Kłamstwo Pawła nr 9… czyli moja analiza rozdz. 13 listu do Hebrajczyków.

Bardzo zaciekawił mnie post Lusi z forum zbawienie, oto on:

„teraz ten list jest TERAZ przedstawiany w polskich kościołach. Oczywiście chodzi o UCHODŹCÓW, ale ja wyłapałam we fragmencie, który polscy biskupi cytują od hebrajczyków o jakiego przepraszam anioła chodzi ? czyżby UPADŁEGO??? kogo i kto gościł z aniołów?????Kto tu się wygadał we własnym liście
(1) Miłość braterska niechaj trwa.

(2) Gościnności nie zapominajcie; przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów gościli.
HEBR 13,1

http://chnnews.pl/index.php/pl/kraj/item/3310-przeslanie-polskich-kosciolow-w-sprawie-uchodzcow-oto-kto-je-podpisal.html

http://zbawienie.forumotion.com/t186-falszywy-apostol-pawel-szatanski-kon-trojanski

 

Otóż Lusia, natrafiła na bardzo ciekawy trop… moim zdaniem fundamentalny. Ale zacytuje cały rozdz.13 listu do Hebrajczyków – Pawła z Tarsu:

(1) Miłość braterska niechaj trwa.

(2) Gościnności nie zapominajcie; przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów gościli.

(3) Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli, o uciskanych, skoro sami również w ciele jesteście.

(4) Małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, a łoże nieskalane; rozpustników bowiem i cudzołożników sądzić będzie Bóg.

(5) Niech życie wasze będzie wolne od chciwości; poprzestawajcie na tym, co posiadacie; sam bowiem powiedział: Nie porzucę cię ani cię nie opuszczę.

(6) Tak więc z ufnością możemy mówić: Pan jest pomocnikiem moim, nie będę się lękał; Cóż może mi uczynić człowiek?

(7) Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich.

(8) Isus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki.

(9) Nie dajcie się zwodzić przeróżnym i obcym naukom; dobrze jest bowiem umacniać serce łaską, a nie pokarmami; tym, którzy o nie zabiegali, nie przyniosły one pożytku.

(10) Mamy ołtarz, z którego nie mają prawa jeść ci, którzy służą przybytkowi.

(11) Albowiem ciała tych zwierząt, których krew arcykapłan wnosi do świątyni za grzech, spala się poza obozem.

(12) Dlatego i Isus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą.

(13) Wyjdźmy więc do niego poza obóz, znosząc pohańbienie jego.

(14) Albowiem nie mamy tu miasta trwałego, ale tego przyszłego szukamy.

(15) Przez niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną, to jest owoc warg, które wyznają jego imię.

(16) A nie zapominajcie dobroczynności i pomocy wzajemnej; takie bowiem ofiary podobają się Bogu.

(17) Bądźcie posłuszni przewodnikom waszym i bądźcie im ulegli; oni to bowiem czuwają nad duszami waszymi i zdadzą z tego sprawę; niechże to czynią z radością, a nie ze wzdychaniem, gdyż to wyszłoby wam na szkodę.

(18) Módlcie się za nas; jesteśmy bowiem przekonani, że mamy czyste sumienie, gdyż chcemy we wszystkim dobrze postępować.

(19) A proszę tym usilniej, abyście to uczynili, żeby mi było dane co rychlej wrócić do was.

(20) A Bóg pokoju, który przez krew przymierza wiecznego wywiódł spośród umarłych wielkiego pasterza owiec, Pana naszego Isusa,

(21) Niech was wyposaży we wszystko dobre, abyście spełnili wolę jego, sprawując w nas to, co miłe jest w oczach jego, przez Isusa Chrystusa, któremu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen.

(22) A proszę was, bracia, przyjmijcie to słowo napomnienia; bom krótko do was napisał.

(23) Wiedzcie, że brat nasz, Tymoteusz, został zwolniony; jeżeli wkrótce przyjdzie, zobaczę was razem z nim.

(24) Pozdrówcie wszystkich przewodników waszych i wszystkich świętych. Pozdrawiają was ci, którzy są z Italii.

(25) Łaska niech będzie z wami wszystkimi. Niech się tak stanie.

 

Otóż ten rozdział zawiera mieszaninę dobrych nauk…. czyli gościnności i czynienia innych szlachetnych rzeczy… ale zawiera on bardzo niebezpieczne nauki!!!!

 

Zobaczmy dwa wersy:

(7) Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich.

(17) Bądźcie posłuszni przewodnikom waszym i bądźcie im ulegli; oni to bowiem czuwają nad duszami waszymi i zdadzą z tego sprawę; niechże to czynią z radością, a nie ze wzdychaniem, gdyż to wyszłoby wam na szkodę.

