Paweł walczy ze zwierzchnościami w niebie czyli kłamstwo nr 11

Wróg Kozłów w swoim poście:


Re: Fałszywy apostoł Paweł – szatański koń trojański.
Pisanie by Wróg Kozłów Yesterday at 16:48
Wróg Kozłów napisał:Paweł bogiem nazwał władcę tego świata!
Wcisnął ludziom inną ewangelię, innego Chrystusa (co można tłumaczyć: antychrysta), więc muszę chyba z ostrożności brać pod uwagę możliwość, że także Boga podmienił na swojego.
W okultyzmie wszystko jest „odwrócone”.
Jeśli by przyjąć, że Paweł był okultystą to przerażająco zabrzmią (gdyby je odwrócić) słowa:

„Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich” (Efezjan 6.12).


zauważył ciekawą rzecz. Ja postaram się zacytować cały rozdział Pawła z listu do Efezjan:


(1) Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna.

(2) Czcij ojca swego i matkę, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą:

(3) Aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi.

(4) A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności, dla Pana.

(5) Słudzy, bądźcie posłuszni panom na ziemi, z bojaźnią i ze drżeniem, w prostocie serca swego, jak Chrystusowi,

(6) Nie pełniąc służby dla oka, jakobyście chcieli ludziom się przypodobać, lecz jako słudzy Chrystusowi, którzy pełnią wolę Bożą z całej duszy,

(7) Służąc dobrą wolą jako Panu, a nie ludziom,

(8) Wiedząc, że każdy, czy niewolnik, czy wolny, otrzyma od Pana zapłatę za to, co dobrego uczyni.

(9) A wy, panowie, postępujcie względem nich tak samo, zaniechajcie groźby, wiedząc, że zarówno wy, jak i oni mają Pana w niebie i że On nie ma względu na osoby.

(10) W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy jego.

(11) Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi.

(12) Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebiańskich.

(13) Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i, dokonawszy wszystkiego, ostać się.

(14) Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości

(15) I obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania ewangelii pokoju,

(16) A przede wszystkim, weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego;

(17) Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz Ducha, którym jest Słowo Boże.

(18) W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w Duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych

(19) I za mnie, aby mi, kiedy otworzę usta moje, dana była mowa do śmiałego zwiastowania ewangelii,

(20) Dla której poselstwo sprawuję w więzach, abym ją mógł z odwagą zwiastować, jak to czynić winienem.

(21) O wszystkim zaś, żebyście i wy wiedzieli, co się ze mną dzieje i co porabiam, powiadomi was Tychikus, umiłowany brat i wierny sługa w Panu,

(22) Którego posłałem do was właśnie po to, abyście dowiedzieli się o tym, co się z nami dzieje, i aby pocieszył wasze serca.

(23) Pokój niech będzie braciom i miłość wraz z wiarą od Boga Ojca i Pana Isusa Chrystusa.

(24) Łaska niechaj będzie ze wszystkimi, którzy miłują Pana naszego, Isusa Chrystusa, miłością niezniszczalną. Niech się stanie. List do Efezjan 6


Przede wszystkim te nauki stanowią podstawę dla wielu przywódców chrześcijaństwa. Stanowią one wykładnie kto jest wrogiem chrześcijaństwa. Jednak jeśli je przeanalizujemy, to okazuje się, że Paweł otwarcie mówi nam kto jest wrogiem chrześcijaństwa.

 

Paweł w tych naukach daje pokaz kłamstwa. Przeanalizuje jego niebezpieczne kłamstwa:


(1) Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna.
(2) Czcij ojca swego i matkę, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą:
(3) Aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. List do Efezjan 6

Otóż zauważmy tutaj ciekawą rzecz. Pierwsze przykazanie dekalogu, które zawiera obietnicę, brzmi:


(2) Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

(3) Nie będziesz miał innych bogów poza mną.

(4) Nie czyń  dla siebie bożka ani podobizny czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i co jest na ziemi w dole, i czegokolwiek, co jest w wodzie pod ziemią.

