Kłamstwa Pawła nr 2 czyli moja analiza rozdz. 9 listu do Rzymian.

Jak podałem w tym artykule:

https://cyryl27.wordpress.com/2016/03/03/moja-hipoteza-o-tym-czym-moze-byc-drugie-zwierze-z-apokalipsy/

Paweł wypowiadał wiele fałszywych proroctw i nauk sprzecznych z proroctwami i słowami Boga oraz Isusa. Ale teraz przeanalizuje jeden rozdział z jego listu. Zobaczmy tutaj:

(1) Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, a poświadcza mi to sumienie moje w Duchu Świętym,

(2) Że mam wielki smutek i nieustanny ból w sercu swoim.

(No tak Paweł jako świadka prawdziwości swoich nauk potwierdza jego sumienie… czyli jego nauki z tego rozdziału potwierdza chwiejne ego Pawła – przyp. aut.)

(3) Albowiem ja sam gotów byłem modlić się o to, by być odłączony od Chrystusa za braci moich, krewnych moich według ciała,

(4) Izraelitów, do których należy synostwo i chwała, i przymierza, i nadanie zakonu, i służba Boża, i obietnice,

(5) Do których należą ojcowie i z których pochodzi Chrystus według ciała; Ten jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. Niech się stanie.

(Tutaj Paweł potwierdza słowa Boga które dał swoim prorokom oraz swojemu synowi… czyli to nie jest tak, że Saul odrzuca słowo Boga otwarcie, nie jest na to, aż tak głupi. – przyp. aut.)

(6) Ale nie jest tak, jakoby miało zawieść Słowo Boże. Albowiem nie wszyscy, którzy pochodzą z Izraela, są Izraelem;

(zobaczmy tutaj u każdego oszusta pojawia się słowo ważne czyli słowa: Ale!!! Te słowa używają oszuści którzy w obliczu oczywistej prawdy, ją oczywiście uznają aby potem w tym słowie uzasadnić swoje kłamstwa. Często słyszymy z ust polityków: „Oczywiście ma pan racje, ale….”. – przypis. aut.)

(7) I nie wszyscy są dziećmi, dlatego że są potomstwem Abrahamowym, lecz jest tak: Od Izaaka zwać się będzie potomstwo twoje.

(8) To znaczy, że nie dzieci cielesne są dziećmi Bożymi, lecz dzieci obietnicy liczą się za potomstwo.

(9) Albowiem tak brzmi słowo obietnicy: W oznaczonym czasie przyjdę i Sara będzie miała syna.

(10) Ale nie tylko to, gdyż dotyczy to również Rebeki, która miała dzieci z jednym mężem, praojcem naszym Izaakiem.

(zauważcie te wywody Pawła po przyznaniu racji Bogu, po jego słowie ale… mamy typowy stek bredni. Jak to nie wszyscy którzy pochodzą z Izraela są Izraelem??? Oczywiście, że są, dlatego Izraelici którzy łamali prawo Boga byli karani śmiercią. Gdyby było inaczej to Izraelita skazany na śmierć za łamanie szabatu, by stwierdził „chwila ale ja nie jestem z Izraela więc proszę o uniewinnienie!!!!”. Zobaczmy na dalsze argumenty Pawła. Typowe brednie. Np. mąż obiecuje żonie, ze zrobi jej dziecko i wypełnia swoje słowo czyli dziecko się rodzi i jest ciałem. Czyli dziecko powstałe na skutek obietnicy staje się ciałem. Tak samo Bóg obiecał, ze Abraham spłodzi Sarze dziecko i to dziecko które obiecał Bóg się urodziło, czyli ciało się ciało. U Jana pisze jasno „(14) A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy.”. Czyli tutaj Jan polemizuje i obala wywody Pawła. Co czyni Paweł, dwa pojęcia które bez siebie nie mogą istnieć gdyż się wzajemnie uzupełniają przeciwstawia sobie!!! Np. Bóg obiecywał Izraelitom przez proroków kary jeśli nie zaprzestaną łamania Jego prawa i te kary stały się ciałem – czyli zostały wypełnione – gdyż naród Boga nie zaczął wypełniać poleceń proroków. – przyp. aut.

(11) Albowiem kiedy się one jeszcze nie narodziły ani też nie uczyniły nic dobrego lub złego – aby utrzymało się w mocy Boże postanowienie wybrania,

(12) Oparte nie na uczynkach, lecz na tym, który powołuje – powiedziano jej, że starszy służyć będzie młodszemu,

(13) Jak napisano: Jakuba umiłowałem, a Ezawem wzgardziłem.

