął nawet najśmielszych. Mimo dzielnej obrony żydów, runął mur w 15 dniu oblężenia, a Tytus rozpoczął zaraz atak na mur drugi. I ten upadł po 5 dniach, i z najdzielniejszymi ze swego wojska podstąpił Tytus pod dolne miasto. Żydzi godzili nań zewsząd, z ulic, jako dobrze im znanych, z dachów i murów. Trzy dni bronili Rzymianom przystępu, czwartego jednak dnia musieli ustąpić przemagającemu natarciu. Wtedy Tytus usypał cztery zaczepne groble naprzeciw twierdzy Antonia, przez zuchwałą jednak chytrość żydów, rozpaczliwie walczących, utracił niemal wszystkie machiny wojenne, które spalił Gischala.
Na domiar złego wypadło oblężenie na Święta Wielkanocne. W tym czasie bywało w Jerozolimie, razem z pielgrzymami, nieraz do 3 milionów ludzi, w każdym wypadku było tam teraz bez wątpienia z górą milion ściśnionych, cały naród żydowski, jak mówi Józef Flawiusz, był tu jak w więzieniu zamknięty. Wskutek tego wzmagał się głód, drożyzna i choroby. Z narażeniem życia przekradało się wielu na pola, by jakich ziół nazbierać. Mnóstwo wpadało w ręce Rzymian. Ci biczowali ich i krzyżowali, by strachem napełnić i skłonić żydów do poddania, którzy temu widowisku przypatrywali się z murów. Nieraz w jednym dniu ukrzyżowali Rzymianie 500 i więcej żydów, a przed ich oczyma była Golgota. Aby odjąć żydom wszelką nadzieję ucieczki i tym pewniej głodem ich pokonać, zamknął Tytus i ścisnął żydów szczelnie wałem. Całe wojsko pracowało tak gorliwie, że niezmierne to dzieło, które wymagało miesięcy pracy, według Józefa, w trzech dniach wykonano. Spełniły się słowa Chrystusa: „Nieprzyjaciele twoi zewsząd ścisną cię wałem” (Łk. 19, 43). Teraz powstał straszny głód i zaraźliwe, śmiertelne powietrze. Nawet obrzydliwe rzeczy chciwie połykano jako pożywienie, starą skórę, stęchłe siano, gnój bydła itp. Mężczyźni wydzierali ostatni kąsek kobietom, kobiety mężczyznom, dzieci rodzicom, matki dzieciom, a jedna matka zabiła nawet swoje dziecko na pokarm. „Nie podobna” – mówi Józef – „wszystkie okropności szczegółowo opowiadać; żadne miasto nigdy tyle nie wycierpiało, i nie było, od początku świata, narodu tak pełnego zbrodni„. Głód porywał całe domy i rody. Płaskie dachy domów były napełnione łąknącemi niewiastami i dziećmi, ulice wychudłymi starcami. Młodzieńcy i mężowie chwiali się jak cienie, i wycieńczeni padali tu i ówdzie nieżywi. Niektórzy, nie chcąc pozostać niepogrzebani, wchodzili w groby i tam czekali ostatniej godziny. Nie było słychać żadnego narzekania ani skargi, powolną śmiercią ginący spoglądali błędnymi oczyma na trupy i zazdrościli im ich doli. Grobowa cisza panowała nad konającymi i umarłymi, niekiedy przerywał ją zgiełk rozbójniczych zgraj Zelotów, które włamywały się do domów i nawet z trupów ściągały odzież. Od 24 kwietnia do 1 lipca jedną tylko bramą uprzątnięto 116000 trupów, a ponieważ nie było rąk do grzebania tylu trupów, wyrzucono przez mury 600000 umarłych.
Po wielu daremnych napadach osiągnięto wreszcie zamek Antonię, a Tytus myślał teraz o zdobyciu góry świątyni i zewnętrznego jej muru. Chociaż już wprzód kilkakrotnie łagodnymi słowy wzywał żydów do spokojnego poddania się, to przecież teraz jeszcze wezwanie to ponowił i kazał powiedzieć im: „Wzywam bogów mej ojczyzny na świadków, a jeśli kiedy Bóg jaki na to miejsce patrzał – bo nie myślę, by teraz jeszcze na nie spoglądał – natenczas i tego Boga, moje wojsko, i żydów, którzy są przy mnie, wzywam na świadków, że nie ja będę winien zniewagi świątyni. Jeśli się poddacie, żaden Rzymianin nie zbliży się do świątyni. Zachowam wam kościół nawet wtedy, jeśli sami nie zechcecie„. Lecz Zeloci uważali tę wspaniałomyślność za objaw bojaźni i odepchnęli szyderczo jego napomnienia. Wtedy zawrzała walka straszniejsza niż kiedykolwiek. Północna i zachodnia część muru około kościoła została zburzoną. Przez 6 dni kazał Tytus niezmiernymi taranami bić we wschodni mur podwórza, czyli dziedzińca żydowskiego, lecz bez skutku. Przypuścił więc szturm, lecz i ten z wielką stratą został odparty. Nareszcie podłożył ogień pod bramę, skutkiem czego srebrne obicia stopniały, zajęło się drzewo i ogień począł się szerzyć w krużgankach. Pożar trwał przez całą dobę. Następnego dnia kazał Tytus ogień ugasić. Lecz podczas gdy żołnierze zajęci byli gaszeniem, żydzi znów na nich uderzyli, zostali jednak odparci i zapędzeni aż pod kościół.
Wtedy jakiś żołnierz rzymski, w powszechnym zamieszaniu i utarczce, pochwycił gorejącą głownię, kazał się towarzyszom podnieść do góry, i wrzucił ową głownię oknem północnej strony na ganek, prowadzący do zabudowań, które kościół otaczały. Na próżno przybiegł Tytus z wodzami, wołając i dając ręką znaki, by zaprzestać walki a gasić ogień. Tłumnie wpadły za nim legiony; rozjątrzenie, nienawiść i chciwość głuchymi uczyniły żołnierzy na wszelkie rozkazy, a widząc wokoło błyszczące złoto, myśleli, że w kościele są ukryte wielkie skarby złota; gwałtowności wojska niepodobna było już opanować. Rozjuszeni zabijali żydów, rozpaczliwie zastępujących im drogę; kupy trupów leżały około ołtarza całopalenia. Tytus wszedł do płonącego gmachu, do miejsca świętego i najświętszego i żałośnie, ze zdumieniem przypatrywał się świątyni, której wewnętrzna wspaniałość zupełnie odpowiadała zewnętrznej okazałości. Jeszcze pocieszał się nadzieją, że mu się uda uratować wnętrze, nakazał gasić, lecz nikt nie chciał słuchać. Tymczasem i wewnątrz znów żołnierz jakiś podłożył ogień, który nagle wybuchnął płomieniem. Wtedy musiał się Tytus cofnąć, a świątynia z łoskotem runęła w gruzy. Na miejscu świętym Rzymianie zatknęli swe orły i złożyli bogom ofiary. Był to ten sam dzień, w którym przez Nabuchodonozora spaloną była świątynia Salomonowa, tj. 9 miesiąca Ab, czyli 15 sierpnia r. 70 po Chryst. – Około pół roku przedtem, 19 grudnia r. 69 spaloną została w Rzymie świątynia Jowisza na Kapitolu, przez żołnierzy Witelliusa, w walce przeciw stronnikom Wespazjana. – Żydowska świątynia Hellenistów w Leontopolis, w Egipcie, zbudowana r. 150 przed Chryst. przez Symona IV, została zamknięta r. 70 po Chryst. przez Lupusa, wodza rzymskiego, a r. 71 na rozkaz Wespazjana, przez Paulina zburzona. Tak upadają największe świątynie przed wzmagającym się prawdziwym Kościołem Chrystusa. – Jeszcze w ostatniej chwili pewien fałszywy prorok uwiódł 6000 ludzi, którym Tytus zapewnił zachować życie; wszyscy, słuchając oszusta, oczekiwali nagłego zjawienia się Mesjasza i zginęli w płomieniach (Bell. iud. VI, 5, 2).

Wkrótce osiedliła się na miejscu Jerozolimy znów pewna ludność. Chrześcijanie, którzy za pierwszym wybuchem wojny schronili się do Pelli, wrócili ze swym biskupem Symeonem. Niezawodnie i wielu żydów znowu tu osiadło. Gdy cesarz Hadrian, około r. 130 po Chryst. zwiedził Palestynę, począł odbudowywać miasto i zostawił tu osadę, składającą się przeważnie z wysłużonych żołnierzy, czyli weteranów rzymskich. Wszelako żydzi nie zaprzestali rokoszów. I tak r. 115 za Trajana, w prowincji Grenaika, zbuntowani żydzi mieli 220000 Greków i Rzymian wymordować, w Egipcie zaś i Cyprze 240000. Także w Mezopotamii robili powstania i rozruchy. Ostatni ich rokosz był za Aleksandra Sewera (222 – 235). Najstraszniejsze jednak powstanie było, które wybuchło pod wodzą fałszywego mesjasza, Bar-Kochby. Rzymianie stłumili je w strumieniach krwi, zniszczywszy 50 twierdz i prawie 1000 znaczniejszych miejscowości; nadto wymordowali mieczem 600000 żydów, a jeszcze więcej zginęło z głodu, na choroby i od ognia, krocie sprzedano w niewolę za bezcen. Judea, zgodnie z przepowiedniami w Deutoronomium, stała się pustkowiem. Pozostałym żydom i chrześcijanom z żydów, pod karą śmierci nie wolno było zbliżyć się do Jerozolimy; natomiast chrześcijanie mogli bez przeszkody tamże mieszkać. Było to r. 135 po Chryst. Później, wolno było żydom, za wielką opłatą, w oznaczonym dniu, zwiedzić Jerozolimę i tam popłakać. Hadrian dokończył odbudowania Jerozolimy i nazwał miasto Aelia Capitolina, podług swego rodowego imienia Aelius, i Jowisza, zwanego Capitolinus, któremu na miejscu świątyni postawił uroczysko i posąg. – Ostatnim miejscem, zdobytym przez Rzymian, była, zbudowana na górze, twierdza Beter (dziś wieś Bettir, 8 km od Betlejem). – Chrześcijanie, za to, że nie brali udziału w rokoszach, wiele prześladowania musieli znosić od żydów, natomiast oszczędzali i bronili ich Rzymianie.

Jak zatem widać, Edomici obserwowali wydarzenia światowe w oczekiwaniu na mesjasza i nic im to nie pomogło. Dlaczego??? Ponieważ czuwanie jest to pilnowanie samego siebie i obserwowanie samego siebie. Zobaczmy te słowa Isusa:

(33) Odpowiedzieli mu: Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Jakże możesz mówić: Wyswobodzeni będziecie? (34) Isus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu.(35) A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. (36) Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. ew. Jana 8

Mesjasz przyszedł nas wyzwolić z kajdan naszych grzechów. A zatem czuwanie jest to krytyczne spojrzenie na siebie samego a nie na innych. Zobaczenie belki we własnym oku:

(3) Dlaczego widzisz źdźbło w oku brata swego, a belki w oku swoim nie dostrzegasz? (4) Jakże więc powiesz bratu swemu: Pozwól, że wyjmę źdźbło z oka twego, skoro belka jest w oku twoim? (5) Hipokryto, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego. ew Mat 7

No właśnie czuwanie jest to dostrzeganie własnych wad i grzechów a nie szukanie ich w innych ludziach. Jest to właśnie doskonalenie się przez eliminowanie własnych wad, słabości czy grzechów. Tak samo jak ja trenuje siłowo to oglądam się na siebie jakie błędy podczas ćwiczeń popełniam a nie oglądam się na błędy innych ćwiczących. Gdyż patrząc się na innych ludzi jakie oni mają błędy tracę czas i uwagę na to aby dostrzec swoje błędy i je wyeliminować i przez to narażam się na kontuzje i utratę zdrowia. Natomiast patrząc na swoje błędy podczas ćwiczeń, je eliminuje i mam sprawne i zdrowe ciało. Tak samo działa nasza dusza, umysł. Isus podam nam rady jak wytrenować swoją duszę w wypełnianiu prawa Bożego. A aby zacząć trening ducha, potrzeby do wypełniania coraz lepszego zakonu, trzeba patrzeć się na siebie i koncertować swoją uwagę na swoich błędach. Nie wolno się nam oglądać na błędy innych ludzi szczególnie oglądając mass media czy internet gdzie się ogląda grzechy innych ludzi. Jak ktoś twierdzi, że można pogodzić oglądanie godzinami błędów, grzechów czy zbrodni w internecie czy mass media i jednocześnie można dostrzegać własne grzechy, być lepszym wobec bliźnich oraz doskonalić się w wypełnianiu zakonu…… to jest naiwniakiem, który jest podatny na zwiedzenie i oziębienie miłości.

Ponowienie, ogrom negatywnych informacji powoduje stres a jego skutki są takie:


Nasz układ immunologiczny nie działa sam sobie. Jest powiązany z układami nerwowym i hormonalnym. Nie powinno więc dziwić, że sprawność jego funkcjonowania zależy od naszej kondycji psychicznej. Stres – długotrwały lub krótki, ale częsty – osłabia odporność organizmu.
W skrócie: komórki układu odpornościowego – limfocyty – posiadają receptory neuroprzekaźników, czyli substancji wydzielanych przez komórki nerwowe. Stąd przedłużający się stres – zarówno fizyczny, np. przemęczenie, przejście ciężkiej choroby, ale też intensywne treningi, jak i psychiczny, czyli ten związany z nierozładowanymi napięciami wynikającymi z codziennego życia – powoduje zmniejszenie liczby białych krwinek oraz zwiększenie ilości hormonów stresu, takich jak kortyzol i adrenalina. Są to zmiany, które prowadzą do spadku odporności.
Cały ten stres
Stres to wzrost poziomu napięcia emocjonalnego, który jest reakcją organizmu na silny bodziec zewnętrzny lub wewnętrzny. Taki bodziec nazywamy stresorem – może nim być zarówno realnie grożące nam niebezpieczeństwo, jak i tylko wyobrażenie tego niebezpieczeństwa. Stres to jednak nie tylko zespół procesów obejmujących negatywne emocje, ale też szereg zmian fizjologicznych w organizmie, będących formą obrony przed skutkami działania stresora. Słowem: mobilizujących organizm do działania na najwyższych obrotach, by miał siły do walki lub ucieczki. Jeśli taka mobilizacja zdarza się rzadko i trwa krótko, stres nie wywołuje niekorzystnych skutków. Jest wtedy czynnikiem mobilizującym do działania. Jeśli natomiast organizm stale musi reagować na niekorzystne bodźce, nie jest to korzystne. Zamiast stawiać czoła zagrożeniu, przestaje się bronić.
Skutki długotrwałego stresu
Jeśli stres trwa zbyt długo, organizm wchodzi w tzw. trzecią fazę stresu, która niesie za sobą niekorzystne konsekwencje dla zdrowia. Zakłóca pracę układu odpornościowego i działa niszcząco na szereg tkanek i narządów. Jak wyjaśnia to Robert Sapolsky, amerykański naukowiec, biolog i profesor neurologii, zajmujący się wpływem stresu na zdrowie, w swojej książce „Dlaczego zebry nie mają wrzodów”: „Choroby związane ze stresem pojawiają się przede wszystkim dlatego, że często aktywujemy system fizjologiczny, który ewoluował, by odpowiadać na nagłe wypadki i zagrożenia fizyczne, a my utrzymujemy go włączonego całymi miesiącami, martwiąc się o kredyty hipoteczne, relacje z innymi czy brak awansu w pracy”.
Chorobotwórcze wyczerpanie stresem
Mobilizacja organizmu do walki ze stresem jest reakcją gwałtowną, która obciąża cały organizm. Jeśli potem następuje czas regeneracji sił, wszystko wraca do stanu równowagi, jeśli jednak stresor działa długotrwale lub pojawia się kolejny zanim wybrzmi poprzedni, siły witalne wyczerpują się, a mechanizmy przystosowania przestają sprawnie funkcjonować. Organizm zaczyna chorować w wyniku nadmiernego pobudzenia układów nerwowego, krążenia, odporności, pokarmowego, a pracujące na najwyższych obrotach narządy mogą ulec uszkodzeniu.
Od bezsenności po kłopoty z płodnością
Wpływ naszych emocji na ciało jest niekwestionowalny. Skutkiem stresu mogą być m.in.: bezsenność (efekt nadmiaru kortyzolu), bóle głowy (skutek pobudzenia układu nerwowego i krążenia), nasilenie chorób skóry (łuszczycy, trądziku czy AZS). Przewlekły stres wpływa na choroby układu krążenia – bowiem jego nieustanne pobudzenie do intensywniejszej pracy w końcu całkowicie go rozregulowuje, a także na zaburzenia metabolizmu – ponieważ reakcją na działanie stresora jest m.in. gwałtowny wyrzut insuliny, który powtarzając się zbyt często sprzyja rozwojowi cukrzycy. Stres ma wpływ na rozwój chorób przewodu pokarmowego i choroby układu moczowo-płciowego (proces oddawania moczu reguluje bowiem autonomiczny układ nerwowy, a w stresie ten mechanizm jest zaburzony). Konieczność adaptacji do stresu wpływa też na płodność, wydzielanie hormonów płciowych. W sytuacji walki o przetrwanie organizm ma ważniejsze problemy niż prokreacja. Lista chorób, które mogą mieć związek ze stresem, jest długa. I nie ma schorzeń, których przebieg byłby całkowicie niezależny od naszego stanu emocjonalnego.
Stres osłabia odporność
To, że czynnik chorobotwórczy (wirus, bakteria), wniknie do organizmu, nie jest jeszcze równoznaczne z wystąpieniem choroby. Muszą ku temu zaistnieć sprzyjające warunki, układ odpornościowy musi być osłabiony, np. przez stres. Argumentem potwierdzających tę tezę jest eksperyment przeprowadzony w Laboratorium Studiów nad Stresem, Odpornością i Chorobami w Carnegie Mellon University w Stanach Zjednoczonych. Ochotnikom zaaplikowano do nosa pięć różnych wirusów grypy i przeziębienia, wcześniej mierząc im poziom stresu i czas jego trwania. Okazało się, że im bardziej i dłużej zestresowany był badany, tym wyższe stawało się ryzyko zarażenia wirusem i zachorowania, a także wydłużał się czas trwania infekcji. W innym amerykańskim badaniu – przeprowadzonym w Ohio State University – zmierzono zdolność pacjentów w podeszłym wieku do odpowiedzi na szczepienie przeciwko grypie. Okazało się, że osoby, które opiekowały się współmałżonkiem cierpiącym na demencję wykazywały znacznie słabszą odpowiedź na szczepionkę niż te, które nie były narażone na tego rodzaju codzienny stres.
Nerwusy chorują częściej
Osoby, które wykazują wysoką reaktywność sercowo-naczyniową w wyniku stresowego pobudzenia osi podwzgórze–przysadka–kora nadnerczy – stresują się szybko, a wolno hamują pobudzenie. Na skutek tego nieustannie są w niekorzystnej, trzeciej fazie stresu, a ich układ odpornościowy działa niepoprawnie. Nie znaczy to, że jest nieustannie osłabiony, czasami przeciwnie, nadmiernie pobudzony, co zwiększa ryzyko wystąpienia chorób z autoagresji (łuszczyca, AZS, toczeń). Dostrzeżono także, że w podobny osłabiają odporność konkretne zdarzenia życiowe, np. samotność (rozstanie, śmierć partnera), długotrwała i samotna opieka nad członkiem rodziny chorym na alzheimera, wyczerpanie pracą zawodową. Choć większość z nas prędzej czy później przystosowuje się do trudnych warunków, to walka ze stresem nadwyręża siły organizmu, pozostawiając go mniej odpornym na infekcje i stany zapalne. Jednocześnie badania potwierdzają zależność pomiędzy siłą wsparcia uzyskiwanego z zewnątrz a wzmocnieniem odporności.

Choć mówiąc o złym wpływie stresu na zdrowie najczęściej mówimy najczęściej o stresie chronicznym, długotrwałym, choć niekoniecznie o dużym natężeniu, to przeżycie krótkotrwałej, ale bardzo silnej emocji także może negatywnie wpływać na nasze zdrowie. Na ile taka trauma przełoży się na fizyczne czy psychiczne funkcjonowanie organizmu, zależy od różnic charakterologicznych, a zwłaszcza siły układu nerwowego. U niektórych osób w wyniku dramatycznych doświadczeń może rozwinąć się PTSD (Posttraumatic Stress Disorder), czyli zespół stresu pourazowego, który jest w stanie całkowicie uniemożliwić codzienne funkcjonowanie.

Źródła:
 1. Aouil B.: Strategie i style radzenia sobie ze stresem w sytuacji kryzysowej [dostęp: http://www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=119%5D.
 2. Sapolsky R.M.: Dlaczego zebry nie mają wrzodów? Psychofizjologia stresu. PWN , Warszawa 2012.
 3. Everly G.S.et al.: The Anatomy and Physiology of the Human Stress Response.
 4. Arndt J., Smith N., Tausk F.: Stres a atopowe zapalenie skóry [dostęp: http://www.podyplomie.pl/publish/system/articles/pdfarticles/000/014/654/original/9-16.pdf?1481030378%5D.

Jak zauważył słusznie efraimita:


 Istnieje też zjawisko o którym bardzo nie wiele się mówi. Bardzo często poddajemy się stresowi myśląc że odprężamy się lub odpoczywamy lub się regenerujemy. Nie odczuwamy psychicznego stresu, lub wręcz ulgę, tym czasem wpędzając układ hormonalny, a za nim inne ustroje naszego organizmu w stan stresu na poziomie somatycznym.
Trzeba się uderzyć w piersi i zdać sobie sprawę, że niektóre rzeczy kojarzące się z relaksem są jego zaprzeczeniem.
Np picie kawy, słuchanie muzyki, oglądanie filmów, granie w gry video i komputerowe, czytanie i oglądanie wiadomości, przeżywanie rywalizacji sportowej nie biorąc w niej udziału.
Także pragnienia człowieka potrafią go wpędzać w stres.
Oraz wiele wiele innych rzeczy których nie zauważamy.
Niby stresu nie ma, a jednak organizm mówi co innego”


No właśnie, musimy wiedzieć, że oglądanie w internecie czy przeglądanie codziennie informacji o spiskach, zbrodniach, przemocy powoduje u nas stres, a stres wyniszcza nasze ciało i ducha. Oto co mówi Isus dwa razy:

(29) Jeśli tedy prawe oko twoje gorszy cię, wyłup je i odrzuć od siebie, albowiem będzie lepiej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby całe ciało twoje miało pójść do Gehenny. (30) A jeśli prawa ręka twoja cię gorszy, odetnij ją i odrzuć od siebie, albowiem będzie lepiej dla ciebie, jeżeli zginie jeden z członków twoich, niż żeby miało całe ciało twoje znaleźć się w Gehennie. Mat 5

(8) Jeżeli więc ręka twoja albo noga twoja cię gorszy, utnij ją i odrzuć od siebie; lepiej jest dla ciebie wejść do żywota kalekim lub chromym, niż mając obydwie ręce lub obydwie nogi być wrzuconym do ognia wiecznego. (9) A jeśli cię oko twoje gorszy, wyłup je i odrzuć od siebie; lepiej jest dla ciebie z jednym okiem wejść do żywota, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do ognia Gehenny. Mat 18

No dobrze czego symbolem jest oko??? Jak nie oglądania w mass mediach czy internecie ogromu zła i bezprawia!!!! Czego symbolem jest ręka??? Jak nie symbolem przekazywania dalej tych złych i negatywnych informacji, poprzez ich opisywanie w internecie!!! Isus tutaj nie mówił o wyłupywaniu sobie oczu czy ucinaniu rąk. Isus tutaj mówił o tym, aby zaprzestać oglądania w mass mediach rzeczy które nas gorszą, czyli powodują u nas stres, oziębienie naszej miłości i inne negatywne skutki dla naszej duszy i naszego ciała. Isus tutaj nas jasno ostrzega, przed tym, że oglądanie zła w mass mediach i internecie przez długi czas powoduje nasze zgorszenie, osłabienie naszej duszy i ciała i należy tego zaprzestać!!!!

Zobaczmy te słowa z Biblii o stworzeniu kobiety:

(20) Nadał tedy człowiek nazwy wszelkiemu bydłu i ptactwu niebios, i wszelkim dzikim zwierzętom. Lecz dla człowieka nie znalazła się pomoc dla niego odpowiednia. (21) Wtedy zesłał Pan Bóg głęboki sen na człowieka, tak że zasnął. Potem wyjął jedno z jego żeber i wypełnił ciałem to miejsce. (22) A z żebra, które wyjął z człowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka. (23) Wtedy rzekł człowiek: Ta dopiero jest kością z kości moich i ciałem z ciała mojego. Będzie się nazywała mężatką, gdyż z męża została wzięta. (24) Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją, i staną się jednym ciałem. Rodz. 2

Otóż kobiety a szczególnie żony są najlepsza pomocą dla mężczyzn i co ciekawe, kobiety chronią swoich mężów przez swoją wrażliwość. Otóż kobiety nie lubią słuchać i oglądać negatywnych wiadomości, szczególnie polityki, wojen i innego zła czy to w tv czy internecie lub radiu. Kobiety też nie lubią słuchać o tym od swoich mężów za długo. Co ciekawe kobiety swoich mężów odciągają od zbyt długiego oglądania różnych wiadomości z internetu czy tv lub radia. Kobiety wyczuwają także jak mężczyźni zmieniają się pod wpływem złych informacji i zachęcają mężów do większej uwagi dla nich i dzieci. A zatem żona czy dzieci to pomoc dla nas mężczyzn chroniąca nas przed złem i stresem. I to potwierdzają te badania:


Okazuje się bowiem, że zawarcie związku małżeńskiego może nam całkiem dobrze służyć. Nie mówimy tu o ciepłych obiadkach czy wypranych i uprasowanych koszulach. Badania naukowców dowiodły, że mając żonę jesteśmy zdecydowanie zdrowsi. Mamy mniejszy poziom kortyzolu – hormonu stresu – przez co rzadziej zapadamy na choroby i mamy szansę na osiągnięcie większego wieku, niż nasi samotni koledzy.
(…)Dario Maestripieri – profesor z Uniwersytetu w Chicago – przeprowadził badania, które dotyczyły stresu wśród osób wolnych i będących w związkach. Grupa mężczyzn i kobiet miała zająć się stresującymi grami komputerowymi. Przed i po eksperymencie pobrano od badanych ślinę, by zmierzyć stężenie kortyzolu i testosteronu. Już na początku badania okazało się, że samotni mężczyźni i kobiety mają wyższy poziom hormonu stresu, niż osoby w związkach. Dalsze wyniki są równie ciekawe.Mężczyźni mający partnerki posiadali mniej testosteronu od swoich wolnych kolegów. Naukowcy stwierdzili, że podobnie dzieje się u ptaków i naczelnych. Będąc w związku, mężczyźni zaczynają „przechodzić w tryb ojcowski”, co powoduje zmniejszenie się stężenia hormonu. Dzięki temu są spokojniejsi i mniej skłonni do podejmowania ryzyka. Poziom hormonu stresu jest bardzo ważny dla naszego zdrowia. Kortyzol jest odpowiedzialny między innymi za kontrolę ciśnienia krwi, masy ciała czy insuliny. Ułatwia także metabolizm węglowodanów. Natomiast jego duże stężenie wiąże się z całym wachlarzem problemów zdrowotnych. Może wywoływać choroby autoimmunologiczne, ma negatywny wpływ na układ sercowo-naczyniowy i zwiększa ryzyko zachorowania na raka. Stres czyni nas także bardziej podatnymi na syndrom przewlekłego zmęczenia. Niższy poziom kortyzolu sprawia natomiast, że czujemy się atrakcyjniejsi dla kobiet, mamy lepsze poczucie własnej wartości, rzadziej się boimy i ulegamy depresji.

Jednak znowu, jak ktoś ma żonę i jednak woli spędzać czas przed komputerem czy tv lub radiem godzinami to nie będzie czerpał korzyści z posiadania żony.Oto co pisze Biblia:

Szczęśliwy mąż, który ma dobrą żonę,
liczba dni jego będzie podwójna.
Dobra żona radować będzie męża,
który osiągnie pełnię wieku w pokoju.
Dobra żona to dobra część dziedzictwa
i jako taka będzie dana tym, którzy się boją Pana:
wtedy to serce bogatego czy ubogiego będzie zadowolone
i oblicze jego wesołe w każdym czasie.

13 Wdzięk żony rozwesela jej męża,
a mądrość jej orzeźwia jego kości.
14 Dar Pana – żona spokojna
i za osobę dobrze wychowaną nie ma odpłaty.
15 Wdzięk nad wdziękami skromna kobieta
i nie masz nic równego osobie powściągliwej.
16 Jak słońce wschodzące na wysokościach Pana,
tak piękność dobrej kobiety między ozdobami jej domu.
17 Jak światło błyszczące na świętym świeczniku,
tak piękność oblicza na ciele dobrze zbudowanym.
18 Jak kolumny złote na podstawach srebrnych,
tak piękne nogi na kształtnych stopach. Mądrość Syrycha 26

Ponownie sama Biblia pisze ciekawe rzeczy o stresie:

„Tak więc, moje dzieci, zachowajcie wasze serca od każdego niesprawiedliwego czynu, którego Pan nienawidzi. Tak jak człowiek zwraca się do Boga o swoją własną duszę, w taki sam sposób niech zachowuje się wobec każdej żywej duszy, ponieważ w wielkim wieku wszystko będzie jawne. Wiele schronisk przygotowano dla ludzi, dobre dla dobrych, ale złe dla złych, wielu niezliczonych. Szczęśliwy jest ten, kto wchodzi do błogosławionych domów; dla złych nie ma ani odpoczynku, ani powrotu. Słuchajcie moje dzieci, stare i młodsze! Osoba składająca przysięgę na sercu, aby przynosić dary przed obliczem Pana ze swoich dzieł, ale jego ręce nie uczyniły tego, wtedy Pan odwróci swoją twarz od dzieł jego rąk i nie znajdzie dzieł jego rękach. Ale nawet jeśli zrobiły to jego ręce, ale jego serce narzeka, choroba jego serca nie ustanie; składając skargę bez ustanku nie będzie miał nawet jednej korzyści.” 2 Hen 61

Zobaczmy serce narzekające, czyli oznacza to stres.

(17) Oto, co uznałem za dobre i co za piękne: Móc jeść i pić, i być dobrej myśli przy wszelkim trudzie, jaki się znosi pod słońcem podczas krótkiego swojego życia, które mu dał Bóg; bo to jest jego los. (18) Również gdy Bóg daje człowiekowi bogactwo i skarby i pozwala mu korzystać z tego, i mieć w tym swój dział, i radować się w swoim trudzie jest to dar Boży, (19) Bo taki nie myśli wiele o swoim krótkim życiu, gdyż Bóg udziela mu radości serca.” Kazn 5

Czyli ponownie radowanie się tym co nam Bóg dał i nie szukanie na siłę w diabelskich mass mediach godzinami udręki na własne życzenie.

(14) Człowiek dzielnego ducha wytrzyma chorobę, lecz ducha strapionego kto podniesie?Przys. 18

No właśnie duch strapiony, czyli człowiek który karmi się godzinami złem, jest słaby i nikt nie może go podnieść. No i sam Isus nam radzi:

(33) Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane. (34) Nie troszczcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swoich trosk. Mat 6

Czyli mamy nie oglądać na siłę złych informacji dotyczących obecnego świata, które powodują naszą troskę czyli wywołują u nas stres. Zrozummy jedno, mi nie chodzi o to aby zaprzestać całkowicie oglądania np w internecie jakiś wiadomości…. jednak nie wolno tego czynić całymi dniami i godzinami. Dodatkowo trzeba przy oglądaniu, czytaniu, słuchaniu tych informacji obserwować samego siebie czy takie informacje nas nie zmieniają czy nie powodują zmiany naszej duszy zmiany naszych uczynków, oziębienia naszej miłości. Czuwanie to przede wszystkim pilnowanie samych siebie a nie oglądanie innych. Owszem możemy np informować innych o zagrożeniu jakie niesie np ideologia LGTB, czy o spiskach….. ale ponownie wielu ludzi przejdzie do tego obojętnie a w nas to będzie powodowało gniew i frustracje, ze inni ludzie nie chcą wysłuchać naszych ostrzeżeń. W ten sposób my zdobywając wiedzę o spiskach i karmiąc się przy okazji tymi negatywnymi informacjami, jak zobaczymy, że nasi bliscy lub inni ludzie nie wykażą zainteresowania naszymi informacjami w ten sposób, popadniemy szybciej w depresje lub inne choroby duszy.