(5) Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą,

(6) A okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Wyjść 20


Pierwsze przykazanie dotyczy zakazu bałwochwalstwa i zawiera ono obietnicę, że Bóg będzie błogosławił tym którzy te przykazania przestrzegają do tysiącletniego pokolenia. Prawo dotyczące czczenia matki i ojca swojego z obietnicą długiego życia nie jest zatem pierwszym przykazaniem zawierającym obietnice od Boga!!!

 

Paweł tutaj kłamie, dlaczego???

 

Ponieważ celem Pawła jest promowanie bałwochwalstwa w szczególności oddawani boskiej czci jego Chrystusowi i jego Bogu. Paweł jako faryzeusz znał doskonale Torę, więc nie ma tutaj mowy o pomyłce.

Ale idźmy dalej co Paweł dalej głosi???


(5) Słudzy, bądźcie posłuszni panom na ziemi, z bojaźnią i ze drżeniem, w prostocie serca swego, jak Chrystusowi,
(6) Nie pełniąc służby dla oka, jakobyście chcieli ludziom się przypodobać, lecz jako słudzy Chrystusowi, którzy pełnią wolę Bożą z całej duszy,
(7) Służąc dobrą wolą jako Panu, a nie ludziom,
(8) Wiedząc, że każdy, czy niewolnik, czy wolny, otrzyma od Pana zapłatę za to, co dobrego uczyni.
(9) A wy, panowie, postępujcie względem nich tak samo, zaniechajcie groźby, wiedząc, że zarówno wy, jak i oni mają Pana w niebie i że On nie ma względu na osoby. List do Efezjan 6

Zobaczmy w tych słowach Paweł nakazuje posłuszeństwo panom na ziemi takie samo jak posłuszeństwo Chrystusowi!!! Otóż czy Szadrach, Meszach i Abed-Nego, trzej młodzieńcy, którzy odmówili oddania czci złotemu posągowi Nebukadnesara nie pełnili woli Bożej??? Przecież ci trzej młodzi ludzie odmówili służby jednemu z panów ziemi królowi Nebukadnesarowi, właśnie z powodu wypełniani woli Boga. Sam Bóg ochronił ich przed owym „ziemskim panem”. Paweł tutaj daje pokaz manipulacji i kłamstw, ale w jakim celu???

 

Paweł chce aby jego wyznawcy – chrześcijanie – byli posłuszni każdej władzy na ziemi gdyż, kto od czasów grzechu w Edenie sprawuje władzę na ziemi???

Szatan, diabeł!!!

Oto dowody:


(7) Isus rzekł mu: Napisane jest również: Nie będziesz kusił Pana, Boga swego.

(8) Znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich.

(9) I rzekł mu: To wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon.

(10) Wtedy rzekł mu Isus: Idź precz, szatanie! Albowiem napisano: Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko jemu służyć będziesz. Mat 4


Zobaczmy diabeł rządzi całym światem. Natomiast sam Isus odpowiedział jasno, że bojaźń i cześć należy się tylko Bogu!!! Tak jak to uczynili ci trzej młodzieńcy w czasach Daniela, oddając tylko cześć Bogu. Isus tym samym w ewangelii Mateusza zadał kłam słowom Pawła z Tarsu – dla którego oddawanie czci panom ziemi jest oddawaniem czci Bogu!!!

Oto co powiedział Isus odnośnie słów Pawła:


(24) Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Mat 6


Zobaczmy Paweł twierdzi, że można służyć jednocześnie panom ziemi (czyli szatanowi) i Bogu. Tymczasem Isus twierdzi, że nie jest to możliwe. Isus wiedział, że szatan sprawuje władzę polityczną na ziemi przy pomocy mamony – która umożliwia bezkarnie politykom łamanie prawa Bożego.

 

Oto inne dowody kto panuje na ziemi:


(9) I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. Ap 12


 

Szatan panuje na ziemi, przez zwodzenie jej mieszkańców.