No proszę Paweł dalej tłumaczy swoje wymysły i brak logiki, kolejnymi kłamstwami. Otóż Abraham, Izaak i Jakub byli posłuszni wobec Boga i jego prawa!!! Paweł zwyczajnie kłamie. Oczywiście Bóg wiedział od początku, że potomek Abrahama i Sary Izaak a potem Jakub najlepiej nadają się do wypełniania jego prawa, ponieważ zna doskonale swoje stworzenie i ludzkie DNA. Bóg znienwidził Ezawa z powodu jego uczynków, natomiast przed urodzeniem Jakuba i Ezawa stwierdził fakt jak będzie. Tak Ezaw swoje pierworództwo za garnek strawy Jakubowi, wcześniej Ezaw wielokrotnie dawał pokazy nieposłuszeństwa wobec rodziców i prawa Bożego, był dziki i nieokiełznany. Czyli Ezaw przez swoje uczynki, potwierdził dlaczego Bóg go nie lubił. – przyp. aut.

(14) Cóż tedy powiemy? Czy Bóg jest niesprawiedliwy? Bynajmniej.

Tutaj Paweł wyraźnie pisze do Edomitów, potomków Ezawa, którzy to byli faryzeuszami i mieli pretensje do Boga, że pomimo pierworództwa Ezawa ten wybrał Jakuba. Zauważmy jedno, te kłamstwa i sposób rozumowania wskazują sposób rozumowania nasienia węża Edomitów. Dla Edomitów mających trudności z wypełnianiem prawa – z powodu DNA Ezawa, który był dziki i nieokiełznany, dodatkowo wymieszanych z DNA upadłych aniołów, takie nauki jakie tutaj prezentuje Paweł czyli zbawienie z wiary a nie z uczynków to miód na uszy. – przyp. aut.

(15) Mówi bowiem do Mojżesza: Zmiłuję się, nad kim się zmiłuję, a zlituję się, nad kim się zlituję.

(16) A zatem nie zależy to od woli człowieka ani od jego zabiegów, lecz od zmiłowania Bożego.

Paweł powołuje się na Mojżesza – który dał Izraelitom prawo Boga – i Słowo Boga!!! Ale Paweł używa słów Boga do swoich kłamstw. Zobaczmy o co chodziło Bogu:

„(18) I rzekł Mojżesz: Pokaż mi, proszę, chwałę twoją!

(19) I odpowiedział Pan: Sprawię, że całe dostojeństwo moje przejdzie przed tobą, i ogłoszę imię „Pan” przed tobą, i zmiłuję się, nad kim się zmiłuję, i zlituję się, nad kim się zlituję

(20) Nadto powiedział: Nie możesz oglądać oblicza mojego, gdyż nie może mnie człowiek oglądać i pozostać przy życiu.

(21) I rzekł Pan: Oto miejsce przy mnie. Stań na skale.

(22) A gdy przechodzić będzie chwała moja, postawię cię w rozpadlinie skalnej i osłonię cię dłonią moją, aż przejdę.

(23) A gdy usunę dłoń moją, ujrzysz mnie z tyłu, oblicza mojego oglądać nie można.” Wyjść 33

Tak Bóg użył tych słów w dyskusji z Mojżeszem, ponieważ ten chciał oglądać chwałę Boga. Bóg spełnił proźbę Mojżesza, ale zasłonił go swoją dłonią gdy przechodził aby ten nie widział oblicza Boga ale jego tył, gdyż żaden człowiek nie może oglądać oblicza Boga i pozostać przy życiu!!! Tak, Bóg powiedział do Mojżesza, że spełni jego proźbę i ukarze mu on część jego chwały, czyli się nad Mojżeszem zlituje!!! Tymczasem Paweł nie wachał się uzyć słów Boga aby usprawiedliwić swoje kłamstwa!!! Gdyż, Bóg z uwagi na postępowanie Mojżesza, ustanowił go pastrzem nad swoim ludem i ukazał mu swoją chwałę!! Mojżesz pomimo wychowania przez Egipcjan nie wachał się zabić Egipcjanina który katował jego brata Izraelitę!!! Tymczasem Paweł kłamie na temat słów Boga gdyż stwierdza, że Stworzyciel ukazał swoją chwałę Mojrzeszowi nie z powodu jego ucznków i charakteru i talentów ale z powodu jakiegoś kaprysu!!! – przyp. aut.

