Czym jest wybaczenie….

Jak wiadomo, wybaczenie to fundament nauki Syna Bożego Isusa, oraz samego Boga. Bóg wielokrotnie wybaczał Izraelowi i ma zamiar ponownie wybaczyć mu jego winy. Isus także nauczał nas wybaczenia. Oto ciekawe słowa:

(12) I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom; (13) i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.; Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się tak stanie. (14) Bo jeśli wybaczycie ludziom ich winy, wybaczy wam także Ojciec wasz, który jest w niebie. (15) A jeśli nie wybaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie wybaczy wam przestępstw waszych. Mat 6

Zobaczmy te słowa są w jedynej modlitwie jaką dał nam Isus do Boga. Te słowa pokazują jedno, wybaczenie naszym winowajcom to podstawa do tego aby uzyskać wybaczenie naszych win u Boga. Wg nauk Pawła z Tarsu podstawą przebaczenia naszych win u Boga, jest akt łaski i wyznanie wiary oraz sama wiara, bez uczynków, w Isusa. Jednak znowu Isus jasno powiedział, że podstawą wybaczenia naszych grzechów i Boga jest wybaczenie naszych win naszym winowajcom. Znowu tutaj Isus tak powiedział to w tej przypowieści:

(21) Wtedy przystąpił Piotr do niego i rzekł mu: Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu, jeżeli przeciwko mnie zgrzeszy? Czy aż do siedmiu razy? (22) Mówi mu Isus: Nie powiadam ci: Do siedmiu razy, lecz do siedemdziesięciu siedmiu razy. (23) Dlatego Królestwo Niebios podobne jest do pewnego króla, który chciał zrobić obrachunek ze sługami swymi. (24) A gdy zaczął robić obrachunek, przyprowadzono mu jednego dłużnika, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. (25) A ponieważ nie miał z czego oddać, kazał go pan sprzedać wraz z żoną i dziećmi, i wszystkim, co miał, aby dług został spłacony. (26) Tedy sługa padł przed nim, złożył mu pokłon i rzekł: „Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam”. (27) Wtedy pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. (28) A gdy ów sługa wyszedł, spotkał jednego ze swoich współsług, który był mu winien sto denarów; i pochwyciwszy, dusił go, mówiąc: Oddaj, coś winien. (29) Wtedy współsługa jego, padłszy na kolana, prosił go mówiąc: Okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. (30) On jednak nie chciał, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. (31) A współsłudzy jego widząc to, co zaszło, zasmucili się bardzo i poszedłszy, opowiedzieli panu swemu wszystko, co się stało. (32) Wtedy przywołał go pan jego i rzekł mu: Sługo zły! Wszystek tamten dług darowałem ci, boś mnie prosił. (33) Czy i ty nie powinieneś był zlitować się nad współsługą swoim, jak i ja zlitowałem się nad tobą? (34) I rozgniewał się pan jego, i wydał go katom, żeby mu oddał cały dług. (35) Tak i Ojciec mój który jest w niebie uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści z serca swego bratu swemu. Mat 18

Zobaczmy mamy przebaczyć z serca bratu swemu. Gdyż nasze wybaczenie przypomina sytuacje z przypowieści o nielitościwym dłużniku. Dlatego musimy zrozumieć czym jest wybaczenie. Otóż odpowiedź daje nam sam Bóg:

(11) Powiedz im: Jakom żyw – mówi Wszechmocny Pan – nie mam upodobania w śmierci bezbożnego, a raczej, by się bezbożny odwrócił od swojej drogi, a żył. Zawróćcie, zawróćcie ze swoich złych dróg! Dlaczego macie umrzeć, domu izraelski? (12) A ty, synu człowieczy, mów do swoich rodaków: Sprawiedliwość nie uratuje sprawiedliwego, gdy popełnia występek, a bezbożność nie doprowadzi bezbożnego do upadku, gdy się odwróci od swojej bezbożności. Lecz i sprawiedliwy nie może żyć, gdy grzeszy. (13) Gdy mówię do sprawiedliwego: Na pewno będziesz żył, a on, polegając na swojej sprawiedliwości, popełni występek, wtedy nie będzie się pamiętało wszystkich jego sprawiedliwych uczynków, lecz umrze z powodu występku, który popełnił. (14) Lecz gdy mówię do bezbożnego: Na pewno umrzesz, a on odwróci się od swojego grzechu, będzie wypełniał prawo i sprawiedliwość, (15) Będzie oddawał zastaw, zwracał to, co zagrabił, postępował zgodnie z zasadami życia, nie popełniając występku, na pewno będzie żył, nie umrze. (16) Nie będzie się pamiętało żadnych jego grzechów, które popełnił; będzie wypełniał prawo i sprawiedliwość; na pewno będzie żył. (17) Lecz twoi rodacy mówią: Postępowanie Pana nie jest słuszne – tymczasem właśnie ich postępowanie nie jest słuszne. (18) Jeżeli sprawiedliwy odwróci się od swojej sprawiedliwości i popełni występek, umrze z powodu niego. (19) A jeżeli bezbożny odwróci się od swojej bezbożności i będzie wypełniał prawo i sprawiedliwość, dzięki nim będzie żył. (20) A wy mówicie: Postępowanie Pana nie jest słuszne. Każdego z was będę sądził według jego postępowania – domu izraelski. Ezechiela 33

Wybaczenie grzechów to zapomnienie zła które nam wyrządzili inni. Oto ciekawa definicja wybaczenia:

Wybaczenie oznacza odpuszczenie, puszczenie w niepamięć. To nie ma nic wspólnego z usprawiedliwieniem. Po prostu odpuszcza się tę sprawę. „Możesz Uzdrowić swoje życie” Louise L. Hey.

Wybaczenie to po prostu akceptacja, przeszłości, której nie możemy zmienić. Ktoś nam zrobił coś złego to po prostu staramy się przechodzić do tego do porządku dziennego, nie rozmyślamy o tym ale żyjemy dalej. Gdyż brak wybaczenia powoduje, że to nas gryzie i niszczy nam naszą przyszłość i teraźniejszość.

Teraz znowu. Zapomnienie win to nie jest prosta sprawa, jak zresztą wychodzenie z grzechu. Jednak Bóg, wymaga od nas …. właśnie rzeczy trudnych. Dlatego zresztą Bóg zarządał od Abrahama jako ofiary swego umiłowanego syna Izaaka. Ta ofiara pokazuje, jest symbolem, ze najlepsza ofiara dla Boga to rzeczy dla nas najtrudniejsze. A najtrudniejsze jest to chcieć wybaczyć czyli zapomnieć winy swoim winowajcom. Zobaczmy te Słowa Boga:

(4) Jeżeli napotkasz zabłąkanego wołu albo osła twego nieprzyjaciela, odprowadź go zaraz z powrotem do niego.(5) Jeżeli zobaczysz, że osioł twego przeciwnika upadł pod ciężarem, nie opuszczaj go, lecz dopomóż mu podnieść go. Wyjść 23

Ponownie te słowa pokazują, że Bóg wymaga od nas zapomnienia win naszym winowajcom. Czego wyrazem jest fakt, że staramy się co robić???