Zresztą negatywne informacje fałszują nam obraz świata, zmieniają nam widzenie tego świata jako całkowicie złego świata. Tymczasem ten świat został stworzony przez Boga i ludzie także zostali stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. A zatem nawet tak skażony świat i skażeni genetycznie oraz w inny sposób ludzie mają w sobie także wiele dobra. A szatan chce abyśmy właśnie godzinami karmili się negatywnymi informacjami czy to z mass mediów czy internetu, aby nasze postrzeganie świata i ludzi się zmieniło na negatywne!!! Szatan nie chce specjalnie ukrywać zbrodni nasienia węża ale wręcz przeciwnie diabeł nie stosuje cenzury całkowitej i nie pozwala nasieniu węża, swoim dzieciom ukrywać tych zbrodni przez cenzurę. Z prostej przyczyny, aby ludzie zobaczyli ogrom bezprawia się się zgorszyli. Diabeł chce abyśmy wiedzieli o każdym jego spisku i zbrodniach jego dzieci i o ich bezkarności i nas specjalnie zachęca abyśmy latami obserwowali te zbrodnie. Gdyż szatan ma większe pojęcie o naszej psychice niż my sami. Pamiętajmy:

(28) Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą; bójcie się raczej tego, który może i duszę i ciało zniszczyć w Gehennie.Mat 10

Dlaczego szatan nie cenzuruje tych negatywnych informacji, szczególnie o spiskach i zbrodniach nasienia węża????

Odpowiedź, w moim ostatnim artykule o czuwaniu jest oczywista. Ponieważ szatan chce te zbrodnie ujawniać i nie pozwoli ich nasieniu węża ich tuszować. Nasienie węża oczywiście stara się te informacje tuszować czy cenzurować….. ale szatan na to nie pozwala. Dlaczego???

Ponieważ szatan chce:

(24) Powstaną bowiem fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych. Mat 24

Zrozumiałem, że szatan wie na czym polega prawdziwe czuwanie, czyli na pilnowaniu stanu własnego ciała i duszy oraz własnych uczynków i emocji. I chce zachęcić wybranych aby ci karmili się ogromem tych złych informacji.

I tutaj zauważyłem z przerażeniem w jakim stanie duchowym jest Henryk. Po tych jego wpisach:

thewordwatcher napisał:
Oczywiście nie dbam o to, że mogę zginąć jak Branham. My VS szazatan Icon_bounce My VS szazatan Icon_bounce My VS szazatan Icon_bounce

http://zbawienie.forumotion.com/t361p50-moje-posty-artykuly-i-cenne-materialy

Zobaczmy Piotr zaparł się Isusa trzykrotnie ponieważ obawiał się o swoje życie. Był Apostołem Baranka. Wcześniej Piotr zadeklarował, że nie zaprze się Isusa ale jednak zaparł się.

A sam Isus dwa razy o to prosił Ojca:

(39) Potem postąpił nieco dalej, upadł na oblicze swoje, modlił się i mówił: Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie; wszakże nie jako Ja chcę, ale jako Ty.
(42) Znowu po raz drugi odszedł i modlił się, mówiąc: Ojcze mój, jeśli nie może mnie ten kielich minąć, żebym go pił, niech się stanie wola twoja. Mat 26

Czyli, zobaczmy Isus jak i jego Apostołowie pomimo świadomości, że tym światem rządzi szatan, że kazdy z nich i tak kiedyś umrze, że otaczają ich wrogowie kochali jednak życie i je nie traktowali lekkomyślnie. Dlaczego???

Ponieważ Apostołowie karmili się słowem Boga. Owszem jak przyszło to poświęcili swoje życia dla Boga. Jednak ponownie te słowa Henryka pokazują jak podstępnie może nas zniszczyć szatan. Oto co Isus mówi o diable:

(28) Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą; bójcie się raczej tego, który może i duszę i ciało zniszczyć w Gehennie.Mat 10

Czyli, co to oznacza??? Diabeł zabija podstępnie i nie zależy mu na zadaniu nam prymitywnej śmierci cielesnej jak to Henryk w swoim mniemaniu uważa.

Podejrzewam, że najgroźniejsze w technologii 5G, jest to, że ona wywołuje wielkie emocje. Nikt nie pomyśli, że w internecie nie cenzuruje się opinii nawet ekspertów o śmiercionośnej technologii 5G, dlaczego???

Ponownie, ponieważ diabeł chce abyśmy w obawie o własne życia zaczęli się rzucać sobie do gardeł.

I tutaj jedynym ratunkiem są ewangelie Isusa, czyli ew. Mateusza i Jana.

Bez analizowania i szukania odpowiedzi w ewangelii Mateusza i Jana, które zawierają nauki naszego jedynego nauczyciela Chrystusa, niestety przegramy ponieważ szatan w tym natłoku informacji wykorzysta przeciwko nam nasze własne emocje. Oto co powiedział Isus Apostołom:

(18) A Isus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi.
(19) Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego,
(20) Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Mat 28

Czyli, mamy przestrzegać wszystkich nauk Isusa, w tym nauki o przebaczaniu nawet naszym wrogom i nieprzyjaciołom. Jednak ponownie, jeśli się skupimy na tym jak źli są żydzi, Edomici, że są oni wszyscy przeznaczeni na zagładę, będziemy karmić się nowymi informacjami o zbrodniach syjonistów, to trzeba posiadać umysłowość na poziomie ucznia szkoły podstawowej aby wierzyć, że będziemy wstanie przebaczyć naszym winowajcom.

A przecież modlitw Ojcze nasz zawiera takie słowa:

(12) I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
(13) i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie(i nie wódź nas na pokuszenie), ale nas zachowaj od złego. Mat 6

Ponownie w słowach tej modlitwy jest zawarte nasza wygrana z diabłem w tym świecie. Diabeł to nasz oskarżyciel. Diabeł oskarża nas przed Bogiem i chce abyśmy byli niczym Hiob poddawani próbom, gdyż Hioba także on oskarżał. I tak jak będziemy przebaczać naszym winowajcom nawet żydom, to diabeł nie będzie mógł nas wystawiać na próby. Ponieważ modlitwa Ojcze nasz zawiera właśnie radę jak odebrać diabłu argumenty przed Bogiem.

(10) I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo Pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem.Ap 12

Tutaj logiczne jest, ze diabeł chce nasze czuwanie w tym zdolność do przebaczania nawet naszym wrogom osłabić poprzez bombardowanie nas informacjami o zbrodniach żydów i innych frakcji nasienia węża, ich spiskach aby wzbudzić w nas nienawiść i niezdolność do przebaczenia.

To jest tak oczywiste, że Henryk w tym artykule:
http://www.proroctwa.com/teorie-spiskowe-to-prawda.htm

Podał przykład Hioba i fakt, ze szatan nas oskarża, ale nie połapał się, że dzięki naszej zdolności do przebaczenia nawet wrogom, szatan ma naprawdę małe pole manewru w wystawianiu nas na próby.

Po co Isus uczył nas modlitwy Ojcze nasz??? Aby nam pokazać najskuteczniejszą metodę walki z diabłem.

Bez codziennego przebaczania naszym winowajcom jesteśmy narażeni na próby jakie szatan dla nas szykuje a jaki Bóg mu pozwoli czynić względem nas. I tak im więcej takich prób to tym bardziej jesteśmy słabi. Co gorsza karmiąc się negatywnymi informacjami osłabiamy swoja ciało i ducha przez co trudniej nam przejść te próby.

Jak ktoś myśli, że jest nie wiadomo jak twardy i oddany Bogu to niech wystawi dumnie pierś po odznaczenie o nazwie „Order Pychy i Głupoty” od diabła. Przykład Piotra który wraz z innymi Apostołami był wybrany dla Isusa przez Boga i szkolony przez Syna Bożego przez 3,5 roku tutaj pokazuje, że takie deklaracje to przejaw głupoty i lekkomyślności. Piotr pomimo tego, że był Apostołem zaparł się Isusa trzy razy, a wcześniej zadeklarował, że się go nie zaprze. Isus zaś doskonale wiedział, że tak się stanie, dlaczego????

Ponieważ przykład Piotra pokazuje, że nawet Apostoł może nie przejść próby na jakie wystawi nas diabeł. Taki upadek to nie jest jednak powód do dramatu, gdyż Piotr się po tym podniósł. Jednak ten przykład pokazuje, że:

(16) Oto Ja posyłam was jak owce między wilki, bądźcie więc roztropni jak węże i niewinni jak gołębice. Mat 10

Czyli, wybaczając winy jesteśmy przed Bogiem niewinni jak gołębie, zaś zdając sobie sprawę, z tego, że mamy się:

(28) Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą; bójcie się raczej tego, który może i duszę i ciało zniszczyć w Gehennie.Mat 10

bać diabła i jego prób, nie stawiajmy górnolotnych deklaracji, ponieważ Piotr sam zadeklarował, że nie wyprze się Isusa a wyparł się. Czyli mamy być roztropni jak węże i zdawać sobie sprawę, z tego, że diabeł będzie chciał dla nas prób które mogą przerosnąć nasze możliwości ale nasza pycha oczywiście przeceni nasze możliwości. Węże nie są pyszne ale sprytne i podstępne.

Ponownie widać tutaj, że wszelkie porady jak radzić sobie z diabłem podaje nam Isus.

 

 

80 uwag do wpisu “Czym się różni prawdziwe czuwanie od fałszywego….

 1. Bartek Bartosz

  Ja uważam że Bóg do każdego z nas podchodzi indywidualnie ponieważ każdy człowiek jest inny pod względem charakteru .
  Bóg zna każdego mocne i słabe strony, wie co kogo dołuje bardziej A co kogo mniej.

  Powiem na swoim przykładzie bo to mogę zrobić, każdy inaczej odczuwa pewne rzeczy . U mnie w domu ogląda się telewizję, moja kobieta ogląda wiadomości i ja chcąc nie chcąc słucham czssem tej propagandy kłamstwa.Nauczylem się to znosić cierpliwie pomimo że w środku aż się gotuje na sam głos polityków czy celebrytów bo wiem że oni tak naprawdę wielbią szatana.

  To mnie tylko umocniło i nauczyło cierpliwości, wcale mnie nie znieczuliło .
  Ja uważam tak -co Cię nie zabije to wzmocni .

  Wierzę że każdy ma swoje miejsce w Planie Bożym, jeden może słuchać, oglądać pewne rzeczy inny nie .

  Każdego dotyczą przykazania A jak ktoś prócz tego obejrzy wiadomości czy czyta w necie to co z tego …przecież nikt nie musi tego robić jak go to dołuje.

  Każdego jednak dotyczą przykazania, jednemu to wystarcza i nie chce zgłębiać więcej a inny zgłębia prócz tego .

  Przecież nie wiemy kto jak postępuje w PRAWDZIWYM ŻYCIU a nie w Internecie.
  Stosujmy się do przykazań w prawdziwym życiu na co dzień gdy widzimy ludzi a oni nas widzą i wtedy przysporzymy tym chwały naszemu Ojcu który jest w niebie .

  Pomagając demaskować medialne kłamstwa satanistów w oparciu o proroctwa czasów końca także przysporzymy chwały Bogu .
  Wkońcu po coś dał nam nasz Ojciec i Jego Syn te szczegółowe opisy wydarzeń zawarte w Biblii które już pomału możemy oglądać na własne oczy .

  Polubione przez 2 ludzi

  1. Oczywiście masz racje, że nie wiemy jak to wygląda w prawdziwym życiu.
   Ale mechanizmów czy prawa Boga rządzących ludzkim ciałem i duszą nie oszukasz.
   Karmienie się godzinami informacjami czy filmami z internetu, dodatkowo informacjami negatywnymi, wpływa gorzej na nasz mózg i duszę niż godzina oglądania kanału „disco polo”.
   Chcesz czy nie człowiek zaczyna mieć negatywny stosunek do ludzi, jest wobec ich nieufny. Dodatkowo obniża się nasz intelekt, pamięć i inne pozytywne cechy.

   A czuwanie polega na dostrzeganiu zwiedzenia czyli odrzucenia źródła tego co nas zaczyna zniewalać. I naprawdę, nikt mi nie wmówi, że oglądania godzinami internetu codziennie wiele lat, w dodatku negatywnych informacji nie wpływa na oziębienie naszej miłości czy zmniejszenie zapału do wypełniania prawa Boga i przykazań Isusa. Ja przez pewien okres (kilku miesięcy) jak godzinami siedziałem na internecie to miałem podobne objawy.

   Pozdrawiam z Bogiem Izraela Ciebie bracie 🙂

   Polubione przez 3 ludzi

 2. zyta

  Cyrylu nie podałeś przypowieści o gałązce, która miękknie gdy zbliża się wiosna, albo o niebie które czerwienieje zwiastując pogodę…… to mówił Jezus,ze to rozpoznajemy, a czasów rozpoznać nie potrafimy ?…………. to jest ewidentne polecenie obserwacji wydażeń. To jest właśnie czuwanie.  OBSERWACJA WYDARZEŃ NA ŚWIECIE……
                                                                                                                                                          A wypełnianie 10 przykazań to podstawa….. to nasz chleb, nasze zbawienie.    
                                                                                                                                                          Na wszystkie możliwe sposoby chcesz Cyrylu przeforsować część prawdy,a część ukryć…………….czy ty nie jesteś ziarnem konkolu w pszenicy?

  Polubienie

  1. Zyto obserwacja wydarzeń światowych nie oznacza godzinami siedzenia w internecie i oglądania informacji serwowanych nam przez diabła.
   Wystarczy tylko słuchać znajomych wyjść w swoje okolice aby zobaczyć jak np jest mniej owadów, ptaków. Generalnie można od czasu pół godziny zobaczyć np. portal „ZMIANY NA ZIEMI”.
   Czy użyć komputera do czytania Biblii lub komunikowania się z innym ludźmi.

   Zyto, nie pisz mi bajeczek. Oglądanie nawet miesiącami – a nie pisze latami – godzinami codziennie internetu, powoduje, ze coraz więcej przykazań łamiemy. Np. oskarżanie kogoś o spisek czy sugerowanie bycie agentem jest to łamanie takiego przykazania:”Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.”.
   Co do przypowieści o gałęzi to podałem ją już w moim artykule.

   Pozdrawiam Ciebie siostro i życzę Ci błogosławieństw Boga Izraela 🙂

   Polubione przez 3 ludzi

   1. silmeril

    Witam Wszystkich. Cyrylu to co napisałeś to super sprawa…bo dokładnie wczoraj o tym dyskutowałem z moją żoną, ze jestem tym zmęczony,ze popadam w jakąś złość,depresje i ze bede musial odpocząć… a tu dzisiaj bach taki artykuł… „zbieg okoliczności” czy jak? Super… Pozdrawiam

    Polubione przez 1 osoba

 3. Miecio

  Wiesz Cyrylu co za niesamowity ” zbieg okoliczności” …jeszcze wczoraj powiedziałem mojej ukochanej,ze jestem psychicznie zmęczony, rozdrażniony, i ze najprawdopodobniej jest to wina tego, ze ciągle cos czytam, oglądam itp. A dziś nagle czytam o tym co wczoraj czułem…niesamowite. Pozdrawiam w Panu.

  Polubione przez 1 osoba

 4. Hejka…to jeszcze raz ja, simeril i miecio to ta sama osoba 😀 Dzisiaj przy probie rejestracji cos mi sie poknocilo i wyszly dwa konta…tak to jest jak sie zaluje na nowy telefon 😀 😀 😀 Sorki za zamieszanie. Jeszcze raz pozdrawiam wszystkich!

  Polubione przez 1 osoba

 5. NathanieLysandeR

  Z kim przestajesz takim się stajesz, oglądając patologie podświadomie nieświadomie przejmujemy częśc tych zachowań

  Z jakiegoś powodu wielu zainteresowanych tematami NWO z czasem dostaje bzika, wierzy we wszystko co mówi przeżywa te informacje szuka wszędzie agentów itd.
  Grupy religijne straszące nagłym końcem świata – wszyscy zginą przeżyje symboliczne 144 tys czyli ci którzy bezkrytycznie słuchają guru.