(17) Mówi bowiem Pismo do faraona: Na to cię wzbudziłem, aby okazać moc swoją na tobie i aby rozsławiono imię moje po całej ziemi.

(18) Zaiste więc, nad kim chce, okazuje zmiłowanie, a kogo chce, przywodzi do zatwardziałości.

Tutaj mamy kolejny przykład jak Paweł cytuje słowa Boga, które brzmią tak:

(13) I rzekł Pan do Mojżesza: Wstań wcześnie rano i idź do faraona, i powiedz mu: Tak mówi Pan, Bóg Hebrajczyków: Wypuść lud mój, aby mi służył,
(14) Gdyż tym razem ześlę wszystkie plagi moje na ciebie i na sługi twoje, i na lud twój, abyś wiedział, że nie ma równego mi na całej ziemi.
(15) Bo już teraz byłbym wyciągnął rękę moją i dotknął zarazą i ciebie, i lud twój, tak że byłbyś starty z powierzchni ziemi,
(16) Lecz tylko dlatego zachowałem cię przy życiu, by ci pokazać swoją siłę i by rozgłaszano imię moje po całej ziemi. Wyjścia 9

tylko po to je cytuje aby usprawiedliwić swoje kłamstwa!! Wystarczy jednak zauważyć, że Bóg miał ogromne powody aby pokazowo ukarać Faraona i jego lud. Otóż Bóg, chciał aby inne narody zobaczyły potęgę Boga i aby przez ten pokaz mocy się opamiętały. Nie zapominajmy, Paweł tutaj forsuje inną swoją naukę, o tym, że zbawienie jest tym razem z łaski Boga (czy raczej jego kaprysu) a nie z powodu naszych uczynków. Zauważmy ciekawą rzecz tutaj Paweł zaprzecza także, inne swojej nauce o tym, że zbawienie jest z wiary w Chrystusa a nie z powodu uczynków, pisałem o tym kłamstwie Pawła tutaj!!! Czyli jak to jest drodzy zwolennicy Pawła, z jakiego powodu człowiek jest zbawiony w jednym miejscu Paweł twierdzi, że z powodu swojej wiary a tutaj twierdzi, ze z powodu łaski (a raczej kaprysu) Boga. – przyp. aut.

(19) A zatem, powiesz mi: Czemu jeszcze obwinia? Bo któż może przeciwstawić się jego woli?

(20) O człowiecze! Kimże ty jesteś, że wdajesz się w spór z Bogiem? Czy powie twór do twórcy: Czemuś mnie takim uczynił?

(21) Albo czy garncarz nie ma władzy nad gliną, żeby z tej samej bryły ulepić jedno naczynie kosztowne, a drugie pospolite?

(22) A cóż, jeśli Bóg, chcąc okazać gniew i objawić moc swoją, znosił w wielkiej cierpliwości naczynia gniewu przeznaczone na zagładę,

(23) A uczynił tak, aby objawić bogactwo chwały swojej nad naczyniami zmiłowania, które uprzednio przygotował ku chwale,

(24) Takimi naczyniami jesteśmy i my, których powołał, nie tylko z Żydów, ale i z pogan,

Tak tutaj Paweł stawia końcowe argumenty swojej nowej tezy o tym, że:

Wg Pawła zbawienie jest z powodu łaski (czy raczej kaprysu Boga) a nie z powodu uczynków, czy nawet z powodu wiary człowieka (czyli Paweł zaprzecza sam sobie)!!!

Tymczasem, Bóg mówi jasno, ze zbawienie człowieka zależy z powodu wytrwałego wypełniania uczynków pisałem o tym tutaj!!! Oto inne dowody, Bóg odpowiada cierpliwie Abrahamowi jakie warunki musiałby by spełnić Sodoma i Gomora aby ujść zagłady. Otóż Bóg odpowiada Abrahamowi jasno, że jeśli by w tych miastach było 10 sprawiedliwych (czyli wypełniających wytrwale prawo Boga) to ze względu na nich Bóg nie zniszczy Sodomy i Gomory!!! Bóg Ezechielowi mówi jasno, ze nie pragnie śmierci grzesznika ale pragnie aby ten nawrócił się do sprawiedliwości, i że jest skłonny z powodu powrotu na drogę prawa zapomnieć wszelkie grzechy!!!