(19) My wiemy, że z Boga jesteśmy, a cały świat tkwi w złem. 1J5


 

Szatan panuje na ziemi i jest pogromca narodów. Diabeł doprowadził nawet do upadku narodu wybranego przez Boga Izraela:


(12) O, jakże spadłeś z nieba, ty, gwiazdo jasna, synu jutrzenki! Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów!

(16) Ci, którzy cię widzą, spoglądają na ciebie, przypatrują ci się uważnie: Czy to jest ten mąż, który był postrachem ziemi, trząsł królestwami?

(17) Ziemię obracał w pustynię, grody jej burzył, swoich jeńców nie wypuszczał na wolność?

Iz 14


Zobaczmy nad panami ziemi panuje szatan. Paweł znając nie tylko Torę ale ewangelie Mateusza wiedział co głosi!!! Paweł w swoich naukach nakłaniał swoich wyznawców – chrześcijan – do tego aby byli posłuszni komu jak nie szatanowi. Oczywiście nie mówi tego otwarcie, ale zauważmy jedno, politycy służą szatanowi, a ten będzie przez panów ziemi nakłaniał ludzi do czego jak nie do łamania każdego prawa Bożego!!!

Dotarliśmy wreszcie do fundamentalnych słów Pawła do Efezjach, które nam cytują przywódcy chrześcijan.  A one brzmią:


(10) W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy jego.
(11) Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi.
(12) Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebiańskich.  
List do Efezjan 6

Otóż kim są owe nadziemskie władze jak ten który sprawuje władzę w niebie!!! A kto sprawuje władzę w niebie jak nie:

Bóg, Stworzyciel, Święty Izraela!!!

Oto są dowody:


(12) O, jakże spadłeś z nieba, ty, gwiazdo jasna, synu jutrzenki! Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów!

(13) A przecież to ty mawiałeś w swoim sercu: Wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze narad, na najdalszej północy.

(14) Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym.

(15) A oto strącony jesteś do krainy umarłych, na samo dno przepaści.

(16) Ci, którzy cię widzą, spoglądają na ciebie, przypatrują ci się uważnie: Czy to jest ten mąż, który był postrachem ziemi, trząsł królestwami?

(17) Ziemię obracał w pustynię, grody jej burzył, swoich jeńców nie wypuszczał na wolność? Iz 14


Zobaczmy te słowa jakie Bóg dał Izajaszowi i porównajmy je ze słowami Pawła w liście do Efezjan!!! Diabeł jako pogromca narodów ten który trzęsie królestwami ma na celu aby wstąpić do nieba i zrównać się z Bogiem, czyli zdobyć władzę w niebie. Paweł mówi o tym, że jego wrogiem jest nikt inny jak Bóg i posłuszni mu mieszkańcy nieba. Oto jak Apokalipsa opisuje z kim Paweł i jego mocodawcy mają walczyć:


(7) I wybuchła walka w niebie: Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego,

(8) Lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie.

(9) I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie.

(10) I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo Pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. Ap 12


Tak Paweł opisał jak jego mocodawca smoka walczy z :


Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebiańskich.  
List do Efezjan 6

 

Księga Henocha określa Boga jako: Pana Duchów, który ukarze aniołów którzy zstąpili na ziemie (czyli byli i są panami ziemi):


5 Odpowiedział mi: „Są one przygotowane dla zastępów Azazela, aby je wziąć i wrzucić do głębin piekła. Zgodnie z poleceniem Pana Duchów czeluść ich zostanie przykryta chropowatymi kamieniami.

6 W owym wielkim dniu Michał, Gabriel, Rafał i Panuel (Fanuel) pochwycą ich i wrzucą do płonącego pieca, aby Pan Duchów mógł wziąć pomstę na nich za ich niegodziwość, za to, że ulegli Szatanowi i sprowadzili na manowce mieszkańców ziemi. Hen 54


W księdze Henocha jest na pond 50 razy określeń Boga jako, Pana duchów. Złe duchy w okręgach niebieskim zatem są to duchy posłuszne Bogu. Nie zapominajmy duchy – anioły – nieposłuszne Bogu opuściły niebo aby skazić genetycznie rodzaj ludzki i panować na ziemi zamiast ludzi.