  Wiele informacji/straszaków pochodzi od źródeł diabelskich, z jednej strony chodzi o to byśmy się bali czuli się bezradni a z drugiej strony siły diabelskie muszą upubliczniać plany Pike’a, Nostradamusa itd kiedy ludzie milczą mają ciche pozwolenie, a przecież wina ma być dopełniona.

  Teraz straszą wojną z Iranem, Amerykanie tacy dzielni instalują wszędzie te bazy przeciwko Rosji….

  Podstawową rolą dezinformatorów jest dezinformacja, podawanie fałszywych informacji oraz indoktrynacja.

  A sekty zazwyczaj łapią łatwowiernych, po przejściach, chorych, słabych, złamanych, nie wierzących w swoje możliwości, nie pracujących nad rozwojem duchowym
  Sekciarze przynoszą ”flaszkę” w postaci dawania pozorów bycia ważnym, komplementują a potem zabierają czas, pieniądze, rodzinę,
  Kośćiół robi to samo, też wywiera presję dręcząc wyrzutowami za codzienne zabijanie Boga a my musimy codziennie na klęczkach przepraszać za to że żyjemy

  Przecież większość ofiar sekt traci własne zdanie, powtarzają po liderze bezmyślnie te formułki, jak coś podważają walczą o swoje mają na tyle rozumu i sumienia by powiedzieć Nie, wtedy cały okres działalności idzie do kosza i otrzymują łatkę heretyka, agenta, ludzkie mięso.
  Co się dziwić jak sekciarze obiecują niebo a potem zabierają wszystko i obserwują co się stanie
  Przykładowy materiał, pod względem działalności jak dziają kulty, religie, sekty to jest to idealny żywy przykład wiadomo

  To jest powód dlaczego ludzi ciągnie w kierunku duchowości, weganizmu, analizatorów kwantowych, orgonitów, wahadełek i innych cudów nie widów. I dlaczego ludzie łykają wszystko co dostają
  Wszyscy wiedzą że cukrzycę można kontrolować za pomocą diety a oni tak rozmawiają jakby doszło do cudownego ozdrowienia z wykorzystaniem ukrytych przed światem metod i tylko oni o tym wiedzą.
  Nie można zapomnieć że te wszystkie rzeczy nie są robione dla nas a dla mniej zorientowanych tzw tych którzy mają połknąć haczyk.
  Gorzej jak cię taki wpisze na swoję listę albo wymyśli oskarżenia, im bardziej popularna osoba i się odniesie tym gorzej bo w dla zaburzonego odpowiedź działa jako potwierdzenie a przy tym uczucie ważności (bo odpowiedział) i poddaństwo (bo się broni)…. smutne

  Polubione przez 1 osoba

  1. Colargol

   Czyli zbawione będzie jedynie 144 tysięcy. Ja tak to widzę. Niedawno była mowa, że wbrew pozorom ogromna liczba ludzi zostanie zbawiona, całe miliardy, a nasienie węża potępione, teraz się okazuje, że tylko garstka ludzi zostanie zbawiona, garstka czyli zapewne 144 tysiące, bo z 7 mld ludzi to jest właśnie garstka. A przecież 144 tysiące miało Królować z Isusem, ale nad kim? Teraz już nie wiem, boję się, że nie jestem doskonały, a napewno nie jestem. Chyba żałuję, że się urodziłem, skoro itak mam umrzeć, to po co wogle żyłem? Życie do dupy, ale chociaż była nadzieja, teraz do dupy, i bez nadziei. To jest zupełnie nowa doktryna. Wyobraża sobie ktoś z Was, że zostajecie zbawieni, a reszta Waszej rodziny potępiona? Ja sobie tego nie wyobrażam.

   Polubienie

 6. NathanieLysandeR

  Z Henrykiem chyba największy problem jaki miałem to ignorowanie Tablicy Rodów z Ks Rodzaju, no i naleciałości Jehowistycznego podejścia do tematu połączone ze sklerozą.
  Nawet śmieszne jak Heniu opowiada o czymś przez dłuższy czas a potem opowiada że nigdy tego nie słyszał, coś nowego

  Straszne są te sekty wieszczące rychły koniec świata, członkowie boją się że ich też Bóg zabije i/a albo zabierze do nieba albo do piekła.
  Proroctwa nie mówią o dokładnej dacie, wręcz straszenie szkodzi tyle było dat i nic, trzeba przesuwać datę teraz ten reset cywilizacji 2024 że niby mają taką moc aby wybić całą ludzkośc itd.
  Nie da się tak dłużej pracować w ciągłym stresie oczekując końca świata, zagładzie ludzkości – tak działają sekty im bardziej nastraszą tym bardziej uzależniają

  Księga Jeremiasza 24:
  (4) Wtedy doszło mnie słowo Pana, który rzekł; (5) Tak mówi Pan, Bóg Izraela: Jak na te dobre figi, tak spojrzę łaskawie na wygnańców Judy, których zesłałem z tego miejsca do ziemi Chaldejczyków, ku dobremu; (6) I zwrócę na nich oko z myślą o dobrem, i sprowadzę ich z powrotem do tej ziemi, i odbuduję ich, a nie zburzę, zasadzę ich, a nie wykorzenię. (7) I dam im serce, aby mnie poznali, że Ja jestem Pan. I będą mi ludem, a Ja będę im Bogiem, bo nawrócą się do mnie całym swoim sercem.

  Moim zdaniem to prawda, cała ludzkość wywodzi się trzech synów Noe – Sem, Cham, Jafet
  Ale istnieje także linia rodowa anielska, w mniejszym stopniu lub większym znaczy się bezpośrednie potomstwo anioła i dziewicy oraz jakieś pośrednie późniejsze odpady, można się domyślać np. Nefilim zapłodnił i tak dalej.
  Tak zwani żydzi, często mówi się że żydzi częściej zapadają na choroby psychiczne typu schizofrenia itd. Wielokrotnie o tym było, żydzi to zbiór wielu plemion a elitę stanowią Edomici którzy mieszali się z Kananejkami, później doszły ludy Turecko-Mongolskie, przedstawiciele cywilizacji Turańskiej.
  Sami żydzi Sefardyjscy pogardzają Aszkenazyjskimi (tymi Chazarami w większości).
  Coś mi zdaje że ci drudzy (oczywiście nie wszyscy) są zdecydowanie mniej inteligentni (żeby nie powiedzieć głupki), typowi siepacze bez sumień ze słabo rozwiniętą duszą, emocjami wyższymi, empatią. Zdolni do rzezi bezbronnych, Wołyń i tak dalej.
  Staram się rozróżniać pomiędzy typowymi bandziorami od brudnej roboty (tzw psychopaci) a inteligentnymi mistrzami manipulacji, arcyprzebiegłymi wysługującymi się Bolkami itd.

  Co do praw Chasydzkich podróby praw Noego
  W praktyce małe szanse aby te prawa weszły w życie ponieważ, taki terror wiązałby się z buntem ludności zwłaszcza Islamistów czy neo-Banderowców
  Moim zdaniem plany się nie zmieniły i nadal plan Pike’a jest realizowany.
  Plan ten zakłada zniszczenie wszystkich religii także Syjonizmu, nie ma mowy o promowaniu Katolicyzmu czy Islamu.
  Ten plan zakłada także wojnę informacyjną, dlatego cały czas uważam że IIIWŚ trwa od 9/11 nie ma otwartej wojny lecz są trupy, kataklizmy, dezinformacja, promowanie odchyleń jako coś lepszego a tradycji jako coś niemodnego, nienormalnego.
  Plan ten zakłada demoralizację Europejczyków czy jak kto woli białych letnich Chrześcijan:
  ”Wtedy na każdym miejscu, wszędzie, obywatele, zmuszeni do własnej obrony przed mniejszością rewolucjonistów, będą eksterminować owych niszczycieli cywilizacji a masy pozbawione iluzji wobec chrześcijaństwa, którego boskie duchy, formujące chrześcijaństwo bez kompasu oraz kierunku, pożądających ideałów ale bez wiedzy, gdzie umieścić swoje oddanie i adorację, otrzymają rzeczywiste światło poprzez uniwersalną manifestację czystej doktryny Lucypera, wystawionej w końcu na publiczny widok.”

  Kto będzie eksterminował niszycieli cywilizacji (zakładam, w dużym skrócie tzw żydomasonerię, pożytecznych idiotów itd) ?
  Chrześcijaństwo pozbawione kompasu, z tego powodu mamy wysyp nieciekawych osobników czy to bezpośrednio atakujących wartości moralne czy to wrogów Syjonistów którzy uznają tych Edomitów jako Izraelitów, tak że Jahwe okrutny jaszczur pustynny i wiele innych głupot do tego wieści o wojnach i powrzechna znieczulica.
  Ponad tymi niszczycielami cywilizacji stoją Illuminaci – Nefilim, Grigori – aniołowie i ich dzieci.
  Dlatego uważam, nawet jeśli będą próby terroru Chasydzkiego choć z drugiej strony prowadzą konwersje na Judaizm (po to ta nauka o reinkarnacji żyda w ciało goja) to może ten plan obrócić się przeciwko gdyż aniołowie zbuntowani oszukują swoich, najpierw okłamują swoich parobków potem resztę

  Ps.
  Zastanawiam się czy może nie rozsyłać tego typu fotki, po Polsku oczywiście w tego typu konwencji aby wykazać różnicę między Biblią a naukami rabinów.

  Ludzie zazwyczaj utożsamiają ST, Biblię z żydami i naukami które podsuwają ci przebierańcy

  Polubione przez 1 osoba

  1. Henryk moim zdaniem poległ ponieważ nie badał zakonu odnośnie psychiki ludzkiej, jak nasze ciało i dusza zachowuje się pod wpływem złych informacji. I teraz wszystko się sumuje, starość u Henryka (67 lat na karku), cukrzyca, ciągłe przebywanie nad komputerem gdzie chłonie się ogrom złych informacji, brak znajomych i nie szukanie ich choć tutaj: https://www.facebook.com/groups/1417235748529096/, okazuje się, że w Perth w Australii jest 4310 Polaków, a Henryk zna angielski więc może mieć znajomych wśród Australijczyków. To wszystko prawiło, że intelekt, zdolności poznawcze Henryka, umysł zawodzi go. Dodatkowo ogrom stresu który u niego jest latami sprawia, że wszędzie widzi on agentów.
   Tutaj trzeba mieć dla Henryka wyrozumiałość i widzieć, że ma on ogromne problemy, które musi rozwiązać poprzez odpoczynek od komputera i zwiększenie kontaktów z innymi ludźmi, znajomymi u niego w miejscu zamieszkania.

   Polubione przez 1 osoba

 7. NathanieLysandeR

  Trzymanie informacji wyłącznie dla siebie jest stresujące, tak samo karmienie umysłu straszakami o nadchodzących wojnach, Annunaki, konflikty, spiski, masoni, żydzi.
  Wiele z tego jest prawdą ale są też informacje które jedynie przekazują problem nie dając rozwiązań, albo rozwiązaniem jest guru.
  Cenie sobie bardziej informacje o kontroli społeczeństwa poprzez wmawianie diabelskich nauk i jako to ma skutek niż sama informacja że jest źle. Dlaczego jest źle, dlaczego ludzie pomimo bycia letnim Chrześcijaninem boją się piekła, głosują na stare ”sprawdzone” partie polityczne co jest swego rodzaju formą masochizmu.
  Prać mózg można na wiele sposobów i moim zdaniem 3 WŚ jest raczej wojną umysłową niż fizyczną, nie można tak po prostu zniszczyć ludzkości zrzucić bomby jądrowe o ile takowe istnieją.
  Celem satanistów jest zniszczenie ludzkości rękami Boga, także innych satanistów .

  Przecież ideologia LGBT+, Christlam, Chrześcijański Syjonizm obrócą się przeciwko promotorom, im bardziej promują te ideologie tym bardziej zohydzają te ruchy w oczach społeczeństwa.
  Zawsze znajdą się ci, którzy to popierają niekoniecznie ze złej woli oraz tacy którzy idą za mediami.
  Takie mam wrażenie, najpierw wpuszczono mniejszości etniczne niedostosowane do Europejskiej cywilizacji, dano masę przywilej a później udają zdziwienie że gwałcą, chodzą z nożami itd.
  Obowiązkowy materiał od deski do deski, jeden z moich ulubionych ze względu na treść

  Plan 3 Wojen zakłada właśnie pojawienie się krzykaczy, prowokatorów po obu stronach barykady – jedni nawołują do miłości z Islamem, Neobanderyzmem, Syjonizmem itd a drudzy do rozlewu krwi , co gorsza nie wyjaśniają o co chodzi jak mamy postępować.. Wrzucają do ciemnej jaskini bez lampy.
  Co ciekawe, wiele mediów alternatywnych nie specialnie wspomina nt handlu dziećmi, niektórzy to jakby dążyli do wyciszenia tematu bądź ośmieszenia pana Bednarza, swoją drogą sam zadaje się z ludźmi których powinien unikać.

  Jeden plus że podchodzi do polityków, wiemy dzięki temu na kogo NIE możemy liczyć…..

  Polubione przez 1 osoba

 8. NathanieLysandeR

  Juz wiem, ta ”Księga Edenu” to po prostu ”1 Księga Adama i Ewy”
  Niedawno przerabiałem, dzieła takie se (katolickie)
  https://basileia785.wordpress.com/2017/03/12/1-ksiega-adama/

  (164) Poszła prosto do Ewy i pobiegła za nią; gdy Adam stał obok, płakał, ponieważ nie miał w ręku kija, by uderzyć węża, i nie wiedział, jak go zabić.

  (165) Ale z sercem płonącym dla Ewy Adam zbliżył się do węża i przytrzymał go za ogon; kiedy zwrócił się do niego i powiedział mu:

  (166) „O Adamie, dzięki tobie i Ewie, jestem śliski i idę na brzuch”. Potem swą wielką siłą zrzucił Adama i Ewę, ścisnął ich i próbował ich zabić.

  (167) Ale Bóg posłał anioła, który odrzucił od nich węża i wzbudził ich.

  (168) Potem Słowo Boże przyszło do węża i rzekło do niego: „Za pierwszym razem sprawiłem, że się ześlizgnąłeś i kazałem ci iść na brzuch, ale nie pozbawiłem cię mowy.

  (169) Tym razem jednak będziecie niemi, a wy i wasza rasa nie będziecie więcej mówić; ponieważ za pierwszym razem Moje stworzenia zostały zrujnowane przez ciebie i tym razem próbowaliście je zabić. ”

  (170) Potem wąż został wyciszony i nie mógł już mówić. A wiatr wiał z nieba na rozkaz Boga i porwał węża od Adama i Ewy i rzucił go na wybrzeże, gdzie wylądował w Indiach.

  Odkryłem to dzięki:

  17:07

  Zbiór różnych dzieł ( w tym 2 Henocha oraz Psalmy dla Salomona) są nazywane razem jako Zapomniana Księga Edenu
  https://www.sacred-texts.com/bib/fbe/index.htm
  Zatem nie można nikomu zarzucić kłamstwa.

  Nie za bardzo jestem fanem dzieł związanych z pierwszą parą, większość z nich było pisana albo przez mnichów-fałszerzy albo była poddawana cenzurze.
  Hmm, ale to dzieło jest sprzeczne z Ks Jubileuszów – albo Kain miał żonę Azurę (Jub) albo Luluwę

  Ale…
  Takie chodzą słuchy że Kain został namówiony do zbrodni:
  (188) Ale co do nieczułego Kaina, szatan przyszedł do niego nocą, pokazał się i powiedział mu: „Ponieważ Adam i Ewa kochają waszego brata Abla bardziej niż was kochają, chcą dołączyć do niego w małżeństwie do twojej pięknej siostry, ponieważ go kochają. Jednak chcą dołączyć do ciebie w małżeństwie z jego brzydką siostrą, ponieważ cię nienawidzą.

  (189) Zanim to zrobią, mówię wam, że powinniście zabić swojego brata. W ten sposób twoja siostra zostanie dla ciebie, a jego siostra zostanie odrzucona ”.
  (190) I szatan odszedł od niego. Ale diabeł pozostawał w sercu Kaina i często dążył do zabicia swojego brata.