(43) Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. (44) Ale Ja wam mówię: Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują. (45) Abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. (46) Bo gdybyście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią? (47) A gdybyście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? (48) Bądźcie więc doskonali, jak Ojciec wasz, który jest w niebie doskonały.Mat 5

Zobaczmy tutaj chodzi o doskonalenie się w wybaczaniu. Nie oszukujmy się, nikt od tak szybko na poczekaniu nie zapomni win swoim prześladowcom czy osobom które wobec na na nas złorzeczyli czy nas przeklinali. Tutaj chodzi jednak o to, aby się stopniowo doskonalić. Oto co mówi Isus:

(24) Wtedy Isus rzekł do uczniów swoich: Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój, i niech idzie za mną. Mat 16

Chodzi tutaj o to aby, starać się zapominać i kontrolować swoje myśli. Niczym dziecko, które nie umie początkowo chodzić, tak samo z wybaczaniem. Na poczatku dziecko robi pierwsze kroki a z czasem ustawicznie ćwicząc chodzenie chodzi coraz lepiej nie przejmuje się upadkami. Tak samo z wybaczeniem, musimy starać się zapominać a tym bardziej nie mścić się na naszych nieprzyjaciołach. Oto co powiedział Isus:

(13) Wtedy mu przyniesiono dzieci, aby włożył na nie ręce i modlił się; ale uczniowie gromili ich.(14) Lecz Isus rzekł: Zostawcie dzieci w spokoju i nie zabraniajcie im przychodzić do mnie; albowiem do takich należy Królestwo Niebios.Mat 19

(1) W owym czasie przystąpili uczniowie do Isusa, pytając: Kto też jest największy w Królestwie Niebios? (2) A On, przywoławszy dziecię, postawił je wśród nich (3) I rzekł: Zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. (4) Kto się więc uniży jak to dziecię, ten jest największy w Królestwie Niebios. Mat 18

Zobaczmy, postawa dziecka to właśnie chęć stawania się doskonałym jak Bóg Nasz Ojciec poprzez pomimo dziecięcych niedoskonałości w wypełnianiu tych praw i poleceń jednak ich wypełnianiu. Zatem na początku będzie trudno nam wybaczać jednak tutaj chodzi o to aby nawet jak upadniemy to wstać i starać się zapomnieć naszym winowajcom. Pomyślmy tylko wariat wymagałby od dziecka które nie umie chodzić aby te tańczyło niczym baletnica czy biegało niczym zawodowy biegacz czy poruszało się jak inny atleta. Tutaj my starajmy się zapominać i wypierać z naszej pamięci stopniowo winy jakie dopuścili się inni ludzie wobec nam.

Teraz zobaczmy rzecz ciekawą. Otóż Bóg Izraela, Stworzyciel świata wielokrotnie przebaczał ludziom, szczególnie Izraelowi i puszczał mu wiele razy grzechy w niepamięć. Zobaczmy Bóg na pustyni wybaczył Izraelowi grzech bałwochwalstwa oraz wiele grzechów. Potem w czasach sędziów i królów ludzkich Bóg wielokrotnie wybaczał czyli był skłonny do zapomnienia win Izraelowi pod warunkiem nawrócenia się i zaprzestania czynienia grzechów. Bóg wybaczył grzech cudzołóstwa i mordu królowi Dawidowi, gdy ten ukorzył się przed Bogiem oraz grzech policzenia przez niego Izraelitów. Oto charakter Boga:

(13) Rozdzierajcie swoje serca, a nie swoje szaty, i nawróćcie się do Pana, swojego Boga, gdyż On jest łaskawy i miłosierny, nierychły do gniewu i pełen litości, i żal mu karania! Joela 2

(5) Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, (6) A okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.Wyjść 20

Zobaczmy Bóg woli budować i nagradzać niż niszczyć i karać. Dlatego Bóg karze maksymalnie do czwartego pokolenia zaś okazuje łaskę aż do tysiącznego pokolenia. Dlatego Isus objawił nam Boga jako naszego Ojca. Każdy Ojciec kieruje się miłością do dziecka i z niechęcią te dziecko w razie nieposłuszeństwa karze a największą radość sprawia Ojcu nagradzanie dziecka za posłuszeństwo!!! Dlatego Apostoł Jan napisał:

(8) Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. 1 list Jana 4

Dlatego Isus wybaczył nierządnicy. Co do niej powiedział:

(3) Potem uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie, postawili ją pośrodku (4) I rzekli do niego: Nauczycielu, tę oto kobietę przyłapano na jawnym cudzołóstwie. (5) A Mojżesz w zakonie kazał nam takie kamienować. Ty zaś co mówisz? (6) A to mówili, kusząc go, by mieć powód do oskarżenia go. A Isus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. (7) A gdy go nie przestawali pytać, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem. (8) I znowu schyliwszy się, pisał po ziemi. (9) A gdy oni to usłyszeli i sumienie ich ruszyło, wychodzili jedne po drugim, poczynając od najstarszych, i pozostał Isus sam i owa kobieta pośrodku. (10) A Isus podniósłszy się i nie widząc nikogo, tylko kobietę, rzekł jej: Kobieto! Gdzież są ci, co cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? (11) A ona odpowiedziała: Nikt, Panie! Wtedy rzekł Isus: I Ja cię nie potępiam: Idź i odtąd już nie grzesz. ew Jana 8

Zobaczmy każdy Ojciec zaniecha kary gdy widzi szczerą skruchę swojego dziecka i chęć dalszego niepopełniania danego grzechu. Tak samo Bóg jak widzi cień szansy na poprawę danego narodu to niczym dobry Ojciec odstąpi od danej kary…. co powiedział Bóg Abrahamowi????

(20) Potem rzekł Pan: Wielki rozlega się krzyk przeciwko Sodomie i Gomorze, że grzech ich jest bardzo ciężki. (21) Zstąpię więc i zobaczę, czy postępowali we wszystkim tak, jak głosi krzyk, który doszedł do mnie, czy nie; muszę to wiedzieć! (22) Potem odwrócili się mężowie i poszli stamtąd do Sodomy. Abraham zaś stał nadal przed Panem, (23) A zbliżywszy się, Abraham rzekł: Czy rzeczywiście zgładzisz sprawiedliwego wespół z bezbożnym? (24) Może jest w tym mieście pięćdziesięciu sprawiedliwych; czy także ich zgładzisz i nie przebaczysz miejscu temu przez wzgląd na pięćdziesięciu sprawiedliwych, którzy są w nim? (25) Nie dopuść, byś miał uczynić coś podobnego, by uśmiercić sprawiedliwego wespół z bezbożnym, by sprawiedliwego spotkało to samo, co bezbożnego. Nie dopuść do tego! Czyż ten, który jest sędzią całej ziemi, nie ma stosować prawa? (26) I rzekł Pan: Jeśli znajdę w mieście Sodomie pięćdziesięciu sprawiedliwych, przebaczę całemu miejscu ze względu na nich. (27) Odpowiedział Abraham i rzekł: Oto ośmielam się jeszcze mówić do Pana mego, choć jestem prochem i popiołem. (28) Może zabraknie pięciu do tych pięćdziesięciu sprawiedliwych, czy zniszczysz całe miasto z powodu tych pięciu? I rzekł: Nie zniszczę, jeżeli znajdę tam czterdziestu pięciu. (29) Na to ponownie odezwał się do niego i rzekł: Może znajdzie się tam czterdziestu. I odpowiedział: Nie uczynię ze względu na tych czterdziestu. (30) I rzekł: Niech nie gniewa się Pan, proszę, że jeszcze mówię: Może znajdzie się tam trzydziestu. I odpowiedział: Nie uczynię, jeśli znajdę tam trzydziestu. (31) I rzekł: Oto ośmielam się jeszcze mówić do Pana: Może znajdzie się tam dwudziestu. I odpowiedział: Nie zniszczę ze względu na tych dwudziestu. (32) I rzekł: Niechaj nie gniewa się Pan, proszę, gdy jeszcze raz mówić będę: Może znajdzie się tam dziesięciu. I odpowiedział: Nie zniszczę ze względu na tych dziesięciu. (33) I odszedł Pan, gdy skończył rozmowę z Abrahamem. Abraham zaś wrócił do miejsca swego. Rodz. 18

Zobaczmy Sodoma i Gomora liczyły tysiące mieszkańców, którzy popełniali codziennie ogromne grzechy a Bóg gdyby w tych miastach było tylko 10 sprawiedliwych to nie zniszczył by ich!!!! Dlaczego??? Ponieważ ci 10 sprawiedliwych to nawet minimalna szansa na nawrócenie tych miast. To pokazuje jedno. Bóg jest zawsze skłonny do wybaczenia i zapomnienia grzechów gdy dana osoba okaże skruchę i jest skłonna się nawrócić!!!! Dlatego Isus prawidłowo nazwał Boga Ojcem!!!! Gdyż imię czy raczej tytuł Boga (jeden z wielu) Ojciec prawidłowo pokazuje nam charakter Boga. Zatem nakazując nam wybaczanie naszym winowajcom czy zakazując nam odpłacać się złem wobec naszych nieprzyjaciół nakazał nam upodobnić się do Boga. Zauważmy jedno, każdy nasz nieprzyjaciel ma w swoim życiu szansę do nawrócenia się do Boga i zaprzestania czynić grzechu. Nasze wybaczenie oraz nawet przyjazna postawa wobec osób nam wrogich ma na celu zwiększenie ich szans na nawrócenie się.