Oto inne słowa mówiące kto panuje w niebie:


(9) A wy tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje,

(10) Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Mat 6


Skąd ma przyjść Królestwo Boga na ziemię jak nie z nieba gdzie Bóg panuje definitywnie. Wola Boga czyli jego prawo jest w niebie i ma ono wraz z Królestwem przyjść na ziemię. Szatan nie panuje w niebie ale na ziemi. W niebie szatan jest oskarżycielem który respektuje władzę Boga w niebie:


(10) I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo Pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. Ap 12


 

Tak to wygląda. Zobaczmy zresztą inne wersy z tego rozdziału Apokalipsy:


(7) I wybuchła walka w niebie: Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego,

(8) Lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie.

(9) I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. Ap 12


A teraz porównajmy znowu te słowa Pawła:


Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebiańskich.  
List do Efezjan 6

Zobaczmy listy Pawła powstały przed ewangelią Jana i Apokalipsą. Dlatego to pokazuje nam z kim toczą walkę Paweł i jego mocodawcy. Toczą oni walkę z kim jak nie z Bogiem i posłusznymi mu aniołami w niebie. Kto jest władcą całego świata wg Tory???


(14) Oto do Pana, twego Boga, należą niebiosa i niebiosa niebios, ziemia i wszystko, co na niej się znajduje, Ks. Powt. Prawa 10


 

Przecież Bóg jest nadziemskim władcą, który jest władcą i Bogiem nie tylko na ziemi ale w szczególności w niebie:


(5) Tymi słowy: Ach, Panie, Boże niebios! Jesteś Bogiem wielkim i strasznym, który dotrzymuje przymierza i okazuje łaskę tym, co go miłują i przestrzegają jego przykazań. Nehemiasz 1


 

Bóg jest absolutnym władcą z niebios, czyli jest władcą nadziemskim:


(1) Chwalcie Pana z niebios, Chwalcie go na wysokościach! Ps 148


 

Bóg zawsze panował w niebie ale ziemię dał w panowanie ludziom:


(16) Niebiosa są niebiosami dla Pana, Ale ziemię dał On synom ludzkim. Ps 115


Dlatego szatan panuje na ziemi, ponieważ zwiódł ludzkość przez grzech i przez to ludzie są w niewoli diabła. Ale dalsze słowa w liście do Efezjan są jeszcze ciekawsze:


(16) A przede wszystkim, weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego;
List do Efezjan 6

Czym są owe Pawłowe „ogniste pociski złego”???


(12) Bóg jest sędzią sprawiedliwym I Bogiem karcącym każdego dnia.

(13) Jeśli się nie nawróci, miecz swój naostrzy,

(14) Napnie łuk swój i przygotuje go. A przygotował sobie broń śmiertelną,

(15) Ognistymi czyni strzały swoje. Oto poczyna nieprawość, Jest brzemienny niedolą, Ps 7


(:5) Pan bada sprawiedliwego i bezbożnego, A nienawidzi tego, kto kocha bezprawie.

(:6) Na bezbożnych zsyła deszcz rozżarzonych węgli i siarki, A wicher palący jest udziałem ich. Ps 11


(13) Z blasku przed nim występowały obłoki jego, Grad i węgle ogniste.

(14) I zagrzmiał Pan na niebiosach, A Najwyższy wydał głos swój… grad i węgle ogniste. Ps 18


(7) Głos Pana krzesze płomienie ogniste. Ps 29


Teraz rozumiecie to Bóg na grzeszników i ludzi którzy czynią bezprawie zsyła z nieba pociski ogniste. O tym pisze wyraźnie w psalmach!!! Inne słowa są jeszcze ciekawsze:


(14) Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości
(15) I obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania ewangelii pokoju, 
List do Efezjan 6

Otóż Paweł głosił ewangelia pokoju a jaką ewangelia głosił Isus???