  ….
  (240) Gdyby bowiem Kain żałował w tym czasie i powiedział: „Boże, przebacz mi mój grzech i zabójstwo mojego brata”, Bóg wybaczyłby mu zatem jego grzech. A co do Boga mówiącego do Kaina: „Przeklęta ziemia, która upiła krew twojego brata”. To także było miłosierdzie Boże dla Kaina. Albowiem go nie przeklął Bóg, ale przeklął ziemię; chociaż to nie ziemia zabiła Abla i popełniła nikczemny grzech.

  To są informacje z tejże ”Księgi Edenu” a to czy są prawdziwe to już inna kwestia.

  Polubione przez 1 osoba

 9. NathanieLysandeR

  Te dzieła Adamowe jednak posiadają ”błędy:

  1 Moj 5:A wszystkie dni Enosa były dziewięćset pięć lat, i umarł.
  2 Adm 2:
  (17) Po tym Enos spoczął w wieku dziewięciuset osiemdziesięciu pięciu lat; i Kainan go zranił, i położył go w Jaskini Skarbu po lewej stronie jego ojca Adama; i składał mu ofiary według zwyczaju jego ojców.

  Zatem możemy sobie wybrać ile lat miał Enos 905 albo 985
  https://en.wikipedia.org/wiki/Conflict_of_Adam_and_Eve_with_Satan

  ”Grota skarbów jest Syryjski pracy zawierającej wiele tych samych legend; w rzeczy samej, jak zauważa Malan, cała historia opowiadań o Starym Testamencie znajduje się w Talmudzie, Koranie i innych późno antycznych tekstach.”’

  Tak, większość tych dzieł to są zbiory legend Islamskich, Edomskich, Chrześcijańskich a oni mają ”swój wypaczony pogląd”
  W Średniowieczu uważano że wszystkie potwory potwory pochodzą od Kaina, no dobra eposy eposami ale jednak oni w to wierzyli a w Średniowieczu nie znano sensu Biblii ani Boga więc kościół miał spore pole do popisu.

  Cóż była Mariuszowe (teraz GAT o tym mówi z ruskich stron, ale jemu wolno, nie żeby mi było z tym do śmiechu) Jorosz teraz Heńkowa unia Chrześcijaństwa z Talmudem

  Ciekawe że większość tych rzeczy tzw ”wiedza tajemna” nie jest przed nami ukrywana, wręcz przeciwnie Heliocentryzm, Wielki Wybuch, Miliardy lat stwarzania, pochodzenie od skały itd. pochodzą z Kabały np. Księga Zohar
  Te źródła są mocno skażone, jeśli coś nam promują to znaczy że chcą byśmy to znali.

  Mass media promują się na dziecku z nerwicą natręctw
  http://www.wykop.pl/ramka/5158631/greta-thunberg-potrafi-widziec-co2-golym-okiem/

  Alternatywne media nie lepsze, wręcz rozmydlają poważne tematy swoim nieuctwem, fanatyzmem, bajdurzeniem itd
  Dlatego tyle wiemy ile wiemy:

  Co tam Bóg, ważniejszy ”bóg w hostii” oraz Watykan, bo przecież każda polemika przez tego pokroju ludzi jest zawsze odbierana jako atak agentury, opętanych i tak dalej. Do tego dochodzi straszenie piekłem albo w karmą żeby uciszyć i wystraszyć
  No smutne że to o czym mówi się normalnie w społeczeństwie, w szkołach, w pracy itd chociażby że ”ta rozmowa jest kontrolowana” wyskakuje taki fanatyk czy to z pachołkiem drogowym na głowie albo inny ”oszołom” mówi to samo i ludziom wstyd po prostu się przyznawać bo ci ludzie do prawdziwych rzeczy wtrącają swoje 3 grosze w postaci czystego idiotyzmu bądź przekłamań.

  Mamy tyle specjalistów od żydów, masonów, jaszczuroludzi ale mówią tego co jest najważniejsze, kto rządzi, w jaki sposób i jak na to wpływa. Coś więcej niż bluzgi, listy agentów, manie wielkości i zlepek niespójnych dogmatów. .
  Po prostu nie kupuję wyjaśnień że jaszczurki chcą zredukować ludzkość do miliarda i tak sobie rządzić wprowadzając nowy porządek chcą dominacji nad światem a i że wszyscy to ONI.
  Tak jakby chciano odciągnąć od duchowego i religijnego aspektu przecież zakładanie jarmułek i walenie głową w mur jest czysto religijnym aktem.
  Ale usprawiedliwia się ”Ich” mówiąc że psychopaci, psychopaci nigdy nie wpadnie na plan ”depopulacji” bo jest na to za głupi, i często kończą w więzieniach bo dążą po trupach do celu często służą jako pacynki bo nie mają oporów przeciwko wyrządzaniu krzywdy.
  Oczywiście zarówno jedni i drudzy wiedzą że robią źle, tylko wszystko to im centralnie zwisa i powiewa.
  Taki psychopata czy socjopata może wyrządzić o wiele więcej szkód niż morderca. Tych drugich możemy zaobserwować w kultach religijnych, sektach mistrzowie manipulacji, rozbijacze rodzin,

  Aniołów nie można nazwać socjopatami bo nie można ich oceniać według skali ludzkiej, są mądrzejsi, wiedzą więcej, mają pojęcie na temat dobra i zła a jednak chcą zrobić Bogu na złość tylko ich dzieła nie są tak doskonałe.

  Polubione przez 1 osoba

 10. NathanieLysandeR

  Szkoda że Henryk podpiera tezy Targumami, przekładem Wujka, Talmudami i innymi informacji pochodzącymi od kłamców którzy uczą kłamstw i są uczeni kłamstw.
  * Samael z tekstów rabinicznych raz jest uznawany jako Fosfor a innym razem jako Jaldabaoth – zły Stwórca…. materii, bóg tego świata….

  Skoro Noe był czysty to tym bardziej jego synowie, Kanaan także nie mógł być Nefilimem nie ma na to dowód, został jedynie przeklęty albo przez kazirodctwo albo podglądactwo.
  Kanaan nie był nefilimem ale ”synowie” już tak, i tylko najazdy aniołów mogą wyjaśnić to zjawisko

  Kościół pod tym względem dużo zataił, wszyscy biali zostali uznani za Jafetytów albo nauczano że złe potomstwo Kaina walczy z dobrym potomstwem Abla – w to powinien wierzyć Henryk wczytując się w te źródła, a sataniści twierdzą że na ich rytuały przychodzi ich sam ”bóg” w celach kopulacyjnych i rekreacyjnych aby wzbudzić potomka czarnego mesjasza Antychrysta którego Chrystus pokona w III Świątyni albo przyniesie koniec świata 7 miliardów trupów….

  Z Henrykiem jest taka sprawa że coraz bardziej upodabnia się do tych Szydłosiów, Sanjajów, Szczytniaków którzy mają ”swoje teorie” a każda polemika to oczywisty zmasowany atak superAgentów i trzeba natychmiastowo zastosować ”atak prewencyjny” w postaci bana.
  Już nie mówiąc o masakrowaniu Ks Daniela, chyba od tego się zaczęło,
  http://zbawienie.forumotion.com/t91p225-biblia-mesjanska#15469

  Nie uważam żeby aniołom chodziło wyłącznie o seks, gdyż ten argument ich wybiela. Nie wiedzieli o syrenach i gigantach ? Czy raczej to była zaplanowana akcja

  1 Hen 69:
  (4) Imię pierwszego jest Jekon (JKN). To jest ten, który zwiódł wszystkie byty anielskie. Sprowadził ich na ziemię i uwiódł ich przy pomocy córek ludzkich.
  (5) Imię drugiego jest Asbeel. Ten podsunął zły plan świętym bytom anielskim i zwiódł je tak, że zanieczyścili swe ciała z córkami ludzkimi.
  (6) Imię trzeciego jest Gadrael. Ten pokazał wszelkie śmiertelne ciosy synom ludzkim. On zwiódł Ewę i pokazał ludziom oręż śmierci: tarcze, pancerze i miecz do zabijania i wszelki śmiertelny oręż ludzi.

  Tak, ten podsunął plan, tamtem nauczył zabijać zupełnie przypadkowo…. czy może wiedzieli co się stanie a seksy były tanią wymówką,

  Polubione przez 1 osoba

  1. Dokładnie Henryk w zasadzie poprzez popieranie teorii, że wyjaśnienie powstania nasienia węza to ma tylko materialny aspekt, o czym pisałem tutaj:http://nasladowcy.forumpolish.com/t40-drzewo-poznania-dobra-i-zla-oraz-czym-jest-nasienie-weza-badanie-tematyki
   Czyli Henryk popiera w gruncie rzeczy teorie predestynacji czy też pośrednio popiera teorie Pawła, że zbawienie nie pochodzi z uczynków ale tylko z łaski. Bowiem jak ktoś odziedziczył dobre geny po przodkach to jest to efekt łaski Boga, a jak ktoś ma złe geny….. no cóż to Bóg nie dał mu łaski i nie ważne co czyni jest on członkiem nasienia węża i jest on potępiony.
   I tak Henryk nie zauważa, że jego teoria o pochodzeniu nasienia węża w sensie tylko genetyki czy pochodzenia od danych rodziców, tak naprawdę jest tą samą teorią co głosi Sanjaya Jaraszak o reptlianach czy inni głosiciele nauk New Ege:
   https://www.jasnastronamocy.info/reptilianie-rzadza-swiatem-sie-dzieje-naprawde❗/

   Czyli Henryk został zwiedziony, gdyż stał się zwolennikiem jednej z nauk New Ege dla niego podsuniętej w Biblijnym opakowaniu. Obecne wpisy Henryka na forum zbawienie:”Podkreślona część wersetu sugeruje nam czystość genetyczną Noego, jako jedynego człowieka z tej epoki, który nie był skażony genami upadłych aniołów czy też genami szatana.

   Jego sprawiedliwe postępowanie było dowodem czystości genetycznej.

   Jak Isus nam powiedział: po owocach ich poznacie.

   Z tych przyczyn Noe podobał się Bogu… pod każdym względem.

   A to daje nam ponownie jasny obraz skażenia genetycznego przed potopem całej ludzkości, poza jednym człowiekiem, czyli Noem. To nam także wyjaśnia, w jaki sposób rodzina Noego zdołała przetrwać jako częściowe nasienie węża, w szczególności syn Chama, Kanaan, pra ojciec nasienia węża Kananejczyków o co toczyła się zawzięta dyskusja na tym forum.

   Owa dyskusja, czyli drastyczne zatajanie oczywistej prawdy biblijnej były przyczyną takiego uszczuplenia forum, ponieważ zatajanie oczywistej prawdy o zbrodniach na ludzkości popełnianych przez samego szatana oraz upadłych aniołów jest stawaniem po stronie szatana oraz upadłych.” http://zbawienie.forumotion.com/t282-proroctwo-doprawadzajace-nasienie-weza-do-szalu
   No cóż sam Henryk jedyne argumenty jakie ma na swoje teorie to głoszenie, że ja czy inni członkowie jego forum stoją po stronie szatana i upadłych.
   Sam Henryk stwierdza, że Noe był czysty genetycznie, czyli jego synowie także byli czyści genetycznie. Ponieważ Biblia mówi, że do Arki weszli synowie Noego a nie diabła. I tutaj znowu księga Henocha jasno mówi, że jeden z syn Noego był czarnym Bykiem tak jak Kain. Czyli Henryk sam obala argument ze swojego artykułu o pochodzeniu Kaina.
   Naprawdę Henryk przed wielu laty wyszedł czy został wyrzucony z sekty Jehowych aby teraz stać się sam przywódcą swojej własnej sekty.

   Polubione przez 1 osoba

 11. Gość

  Cyrlu w odpowiedzi na Twój komentarz : nie sądźcie abyście nie byli sądzeni … chociaż to bardzo ludzkie ale tylko Bóg zna nasze serce i wie czym kieruje się Henryk oraz Ty Cyrylu czy inni ludzie . Myślę że to że mogliście tworzyć stare forum nie było przecież jakimś przypadkiem ? Dla mnie to było błogosławieństwo że mogłam je odkryć ale każdy ma swój rozum 🙂 i swoje wnioski w których często my ludzie się zagalopujemy a jedyne co mowi mi zdrowy rozsądek to modlitwa do Naszego Boga o dobre wybory życiowe proste ścieżki do Niego oraz o jego wsparcie. Reszta jest tak naprawdę w moim odczuciu zbędna bo jaką drogą dojdziemy do prawdy i Boga to chyba nie do końca od nas zależy ….. .Pozdrawiam czytelniczka forum .

  Polubione przez 3 ludzi

  1. Rafał

   Witam. Wydaje mi się że pan ciemności również zwycięża i w takich sytuacjach gdzie dwóch naprawdę wartościowych naśladowców Chrystusa się spiera. Smutne to dla mnie, ale cóż zrobić nie pozostaje nic jak modlitwa o pojednanie. Pozdrawiam was gdziekolwiek jesteście.

   Polubione przez 1 osoba

   1. Dzięki Rafale. Niestety ja przez wiele lat pisałem u Henryka na forum i niestety ta sytuacja sporna uświadomiła mi, że Henryk tak naprawdę ma wiele wad i popełnia wiele błędów w swoich postach czy artykułach. Czy mam milczeć gdy Henryk pisze głupoty, sam sobie zaprzeczać??? Dla wielu to wygląda na spór z Henrykiem. Jednak ja po prostu przejrzałem na oczy. Będąc na forum widziałem jak względem innych forumowiczów Henryk stosuje swoje zagrywki i wywiera on taką presję, jeśli ktoś nie zgadza się z jego poglądami, że wielu zaprzestało na jego forum pisać. Kilka osób wyleciało z forum (np. zdaje się polskapaw) ponieważ miało inne poglądy na temat naprawdę błahy niż Henryk. Ja jednak starałem się stać po stronie Henryka, jednak z jego ostatnim wymysłem o teorii seksu Ewy z wężem i spłodzeniem Kaina po prostu stwierdziłem, że to stanowczo za dużo dla mnie. Wcześniej w tym artykule:
    https://cyryl27.wordpress.com/2019/08/05/czym-moze-byc-ostateczne-zwiedzenie-czyli-kult-bestii/
    Polemizowałem z poglądem Henryka na temat praw Noachickich, które mi nie pasują na ostateczne zwiedzenie i symbol Bestii. Henryk próbował mi zasugerować w prywatnej wiadomości, że mój artykuł jest błędny. I to była ostatnia prywatna wiadomość Henryka do mnie. Czyli ja podejrzewam, że już wtedy a może wcześniej byłem na celowniku Henryka, choć mogę się tutaj mylić.
    Jednak fakt faktem. Henryk na forum wywalał ludzi z byle powodu a nie za łamanie regulaminu, chyba, że regulamin forum zbawienie – niepisemny – zakładał, że na tym forum trzeba się zgadzać z każdym pomysłem Henryka.
    Bushi zresztą też, po tym jak cudem udowodnił Henrykowi, że samoloty pasażerskie jednak latają na paliwo, po swoim filmie o gnostycyźmie także znalazł się na celowniku u Henryka, w gronie podejrzanych.
    I ta atmosfera, jaką stwarzał Henryk, czyli ciągłych podejrzeń, że dana osoba na forum to może być agent mi nie pasowała.
    A zatem z ulgą przyjąłem fakt, że Henryk łaskawie mnie usunął po raz drugi z forum.
    Teraz widzę jak poglądy Henryka są coraz bardziej sprzeczne ze słowem Boga i naukami Isusa…. i zamierzam o tym także pisać. Nie bacząc na urażoną dumę i ambicje Henryka.
    I nie jest to żaden atak na osobę Henryka ale pokazanie błędów jego obecnych poglądów. Zaś co ciekawe sam Henryk mnie czy innych krytykujących np. jego teorie o pochodzeniu Kaina, określa stojącymi po stronie szatana. Czyli to pokazuje, że Henryk nie ma żadnych argumentów na obronę swojej teorii, poza paroma sztuczkami sofistycznymi i luźnią interpretacją pojęć i ich tłumaczeń. Ponieważ Henryk zna dobrze angielski i w zasadzie na tym polu tworzy swoje t.z.w. „dowody”. Na mnie przestało to już robić wrażenie. Ostatni artykuł Henryka: http://www.zbawienie.com/czy-milujesz-Jezusa.htm cenię i chwalę, i to publicznie. Tak samo jak publicznie będą informował o błędach Henryka. Pozdrawiam. 🙂

    Polubienie

 12. NathanieLysandeR

  Nie chwal dnia przed zachodem słońca bowiem znowu demaskuje tych agentów, szatanistów, masonów, przekręcając słowa. Wiem, trudno ostatnio dotrzeć siłą argumentów a argument siły to najlepsze rozwiązanie.
  http://zbawienie.forumotion.com/t230p200-zwiedzenie-czasy-ostateczne#17393

  Moim zdaniem jaszczuroludzie, to w jaki sposób jest to przedstawianie prawdopodobnie sami ”reptilianie” rozprzestrzeniają te informacje poprzez swoich ludzi, świadomych tego lub nie.
  Zapewne Icke’owi i innym chodzi o obce cywilizacje płazie i jaszczurze z odległych galaktyk, jedne są złe a z tymi drugimi Annunakami nalezy się skontaktować. Nie przeszkadza im natomiast czerpać inspiracje z tych samych źródeł w innym przebraniu za pomocą ”jednoczenia się z kosmosem” LSD, hipnozy itd.