Zobaczmy zatem jak nasienie węża, żydzi czy raczej Edomici zafałszowali obraz Boga poprzez nadanie mu imienia oraz tytułu o nazwie Jehowa:


Jak w tym przypadku wyglądają Świadkowie Jehowy, wielbiący Jehowę oraz jego Nowy Porządek Świata czyli.. NWO!?
Według Strong Concordance hebrajskie słowo ‚hovah” oznacza – ruin, mischief.
Ruin – zburzyć, zniszczyć, zrujnować; doprowadzić do ruiny
hhttp://www.dict.pl/dict?word=ruin&words=&lang=EN
Poniżej translacja na polski – http://translate.google.pl/translate?js=n&prev=_t&hl=pl&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&sl=en&tl=pl&u=http%3A%2F%2Fstrongsnumbers.com%2Fhebrew%2F1943.htm&act=url
Mischief – szkoda, intryga, figlarność, psota, mąciwoda, podżegacz, krzywda
http://www.dict.pl/dict?word=mischief&words=&lang=EN
Forma – Jehowa oznacza – niszczycielskiego mąciwodę, podżegacza i krzywdziciela!
(…)
Źródłem tych imion i nazw są tylko i wyłącznie testy masoreckie w języku judeohebrajskim. W Septuagincie Yah nie istnieje.

Według TS Bóg ma na imię Jehowa. Po angielsku pisze się Jehovah, a czyta się Dżehowa.
(Więcej na temat Imienia Stwórcy w tym linku… http://www.zbawienie.com/imie-Boga.htm)
Co jest niezwykłe to prosty fakt, że w hebrajskim nie ma słowa „Dże”. Nie ma to niczego wspólnego z Yah, (czytaj: Ja) jak np: JeremaYAH, IzaYAH czy znana nam wszystkim forma AlleluJAH. Natomiast znaczenie słowa hovah jest szczególnie niepokojące.
Otóż według Strong Concordance hebrajskie słowo ‚hovah” oznacza – ruin, mischief.
Ruin – zburzyć, zniszczyć, zrujnować; doprowadzić do ruiny
hhttp://www.dict.pl/dict?word=ruin&words=&lang=EN
Mischief – szkoda, intryga, figlarność, psota, mąciwoda, podżegacz, krzywda
http://www.dict.pl/dict?word=mischief&words=&lang=EN
Forma Jehowa oznacza niszczycielskiego mąciwodę, podżegacza i krzywdziciela!
Wymowa hebrajskiego imienia Boga, utożsamiająca Go z mąciwodą, podżegaczem i krzywdzicielem jest najwyraźniej świadomym celem przywódców tej organizacji.
Co najciekawsze, TS uważa że imię Yahweh jest najbardziej prawidłową formą imienia Boga (Pomoc w Zrozumieniu Biblii) ale ze względu na to, że świat błędnie nazywa Boga – Jehowa, TS postanowiło także Go w ten sposób nazywać.
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures, – (Świadkowie Jehowy), – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. Strona 23: ” While inclining to view the pronunciation „Yahweh” as the more correct way, we have retained the form „Jehovah” because of peoples familiarity with it since 14 th Century”. – New World Bible Translation Committee, 9 February 1950. Oryginalny skan w linku – link.
W języku polskim:
” Podczas skłaniając się ku poglądowi wymowy „Yahweh” jako bardziej prawidłowej, my pozostaliśmy przy formie „Jehowa”, ponieważ ludzie są zaznajomieni z tą formą od 14 wieku”.
Co jest warte wzmianki, w rewizji z 1 stycznia 1985 r. wyd. Watchtower Biblie and Tract Society of New York, INC. mamy manipulatywnie zmieniony tekst:
„While many are inclined to view the pronunciation „Yahweh”as the more correct way, we have retained the form”Jehovah” because of people’s familiarity with it for centuries. Moreover, it preserves, equally with other forms, the four letters of the divine name, YHWH (or, JHVH).”
Podczas gdy wielu skłania się ku poglądowi wymowy „Yahweh” jako bardziej prawidłowej, my pozostaliśmy przy formie „Jehowa”, ponieważ ludzka znajomość owej formy przez stulecia. Więcej, forma ta przechowuje wraz z innym formami cztery litery świętego imienia, YHWH (lub JHVH)
Ewidentna manipulacja. W pierwszej wersji TS przyznaje, że TS skłania się ku poglądowi, że forma Yahweh jest bardziej prawidłowa.
W ‚rewizji’ owej przedmowy TS nie skłania się ku temu poglądowi, ale jest aluzja, że nie chodzi o TS ale o ludzi z poza kręgu TS. Skan z wydania z roku 1985 sprawdź – link.
Trudno się zgodzić z taką dziwną argumentacją. Co jest najdziwniejsze, w takiej właśnie formie używają rzekomego imienia Boga Amerykanie (Watchtower Society) oraz cały świat anglojęzyczny.
W tej formie oraz w formie tetragramu używają jej także do czarów sataniści, czarownicy, kabaliści oraz… Masoni.
Poznaj znacznie więcej szczegółów oraz dowodów na to, że Bóg nigdy nie ujawnił nikomu swego imienia. Tzw, ‚imię Boga’ to czysta próba szatana zasiania trybalnego bożka kananejskiego – JHWH w Biblii.
Obie formy rzekomego imienia – Yahweh czy Jehowa to imiona demonów. Yah to imię egipskiego boga księżyca!
Ale największym argumentem jest fakt, że to Bóg ustala imiona, czy swoje, czy Syna Bożego, czy Abrahama i jego żony, Sary.
Zwróćmy szczególną uwagę na postawę Boga w przypadku Abrahama i Sary. Abraham miał imię Abram, a Sara miała imię Saraj. Takie niewielkie różnie ale wszyscy pisarze biblijni posłusznie zaakceptowali Boże decyzję. Także lud boży wywodzący się od Jakuba, nosi imię Jakuba, którego imię Bóg zmienił na… Izrael.

Zobaczmy Jehowa oznacza, że Bóg miałby być chętny do krzywdzenia, karania, mszczenia się. Edomici w ten sposób obrażają jawnie Boga Izraela oraz chcą zniekształcić wśród ludzi imię Boga oraz kłamać na temat wspaniałego charakteru Boga. Tymczasem Isus ujawnia właśnie wspaniały charakter Boga jako Ojca który zawsze jest skłonny do wybaczenia gdy tylko jest szansa na nawrócenie się grzesznika. Oto co mówi Bóg Ezechielowi:

(11) Powiedz im: Jakom żyw – mówi Wszechmocny Pan – nie mam upodobania w śmierci bezbożnego, a raczej, by się bezbożny odwrócił od swojej drogi, a żył. Zawróćcie, zawróćcie ze swoich złych dróg! Dlaczego macie umrzeć, domu izraelski? Ez 33

Zobaczmy jak można tak kłamać i obrażać Boga nadając Mu imię, tytuł o nazwie „Jehowa”???? A co gorsza Edomici w swoim tłumaczeniu Biblii czyli tekście masoreckim, naprawdę zniekształcili i sfałszowali wiele słów Boga, proroków i nawet Tory, tak aby z ksiąg Starego Testamentu owe fałszerstwa miały nas nakierować, że Bóg rzeczywiście jest mściwy, chętny do karania i rujnowania. Aby rzeczywiście te sfałszowane słowa miały pokazać, że Bóg miałby jakoby nosić imię Jehowa a nie miał mieć tytułu i imienia Ojca tak jak nauczał nas Isus. Pomyślmy, taki obraz Boga jaki powoduje fałszywe imię „Jehowa” oraz sfałszowane fragmenty Starego Testamentu, dla szatana miały swój oczywisty cel. W ten sposób szatan oczernia Boga przed ludzkością i pokazuje, że Bóg chce ludzi tak naprawdę skrzywdzić. W ten sposób ludzie Boga zaczynają się nie tyle bać co przestają w jego i jego prawo wierzyć. Edomici zaś, jako ludzie mściwi i chętni do krzywdzenia innych ludzi w tym swego brata Jakuba, w ten sposób określając Boga fałszywym imieniem „Jehowa”, upodobnili czy raczej stworzyli sobie boga, podobnego do ich krwiożerczego charakteru. Pomyślmy ludzie uważają boga Edomitów za jakąś Bestie i co gorsza poprzez określanie się czy podszywanie się przez Edomitów za żydów (Judejczyków) uważają, że bóg Edomitów to Bóg Izraela. Tutaj znowu diabeł dał pola gnostyków (innej grupy diabła), którzy widząc rozbieżność nauk Edomitów i Isusa, na temat Boga, stwierdzili, że Bóg Starego Testamentu to Demiurgiem, zaś Isusa wysłannikiem dobrego Boga. Tymczasem prawda jest prosta Isus po prostu ratował reputacje swojego Ojca, Boga Izraela, Stwórcy jaką niszczyli Edomici. Dlatego tak Isus odnosił się do Edomitów:

(33) Węże! Plemię żmijowe! Jakże będziecie mogli ujść przed sądem ognia Gehenny?(34) Oto dlatego ja posyłam do was proroków i mędrców, i uczonych w Piśmie, a z nich niektórych będziecie zabijać i krzyżować, innych znowu będziecie biczować w waszych synagogach i przepędzać z miasta do miasta. (35) Aby obciążyła was cała sprawiedliwa krew, przelana na ziemi – od krwi sprawiedliwego Abla, aż do krwi Zachariasza, syna Barachiaszowego, którego zabiliście między świątynią a ołtarzem. (36) Zaprawdę powiadam wam, spadnie to wszystko na ten ród. Mat 23

Otóż Bóg posyłał proroków i mędrców, którzy głosili prawdziwy charakter Boga jako przebaczającego winy Ojca dzieciom które wyrażają skruchę i chęć poprawy. A Edomici ich zabijali ponieważ dla nich bogiem była istota która by mściła by się za nich za ich krzywdy oraz by zabijała ich wrogów. Bóg, Ojciec chce wybaczać co dla Edomitów ludzi mściwych i nie zdolnych do wybaczenia jest nie do pomyślenia. Oto co powiedział Isus do Edomitów po tym jak wybaczył nierządnicy:

(44) Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. ew Jana 8

Diabeł kłamie i zabija przez kłamstwo. Diabeł czerpie przyjemność z kłamstwa i zabijania. Diabeł jest mściwy, nikomu nigdy nie wybaczył i oczekuje od Boga nie tyle wybaczenia (ponieważ diabeł nie widzi swojej winy) ale tego aby Bóg dał mu z powrotem pozycje tę samą lub nawet wyższą w niebie. Takie same są jego dzieci. I dlatego:

Imię Jehowa to imię diabła, gdyż tylko diabeł jest niewybaczający chętny do krzywdzenia i jest mściwy. Edomici w ten sposób w Biblii w miejsce imienia Boga dali imię diabła swego ojca i boga. Tymczasem Isus w ewangelii dał nam prawdziwe imię i tytuł Boga czyli Ojca!!!!

Pomyślmy. Bóg zawsze karze w ostateczności i niszczy grzeszników zawsze w ostateczności. Boga nie raduje ale raczej smuci karanie i niszczenie grzeszników. Nadanie Boga imienia „Jehowa” to największe bluźnierstwo. Gdyż takie imię oraz fałszowanie ksiąg Starego Testamentu aby zaakcentować mściwe oblicze Boga, powoduje, że ludzie uciekają od Boga i mogą zniechęcić się do nawrócenia się i wypełniania Jego prawa!!!!

Nasienie węża, Edomici mają za złe Isusowi, że przebaczył nierządnicy…. tylko, że Bóg przebaczył innemu „nierządnikowi i mordercy” królowi Dawidowi (który cudzołożył z Batszebą oraz zabił podstępem jej męża Uriasza Hetytę)…. co oburzają niektórych moje słowa…. ale przecież po pełnieniu tych czynów Dawid w oczach Boga był nim właśnie. Ale Dawid okazał skruchę…. i to samo Isus zauważył zapewne u nierządnicy, skruchę i chęć poprawy swojego życia.  Jednak ta sytuacja z nierządnicą to dla Edomitów zawsze jest okazja do zaatakowania Isusa. Tymczasem każdy z nas potrzebuje przebaczenia u Boga. Nawet najwierniejszy Bogu, król Izraela, Dawid potrzebował przebaczenia u Boga.

Tutaj znowu Edomici czy ich „porzyteczni idioci” (czyli ludzie przez nich i ich nauki zwiedzeni) mają ciekawą strategię. Akcentują oni fragmentu Biblii, które mają pokazać rzekomą mściwość Boga. Tylko pomyślmy, takie akcentowanie negatywnych i fałszywych cech u Boga ma na celu to abyśmy sami byli mściwi i nie skłonni do przebaczenia naszych win. Dlatego diabeł tak nagradza Edomitów od wieków coraz większą władzą nad światem. Ponieważ oni szerzą zgorszenie. Zobaczmy te słowa:

(1) W owym czasie przystąpili uczniowie do Isusa, pytając: Kto też jest największy w Królestwie Niebios? (2) A On, przywoławszy dziecię, postawił je wśród nich (3) I rzekł: Zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. (4) Kto się więc uniży jak to dziecię, ten jest największy w Królestwie Niebios. (5) A kto przyjmie jedno takie dziecię w imię moje, mnie przyjmuje. (6) Kto zaś zgorszy jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, lepiej będzie dla niego, aby mu zawieszono u szyi kamień młyński i utopiono go w głębi morza. (7) Biada światu z powodu zgorszeń! Wprawdzie zgorszenia muszą przyjść, lecz biada człowiekowi, przez którego zgorszenie przychodzi. (8) Jeżeli więc ręka twoja albo noga twoja cię gorszy, utnij ją i odrzuć od siebie; lepiej jest dla ciebie wejść do żywota kalekim lub chromym, niż mając obydwie ręce lub obydwie nogi być wrzuconym do ognia wiecznego. (9) A jeśli cię oko twoje gorszy, wyłup je i odrzuć od siebie; lepiej jest dla ciebie z jednym okiem wejść do żywota, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do ognia Gehenny. (10) Baczcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych, bo powiadam wam, że aniołowie ich w niebie ustawicznie patrzą na oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. (11) Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby zbawić to, co zginęło. Mat 18

Pomyślmy Isus naucza, że Bóg jest naszym Ojcem a my mamy być jak dzieci które zaczynają słuchać Boga jak swego Ojca. Czyli ludzie zaczynają nawracać się i wypełniać sprawiedliwość. Tymczasem Edomici stwierdzają, ze Bóg nie jest naszym Ojcem skłonnym wybaczyć nasze winy za nawrócenie się ale jest „Jehową” czyli jest mściwy i skory do krzywdzenia ludzi. W ten sposób Edomici gorszą ludzi, ponieważ nauczają ludzi wierzących w nauki Isusa, że Bóg nie jest naszym Ojcem!!!! W ten sposób odbierają im szanse na zbawienie.

(13) Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że zamykacie Królestwo Niebios przed ludźmi, albowiem sami nie wchodzicie ani nie pozwalacie wejść tym, którzy wchodzą. Mat 23

Zobaczmy Edomici wiedzą, że Bóg chce być naszym Ojcem, ale tę prawdę fałszują poprzez fałszowanie słów Boga oraz Jego imienia i tytułu. W ten sposób Edomici nie pozwalają wejść do Królestwa Bożego innym ludziom.

(15) Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że obchodzicie morze i ląd, aby pozyskać jednego współwyznawcę, a gdy nim zostanie, czynicie go synem Gehenny dwakroć gorszym niż wy sami. Mat 23

Zobaczmy ludzie których Edomici zgorszą i namówią do stania się wyznawcami ich nauk są od nich dwakroć gorsi. Owi ludzie jeszcze bardziej niż Edomici nienawidzą Isusa oraz nauki, że Bóg chce być naszym Ojcem.

Pamiętajmy na przekór diabłu i jego dzieciom wybaczajmy naszym winowajcom aby Bóg wybaczył nam nasze winy!!!!!