(10) A ty, synu człowieczy, mów do domu izraelskiego: Tak mówiliście: Zaiste, ciążą na nas nasze występki i nasze grzechy i z powodu nich giniemy. Jakże mamy żyć?
(11) Powiedz im: Jakom żyw – mówi Wszechmocny Pan – nie mam upodobania w śmierci bezbożnego, a raczej, by się bezbożny odwrócił od swojej drogi, a żył. Zawróćcie, zawróćcie ze swoich złych dróg! Dlaczego macie umrzeć, domu izraelski?
(12) A ty, synu człowieczy, mów do swoich rodaków: Sprawiedliwość nie uratuje sprawiedliwego, gdy popełnia występek, a bezbożność nie doprowadzi bezbożnego do upadku, gdy się odwróci od swojej bezbożności. Lecz i sprawiedliwy nie może żyć, gdy grzeszy.
(13) Gdy mówię do sprawiedliwego: Na pewno będziesz żył, a on, polegając na swojej sprawiedliwości, popełni występek, wtedy nie będzie się pamiętało wszystkich jego sprawiedliwych uczynków, lecz umrze z powodu występku, który popełnił.
(14) Lecz gdy mówię do bezbożnego: Na pewno umrzesz, a on odwróci się od swojego grzechu, będzie wypełniał prawo i sprawiedliwość,
(15) Będzie oddawał zastaw, zwracał to, co zagrabił, postępował zgodnie z zasadami życia, nie popełniając występku, na pewno będzie żył, nie umrze.
(16) Nie będzie się pamiętało żadnych jego grzechów, które popełnił; będzie wypełniał prawo i sprawiedliwość; na pewno będzie żył. Ezechiel 33

Czyli znowu nie wiara czy łaska Boga powodują zbawienie ale odwrócenie się od grzechu i wypełniania prawa Bożego!!! Tymczasem, w islamie mamy tą samą naukę Pawła wg której ich Allach zbawia z powodu swojej łaski, czy raczej kaprysu: Islam: Muzułmańskie dzieci w piekle, czyli znowu Paweł jest twórcą szatańskiej doktryny predystynacji, w którą wierzą protestanci i islamiści!!!

(25) Jak też u Ozeasza mówi: Nie mój lud nazwę moim ludem i tę, która nie była umiłowana, nazwę umiłowaną;

(26) I będzie tak, że na tym miejscu, gdzie im powiedziano: Nie jesteście ludem moim nazwani będą synami Boga żywego.

Zobaczmy chodzi o te fragmenty z proroka Ozeasza: rozdz. 1 wers 9 i cały rozdz. 2 gdzie znowu, Bogu chodziło o to, że Izraelici zostali odrzuceni przez Boga. Sam Bóg dał Izraelowi nowe imię, nie są jego ludem, dlaczego??? Z powodu uczynków Izraelitów czyli ustawicznego łamania prawa Bożego, a nie z powodu niełaski czy niewiary Izraelitów!!!

(27) A Izajasz woła nad Izraelem: Choćby liczba synów Izraela była jak piasek morski, tylko resztka ocalona będzie;

(28) Bo Pan wykona wyrok, rychło i w krótkim czasie na ziemi.

(29) I jak przepowiedział Izajasz: Gdyby Pan Zastępów Nie pozostawił nam zarodzi, Stalibyśmy się jak Sodoma I bylibyśmy podobni do Gomory.

(30) Cóż tedy powiemy? To, że poganie, którzy nie dążyli do sprawiedliwości, sprawiedliwości dostąpili, sprawiedliwości, która jest z wiary;

Tutaj zacytuje znowu Izajasza, którego też cytuje Paweł:

(20) I stanie się w owym dniu: Reszta Izraela i uratowani z domu Jakuba już nie będą opierać się na tym, który ich bije, lecz wiernie opierać się będą na Panu, Świętym Izraelskim.
(21) Resztka nawróci się, resztka Jakuba, do Boga Mocarza.
(22) Bo, choćby twój lud, Izraelu, był tak liczny jak piasek morski, tylko resztka z niego się nawróci. Zagłada jest postanowiona zgodnie z pełnią sprawiedliwości. Iz 10