(34) Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię; nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. Mat 10


Paweł głosi ewangelia pokoju, a Isus głosi ewangelie o Królestwie Bożym na ziemi, które to zostanie wprowadzone mieczem. Isus powiedział jasno, że nie przyszedł aby na ziemi zaprowadzić pokój, czyli głosić ewangelie pokoju. Oto słowa Pawła:


(13) Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i, dokonawszy wszystkiego, ostać się.
(14) Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości
(15) I obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania ewangelii pokoju,
(16) A przede wszystkim, weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego;
(17) Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz Ducha, którym jest Słowo Boże.
(18) W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w Duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych 
List do Efezjan 6

O jakim złym dniu wspomina Paweł??? Dlaczego Paweł mówi o mieczu Ducha jako słowu Boga??? Zobaczmy słowa Apokalipsy:


(11) I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a Ten, który na nim siedział nazywa się Wierny i Prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy.

(12) Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam.

(13) A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś jego brzmi: Słowo Boże.

(14) A wojska w niebie następowały za nim na białych koniach, przyobleczone w czysty, biały bisior.

(15) A z ust jego wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody, i będzie nimi rządził laską żelazną, On sam też tłoczy kadź wina zapalczywego gniewu Boga, Wszechmogącego.

(16) A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: Król królów i Pan panów.

(17) I widziałem jednego anioła stojącego w słońcu; i zawołał głosem donośnym, mówiąc wszystkim ptakom latającym środkiem nieba: Nuże, zbierzcie się na wielką ucztę Bożą,

(18) By jeść ciała królów i ciała wodzów, i ciała mocarzy, i ciała koni oraz ich jeźdźców, i ciała wszystkich wolnych i niewolników, małych i wielkich.

(19) I widziałem zwierzę i królów ziemi, i wojska ich, zebrane, by stoczyć bój z tym, który siedział na koniu. oraz z jego wojskiem.

(20) I pojmane zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok, który przed nim czynił cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamię zwierzęcia i oddawali pokłon posągowi jego. Zostali oni obaj wrzuceni żywcem do jeziora ognistego, gorejącego siarką.

(21) A pozostali byli pobici mieczem wychodzącym z ust jeźdźca na koniu, i wszystkie ptaki nasyciły się ich ciałami. Ap 19


Zobaczmy miecz jest symbolem słowa, rozkazów!!! Dla Pawła – jako Bestii Drugiej fałszywego proroka – słowa jego bóstwa, jego Chrystusa są mieczem!!! Dzięki temu mieczowi, zwodzi on narody!!! Chrystus Pawła (jego bóg) głosi ewangelie pokoju,  zwodzi on narody, głosi bezprawie. Isus z Apokalipsy jest nazwany: Słowem Bożym. Isus głosi Torę i jego słowa to miecz czyli rozkazy które wydaje w mieniu Boga, te rozkazy to prawo. Ten miecz czyli prawo Boga – Tora – ma podbić narody!!!

Ewangelia Isusa to ewangelia Królestwa Bożego, które będzie zaprowadzone siłą i przez wojnę z szatańskimi siłami. Ewangelia Pawła to ewangelia pokoju z diabłem. Zauważcie jedno ani w ewangelii Łukasza czy Marka – czyli uczniów Pawła –  nie ma słów Isus z ewangelii Mateusza o przynoszeniu na ziemie nie pokoju lecz miecza!!! Tylko ewangelia Mateusza zawiera te słowa i Apokalipsa potwierdza te słowa Isusa o jego misji!!!

 

 

14 uwag do wpisu “Paweł walczy ze zwierzchnościami w niebie czyli kłamstwo nr 11

 1. Newborn

  Dzień dobry.