 

Zauważmy coś ciekawego. Wybaczenie to wytrenowana zdolność, dzięki której możliwe jest budowanie trwałych relacji rodzinnych, społecznych, narodowych. Bóg chce abyśmy tę zdolność trenowali, gdyż ta zdolność umożliwi nam życie wieczne w Królestwie Boga na ziemi.

Nasienie węża, szczególnie Edomici pogardzają wybaczaniem dlatego są mściwi i nie potrafiący wybaczać nawet swoim własnym rodakom. Dzięki braku zdolności wybaczania, chowaniu urazu w sercu, bycia mściwym Edomici to dla szatana idealny naród do kontroli. Edomitów diabłu było łatwo kontrolować, gdyż jako ludzie mściwi łatwo było ich podzielić i napuszczać na samych siebie. To dlatego żydzi mordowali chętnie swoich rodaków i byli gorliwymi wykonawcami Hitlerowskiej polityki holocaustu:

https://3obieg.pl/zydzi-mordowali-zydow/

https://ciekawostkihistoryczne.pl/2018/04/15/bez-nich-obozy-koncentracyjne-nie-moglyby-funkcjonowac-kim-byli-kapo/?fbclid=IwAR2De43Zhy2eOcHG7ItoQ8Lq5KHs4SaQltWNHZs3eWEDmg_0GVrexGEKIa8

Wbrew opinii samych żydów, że sami siebie nigdy nie zdradzą, fakty pokazują co innego. W razie kłopotów, żyd wyda żyda aby uratować swoją skórę albo aby się zemścić lub z zawiści??? Dlaczego, ponieważ są oni mściwi i gardzą wybaczeniem. Żydzi także zdradzą innego żyda aby zdobyć wpływy lub jakieś korzyści. Dr Ewa Kurek poruszała ten temat, nawet prawo i sądy państwa Izrael uniewinniało żydów którzy brali czynny udział w holocauście.

Czym jest wybaczenie??? Jest to zdolność którą można zdobyć dzięki treningowi. Trening wybaczania daje olbrzymią kontrolę i samodycyplinę nad swoimi emocjami i przez to zyskujemy zdolność do wypełniania prawa Bożego. Tak samo jak trenując ciało zyskujemy kontrolę nad swoim ciałem coraz większą tak samo jest z treningiem wybaczania i miłowania nawet nieprzyjaciół. Zresztą oto co powiedział Isus:

(10) Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i Ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości jego. (11) To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. (12) Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem. (13) Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. (14) Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję. (15) Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego; lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. (16) Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. (17) To przykazuję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Ew Jana 15

Zobaczmy jeśli będziemy potrafili wybaczać nawet nieprzyjaciołom to przecież łatwo będzie nam wybaczać swoim braciom, siostrom rodzinie czy bliskim.

13 uwag do wpisu “Czym jest wybaczenie….

 1. Bartek Bartosz

  Przebaczyć czyli puścić w niepamięć .
  Nie mścić się i żyć dalej bez gniewu na winowajce .
  Wystarczy chcieć i prosić Boga o pomoc w tym .
  Odpuszczając innym pozbywamy się złości która gdy w nas siedzi i się gromadzi odbija się na zdrowiu i samopoczuciu .
  Mówiąc prosto jak ktoś nam zajdzie za skórę to należy olać to, zamiast odwdzięczać się tym samym .
  Trudna to sztuka ale to wymaga codziennej praktyki i walki z gniewem zwłaszcza gdy taką osobę widujemy co dzień np. w pracy.
  Niektórzy ludzie już tacy są i ich nie zmienimy typu kłamcy, szydercy , obmawiacze za plecami .
  Świetne słowa- „Nie usprawiedliwiać lecz puścić w niepamięć ” bo zachowań niektórych nie da się wytłumaczyć i usprawiedliwić.
  Odpuśćmy to i nam Bóg odpuści.

  Świetny artykuł Cyrylu .

  Polubione przez 1 osoba

 2. Norbert

  „Zobaczmy, postawa dziecka to właśnie chęć stawania się doskonałym jak Bóg Nasz Ojciec poprzez pomimo dziecięcych niedoskonałości w wypełnianiu tych praw i poleceń jednak ich wypełnianiu”
  Moje rozumienie słowa bądźmy jak dzieci jest inne niż twoje Cyrylu .Dziecko jest doskonałe bo nie grzeszy nie zna kłamania, zło(Ści),robienia krzywdy itp.dla tego mamy się stać jak dzieci .
  Dopiero potem ten świat uczy nas jak ķłamać itp.
  Z Bogiem

  Polubione przez 1 osoba

 3. NathanieLysandeR

  Wychodzi na to że Konfederacja jest wydmuszką chasydów z PiSu
  To jak potraktowali Czerniaka, znaczy się piorą publicznie brudy za poprzez telewizję Antynarodową, człowieka który ma gadane oraz ”katolika zombie” którego prędzej czy później wykopią, okrzykną agentem itd.
  Przecież gdyby chcieli załatwili by sprawę po cichu zamiast prać publicznie brudy przekręcając historię – zomo, znaczy się mógł wstąpić do zomo aby unikąć wojska itd.
  Ale, ale, ale
  Jednak iągnie do korytka od lat

  Owszem kotrowersyjne przyciągają dużo ludzi, równie dużo osób zrażają od siebie niektórzy podejrzewam jak Korwin robią to celowo, kiedy dana partia ma przegrać wtedy wystawiają takiego ”oszołoma” aby ten odciągnął zainteresowanych, oni przyciągają jedynie stały elektorat.
  Oczywiście jest mnóstwo mitomanów, cwaniaczków, dezinformatorów w regionach alternatywnych męczennicy oraz potwory wyciągające ostatnie pieniądze obiecując lek na wszystkie choroby.
  Nawet ta cała telewizja antynarodowa promują prowokatorów (jeden jawnie nawoływał do mordowania niemców) czy ludzi watykanu, tak więc taki jest kolejny cel tych walk miało dojść do podziału na mniejsze sekty żeby nie doszło do porozumienia

  Ale…. jest też drugie dno,
  Samo ”demaskowanie” to jeszcze za mało, trzeba jeszcze dać coś w zamian wypełnić pustkę

  Już nawet byli współpracownicy uciekli od Chrabjewgo który obiecuje miał być Polski Trumpek a wyszła akcja ośmieszania reparacji, słowiaństwa i wielu innych tematów. potem wszyscy kojarzą kontrowersyjne tematy z oszołomstwem
  Trochę mnie zaniepokoiło jak ”katolik zombie” szydzi że świry i w ogóle
  Dla mnie nie jest to powód do śmiechu że scena alternatywna została opanowana przez nieciekawe postacie, a skoro jeden ultrakatolicki ”historyk” wypunktował fragment takiego bajkopisarza to pewnie 100% tego co mówi jest kłamstwem a w ogóle nie słuchajcie go to jest agent, żydomason…. a na tym także polega dezinformacja aby przyjąć całość albo ją odrzucić.

  Jeśli miałbym odrzucić 100% tego co ci ludzie mówią to musiałbym zaakceptować największe idiotyzmy medialne że Polska powstała znikąd w 966 roku a raki są z nikąd, weganizm leczy wszystkie choroby, Francja-Anglia przynosiły pokój tubylcom a USA chce dla Polski jak najlepiej…. a i że świat istniał od zawsze tak sam z siebie człowiek pochodzi od skały a Watykan dzielnie zwalcza lewaków….
  Dla katolików zombie powiedzieć że kościół jako instytucja zajmuje się zawodowo wyciąganiem od ludzi pieniędzy, energii i czasu poprzez niebiblijne nauki o fałszowaniu wizerunku Stwórcy nie wspominając jest to herezja najwyższych lotów. Można tłumaczyć setki razy ale do ich to nie dociera, podobnie można mówić do wyznawców tychże parchów religijnych którzy im wciskają takie głupoty że głowa mała czacha dymi
  Trzeba być bardzo wyrozumiałym…….