  Nadal nie wiem skąd teza że Kain z Ewą mieli potomstwo, w takim razie Set także powinien cudzołożyć….
  To się robi chore, wyjdzie na to że Ewa była pierwszą nierządnicą….
  Czy może wszystkie poszlaki mówią prawdę i pierwsza para miała rzeczywiście więcej niewymienionych dzieci w tym dwie żono-siostry.

  Jakoś dziwnym trafem dowody mówiące o diabelskim ojcostwie Kaina pochodzą ze źródeł właśnie diabelskich, tylko oni nie mówią o dzieciach aniołow a o tym że potomstwo Kaina walczy z potomstwem Abla w duchowy sposób, genialne zbuntowani są w tym układzie wybieleni. Tego naucza się w KRK że był jeden szatan a reszta aniołów niewinna….

  Szkoda że Henryk praktycznie jedzie na jednym wózku z tymi których to często krytykuję za manipulatorskie podejście, znaczy się zamiast argumentów oskarżenia o wszystko.
  Jest mi nieco wstyd kiedy broniłem Henryka kiedy był oskarżany na YT o cenzurę i obłudę a teraz kropka w kropkę mataczenie, męczeństwo i jedynowładzctwo.
  Strasznie nie lubię przekręcania wypowiedzi czego mistrzem jest pewien jegomość wysyłający sms-owe pogróżki…

  Dziwne kiedy dzieci rozmawiają o tych sprawach jak gdyby nigdy nic, prawie każda ofiara gwałtu potrzebuje rozmowy z psychologiem i w wielu przypadkach demony ciągnią się za człowiekie latami, wielu nie wytrzymuje napięcia.
  Nie da się rozmawiać o tragediach bez emocji, zdarza się płacz tak jakby ktoś kazał aby mówiły za przysłowiowego batona, w taki sposób można łatwo utopić temat bo przecież dzieci zmyślają….. co nie znaczy że handel dziećmi, narządami i adopcje zagraniczne nie kwitną.
  Film może być manipulacją niezwiązaną z Polskimi dziećmi co wyłapują ludzie w komentarzach, a pan Bednarz najwyraźniej połknął tego fake newsa NIE ze złej woli.
  Podobnie było ”z wywiadem” jakiegoś rabina to chyba ten:
  https://www.cda.pl/video/3143525ff
  Słowa prawdziwe oczami żyda lecz wywiad fałszywy tzw dostarczanie fałszywych dowodów.

  Oczywiście że system produkuje również fałszywe dowody aby ośmieszać, tak jak pokazuje się nam sfałszowaną mapkę Lechina Empire czy dowody w stylu Filistyni to Słowianie itd.

  Nie wiem, tak od pół roku Henryk ”Sanjayizował” się i zamiast skupić na tematach ważnych szuka wszędzie agentów, czy w zasadzie przenosi swoje na innych i każdy kto się nie zgadza to musi być taki i owaki, chociaż niestety sam bierze dowody no nawet nie ze źródeł tylko przekręceń z artykułów.

  Mnie cały czas kłuje ta masakra Księgi Daniela, no idiotyzm
  http://zbawienie.forumotion.com/t91p225-biblia-mesjanska#15469
  Ale artykuł mówi prawdę, encyklopedia Britannica to dobre źródło tylko Henryk pomylił nazwę Kittim która oznacza w zależności od kontekstu – Rzym, Macedonię, Grecję a nie Słowian.
  I od tego momentu zaczęło się psuć.

  Co do pana Annett, znalazłem jakiś czas temu sporo materiałów w tym jego blog oraz kanał YT
  https://basileia785.wordpress.com/2018/12/04/kult-molocha-kiedys-i-dzis/
  Istnieją także nieprzychylne materiały które należało by sprawdzić czy nie ma tam ziarenka prawdy np. jest oskarżany o rozwalanie tych grup od środka + próba wyłudzenia pieniędzy po słynnym wywiadzie i o tego momentu ma siać dezinformacje.

  Polubione przez 1 osoba

 13. NathanieLysandeR

  Hmm,

  Rdz 4:1

  Targum
  I Adam znał Hawę, swoją żonę, która pragnęła Anioła; i poczęła, i urodziła Kaina; a ona rzekła: Zdobyłem człowieka, Anioła Pańskiego.

  LXX
  I Adam znał Ewę, swoją żonę, a ona poczęła i porodziła Kaina i powiedziała: „Pozyskałam człowieka przez Boga.

  KJV
  I Adam znał Ewę, swoją żonę; i poczęła, i porodziła Kaina, i rzekła: Mam człowieka od Pana.

  No właśnie, teksty rabinów mocno gmatwają sprawę ich ”intrepretacje”

  Hmm, ale tego fragmentu nie znałem
  http://targum.info/pj/pjgen1-6.htm

  Wtedy rzekł Kain do Habela, brata swego: Chodź, a nas dwóch wynijdźcie na pole. I kiedy wyszli na pole, Kain odpowiedział i powiedział Habelowi: Widzę, że świat został stworzony w dobroci, ale nie jest rządzony (lub prowadzony) zgodnie z owocem dobrych uczynków, bo tam jest szacunkiem dla osób w sądzie; dlatego ofiara twoja została przyjęta, a moja nie przyjęta z dobrą wolą.

  Habel odpowiedział i rzekł do Kaina: W dobroci świat został stworzony i zgodnie z owocem dobrych uczynków jest rządzony; i nie ma szacunku dla osób w sądzie; ale ponieważ owoce moich uczynków były lepsze niż twoje, ofiara moja przed tobą została przyjęta z dobrą wolą.

  Odpowiedział Kain i rzekł do Habel: Nie ma sądu ani sędziego, ani innego świata; ani sprawiedliwa nie będzie dana dobra nagroda, ani zemsta niegodziwców.

  Tedy odpowiedział Habel i rzekł do Kaina: Jest sąd, i jest sędzia; jest też inny świat i sprawiedliwa nagroda dla sprawiedliwych, i zemsta niegodziwców.

  I z powodu tych słów spierali się o oblicze pola; a Kain powstał przeciw Habelowi, bratu swemu, i włożył mu kamień w czoło, i zabił go.

  I jeszcze to gdzie Septuaginta mówi nam o aniołach, o kim mówią Targumy ?
  VI. I to było, gdy synowie ludzcy zaczęli się rozmnażać na powierzchni ziemi, i urodziły im się piękne córki; a synowie wielcy widzieli, że córki ludzkie były piękne, pomalowane i zwinięte, chodząc z objawieniem ciała i wyobraźnią niegodziwości; że zabrali im żony wszystkich, które im się podobały. I Pan powiedział Swoim Słowem: Wszystkie pokolenia niegodziwców, które mają powstać, nie zostaną oczyszczone na polecenie sądów pokolenia potopu, który zostanie zniszczony i zgładzony z całego świata. Czy nie przekazałem im Mojego Ducha Świętego (lub nie umieściłem w nich Mojego Ducha Świętego), aby mogli czynić dobre uczynki? A oto ich dzieła są niegodziwe. Oto dam im przedłużenie o sto dwadzieścia lat,
  Schamchazai i Uzziel, którzy polegli z nieba, byli na ziemi w tych dniach; a także po tym, jak synowie Wielkiego weszli z córkami ludzkimi, okazywali im: i ci są nazywani mężami świata, mężami imion.
  [JEROZOLIMA. Ale Noe, ponieważ był sprawiedliwy w swoim pokoleniu, znalazł łaskę i miłosierdzie przed Panem.]

  Nie można jednak zapomnieć że są to teksty ”literackie” bardzo luźne tłumaczenie tekstów masoreckich, z pewnością nie Septuaginty
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Targum_Pseudo-Jonatana

  Polubione przez 1 osoba

 14. NathanieLysandeR

  * Zjawisko manipulacji/zemsty ex-żon w stosunku do męzów jest znanym zjawiskiem, kobiety (manipulatorki) wykorzystując swój wachlarz praw oskarżają męża o molestowanie czy o pedofilię nastawiając dziecko przeciwko ojcu. Faceci przeważnie przegrywają w sądach, takie mamy równouprawnienie….
  Nawet w mediach mówią o tym fejku,
  https://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=auto&tl=pl&u=https%3A%2F%2Fwww.telegraph.co.uk%2Fnews%2F11483750%2FEvil-mother-tortured-children-into-telling-police-their-father-was-leader-of-Satanic-sex-cult.html
  Mały szczegół, to że jedna sytuacja okazała się być fejkiem nie oznacza że wszystkie sytuacje są fałszywe.
  Heniu cóż, uznaje że skoro jest krytyka ”filmu” to negowane jest zjawisko handlu organami, żywym towarem itd. To są dwa oddzielne tematy, kropka
  Promowanie tego typu oszustw ma prawdopodobnie na celu dostarczanie fałszywych dowodów które nie mogą pełnić roli materiału źródłowego.

  Można przymknąć na niektóre rzeczy oko np. Syryjczycy/Aramejczycy to Edomici i proroctwa o Edomie dotyczą Syrii (sic)
  Ezaw, Ismael, Kain, Cham, Kanaan raczej dziećmi anioła nie mogli być co nie znaczy że kasty nie miały anielskiego ”boskiego” po
  Hmm, bracia ten sam ojciec ta sama matka…..
  Jakoś nie kupuję Henrykowej tezy że Rebeka cudzołożyła z aniołem albo żona żony Noego były ”anielskie”
  Nie kupuję także tezy że owocem samowolki był stosunek, skoro Ewa poczęstowała Adama…. dziwnie to brzmi i nielogicznie zwłaszcza że posiadamy idiom oznaczający stosunek.
  Aniołowie raczej nie brali się za meżatki, oni brali dziwice a to że Watykan woli zrzucać winę na Kaina czy na jednego diabła wmawiając że ludzie od tak sobie zaczęli grzeszyć.

  Za Heńkiem czy Mariuszem najprawdopodobniej ciągnie się smród w postaci Towarzystwa Strażnica, gdzie tylko wybrani zostaną zbawieni a reszta zginie w męczarniach. plus potrzeba obserwowania wydarzeń pod kątem końca świata a tego typu przepowiednie nie mogą się wypełnić.

  Polubienie

  1. Dokładnie, moje stanowisko i obalenie argumentów Henryka: http://nasladowcy.forumpolish.com/t42-plan-3-wojen-swiatowych
   Jedynym argumentem Henryka to argument siły czyli insynuowanie, że skoro nie popieramy autentyczności tego filmu to stoimy po stronie nasienia węża.
   Tym samym Henryk pokazuje, że jego forum szybko obniża poziom.
   Oczywiście co gorsza dla zwykłych ludzi Henryk jest dalej autorytetem i jego „argumenty” są traktowane jako „prawdy objawione”. Czyli Henryk z forum zbawienie stworzył sektę.
   I tak sekciarze, mają własny język i odporność na fakty, które przeczą ich wierzeniom.

   Polubione przez 1 osoba

 15. Gość

  Drogi Cyrylu nie mam możliwości komentowania na forum -nie mam co prawda az tak dużej wiedzy biblijnej niemniej sporo w życiu przeszłam i czuję potrzebę aby wypowiedzieć się właśnie w temacie tego czy powinniśmy ufać i czuć się na rowni z wszytkimi” mieszkańcami ziemi ” . Wiele lat temu znałam pewnego człowieka w moich oczach byl całkiem normlamy itd ale nagle zniknął z mojego życia i nie bede się wdawać w szczegóły ale był to bardzo zły człowiek i wiem to na pewno . Pan Bóg celowo z mojego życia usunął tego człowieka….. To również wiem na pewno a postawił na mej drodze innego ktory można powiedzieć pokazał mi stare forum itd . Dlatego uważam że Henryk ma rację na pewno w tym że WSZYSTKO absolutnie WSZYSTKO dzieje się z przyzwolenia Naszego Boga . .. są ludzie których Bóg łączy a są tacy których dzieli . I musi absolutnie musi być tego przyczyną i powód . Ponieważ jesteśmy w oczach Boga naprawdę cenni . nie mam wiedzy dlaczego tak jest czy to genetyka czy to nasze serce nie mam pojęcia . Niemniej jest tego jakiś powód. Jest fargment w Biblii że słońce wshcodzi i dla dobrych i dla złych ale na końcu Bóg da zapłatę każdemu za to jak przeżył swoje życie. Życie wieczne jest tego warte a my z jakiegoś powodu jesteśmy bardzo cenni dla naszego Boga nie zmarnujemy tego wszyscy na spory . Pozdrawiam

  Polubienie

  1. Drogi gościu jakie spory???
   Jak Henryk pisze coś mądrego to go chwalę a jak pisze jakieś głupoty to się do nich odnoszę i piszę na czym polega błąd Henryka.
   Nie obraź się ale ten film pokazuje coś ważnego:

   Otóż pokazywanie prawdy w tym błędów jakie popełniają inni to nie jest spór.
   To nie jest mój problem czy błąd gdy Henryk się obraża gdy pokazuje w czym się on myli. To jest problem i błąd Henryka.
   Ja Henryka generalnie w swojej krytyce nie obrażam, epitetami i insynuacjami na jego temat w przeciwieństwie do niego.
   I nie obraziłem się na Henryka.
   Również pozdrawiam 🙂

   Polubienie

 16. Gość

  Założenie ,że ktoś założył sektę jest insynuacja 😉 Ale dobrze nie to w sumie chciałam przekazać chciałam pokazać że coś jest na rzeczy w tym że Bóg jednak stara się nie łączyć jednych ludzi z innymi i jestem tego konkretnym przypadkiem . Oczywiście nie jest to dowód na genetykę itd Bóg daje nam różne ścieżki do niego . Pozdrawiam 😊

  Polubienie

  1. Ziemianin

   „Z tego wynika jasno i wyraźnie, że są tylko dwie grupy na świecie: ludzi i pseudo ludzi.
   Owi pseudo mają od Boga wyrok śmierci i tego nikt nigdy nie zmieni i to także w pełni potwierdza wydarzenia w Edenie.” To jest świeży cytat pana Henryka. Jakoś tak znajomo brzmi, nieprawdaż? Ja nie insynuuję, ja stwierdzam fakt.

   Polubione przez 1 osoba

 17. NathanieLysandeR

  Coś mi zdaje że Heniu jest na takim etapie że chłonie wszystkie diabelskie informacje jak leci przy okazji, nawet jeśli informacje są ze sobą sprzeczne i promują kłamstwa. Ciężko przedyskutować jeśli z góry Henryk zakłada że polemika to atak na niego, taki Sanjaja 2:0, a cały czas liczę że to wynika z przemęczenia i przedawkowania umysłowej trucizny bez zabezpieczeń.