  Mam jedno drobne pytanie związane z kwestią Pawła i forum zbawienie, na które bardzo potrzebuję odpowiedzi. Mam nadzieję, że nie zostanie ono uznane za personalny atak, ani nic podobnego, bo nie to mam na celu. Po prostu cała ta sytuacja pełna napięcia między tzw. „pawłowcami” a „antypawłowcami” mnie martwi – pomimo że nie udzielam się na blogu żadnej ze stron, to odczułam na własnej skórze, jak bardzo taki konflikt może zaszkodzić osobom, które dopiero co powróciły do Boga. A przez „zaszkodzić” rozumiem m.in. następujące symptomy: zachwianie w wierze, masę wątpliwości, błądzenie, ataki demoniczne i w rezultacie oddalenie się od Boga. Stąd moja potrzeba odpowiedzi na jedno pytanie. ;_; Bo już nie wiem, w którą stronę mam się zwrócić.

  Moje pytanie brzmi: Czy stanowisko „antypawłowe” zostało skonsultowane z Bogiem? Mam na myśli modlitwy (nie jedną, a kilka), o mniej więcej takiej treści: „Dobry Boże, właśnie doszliśmy do wniosku, że Paweł to fałszywy apostoł. Prosimy, daj nam dar mądrości i zrozumienia, byśmy zrozumieli, czy to dobry wniosek pochodzący od Ducha Świętego, czy podszept szatana. Jeśli nie pochodzi to od ciebie i może doprowadzić nas do zguby, prosimy, wyrzuć go z naszych umysłów i broń nas przed podszeptami złego. O to prosimy w imię Jezusa Chrystusa.” Jeśli zostało skonsultowane, jaka była odpowiedź?

  Byłabym bardzo wdzięczna za odpowiedź. Gdyby dało radę podesłać to pytanie również panu Kubikowi i odpowiedziałby na nie np. na swoim forum, to już w ogóle byłabym przeszczęśliwa. Napisałabym do niego maila, ale podejrzewam, że ma ich całą masę, więc nie jestem pewna, czy mój się gdzieś nie zgubi w akcji. 😉

  Pozdrawiam w Jezusie Chrystusie i życzę wielu Bożych błogosławieństw,
  Newborn.

  Polubione przez 1 osoba

  1. Otóż źle podchodzisz, do tematu. My nie mamy stanowiska „antypawłowego” tylko Paweł z Tarsu ma stanowisko przeciwko Bogu Izraela.
   Dowody to listy Pawła, Dzieje Apostolskie i ewangelie jego uczniów Marka i Łukasza. Nauki Pawła stoją w jawnej sprzeczności ze słowami Boga i jego Syna Isusa.

   Bóg udziela nam jasnych odpowiedzi przez swoje słowa które dał prorokom oraz Isusowi Chrystusowi.

   A owoce nauk Pawła widzimy w całym chrześcijaństwie – nie tylko w katolicyzmie – jak pastorzy czy księża żyją w dobrobycie – z datków i swoich nauczań, zwolenien podatkowych – i są oni uwikłani w różne niegodziwości (pedofilia, wspieranie homoseksualizm). To są owoce nauk Pawła z Tarsu.

   Polubienie

   1. „Bóg udziela nam jasnych odpowiedzi przez swoje słowa które dał prorokom oraz Isusowi Chrystusowi.”

    Nie jestem pewna, czy dobrze zrozumiałam. Czy oznacza to, że nie pytacie Boga o tę kwestię poprzez modlitwę, a jedynie opieracie się na Biblii i w niej znajdujecie wszystkie odpowiedzi na podstawie dedukcji i łączenia faktów? Przepraszam, że tak drążę ten temat, ale uściślenie tego jest dla mnie naprawdę bardzo ważne.