  Polubione przez 1 osoba

  1. Norbert Jóźwiak

   Edom moje spostrzeżenia Ks.Rdz.4 (1) Adam obcował z żoną swoją Ewą, a ta poczęła i urodziła Kaina. Wtedy rzekła: Wydałam na świat mężczyznę z pomocą Pana.
   2) Potem urodziła jeszcze brata jego Abla. Abel był pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę.
   Czyli Kain był 1 dzieckiem zrodzonym po Ks.Rodz.3(11) Wtedy rzekł Bóg: Kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czy jadłeś z drzewa, z którego zakazałem ci jeść?
   Dziecko zrodzone w grzechu dla tego można powiedzieć że jest dzieckiem zła.
   Potem Bóg mówi coś takiego do Kaina Ks.Rodz.4
   (6) I rzekł Pan do Kaina: Czemu się gniewasz i czemu zasępiło się twoje oblicze?
   7) Czyż nie zgrzeszyłeś, skoro słusznie o tym wspomniałeś, ale nie słusznie tego nie rozróżniłeś? Bądź spokojny, tobie będzie on uległy, i ty będziesz panował nad nim.
   Ale Kain wybrał węża, każdy z nas może być Kainem lub Ablem zależy kogo będzie uważał za swojego ojca .
   Chwała Bogu

   Polubione przez 1 osoba

  2. Moim zdaniem prawda jest banalna. Hunert Czerniak zdobył wiedzę na temat skutecznych metod leczenia i chce je rozpowszechniać. Jednocześnie nie ma on odwagi aby przyznać się do służby ZOMO i błędów młodości, ponieważ jako deklarujący się „praktykujący obecnie katolik” Hubert Czerniak boi się bardziej opinii ludzi niż Boga. Dlatego jego osoba jest obecnie tak atakowana. Jedno jest pewne, diabeł jest podstępny i kontroluje wszystkie strony konfliktu. Zaś Radosławowi Patlewiczowi zadałem pytanie dlaczego nie zrobi filmu o innej „postaci współczesnej” czyli papieżowi Franciszkowi, który bardziej promuje islam niż jego katolicyzm???

   Polubione przez 1 osoba

   1. NathanieLysandeR

    Sami pobożni, a jeden na drugiego donosi na YT 🙂
    Francy nawet katolicy nie lubią, przynajmniej narodowcy dla reszty ów arcyhipokryta jawi się jako wzór do naśladowań

    Lepszą postacią jest papież JP2 i to jak chronił pedofilów, nie ochronił swojej narzeczonej i syna….

    Jak dla mnie Czerniak mógł rzeczywiście pójś do ZOMO żeby uniknąć zasadniczej służby wojskowej, na pewno nie był tam wysłany przez Boga.
    Niekoniecznie musi być jakimś arcyzłym agentem, wystarczy że da się kupić… nawet tacy są lepsi na których są teczki np. politycy

    To oczywiste, że wszystkie grupy zostały opanowane przez nieciekawych osobników,

    Co do jednego z głównych Illuminatów:
    Semyazza (Semjaza, Shemyaza, Samyaza, Shemhazai, Szemhazaj, Szemchazaj, Szamazja, Simchazi, Amezjarak) – upadły anioł w tradycji judaistycznej.

    Pierwotnie przed buntem przeciw Bogu najpotężniejszy anioł w niebie, był Serafinem. Po upadku został wodzem upadłych aniołów. Etymologia słowa „Semyazza”, to „Imię potęgi” (szem – hebr. imię, aza – siła, moc). Według legendy Szemhazaj wraz z Azaelem zstąpił z nieba na ziemię, aby spółkować z ludzkimi kobietami. Jednej z kobiet o imieniu Istar podał „pełne imię Boga”. Mimo okazania skruchy do tej pory, wisi głową w dół między ziemią a niebem i jest widoczny jako gwiazdozbiór Oriona. W Zoharze Szemhazaj pojął za żonę jedną z córek Adama i Ewy i spłodził z nią synów – Hiwa i Hija, a w innej wersji legendy Hija i Hamija. George Gordon Byron w Niebo i ziemi nazywa go Samiasa (polski przekład). W Księdze Henocha jest list Henocha do anioła Szamazja i jego współtowarzyszy. Według Moïse Schwab w Vocabulaire de l’Angélologie Szemhazaj i Azael to jeden i ten sam anioł.

    Zohar jest podręcznikiem do Kabały, moim zdaniem Semjaza i Azazel to jedni z głównych sprawców
    * Istnieją trzy święte góry – Hermon, Syjon, Horeb

    https://en.wikipedia.org/wiki/Samyaza

    Księga Enocha
    W Księdze Henocha , jednym z apokryficznych pism, Samyaza jest przedstawiany jako przywódca grupy zbuntowanych „świętych” lub renegatów „ synów Boga ” zwanych Strażnikami lub grigori, którzy, ponieważ zostali pochłonięci żądzą śmiertelne kobiety i weszły w machinacje przeciwko niebu, aby spełnić swoje grzeszne pragnienia, upadły . W Qumran Book of Giants , Samyaza, poprzez tę zakazaną prostytucję, ojcuje dwóch pół-rasowych „gigantycznych” synów, Ohyah i Hahyah.

    Kiedy zbuntowani aniołowie po raz pierwszy spotykają się na górze Hermon, aby zorganizować swoje tajne stowarzyszenie liczące 200 członków, Samyaza, jako ich uznany wódz (pod Azazelem , który zbuntował się przeciwko Bogu i niebiańskiemu zastępowi), początkowo wątpi w determinację wtajemniczonych do noszenia nieba. Planowali to osiągnąć poprzez mroczne kombinacje i potajemne przysięgi pod karą śmierci, wiążąc się w ten sposób z tą zdradą, w której wykorzystaliby zdobytą w niebie wiedzę, aby stworzyć fałszywą religię na ziemi, aby zaspokoić swoje żądze i cielesne pragnienia:

    A Semjâzâ, który był ich przywódcą, powiedział do nich: „Obawiam się, że tak naprawdę nie zgodzicie się na ten czyn, a ja sam będę musiał zapłacić karę za wielki grzech”. I wszyscy mu odpowiedzieli i powiedzieli: „Przysięgnijmy sobie wszyscy i wszyscy złączmy się obojętnością, aby nie porzucać tego planu, ale robić to”. Następnie sware wszystkie razem i związały się wzajemnie. ( 1 En 6 : 3-5)

    Przekonawszy w ten sposób innych Strażników do przyłączenia się do rozpusty z kobietami, Samyaza kontynuuje zmowę i spiskuje z innymi grzesznymi grigori, aby uwodzić kobiety z ludzkich plemion. Powstałe potomstwo z tej nienaturalnej prostytucji i hodowli nazywane jest „gigantami” (zwanymi w Księdze Rodzaju Nefilim ). Razem dominują, mordują i wykorzystują gorsze rasy ludzkie – poczynając od czasów prawowitego patriarchy Setyty, Jareda , ojca proroka Henocha – ich rozpusta wzniosła się na nowe wyżyny: „I była wielka bezbożność i wiele wszeteczeństwa, i zbłądzili, i wszystkie ich drogi stały się skorumpowane” (1 En 8: 1-2). Henoch w swojej wizji snu, zwanej „Apokalipsą zwierząt” (z 1 Księgi snów Henocha ) „ujrzał niebo nad sobą i oto:

    … gwiazda spadła z nieba [Azazel] i powstała, zjadła i wypasała się wśród tych wołów [prawych Setytów, potomków syna Adama, Seta]. A potem ujrzałem wielkiego i czarnego wołu [niegodziwych Kainitów, potomków syna Adama, Kaina], a oto wszyscy zmienili swoje kojce, pastwiska i jałówki [kobiety] i zaczęli jęczeć [rozmnażać], jeden po drugim. I znowu ujrzałem w wizji i spojrzałem w niebo, a oto widziałem wiele gwiazd [Szemhazah i zbuntowani Obserwatorzy], jak zstąpili i zostali zrzuceni z nieba na tę pierwszą gwiazdę [Azazel, którego wielbili i nauczali te tajemnice Nieba], a wśród jałówek i byków [ludzkości]; byli z nimi, pasąc się między nimi. I spojrzałem na nich [Strażników] i zobaczyłem, a oto wszyscy wypuścili swoje prywatne części jak konie i zaczęli wspinać się na krowy byków [„córek ludzkich”], a wszystkie zaszły w ciążę i rodziły słonie, wielbłądy i osły [„gigantów” – stworzeń, fizycznie odmiennych jedno z rodziców, od razu wielkiej postury i / lub dumnie uparte, odpychające]. A wszystkie woły [ludzkość] bały się ich i bały się ich, i zaczęły gryźć zębami i pożerać je, i rżnąć rogami. I oni [Strażnicy i ich gigantyczni synowie] zaczęli ponadto pożerać woły [prawe i niegodziwe]; a oto wszystkie dzieci ziemi zaczęły drżeć i drżeć przed nimi i uciekać przed nimi … (1 En 86: 1-6) i wszystkie zaszły w ciążę i rodziły słonie, wielbłądy i osły [„olbrzymy” – stworzenia, fizycznie odmienne od żadnego z rodziców, od razu wielkiej postury i / lub dumnie uparte, odpychające]. A wszystkie woły [ludzkość] bały się ich i bały się ich, i zaczęły gryźć zębami i pożerać je, i rżnąć rogami. I oni [Strażnicy i ich gigantyczni synowie] zaczęli ponadto pożerać woły [prawe i niegodziwe]; a oto wszystkie dzieci ziemi zaczęły drżeć i drżeć przed nimi i uciekać przed nimi … (1 En 86: 1-6) i wszystkie zaszły w ciążę i rodziły słonie, wielbłądy i osły [„olbrzymy” – stworzenia, fizycznie odmienne od żadnego z rodziców, od razu wielkiej postury i / lub dumnie uparte, odpychające]. A wszystkie woły [ludzkość] bały się ich i bały się ich, i zaczęły gryźć zębami i pożerać je, i rżnąć rogami. I oni [Strażnicy i ich gigantyczni synowie] zaczęli ponadto pożerać woły [prawe i niegodziwe]; a oto wszystkie dzieci ziemi zaczęły drżeć i drżeć przed nimi i uciekać przed nimi … (1 En 86: 1-6) i [zaczęli] gryźć zębami i pożerać, i raniąc rogami. I oni [Strażnicy i ich gigantyczni synowie] zaczęli ponadto pożerać woły [prawe i niegodziwe]; a oto wszystkie dzieci ziemi zaczęły drżeć i drżeć przed nimi i uciekać przed nimi … (1 En 86: 1-6) i [zaczęli] gryźć zębami i pożerać, i raniąc rogami. I oni [Strażnicy i ich gigantyczni synowie] zaczęli ponadto pożerać woły [prawe i niegodziwe]; a oto wszystkie dzieci ziemi zaczęły drżeć i drżeć przed nimi i uciekać przed nimi … (1 En 86: 1-6)

    Ale być może najcięższym grzechem Strażników było nauczanie i pouczanie ludzkości, bluźnierczo, w różnych zakazanych sztukach, naukach i niebiańskich „tajemnicach” lub „tajemnicach” prawdziwej niebieskiej gnozy lub wiedzy – szczególnie tej Mądrości posiadanej przez Azazela (Szatana) , który nauczył ich także tajemnic wojennych (od magii, metalurgii i broni po uwodzicielskie ozdoby, biżuterię i kosmetyki) – które ostatecznie, choć nie dziwi, zmniejszają gniew Niebios.

    Bóg nakazał aniołowi Gabrielowi, aby spowodował, że Strażnicy i olbrzymy rozpoczęli wojnę domową:

    Gabriel powiedział do Pana: „Postępujcie przeciw gryzącym i odrzucającym oraz przeciwko dzieciom rozpusty: i zniszczcie [dzieci rozpusty i] dzieci Strażników spośród ludzi [i sprawcie, aby wyszli]: poślijcie oni jeden przeciw drugiemu, aby się nawzajem zniszczyli w bitwie; przez wiele dni nie będą mieli [.] ( 1 En 10 : 9)

    Na koniec opisany jest osąd Samyaza-obserwatora.

    I Pan powiedział do Michała: „Idź, zwiąż Semjâza i jego towarzyszy, którzy zjednoczyli się z kobietami, aby splugawić się z nimi w całej ich nieczystości. A gdy ich synowie zabijają się nawzajem, i widzieli zniszczenie ich umiłowani, wiążcie ich szybko przez siedemdziesiąt pokoleń w dolinach ziemi, aż do dnia ich sądu i ich spełnienia, aż do sądu, który jest na wieki wieków i na wieki, zostanie spełniony. otchłań ognia: „i” do męki i więzienia, w którym zostaną uwięzieni na wieki, a kto będzie potępiony i zniszczony, odtąd będzie związany z nimi do końca wszystkich pokoleń [.] ( 1 En 10 : 11-14)

    Po archaniołowie i zastępy sprawiedliwych padało wojny i zniszczenia po Obserwatorów i gigantów, Bóg sprawił, po kilku pokoleń, Wielka Powódź z Noem wymazać uszkodzony resztę ziemskich ras. Gdy bowiem „ wieczne przymierze ” i wieczne prawo zostały złamane, w objawieniu upadłych aniołów dla bluźnierczych stworzeń na ziemi świętej wiedzy nieba, nastąpiło bezprawie , które zepsuło i zniszczyło. Ale po dyluwialnego wyroku , Bóg usunął bezprawie dostarczonej z wypaczonej wiedzy i przywrócone Jego przymierze z Noem i jego synów, powrót płodności i harmonii z powrotem do powstania.

    Manicheizm
    W Manichejskiej Księdze Gigantów Shemyaza (lub Šahmīzād ) rodzi dwóch synów, którzy wspólnie walczą z Lewiatanem . Nie są jednak przedstawiani jako bohaterscy, ale chełpiący się własnym zwycięstwem; symbol królewskiego niepowodzenia w utrzymaniu władzy na tym świecie, ponieważ po pokonaniu Lewiatana Szemaza i jego potomstwo zostają zabici przez czterech karających aniołów.

    Polubione przez 1 osoba

   2. Nie ważne bracie kim jest Czerniak. Ważne jest przebaczenie naszym winowajcom czyli zapomnienie im win. Inaczej dr Czerniak będzie sam się bronił i mataczył w tej sprawie. Katolicy sami mają problem z prostą nauką wybaczania.

    Polubione przez 1 osoba

 4. NathanieLysandeR

  Są jeszcze lepsze agencioki, które niby mówią prawdę ale na tyle na ile im pozwolą dlatego muszą po drodze dezinformować – z własnej woli czy z przymusu

  Nie wygląda mi na chorego psychicznie, chociaż nazywanie PiSu propatriotycznym, prawicowym powinno być kwalifikowane jako choroba umysłowa. Grupa która ucisza patriotów, promuje LGBT+, aborcje, Tuskowi zapewnia ciepłą posadkę woźnego, nie łapie złodziei….

  Cóż, jeśli podaje mocne dowody na tylko jedną stronę medalu a na wady drugiej strony przymyka oko, to nie jest choroba może ostre pranie mózgu ale moim zdaniem tacy ludzie są opłacani aby jeszcze bardziej namieszać w głowie pozując na antysystemowców
  Korwin i inni, tacy eksperci od wszystkiego a jakoś nie potrafią zdobyć powyżej 5% tylko są znani z opowiadania bajek czyniących z nich męczenników
  Dużo z nich jest łasa na pieniądze, dostają zlecenie aby zaatakować X albo bronić Y i tak robią…

  Kiedy nadchodzą wybory, budzą się pracownicy partyjni którzy namawiają do głosowania na zdradzieckich uzurpatorów (jeśli jest demokracja to czemu nazywamy ich rządem, rząd to ludzie podobno).
  Nadchodzą wybory a jak partia takiego człowieka wygra, dostane premię bo nie wierzę że można być patriotą i popierać zdemaskowane partie pracujące na rzecz obcych interesów. Nie wierzę że można być tak głupim żeby mówić ”wybory to fikcja” a później samemu kandydować i mówić o tym mieście jako masońskie, czy szukać masonów w Polsce, wierzyć w jaszczuroludzi (no dobra w to nie wchodzi inteligencja, ofiary sekt) mówić co innego i robić innego.
  Dla mnie wielu z tych ludzi po prostu udaje głupszych niż są, z jakiegoś powodu poważne tematy pomijają , zajmują się bredzeniem i przejmowaniem elektoratu ewentualnie cudzych pieniędzy, kapusie.