  Ale tego jakoś nie zauważa że te informacje mówią zupełnie o czymś innym albo trzeba czytać między wierszami, stąd te ciągłe odkrycia + kopiuj wklej/inspiracja metody różnych niemiłych gostków zakładających sekty żerujących na ludziach.
  A dyskusja z tymi ludźmi, wiadomo konstruktywna krytyka to mowa nienawiści…

  Cóż, zawsze to jakaś nowość dzieci Ewy i Kaina oraz stosunek Adama z aniołem bo przecież to nie owoc a bara-bara….
  Tak na prawdę ten pogląd jest stary jak świat nie licząc Ewy i Kaina, czemu nie pierwszej prostytutki z Setem, tak wiem dziwnie to brzmi nawet na papierze.
  Losowy przykład
  https://www.quora.com/In-the-Bible-was-the-forbidden-fruit-a-metaphor-for-sex-And-by-saying-Adam-was-tempted-by-Eve-to-eat-the-fruit-was-it-referring-to-Adam-having-sex-with-Eve

  Ale… przecież mamy w Septuagincie idiom oznaczający seks
  LXX 4:1 And Adam knew Eve his wife, and she conceived and brought forth Cain and said, I have gained a man through God.

  Kiedy Adam poznał swoją żonę wydała na świat Kaina z pomocą Boga.

  Hmm, teraz widzę różnicę w Tanachu jest mowa o Panie/Lordzie/Kyrios natomiast w Septuagincie o Bogu/Theos, na tej postawie często naucza się że było dwóch bogów – Bóg (dobry, Lucyfer) i Pan (zły, Yhwh)
  https://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=auto&tl=pl&u=http%3A%2F%2Fecmarsh.com%2Flxx-kjv%2Fgenesis%2Fgen_004.htm

  Hmm, no właśnie dziwna sprawa że akurat w tym temacie Henryk bardziej gloryfikuje źródła masoreckie, rabinów itd zamiast bazować na najlepszych źródłach nawet zagraniczne źródła trzeba sprawdzać tak jak zmianka o Samaelu z aramejskich Targumów, luźnych przekładów literackich czyli to w co rabini wierzyli wplątywali w teksty Biblijne.
  Wracając do Kaina, ta linia rodowa wygasła tak samo 99,9% potomków Seta w zasadzie potop przeżyło jedynie osób, 1 Henocha podaje jedynie mały wycinek korupcji ziemi i ludzi. Wiemy że po potopie także przychodzili aniołowie, moim zdaniem ten proces nie był tak intensywny jak wcześniej.
  Cham otrzymał najmniej błogosławieństw dlatego jego potomstwo zwłaszcza ogólno rozumiani Kananejczycy nie mieli programu ochronnego przed zanieszczyczeniem anielskich genów w przeciwieństwie do Izraelitów.
  Pochodzenie jest ważne, jednak nie jest to główny czynnik decydujący skoro Gibeonici lub Ewici (już nie pamiętam) uniknęli wyroku śmierci otrzymując pokutę ze swe grzechy. Podobnie mieszkańcy Niniwy uniknęli kary w przeciwieństwie do Sodomy.
  Znamy także przypadki nawróceń, także nawróceń udawanych wiele z tych osób wraca do Boga a w zasadzie do kościoła ze strachu….
  Zdarzają się także przypadki gdzie osoba w teorii która odziedziła bardzo złe geny okazuje się być w przeciwieństwie do rodzica normalną osobą i na odwrót, tak więc nie wszystko jest takie proste.
  Nie kupuję tezy że zło wynika wyłącznie z genów skoro teoretycznie czyści genetycznie również czynią podłe rzeczy i na odwrót.
  Psychologicznie mamy psychopatów, socjopatów itd. są tacy którzy nie potrafią się zmienić i będa stale niszczyć ludzi niezależnie od tego czy są inteligentni czy też nie. Aniołowie wiedząc że nie mają szans w walce przeciwko Bogu walczą do upadłego

  Tak jak wcześniej Henryk Aramejczyków/Syryjczyków zaliczył do Edomitów (sic) czy Słowian do Edomitów tak teraz Kurdów do Żydów, chociaż źródła okołobiblijne mówią o nich jako potomkach Medów czyli synów Madoja czyli synów Jafeta.
  Henryk chyba największe błędy popełnia w rodowodach, oraz w wychwalaniu Trumpa i pedofila Epsteina. Moim zdaniem nie raz to powtarzam że oni wszyscy grają do jednej bramki rywalizując ze sobą, a czasami jest widoczne jakby byli zmuszani do strzelania sobie w stopę.
  Hmm, Epsteina dopadł seryjny samobójca bo był pobożnym Chrześcijaninem ? Czy może znał dużo nazwisk, mógł kilku sypnąć więc stał się już niewygodny.
  Hmm, Henryk ”wychwala” Trumpa a Sanja Erdogana, cóż wszystko sprowadza się do III WŚ, walka pomiędzy pierwszą falą a drugą i po obu stronach miny.
  Po prostu, wiele tych informacji są celowo rozpowszechniane aby łapać naiwnych, aby na ich zarabiać, przejmować, znieczulać itd.

  Polubione przez 1 osoba

 18. Gość

  Nie znam człowieka który się nagle z złego stał dobry i zrobił to Świadomie…. Nie ma czegoś takiego . Po dwa jeśli się zmienia to być może przejmuje geny małżonka który jest z linii Izraelitów… Po trzy to nie są bajki a mam wrażenie że co niektórzy tak to traktują jako basnie bo ciężko jest nam uwierzyć w pewne rzeczy . Rozum ludzki nie ogarnia wszystkiego i ja to doskonałe rozumiem że tak jest . Trzeba też sporo w życiu przejść by widzieć pewne sprawy.

  Polubienie

 19. Gość

  Chrystus mówił że do królestwa niebieskiego wejdą Ci maluczcy więc to z uczynków będziemy rozliczeni i o tym kto zostanie zbawiony decyduj tylko nasz Bóg a jest to istota najbardziej logiczna i rozsądną trzeba mu zaufać jak ojcu . A w życiu najcenniejsze i najpiękniejsze rzeczy pochodzą od Niego przyroda rodzina dom … To są wartości o które nalezy dbać i radzę wystrzegać się ludzi złych a nie spoufalać się z nimi bo to prosta droga do zagubienia. Pozdrawiam

  Polubione przez 1 osoba

 20. Colargol

  Istnienie fizycznego nasienia węża wyjaśnia bardzo wiele rzeczy. Sąd Ostateczny będzie prawdopodobnie tylko dla nasienia węża. Nigdy nie wyobrażałem sobie, że np. ja zostałbym zbawiony, a reszta mojej rodziny nie, geny wszystko wyjaśniają, jeżeli ja zostanę zbawiony, to moja rodzina też. Druga rzecz, to skąd Bóg by wiedział, że 144.000 będą czyści, skoro to rzekomo geny nie mają wpływu na nasze decyzje? Wtedy nawet 144.000 mogliby w którymś momencie zmienić się. No i Bóg wielokrotnie mówi, że Jego lud grzeszy bardzo, ale ze względu na swoje imię wyzwoli nas. Nie miejmy złudzeń, my ludzie popełniamy wiele błędów i grzechów tylko dlatego, bo szatan nas prowokuje, bez szatana będziemy normalnymi ludźmi. Człowiek itak ma całe życie pod górke i na koniec jeszcze miałby zostać wrzucony do jeziora ognia? Przykre by to było. Pozostaje tylko kwestia z wymazywaniem imion z Księgi Żywota.

  Polubienie

 21. Gość

  Adam i Ewa zgrzeszyli tak naprawdę z niewiedzy – nieświadomie natomiast nasienie węża robi to ŚWIADOMIE… To ta subtelna różnica . Ponieważ jesteśmy tylko ludźmi nie mamy wiedzy dlatego jesteśmy dziećmi Bożymi .. owieczkami które potrzebują swojego pasterza ja to tak rozumiem a wręcz czuje . Ludzie dobrej woli ludzie uczciwi posłuszni prawa Boga będą pod jego ochrona . Oczywiście nie uważam że Henryk jest nie omylny ma prawo się mylić właśnie z tego tytułu ale nie w tak kolosalnych kwestiach tutaj naprawdę wierzę że genetyka istnieje bezspornie dla naszego Boga . Ale są też uczynki i przykazania dlatego o to przyszedł Chrystus na ziemię aby nam to przekazać byśmy uwierzyli w życie wieczne w Boga i … Mieli jego ochronę na czasy ostateczne ale nie tylko ! Kto jest od Boga ma tzw iskrę Boża .

  Polubienie

 22. Gość

  Świetnym przykładem będzie tutaj” apostoł” Paweł jako nasienie węża , które fałszywie się zmienia z złego na dobrego człowieka i podaje siebie jako przykład, że wystarczy uwierzyć w Ewangelie i uznać Chrystusa publicznie . Czyli w ten sposób siebie wybielił podał za „wzór” . Kompletnie namieszał chrześcijaną w głowie zamykając drogę do zbawienia. Czy ufać takim ludziom ? Co do pierwszych ludzi nie mieli oni świadomości swoich czynów czyli nie wiedzieli jaką kara ich za to spotka. Więc robili to nie świadomie ludzka ciekawość która prowadzi do grzechu. .. nasienie węża celowo niszczy świat ludzi robią to z pełną świadomością ! Tutaj naprawdę widać ewidentnie różnice . Ludzie którzy mają w sobie iskre boża tacy się już rodzą ale z racji wolnej woli Bóg nakazuje nam przestrzegać przykazania a w ten sposób realizujemy też dobre uczynki – ponieważ sami jesteśmy bez kompasu bez wiedzy własnej ….Pan Bóg nas przez to chroni ….to jest oznaką jego miłości do ludzi . Ja tak to rozumiem .

  Polubione przez 1 osoba

 23. Gość

  Całe życie jest po to by sie doskonalić … Masz w sobie iskrę Boża ale masz też wolna wole więc to od nas , Ciebie zależy na ile chcesz … Być blisko Pana Boga jak chcesz być doskonałym mówi Chrystus sprzedaj to co masz i idź za mną nie sądzę by wielu się na to odważyło to jest ta DOSKONAŁOŚĆ… ale możesz codziennie przez dobre uczynki wypełniać swoją drogę ku wieczności ale jeśli grzechy popełniasz na maksa świadomie no to cóż powinieneś mieć sumienie …. Ktore powie Ci czy to jest ok . P.S . W którym fragmencie 10 przykazań masz zakaz jedzenia wp ?.. to są prawa którymi masz się kierować w codziennym życiu . A to czy będziesz jadł wp w większej ilości odbije się tylko na Twoim zdrowiu fizycznym wogule jeśli będziesz jadł coś w nadmiarze to sobie szkodzisz. To proste.

  Polubienie

 24. Gość

  I jeszcze odnoście pytania Coralgol : całe Boże prawo ma służyć ludziom najprościej mówiąc rozumiesz ono ma chronić Ciebie jest stworzone dla ludzi ….jeśli będziesz się źle oddzywiac to szkodzisz swojemu zdrowiu fizycznemu . Całe prawo jest dla ludzi nie dla pana Boga on jest istotą wszechmogąca więc to my ludzie nie mamy tej wiedzy nie znamy konsekwencji czynów tak jak pierwsi ludzie i dlatego Bóg dał 10 przykazan by ludzkość nie zginęła i miała swój kompas. a ludzie zamiata z tego korzystać i zaufać Bogu mysla … Że to jest jakaś kara i to Boga zasmuca bo on dał nam to jako …..wyraz miłości , byśmy żyli ! A ludzie w ten sposób odrzucają jego miłość do ludzi .dlatego jesteś rozliczany z uczynkow czyli : czy cale swoje życie kochasz Boga to tak najprościej . To dla nas byśmy byli szczęśliwi długofalowo nie tu i teraz . Jeśli masz dziecko kochasz je i jest Twoim skarbem chcesz dla niego jak najlepiej więc dajesz mu wskazówki opiekujesz się nim … Rady na Życie bo wiesz więcej . To tak w skrócie jak ja to rozumiem .

  Polubienie

 25. Colargol

  „W którym fragmencie 10 przykazań masz zakaz jedzenia wp ?”

  Jakie 10 przykazań? Ja mówie o Prawie Bożym, które składa się z chyba kilkuset przykazań.

  „Księga Powtórzonego Prawa 14:8 Wieprz, który ma racicę rozdzieloną, lecz nie przeżuwa, jest nieczysty, mięsa jego jeść nie będziecie i padliny jego się nie dotkniecie. 9 Z tego, co jest w wodzie, będziecie spożywali wszystko, co ma płetwy i łuski.”

  Teraz poprostu przeproś i poniż się przed Bogiem, nic mądrzejszego uczynić nie możesz.

  Polubienie

 26. Gość

  Ile jadu …. ….Twoja dyskusja nie wiem dokąd ma prowadzić ale na pewno nie do Boga . Jest to bezsporna kwestia . Jeśli nie potrafisz chodzić to się czołgasz następnie wstajesz a później potrafisz już biegać . W przypadku gdzie nie rozumiesz na czym polega przestrzeganie 10 przykazań nie chwytaj się cytatów z Bibli bo faryzeusze tak czynili… . Żaden wzór doskonałości . Życzę Boga w sercu

  Polubienie

 27. Gość

  Wieprzowina jest nieczysta czyli będzie szkodziła ludziom to nie ma nic wspólnego z sądem ostatecznym . Przykazania oraz prawo Boże jest dla LUDZI by ich chronic.
  10 przykazań to drogowskaz i podstawowy kompas na zycie jeśli to zrozumiesz będziesz sprawiedliwym w oczach Boga . Klucz to zrozumieć co Bóg chce nam przekazać i że to wszystko jest z miłości do ludzi którzy tego nie doceniają. Sąd ostateczny jest natomiast z Twoich uczynków tego jak przeżyłeś życie i czy jesteś oddany Naszemu Bogu czy kłaniasz się innym Bożkom czy jest uczciwym oraz sprawiedliwym to nie jest łatwa droga jak wiemy . Jeszcze raz życzę Boga w sercu i łagodności baranka bożego…

  Polubienie

 28. Colargol

  No właśnie o tym mówie, bo niektórzy sugerują, że rzekomo przestrzeganie 10 przykazań to za mało, bycie dobrym i spokojnym człowiekiem to za mało, pachnie faryzejstwem. Przecież Biblia nie mówi, że tylko doskonali zostaną zbawieni, gdyby tak miało być, to tylko 144.000 zostałoby zbawione.

  Polubienie

 29. Gość

  Myślę że jak ktos przestrzega tak naprawdę praw Boga czyli przykazań Bożych to jest w oczach Boga jego sprawiedliwym . Z tego co ja rozumiem sąd Boży będzie z uczynków czyli z tego jak przeżyłeś życie (jeśli nie przestrzegasz 10przykazan to Twoje uczynki i zycie jest poprostu złe to jest logiczne…)Chodzi o Twoje oddanie Pan Bogu (zakaz Bałwochwalstwa – coś co odkryłam dzięki forum zbawienie ) w ten sposób swoim życiem pokazujesz że kochasz Boga …tak jak on kocha swój lud. Dlatego ich chroni daje im wskazówki rady na życie… Jeśli to odrzucasz to tak jakbyś odrzucił miłość Boga …Tak jak ja to rozumiem i czuję a myślę że niewiele osób tak to rozumie stąd ludzi uczciwych i prawych aż tak wielu chyba jednak nie znajdziesz . No i oczywiście możesz się doskonalić takiego zakazu nie ma przecież 🙂

  Polubienie

 30. Colargol

  Piszesz o bałwochwalstwie, a przecież bałwochwalcy to w większości dobrzy ludzie, moja cała rodzina to bałwochwalcy, są katolikami, ale są normalnymi ludźmi, nikomu krzywdy nie robią. To z powodu tego bałwochwalstwa nie mieliby być zbawieni? Mimo, że byli dobrymi ludźmi? To nielogiczne. A ci co nie są bałwochwalcami, ale łamię 10 przykazań, to oni będą zbawieni, bo najważniejszego przykazania przestrzegają, ale reszte łamią? Gdzie tu sens i logika?

  Polubienie

  1. Gość

   Mam wrażenie że dużo w Tobie agresji i jakiejś takiej pretensji że swiat jest jaki jest . My nie mamy na to wpływu … To na pustyni będzie sąd boży i jeśli niektórzy ludzie nie dostali od Boga daru zrozumienia bo to jest dar to widocznie tak musi być . A skoro Ty masz te wiedze staraj się ja im jakoś przekazać ? Może nie zrozumia od razu a z czasem przyjdzie poznanie i …. Rozumienie . Widocznie są pod mega wpływem mediów telewizji…. Módl się za nich może poznanie przyjdzie . Co do Bałwochwalstwa jeśli robią to NIE ŚWIADOMIE to przecież nie ich wina tak ???a jeśli ŚWIADOMIE łamią przykazania Boże to są to ludzie nie moralni i źli więc jak Bóg ma się ich nie brzydzić ?jeśli kłamią , zabijają , kradną , oszukują…. Wiesz ja z swojej strony mogę poradzić zeby módlic się za bliskich dbaj o nich oraz pros Boga o wsparcie ale nie w agresji ale w pokorze … Myślę że kończę te „dyskusje ” bo za dużo w niej jakiejś pretensji i agresji . Życzę spokoju w sercu i wytrwałości w dążeniu do prawdy .