    Polubione przez 1 osoba

 2. perceptio

  Wiem o czym myślisz NEWBORN, miałem to samo z Pawłem, co przed laty w procesie odrzucania objawień i kultu maryjnego. Bałem się, że popełniam jakieś bluźnierstwo, ale na szczęście Biblia przyszła z pomocą i nie pozostawiła żadnych wątpliwości. Z Pawłem nie było tak łatwo. Kult królowej niebios jest dla zawziętych analfabetów – z wyboru. Przy Pawle trzeba się nieco pomęczyć 🙂

  Abym miał całkowitą pewność, że Bóg w taki czy inny sposób odpowiedział na moje modlitwy, musiałby mi się osobiście lub przez anioła objawić. Wie on bowiem, że nie jestem skłonny ufać znakom i objawieniom (zwłaszcza takim „na żądanie”), wielu, tzw. objawiania pociągnęły w złym kierunku i myślę, że przykładów nie trzeba przytaczać – ten wspomniany niech wystarczy. Tym samym jestem zmuszony zaufać Słowu pamiętając o przestrodze zasiania kąkolu. Przekłady Pisma są do dziś fałszowane i podawane jako nowszy i ulepszony lek dla chorej duszy. Co więc stało szmatanowi (tak go nazywam) na przeszkodzie, aby fałszować pisma przed wieloma wiekami i zwodzić nieostrożnych.

  Bogu tylko ufam. On doskonale wie, że na początku byłem za głupi aby cokolwiek samemu zrozumieć. Wielokrotnie modliłem się o jakieś naprowadzenie. Trafiałem na ten czy inny artykuł w przekonaniu, że to jego odpowiedź, lecz wszędzie było trochę prawdy i trochę bajek. jak się później okazywało.

  Przyp. 25
  Chwałą Bożą jest rzecz ukryć, a chwałą królów rzecz zbadać

  1 Tes 5:21-22
  „Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie! Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła”.

  Tutaj Paweł jakby się nieco zapędził, nie wiem więc czy Paweł był świadom wszystkiego co głosi, komu służy. Być może padł ofiarą zwiedzenia jak wielu innych po nim i nikt tego do tej pory nie zauważył i nie zbadał.

  Pozdrawiam gorąco

  Polubione przez 1 osoba

 3. perceptio

  Temat nie daje mi spokoju od miesięcy. Moje wątpliwości w stosunku do Pawła rozwiały się całkowicie jak sam zacząłem dostrzegać kolejne jego jawne działania na szkodę Ludu Bożego. I mamy w końcu coś co jest próbą wpłynięcia na liczebność populacji. Znane nam dziś problemy demograficzne.
  W chwili kiełkowania pierwszych zborów Chrystusa oraz nadchodzącego ucisku zamiast zachęcać do powiększania liczby wierzących Paweł zaleca w 1 Kor.7 pozostawanie w stanie wolnym (stąd mamy tyle wszelkiej maści cnotliwych zakonów głoszących jego nauki), nie wchodzenie ponownie w związki małżeńskie. Za to w mieszaniu się chrześcijan z niewierzącymi – nie widzi problemu. Ja mam kuzynkę, która wyszła za turka – chyba nie trzeba tego wyjaśniać. Problem w tym, że te szkodliwe, sprytnie przemycone herezje pomieszane z prawdą, mienią się jak kolorowe światełka choinki na tle całości i mało kto to dostrzega bo wszystko z pozoru pięknie wygląda.

  Osobiście nie mam innego kandydata na prorocze ostrzeżenie z przypowieści o kąkolu.
  Ostrożnie zapoznałem się ze wszystkimi artykułami za i przeciw na ten temat.

  Jeśli to nie ten zapowiadany kąkol, to albo się nie wypełniło proroctwo w podobieństwie, albo coś innego przeoczyliśmy.

  Paweł zatruł dosłownie wszystkich. Spiesząc do Jerozolimy na święto (nie pamiętam jakie) dał podkładkę judaizującym chrześcijanom (tzw. żydom mesjanistycznym upatrujących w obecnym państwie Izrael wypełnione proroctwa) do ponownego obchodzenia świąt biblijnych i powrotu do tradycji. Znam taką osobę, jest pod wpływem Tory i pism Pawła oraz kultury żydowskiej.
  Skoro Paweł spieszył się na to święto, to znaczy, że nie zostało ono i inne zniesione i koniec tematu.