Znowu, jest napisane jasno, że tylko resztka Izraela na pustyni (o czym wspomniał Bóg Ezechielowi) się nawróci czyli zacznie wypełniać prawo Boga!!! I tylko z powodu uczynków owa resztka z domu Jakuba zostanie ocalona. Natomiast, rzecz jasna, Bóg wyprowadzi na pustynie cały liczny Izrael i nie pozwoli on szatanowi sądu nad swoim ludem z prostego faktu: Bóg nie uczyni tego z powodu reputacji swojego imienia, które to imię brzmi: Święty Bóg Izraela!!! Z tego powodu Izraelici mogą być sądzeni tylko przez Boga a nie przez szatana, czy Wielki Babilon, żydów czy Bestie!!! Ale fakt, faktem te sadzenie na pustyni czyli test na wypełnianie prawa będzie ostrą selekcją w której już nie będzie pobłażania!!!

(31) A Izrael, który dążył. do sprawiedliwości z zakonu, do sprawiedliwości z zakonu nie doszedł.

(32) Dlaczego? Dlatego, że było to nie z wiary, lecz jakby z uczynków; potknęli się oni o kamień obrazy,

(33) Jak napisano: Oto kładę na Syjonie Kamień obrazy i skałę zgorszenia, A kto w niego uwierzy, Nie będzie zawstydzony.

Tutaj mamy ciekawą rzecz, Paweł prorokuje i swoje proroctwa opiera na proctwach Boga które ten dał Izajaszowi. Znowu tutaj Paweł kłamie i manipuluje. Zobaczmy te fragmenty u Izajasza:

(11) Tak bowiem rzekł Pan: z silną ręką  zbuntowali się oni od przebiegu drogi tych ludzi, mówiąc:

(12) Nie nazywajcie sprzysiężeniem wszystkiego, co ten lud nazywa sprzysiężeniem, i nie bójcie się tego, czego on się boi, ani się nie trwóżcie!

(13) Tylko Pana Zastępów miejcie za Świętego, niech On będzie waszą bojaźnią i On waszym lękiem!

(14) I będzie wam świętością i kamieniem obrazy, i skałą potknięcia dla obydwu domów Izraela, sidłem i siecią dla mieszkańców Jeruzalemu. Iz 8

Otóż tutaj pisze jasno, ze to Bóg będzie kamieniem obrazy czyli o co chodzi?? Bóg mówi Izajaszowi, że Bóg ukarze Izrael i Judę z powodu łamania jego prawa. Przecież, Izraelici i Judy zobowiązali się do wypełniania tego prawa w przymierzu z Bogiem!!! Więc Bóg zapowiedział, że będzie kamieniem obrazy i skałą potknięcia dla obydwu domów Izraela czyli dla tych którzy łamią prawo Boga!!! Paweł też cytuje dwa odrębne proroctwa Izajasza:

(15) Ponieważ mówicie: Zawarliśmy przymierze ze śmiercią i z krainą umarłych mamy umowę, więc gdy nadejdzie klęska potopu, nie dosięgnie nas, gdyż kłamstwo uczyniliśmy naszym schronieniem i ukryliśmy się pod fałszem,

(16) Tak więc mówi Pan: Panie, Oto Ja kładę dla fundamentów Syjonu kosztowny kamień, wybrany, kamień węgielny, cenny dla jego fundamentów: i ten kto wierzy, w żaden sposób nie będzie zawstydzony.

(17) I uczynię prawo miarą, a sprawiedliwość wagą. Lecz schronienie kłamstwa zmiecie grad, a kryjówkę zaleją wody. Iz 28

Czyli Tutaj Bóg mówi, że jak obejmie władzę z powrotem Syjonie to, Ci którzy uwierzą w owe odnowione przymierze Boga z Izraelem nie będą zawstydzenie, tylko zbawieni!!!

 

Znowu zauważmy jedną rzecz w jakim celu Paweł w tym rozdziale promuje doktrynę o tym, ze znowu to łaska Boga zbawia. Dodatkowo Paweł na końcu z miesza słowa Boga jakie ten powiedział Izajaszowi w taki sposób, ze wychodzi na to, że na Syjonie powstanie skała zgorszenia i obrazy w którą to każdy kto uwierzy nie będzie zawstydzony ale zbawiony!!! Otóż co powstanie na Syjonie w czasach końca i będzie to kamieniem obrazy i skałą zgorszenia ale dla Boga??? Co jak nie ochyda siejąca spustoszenie??? Czy tego nie zapowiada Isusa i prorok Daniel???