   Polubienie

  1. Gość

   Jeśli nie wiedza o tym że modlą się nie do Boga a królowej Niebios czyli tak naprawdę nie wiedzą do kogo się modla to teoretycznie nie ich wina tak ? Ale jeśli mają taką wiedzę że to jest złe a mimo to modlą się do tych obrazów iyd to już dla Boga jest jawne . Ja w kościele nie byłam lata i szczerze jakoś mnie nie ciągnie w tę stronę .

   Polubienie

 31. Ziemianin

  Przyjacielu, polecam księgę Jonasza, natomiast przed stroną zbawienie ostrzegam, tam pomiędzy prawdę wplątane jest kłamstwo, np. o pseudoludziach. Jeśli rozważasz Apokalipsę, zwróć uwagę na to, że Czarnobyl, to po-ukraińsku-roślina z rodziny piołunowatych. Gwiazda Piołun. Jeśli chodzi o wieprzwinę, jest to konkretny nakaz dla mieszkańców Ziemi Obiecanej, który łatwo można było przestrzegać, w świniach były jakieś pasożyty, które zagrażały życiu ludzkiemu, natomiast obecnie ciężko tego przestrzegać, a Chrystus powiedział, „nie to, co wchdzi do ust, czyni człowieka nieczystym, ale co z ust wychodzi, to właśnie go czyni nieczystym”. Zatem jedzenie wieprzowiny nijak nie wpływa na zbawienie. Co się tyczy bałwochwalstwa, teraz nie jest to tak klarowne, jak kiedyś. Dużym błędem krytyków kościoła jest brak podawania rozwiązań konstruktywnych. Ludzie chcą mieć symbol wiary, kiedyś każdy mężczyzna posiadał takowy i było to obrzezanie, natomiast obecnie mogło by to być JCh, czyli Jezus Chrystus, na przykład, natomiast cześć należy oddawać Bogu Ojcu w duchu i w prawdzie.

  Polubienie

 32. Colargol

  Jeszcze jedna uwaga co do wypowiedzi gościa o bałwochwalstwie. Otóż gdy młodzieniec się zapytał Isusa Chrystusa, których przykazań ma przestrzegać, aby otrzymać żywot wieczny, to Isus odpowiedział mu tak:

  „Ewangelia Mateusza 19 (17) A On mu odrzekł: Czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry, Bóg. A jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań. (18) Mówi mu: Których? A Jezus rzekł: Tych: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, (19) czcij ojca i matkę, i miłuj bliźniego swego, jak siebie samego.”

  Jakoś nie ma tutaj zakazu bałwochwalstwa. Są wymienione podstawowe przykazania, które większość bałwochwalców właśnie przestrzega. I te przykazania wystarczą aby uzyskać życie wieczne, to są słowa samego Isusa. To by było dziwne, gdyby ludzie przestrzegający przykazań zostali potępieni, bo popełniali bałwochwalstwo, nie wiedząc nawet co czynią. Cały zakon opiera się na tym, aby czynić drugiemu to, co Ty chcesz, aby Tobie czyniono. Masz być dobrym człowiekiem, bałwochwalstwo nie ma wpływu na relacje między ludzkie, jest to raczej wyraz głupoty, ale nie kwalifikuje nikogo do tego, aby być potępionym na wieczność, przecież nikt nie robi Bogu na złość tym bałwochwalstwem. Oczywiście jest to grzech, bałwochwalstwo, ale powtarzam raz jeszcze, Isus wymienił przykazania, które są potrzebne aby otrzymać życie wieczne i jest to 6 przykazań, nie ma zakazu bałwochwalstwa. Isus stawia na relacje między ludzkie. Gdyby od bałwochwalstwa zależało nasze życie wieczne, Isus Chrystus wiele razy by to powtórzył, aby nie uprawiać bałwochwalstwa. Ponadto wielu dobrych ludzi zostałoby wrzuconych do jeziora ognia, mimo że spełniali kryteria wymagane do życia wiecznego, według Isusa jest to 6 przykazań, które wymienił.

  Polubienie

 33. Colargol

  I odrazu uprzedzam, gdyby ktoś chciał zacytować ten fragment:

  „Ewangelia Mateusza 22 (36) Nauczycielu, które przykazanie jest największe? (37) A On mu powiedział: Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej. (38) To jest największe i pierwsze przykazanie.”

  Isus Chrystus wyjaśnia tutaj, które przykazanie jest największe, ale nie mówi, że jest ono wymagane do życia wiecznego.

  Polubienie

 34. Gość

  Wiesz Coralgol dla mnie to jest tak : skoro najważniejsze przykazanie to przykazanie miłości to musimy przestrzegać 10 przykazan Bożych to jest połączone bo są one wyrazem miłości …Naszego Boga do Nas ponieważ one mają chronić ludzi i naprawdę tak jest ! i my w ten sposób realizujemy miłość do Boga do ludzi do zwierząt ogólnie jesteśmy ludźmi sprawiedliwymi bo w przeciwnym wypadku odrzucamy miłość Boga i jednocześnie jego ochronę … Co do Bałwochwalstwa to jak wiemy to jest to również jedną z części tychże przykazań . Ale … Myślę że skoro Pan Bóg dał Ci ten dar i poznales prawdę to jest w tym jakiś sens jakiś cel!!!dla Boga no nie ma przypadku czasem mamy tak pokręcone ścieżki w życiu ale jak popatrzymy na to w całości z dystansu to wszystko nam się składa w całość . Widocznie Bóg widzi dobro w Tobie i Twojej rodzinie ,ze chcecie być sprawiedliwym ludem . I widząc to że chcecie iść ścieżka do Boga pokazał Tobie z jakiegoś powodu który tylko On wie byś to odkrył . . Niemniej na pewno docenia dobroć uczynków i chęć poznania prawdy to jest moje zdanie oczywiście…

  Polubienie

 35. Gość

  Takze jeśli dostałeś ten dar i znasz prawdę warto według tego żyć a co do rodziny no cóż nie przekreśla to ich zbawienia chociaż myślę że Bóg chce by poznali również prawde … Ale no mamy wolna wole więc czasem potrzeba czasu ? Tylko szkoda bo wtedy ludzie odrzucają ochronę i miłość Boga i to jest już przykre . Ale jak to wygląda w kwestii zbawienie no jeśli nie znają prawdy to ciężko ich sadzić za nie wiedze ?

  Polubienie

 36. Gość

  No wiec jeśli ktoś nie jest bałwochwalca i nie czci tzw bałwanów ale ….jest człowiekiem nie moralnym to cała resztę „zawala „i to też jest przecież w oczach Boga obrzydliwościa tak jak ja to rozumiem … Ale wiesz skoro uważasz że najbliżsi są dobrymi uczciwymi ludźmi może przez to Bóg chce im pomóc i dał poznania Tobie Coralgol . Ja tak to rozumiem …;)

  Polubienie

 37. Colargol

  Ale oni nie chcą słuchać o bałwochwalstwie, tradycja jest najważniejsza dla nich, tradycja przodków, to że ja powiem o bałwochwalstwie niczego nie zmienia. Święta obchodzili i cały czas obchodzą.

  Polubienie

 38. Gość

  Hmm no tak jak mówię czasem potrzeba czasu nie jest to łatwe zadanie 😉 wiem z autopsji . Ludzie są uparci … Twardego karku i to jest prawda .. Ale z czasem zaczną o tym myśleć rozważać a jedyne co zostaje to modlitwa do Naszego Boga o wsparcie otwarte serce i zrozumienie ! Oczywiście radzę wywalić dosłownie spalić wszelkie obrazy kultu ,figurki , co tylko się da . Pamiętaj to TYLKO przedmiot bez duszy bo wiem jak nas zindokteynowano ! Jeśli się da po cichu to niszczyć . Zobaczysz jak się sytuacja rozwinie

  Polubienie

 39. NathanieLysandeR

  Oskarża się Boga o dwa kłamstwo o zazdrośc aby człowiek nie mógł posiąść owocu poznania ”wiedzy tajemnej” a przecież aniołowie zbuntowani oferowali wiedzę tajemną, zakpili z dzieła bożego – człowieka. Stworzyli swoich ludzi – Gigantów…

  Hmm, dobry znak
  http://zbawienie.forumotion.com/t230p200-zwiedzenie-czasy-ostateczne#17448
  Sam uważam że nie warto ogłaszać przedwcześnie, może coś coś wydarzy w niedzielę jakaś prowokacja….
  a może nic się nie wydarzy i wszyscy przekonani o 3/11 stracą wiarygodność za to że propagowali fałszywe źródło. Pożyjemy zobaczymy, w każdym razie co się nie wydarzy ważniejsze jest to dlaczego

  Nie kupuje tezy jakoby prawa chasydzkie miały wejść w życie, w krajach Islamu oraz Chrześcijaństwa, cokolwiek to znaczy.
  Rozumiem że chasydzi wykorzystują nauki reinkarnacji w celach nawracania, w przeciwieństwie do Syjonistów pozyskują nowych ”żydów”
  Henryk za bardzo skupia się wyłącznie na Chrześcijanach, chociaż większość ludzi jest tzw letnimi (normalnymi) albo na pokaz. W każdym razie te prawa to nic innego jak cała religia o nazwie Judaizm – pomieszanie z poplątaniem.
  Ponadto kara śmierci w przypadku bałchwochwalstwa dotyczy praktycznie wszystkich nieżydów (tzw pogan, gojów) tak samo w Islamie prawo Szariatu dotyczy nie-muzułman, nie-islamistów. W Chrześcijaństwie były inkwizycje aczkolwiek obecnie ludzie są raczej pokojowo nastawieni.
  Plan 3 Wojen zakłada coś takiego:
  ”Wtedy na każdym miejscu, wszędzie, obywatele, zmuszeni do własnej obrony przed mniejszością rewolucjonistów,
  będą eksterminować owych niszczycieli cywilizacji a masy pozbawione iluzji wobec chrześcijaństwa,
  którego boskie duchy, formujące chrześcijaństwo bez kompasu oraz kierunku, pożądających ideałów ale bez wiedzy, gdzie umieścić swoje oddanie i adorację, otrzymają rzeczywiste światło poprzez uniwersalną manifestację czystej doktryny Lucypera, wystawionej w końcu na publiczny widok.

  Czy plan ten nie ma na celu zdeprawować zwykłych ludzi, którzy nie wiedzą w co wierzyć i komu zaufać ?

  Przecież prawa (lewa) Noahitów a także roszczenia żydowskie jeszcze bardziej pogrążają Syjonistów na arenie międzynarodowej.
  Wpuszczenie Islamistów do Europy także zaostrzyło konflikty na linii Chrześcijaństwo-Islam, gorzej że są ludzie z LGBT+ którzy popierają takie ruchy jak Chrislam czy Chrześcijański-Syjonizm…
  Nie można zapomnieć że wiele materiałów o żydach czy islamistach jest albo przesadzona albo jest produkcją Watykańską. Ta organizacja zawsze zwalczała konkurentów.

  A z drugiej strony Judaizm… sam mam wrażenie że ta religia powstała celowo aby wybić ludziom ST, proroctwa, naród wybrany i tak dalej.
  https://theredbrainbreakerkstian.wordpress.com/2014/09/06/czy-rabini-judaizmu-robia-sobie-celowe-jaja-z-tory/comment-page-1/

  Takie mam wrażenie momentami że oni nie chcą pewnych rzeczy robić aczkolwiek są zmuszani do tego aby strzelać sobie w kolano przez ”nieznane duchowe siły”

  Polubione przez 1 osoba

   1. Colargol

    Bo nie chce, aby miały one na kogoś negatywny wpływ, nie jestem pewny tego co napisałem, mogę się mylić we wszystkim, nic nie jest pewne, wszystko co pisałem to moje przemyślenia, nie chce nikogo sprowadzić na manowce.

    Polubienie

 40. NathanieLysandeR

  Ale ładnie ośmieszyli się dzisiaj tropiciele Illuminatów, wyszło na to że można ”poszukiwaczami prawdy” sterować na wszystkie strony bo łykną wszystko nie zauważają kiedy są robieni w człona przez tych swoich wrogów. Przykre jak ludzi można łatwo zmanipulować

  Polubione przez 1 osoba

  1. Ja to nazywam nieustannym trzymaniem ludzi wierzących i czytających takie informacje w napięciu emocjonalnym, duchowy aż do ich wyczerpania duchowego i moralnego.
   Wiadomo ludzie odwracają się od oglądania negatywnych informacji z TV, radia czy gazet i zamiast tego mają internet. Więc w internecie musi być odpowiednia dawka owych wyczerpujących informacji.
   W ten sposób wszyscy mają być wyczerpani duchowo i moralnie wg plany trzeciej wojny Alberta Pike.
   I tak samo było i jest na forum i stronach Henryka. Ciągły nacisk Henryka aby być w owym napięciu emocjonalnym, intelektualnym t.z.w. wg Henryka „czuwaniu”. Efekt jest taki, że z czasem nie byli wyrzucani ale sami przestawali pisać na forum zbawienie. Więc Henryk m.in. z powodu braku tego „emocjonalnego zaangażowania” powyrzucał ludzi.
   Ludzie w tym ja jednak wolą odpocząć duchowo i moralnie niż się truć tym złem informacji ich ogromem.

   Polubione przez 1 osoba

 41. NathanieLysandeR

  Wyszło też na to, coraz bardziej to widać jak alternatywni są łatwowierni wystarczy im podać ogólniki rzucić hasło ”wiedza tajemna, tego nigdzie nie znajdziecie, spisek, NWO” i ludzie są kupieni.
  To było oczywiste że z 3/11 nic nie będzie, za dużo niby przesłanek wskazujących a lepiej zrobić z ludzi naiwniaków.
  Z Heniem nie podoba mi się wybielanie zboka Trumpka, coś jak wybielanie Erdogana mistrza puczu (każdy sposób na zyskanie poparcia jest dobry wystarczy nie mieć hamulców moralnych) przez Sanjego.
  Trumpek, Erdogan, Putin i wielu innych mają wysokie poparcie ponieważ są populistami; inaczej mówiąc mówią to co ludzie chcą usłyszeć pozując przy tymna wrogów systemu

  Polubione przez 1 osoba

 42. NathanieLysandeR

  *pozując przy tym na wrogów systemu, tak zwana druga fala nie lepszych osobników. Oni muszą w jakiś sposób uzyskać zaufanie mówią więc o rzeczach które są przez większość znane

  * Ciekawe jak pójdzie jutrzejszy 11/11 prawdopodobnie słudzy wyślą znowu bojówki jako ”wielkich prawicowych patriotów” aby pokazać że to są ich ludzie, typowi Polacy co nie umieją się zachować podczas marszu bo tylko to mogą zrobić. Na pewno ludzie nie będą żądać Boga, mają księży…..
  Nie sądzę żeby kult Magma Mater był tak silny jak 30 lat temu (nie licząc ludzi z starszych) większość ludzi jest albo letnimi chrześcijanami (z przymusu) albo się ateizuje
  http://www.wykop.pl/ramka/5147009/wzbierajaca-fala-ateizmu/

  Czy nie taki jest cel Watykanu ? Odciągnąć od Boga kosztem swojego Chrześcijaństwa czyli nauk ich, lojców kościoła, fałszywych apostołów skoro ludzie uznają ich nauki za te pochodzące od Stwórcy.
  Ludzie zazwyczaj zamieniają jedną wiarę na inną, po prostu muszą mieć jakieś oparcie. Ateizm nie daje ani wyjaśnień ani rozwiązań.

  Polubione przez 1 osoba

 43. Pingback: Analiza wersów nr 14 i nr 15 z rozdziału 3 Księgi Rodzaju – Blog Cyryla

 44. Pingback: Prawda o naturze Boga…. – Blog Cyryla

 45. Pingback: Próba Hioba a Korono wirus…. – Blog Cyryla

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s