  Polubione przez 1 osoba

 5. Pingback: Czym się różni prawdziwe czuwanie od fałszywego…. – Blog Cyryla

 6. brett

  Z netu na forum opinie z ktorymi sie zgadzam

  „Ciekawe, że ksiądz nie rozumie, że to nie brak wybaczenia powoduje traumę, lęki i różne problemy emocjonalne, ale krzywda, którą poczynił oprawca. Najpierw musi zostać uleczona psychika skrzywdzonej osoby, by mógł nastąpić czasami bardzo trudny i długotrwały proces wybaczenia. Gniew i złość są naturalnymi emocjami człowieka do których ma prawo, ale uczucia te nie powinny być ukierunkowane do wendety, ale do sprawiedliwego ukarania sprawcy. Poza tym wybaczenie nie polega na niepamięci, ale na nierozpamiętywaniu, by nie tarzać się w negatywnych emocjach, ale by móc być psychicznie wolnym. ”

  ” Mikołaj
  Czym innym jest wyrzec się zemsty a czym innym jest przebaczyć .To pierwsze to wyrzucenie z siebie nienawiści względem winowajcy i to można uczynić zaocznie . Po prostu nie wracać do tego myślami i odsunąć wszelkie kroki prawne . Jednak to nie jest wybaczenie . Aby go można było uczynić , muszą zaistnieć te dwa warunki ; Uznanie przez winowajce swojej winy i prośba o wybaczenie . Jezus mówi ; ” Jeśli brat twój zawini, upomnij go; i jeśli żałuje, przebacz mu! 4 I jeśliby siedem razy na dzień zawinił przeciw tobie i siedem razy zwróciłby się do ciebie, mówiąc: „Żałuję tego”, przebacz mu!»” .Tak jest w Ewg . św. Łukasza , natomiast ignoranci nauczają na podstawie Ewg. św. Mateusza , gdzie rzecz nie dotyczy krzywdy osobistej lecz grzechu ogólnie i jest tam mowa o napominaniu .Zamieszczona tam wstawka o przebaczaniu 77 razy , nawiązuje do tego przykładu u św. Łukasza .Obligatoryjne rzucanie przebaczeń ” na wiatr” wszystkim i całemu światu , u Boga nie ma mocy przebaczenia , bo do tego potrzebna jest skrucha , czyli uznanie swojej winy !”

  Obowiązek przebaczenia
  Lukasza 17:3 Jeśli brat twój zawini, upomnij go; i jeśli żałuje, przebacz mu! 4 I jeśliby siedem razy na dzień zawinił przeciw tobie i siedem razy zwróciłby się do ciebie, mówiąc: „Żałuję tego”, przebacz mu!»

  Kaja Funez Sokola-piekna kobieta i modelka
  Nauczyłam się, że niektóre rany nigdy się nie goją. Wspomnienia molestowania seksualnego są jak blizna po oparzeniu na psychice. Ponieważ dla innych jest niewidoczna, wie o niej jedynie ofiara. Ukazując światu moją bliznę, mam nadzieję zachęcić inne ofiary do mówienia głośno o ich doświadczeniach
  Kiedy miałam 16 lat, przyjechałem z Polski do Nowego Jorku, aby pracować jako modelka i spróbować zostać aktorka, ten zawód był moim marzeniem od dzieciństwa. Niedługo po przyjeździe do Nowego Jorku byłam molestowana seksualnie przez Harvey’a Weinsteina. Odtąd żyję z traumą tego dnia
  Dawno temu zrezygnowałam z modelowania i przez Harvey’a Weinsteina, porzuciłam marzenia o aktorstwie. Jestem wdzięczna, że mogę wykonywać ważną pracę jako psycholog kliniczny i psychoterapeuta. W ramach mojego zawodowego wykształcenia i doświadczenia nauczyłam się, że niektóre rany nigdy się nie w pełni goją. Wspomnienia o molestowaniu seksualnym są jak blizna po oparzeniu, ale ponieważ obrażenia dotyczą psychiki, są one niewidoczne dla wszystkich oprócz ofiar. Odsłaniając własną bliznę, mam nadzieję zachęcić innych do wypowiedzenia się na temat własnych doświadczeń
  Wiem, że ten proces nie może usunąć bólu, z którym żyję od 17 lat. Mam jednak nadzieję, że uda mi się osiągnąć przynajmniej pewną miarę sprawiedliwości, której wielu ofiarom Harvey’a Weinsteina się wciąż odmawia

  Polubienie

 7. justie

  Tam jest napisane w mateuszu 18:32-historia o ” nielitosciwym dluzniku”
  „Darowalem ci caly ten dlug poniewaz mnie PROSILES (czytaj) PADL MU DO STOP I PROSIL GO :PANIE OKAZ MI SWOJA CIERPLIWOSC A WSZYSTKO CI ODDAM”..I WTEDY (a nie wczesniej i nie automatycznie) PAN SIE ULITOWAL NAD SLUGA

  To nie bylo potkniecie przypadkowe i butne mamrotanie regulki ze juz jestem zbawiony bo Jezus umarl za mnie wiec i tak jestem zbawiony….nic mi nie zrobisz Panie.
  „PODOBNIE UCZYNI WAM OJCIEC MOJ NIEBIESKI JEZELI KAZDY Z WAS NIE PRZEBACZY Z SERCA SWEMU BRATU”
  PODOBNIE -oznacza jak w wyniku PROSBY dluznika nie przebaczycie.
  Slowem jezeli z buta wymawiasz regulke zbawienia (Jezus umarl za mnie zebym byl zbawiony-przyjmuje ten dar laski) a PROSBE o przebaczenie POMIJASZ to przepraszam ale zbawieni NIE JESTESCIE.
  PROSBA DO BOGA o PRZEBACZENIE jest wymieniona przez Jezusa syna Bozego jako warunek wybaczenia
  jak i prosba o przebaczenie do ludzi ktorym zawinilismy!!
  77 razy dotyczy TYLKO liczby ile przebaczen ktora mamy powtorzyc akt przebaczenie w wyniku PROSBY dluznika-tego ktory nam zawinil.
  W praktycy malo kto przeprasza i poczuwa sie do zawinienia.
  Protestanci z kolei z zamilowaniem mowia o zbawieniu z laski i regulki zbawienia wg Pawla.
  W modlitwie do Boga Ojca „Ojcze Nasz” PROSIMY o wybaczenie „I WYBACZ NAM NASZE WINY..
  JAkO I MY WYBACZAMY NASZYM WINOWAJCOM”
  raczej jak nas o to prosza a nie szydza i z buta i wyzszoscia patrza a czesto jeszcze sie raz sie nasmiewaja.
  Owszem znam wypadki przywalenia winowajcy z „ciosu w brzuch i poprawienie z podbrudkowego”z tzw.ciosu knokoutu czyli wybaczenia….ale on jest dziwny jezeli winowajca wogole sobie nie uswiadomil winy , jest nie wierzacy badz wogule nie zaluje.
  Ostatnio matka zamordowanego przez policjanta syna powiedziala ze owszem wybaczy jak zostanie o to poproszona. jakis czas wczesniej Matka innego syna zabitego poszla do wiezienia i zaatakowala z przebaczenia mordelce.
  TA PROSBA I PRAWDZIWY ZAL JEST WAZNA CZESCIA. W JEJ WYNIKU OJCIEC NAM WYBACZA.
  DLUZNIK DLUZNIKA TEZ PROSIL O ZWLOKE ALE TAMTEN GO DUSIL A POZNIEJ WTRACIL GO DO LOCHU.
  Warto nie pomijac wanej czesci przekazu JEZUSA.Tym bardziej ze po wspomnianej frazie o 77 wybaczeniach jest wytlumaczenie o „Nielitosciwym dluzniku”
  Nie warto wyciagac z kontekstu 77 wybaczen bo ono istnieje wraz z historia o nielitosciwym dluzniku.Zaczyna sie od „Dlatego…”
  nie mowie ci ze az 7 razy,lecz az 77razy. Dlatego podobne jest….”

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s