(15) Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel – kto czyta, niech uważa –

(16) Wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry; Mat 24

(27) W jednym tygodniu ustanowi przymierze z wieloma: a w środku tygodnia moja ofiara  i ofiara z płynów będzie zniesiona: świątynia stanie się obrzydliwością spustoszenia, i w czasie końca oraz końca będzie przeznaczona na spustoszenie. Dan 9

Czyli jest ostrzeżenie przed ohydą siejącą spustoszenie, która także jest opisana w Apokalipsie:

(11) I widziałem inne zwierzę, wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich, i mówiło jak smok.
(12) A wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona.
(13) I czyni wielkie cuda, tak że i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi.
(14) I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu.
(15) I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. Ap 13

Czyli drugie zwierzę – Paweł namawia ludzi do tego aby postawili obraz Bestii na Syjonie!!! Ten kto odmówi oddania pokłonu temu obrazowi zginie, dlatego Isus nakazuje uciekać z chwilą gdy ten obraz powstanie!!! Paweł to właśnie mówi, dodatkowo w tej doktrynie zbawienia przez łaskę, usprawiedliwa działania Bestii o siedmiu głowach która z powodu kaprysu i odmowy złożenia jej obrazowi pokłonu będzie karała śmiercią!!! Co ciekawe Marek i łukasz w swoich ewangeliach przemilczają i zniekształcają te słowa Isusa o powstaniu na wzgórzu Syjon ohydy siejącej spustoszenie!!! Ponadto u Daniela ten fragment jest zmasakrowany przez masoretów!!! Ciekawe dlaczego?? A Paweł wprost promuje ohydę siejącą spustoszenie powołując się na słowa Boga i nimi manipulując!!! Zobaczmy inną ciekawostkę, ten list Paweł kieruje do Rzymian, a przecież czym był Rzym wg Apokalipsy, jak nie szóstą głową Bestii:

(9) Tu trzeba umysłu obdarzonego mądrością. Siedem głów, to siedem pagórków, na których rozsiadła się kobieta, i siedmiu jest królów;

(10) Pięciu upadło, jeden jest, inny jeszcze nie przyszedł, a gdy przyjdzie, będzie mógł krótko tylko pozostać.

(11) A zwierzę, które było, a już go nie ma, jest ósmym, i jest z owych siedmiu, idzie na zatracenie.Ap 17

Czyli, Paweł adresuje ten list nie tylko do zboru w Rzymie czy raczej do zboru w Tiatyrze, ale także adresuje swoje przesłanie do głowy szóstej Bestii. Nauki Pawła w tym liście moim zdaniem okazują szatańskimi głębinami:

(24) Wam zaś, pozostałym, którzyście w Tiatyrze, wszystkim, którzy nie macie tej nauki, którzyście nie poznali, jak mówią, szatańskich głębin, powiadam: Nie nakładam na was innego ciężaru;

(25) Trzymajcie się tylko mocno tego, co posiadacie, aż przyjdę. Ap 2

Czyli znowu, rozdz. 9 Listu do Rzymian autorstwa Pawła w mojej ocenie jest inteligentną szatańską manipulacją słów Boga przez Pawła!!! Owa manipulacja moim zdaniem ma na celu przygotowanie ludzkości do objęcia władzy przez zwierzę o siedmiu głowach nad światem!!! Proroctwa a szczególnie proroctwo Apokalipsy i proroctwo Isusa u Mateusza na to wskazują.

(11) I widziałem inne zwierzę, wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich, i mówiło jak smok.
(12) A wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona. Ap 13 

Moja analiza rozdz. 9 listu do Rzymian Pawła, jest przesłanką do tego aby twierdzić, że Sual, jest najwyraźniej ową dwurożną Bestią – fałszywym prorokiem, który czyni wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach (a szczególnie na oczach szóstej głowy Bestii – Rzymu)!!! Wszelka władza to moim zdaniem totalna władza duchowa osiągnięta za pomocą manipulacji Pawła, dzięki której nauki Pawła są najpotężniejszą formą kontroli umysłów nad ludzkością. Przy listach Pawła, Dziejach Apostolskich i ewangeliach Lukasza i Marka, Talmud, Kabała czy inne rodzaje szatańskich nauk czy nawet dzisiejsza technologia kontroli umysłów niewiele znaczy!!! Albowiem ludzkość wg nauk Pawła uznała całą Biblie za dzieło pochodzące od Boga, tymczasem Biblia zawiera słowa Boga i jego Syna Isusa ale też zawiera słowa wrogów Boga!!! Pamiętajmy słowa Boga i jego Syna Isusa mają największą moc i wpływ na ludzkość, a zatem uznanie pism Pawła oraz pism jego uczniów Łukasza i Marka czy księgi Estery za pisma natchnione przez Boga sprawia, że ludzkość nieświadomie oddaje się pod kontrolę szatana i to najpotężniejszą!!! DLatego temat Pawła jest rozwojowy i wymaga więcej badań…

 

8 uwag do wpisu “Kłamstwa Pawła nr 2 czyli moja analiza rozdz. 9 listu do Rzymian.