  Niesamowite, każdy znajdzie coś dla siebie. I nielogiczne. Mają wszyscy wspólny mianownik – zbiór rzeczy wykluczających się wzajemnie.

  Zaczynam drżeć, wokół mnie sami lunatycy. Właśnie się zorientowałem, że zwiedzenie jest większe niż myślałem a tzw. masowe przebudzenie to zwykła lipa.

  Raz się modle, żeby Bóg jeszcze trochę poczekał, bo walczę z oporną żoną i boję się, że może zostać sama,
  innym razem żeby jego dzień nastał jak najszybciej, bo nie wytrzymuję tego zawziętego oporu.
  Pomimo tego, radość z poznawania Prawdy i trwaniu przy Zbawicielu jest nie do opisania.

  Jeśli się mylimy (choć nic na to nie wskazuje) niech nam Bóg wybaczy.
  Modlę się za Was wszystkich.

  Polubione przez 1 osoba

  1. perceptio

   Czy jak napiszę w odpowiedzi (sam sobie) to też zniknie.
   Muszę to sprawdzić 🙂
   Bądźmy wobec siebie szczerzy – proszę – nie osłabiaj mnie Cyrylu.
   Jeżeli stwierdzam, że myliłem się w ocenie Pawła i nie zgadza się to z twoimi poglądami, to usuń proszę wszystko co napisałem. Nie zostawiaj tego co jest Ci na rękę a w mojej ocenie jest już przedawnione. Bądź uczciwy wobec innych. Nie wiedziałem, że tak trudno ukryć nieczyste intencje.
   Moje poprzednie obawy okazały się uzasadnione.
   Szatan może zaatakować jedynie słowo boże, jest to tak oklepana taktyka, że zaczyna już być nudna. Ubolewam, że dałem się nabrać.
   Pozdrawiam.

   Polubione przez 1 osoba

   1. Perceptio:
    1. Nie musisz się zgadzać z moimi poglądami, nie będę usuwał twoich postów, ponieważ prezentujesz w nich wysoki poziom i piszesz wiele interesujących rzeczy i przemyśleń . Wybacz, że nie odpisuje ale mam sporo zajęć. Masz sporo racji.
    2. Najważniejsze to wypełnianie prawa Bożego odnośnie zakazu bałwochwalstwa i postępowania wobec drugiego człowieka.
    3. Szatan zawsze nas atakuje i stara się odwieść nas od wypełniania prawa Bożego, Paweł taki miał cel. Dlatego jego nauki same się wzajemnie wykluczają. Jest to zasłona dymna, metoda małych kroczków. Jednak faktem jest, że kluczowa nauka Pawła o unieważnieniu prawa Boga jest powtarzana u Pawła kilka razy.
    4. No właśnie Bóg dopuścił nauki Pawła aby przetestować ludzi… kogo człowiek będzie słuchał Boga czy kogoś obcego. Tak samo w Edenie ludzie mieli do wyboru posłuchanie słów Boga czy węża. To pokazuje, że Bóg daje człowiekowi ogromną wolność i sam Stworzyciel chce się dowiedzieć o każdym człowieku jaki on jest i jakim może się stać.

    Pozdrawiam i życzę ci wielu błogosławieństw Bożych 🙂

    Polubienie

 4. Pingback: Pawłościaństwo – Paweł Marek Łukasz, Czyli Nieświęta Trójca Doktrynalna – Ewangeliusz Nathanielski

 5. Pingback: Pawłościaństwo – Nr.3 List Pawła Do Efezjan (Ef) – Ewangeliusz Nathanielski

 6. Pingback: ( NIE) apostoł Paweł – zbiór artykułów – Liksar-naśladowca Chrystusa.

 7. Pingback: PAWEŁ WALCZY ZE ZWIERZCHNOŚCIAMI W NIEBIE CZYLI KŁAMSTWO NR 11 – Kompendium Prawdy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s