 1. Wróg kozłów

  „Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię”.
  Niestety wielu „wyciera/ło sobie gębę” imieniem Chrystusa.
  Podobnie islam garściami czerpie z Tory, a nawet podobno islamiści wierzą w swojej wersji armagedonu, że do walki poprowadzi ich … „Jezus”.
  Kłamców było i jest wielu. Na szczęście mamy możliwość rozpoznawać ich – po owocach.

  Polubienie

 2. thewordwatcher

  Piękny artykuł Cyrylu. Dodam link do swojej serii o Pawle, ponieważ to jest bardzo mocny dowód przeciwko Pawłowi.

  Dołożę jedną małą cegiełkę.

  Paweł napisał masakrę:
  (17) Mówi bowiem Pismo do faraona: Na to cię wzbudziłem, aby okazać moc swoją na tobie i aby rozsławiono imię moje po całej ziemi. (18) Zaiste więc, nad kim chce, okazuje zmiłowanie, a kogo chce, przywodzi do zatwardziałości.

  Oryginalny werset, który Paweł przekręcił:

  Wyjścia 9:15 Bo już teraz byłbym wyciągnął rękę moją i dotknął zarazą i ciebie, i lud twój, tak że byłbyś starty z powierzchni ziemi, 16 Lecz tylko dlatego zachowałem cię przy życiu, by ci pokazać swoją siłę i by rozgłaszano imię moje po całej ziemi.

  Według Pawła Bóg wzbudził faraona aby pokazać swoją chwałę, czyli Bóg spowodował narodziny złego człowieka aby go potem ukarać.

  Tymczasem w oryginale jest zupełnie inny sens. Bóg nie wykonał na nim wyroku za jego zbrodnie, czyli zachował go przy życiu, aby później wykonać wyrok za jego zbrodnie wodami Morza Czerwonego i w ten sposób uświęcić swoje Imię jako Boga Sprawiedliwości i Prawdy.

  Ewidentnie Paweł to kontynuacja… Judasza.

  Polubione przez 2 ludzi

 3. Daniela

  Chcesz o tym porozmawiać? Jezus wybrał Pawła, nie przeciwnicy Pism Świętych. Bóg był z nim. Czemu to wszystko piszesz i grzebiesz skoro nie masz poznania w Piśmie? Nie rozumiesz Biblii i wprowadzasz ludzi w błąd i niewiarę.

  Polubienie

  1. Droga Danielu, o czym mamy rozmawiać??? Henryk Kubik tutaj: http://www.zbawienie.com/apostol-Pawel.htm podał ogrom dowodów przeciwko Pawłowi. A ja jak w swoich artykułach o Pawle badam szczegółowo jego listy to znajduje jeszcze więcej dowodów przeciwko niemu.
   Moim zdaniem Paweł to jeśli nie szatan, smok to na pewno upadły anioł. Inteligencja i zło jakie wychodzi z listów Pawła aż powala. Sama jesteś pod ogromnym wpływem Pawła i jego szatańskich nauk.
   Słuchaj tylko słów Boga i Jego Syna i strzeż się Pawła z Tarsu!!!!

   Polubienie

 4. Pingback: Pawłościaństwo – Paweł Marek Łukasz, Czyli Nieświęta Trójca Doktrynalna – Ewangeliusz Nathanielski

 5. Pingback: ( NIE) apostoł Paweł – zbiór artykułów – Liksar-naśladowca Chrystusa.

 6. Pingback: Pawłościaństwo – Nr.9 List Pawła Do Rzymian – Ewangeliusz Nathanielski

 7. Pingback: KŁAMSTWA PAWŁA NR 2 CZYLI MOJA ANALIZA ROZDZ. 9 LISTU DO RZYMIAN. – Kompendium Prawdy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s