Otóż te dwa wersy nakazują posłuszeństwo wobec kogo??? Wobec następców Pawła czyli wszelkiej maści papieży, biskupów, księży, pastorów czy starszych zborów!!! Dodajmy jakie to posłuszeństwo nakazuje Paweł wobec ludzi??? Całkowite bowiem jest to bycie uległym. Co oznacza termin uległy:

uległy

podporządkowujący się bez większych oporów, posłuszny

ulec

rzadziej: ulegnąć;
1. zostać pokonanym, poddać się, skapitulować;
2. ustąpić komuś, dać się namówić;
3. poddać się jakimś uczuciom; znaleźć się pod wpływem czegoś;
4. doznać działania czegoś;
5. o kobiecie: oddać się mężczyźnie; o mężczyźnie: oddać się kobiecie

ulegnąć

częściej: ulec;
1. zostać pokonanym, poddać się, skapitulować;
2. ustąpić komuś, dać się namówić;
3. poddać się jakimś uczuciom; znaleźć się pod wpływem czegoś;
4. doznać działania czegoś;
5. o kobiecie: oddać się mężczyźnie

http://sjp.pl/uległy

Zobaczcie Paweł nakazuje całkowite posłuszeństwo wobec ludzi, którzy sami z siebie czynią się przewodnikami duchowymi i nauczycielami!!! Uległość – którą człowiek jest winny tylko Bogu – ma być wg Pawła okazywana ludziom.

A co na to Isus – drodzy zwolennicy Pawła???

(7) I pozdrowienia na rynkach, i tytułowanie ich przez ludzi: Rabbi.

(8) Ale wy nie pozwalajcie się nazywać Rabbi, bo jeden tylko jest – Nauczyciel wasz, Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi.

(9) Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim; albowiem jeden jest Ojciec wasz, Ten w niebie.

(10) Ani nie pozwalajcie się nazywać przewodnikami, gdyż jeden jest przewodnik wasz, Chrystus.Mat 23

Oto słowa Isusa, żaden człowiek nie ma prawa być przewodnikiem duchowym tylko Isus Chrytus ma prawo do tego tytułu ponieważ, tylko On prowadzi do Boga:

(1) Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni, lecz w inny sposób się tam dostaje, ten jest złodziejem i zbójcą.

(2) Kto zaś wchodzi przez drzwi, jest pasterzem owiec.

(3) Temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu, i po imieniu woła owce swoje, i wyprowadza je.

(4) Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi, owce zaś idą za nim, gdyż znają jego głos.

(5) Za obcym natomiast nie pójdą, lecz uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych.

(6) Tę przypowieść powiedział im Isus, lecz oni nie zrozumieli tego, co im mówił.

(7) Wtedy Isus znowu powiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, Ja jestem drzwiami dla owiec.

(8) Wszyscy, ilu przede mną przyszło, to złodzieje i zbójcy, lecz owce nie słuchały ich.

(9) Ja jestem drzwiami; jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie.

(10) Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały.

(11) Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce.

(12) Najemnik, który nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc wilka nadchodzącego, porzuca owca i ucieka, a wilk porywa je i rozprasza

(13) Ponieważ jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach.

(14) Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce, i moje mnie znają.

(15) Jak Ojciec mnie zna i Ja znam Ojca, i życie swoje kładę za owce.

(16) Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni; również i te muszę przyprowadzić, i głosu mojego słuchać będą, i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz.

(17) Dlatego Ojciec miłuje mnie, iż Ja kładę życie swoje, aby je znowu wziąć.

(18) Nikt mi go nie odbiera, ale Ja kładę je z własnej woli. Mam moc dać je i mam moc znowu je odzyskać; taki rozkaz wziąłem od Ojca mego. Jana 10

Zobaczmy, tylko Isus może być nauczycielem czyli przewodnikiem do Boga, żaden człowiek nie jest godzien tych tytułów. W ewangelii Jana Isus określił wszystkich tych którzy się tytułują nauczycielami i przewodnikami jako zabójców i złodziei!!! A co robi Paweł z Tarsu jak nie nakazuje owcom – czyli ludziom poszukującym Boga – posłuszeństwo wobec zabójców i złodziei???

Paweł z Tarsu jawnie i otwarcie łamie oczywisty rozkaz Isusa odnośnie zakazu czynienia kogoś nauczycielem i przewodnikiem a tym bardziej słuchania go. 

Zauważyliści coś ciekawego, Paweł należał do sekty faryzeuszy a kim oni byli:

Faryzeusze – w ostatnich dwóch wiekach p.n.e. i do ok. 70 r. n.e. jedno z żydowskich stronnictw religijno-politycznych (obok saduceuszy,esseńczyków, zelotów i nazarejczyków). Nazwa ich pochodzi od hebrajskiego słowa peruszim – „oddzieleni”, „odłączeni”, a bezpośrednio złacińskiego pharisaei poprzez greckie φαρισαῖοι pharisaioi. Sami faryzeusze nazywali siebie chawerim tzn. „równi sobie”, „współtowarzysze”. Faryzeusze byli w zasadzie stronnictwem ludzi świeckich, będącym opozycją wobec kapłańskiej arystokracjisaduceuszów, starającym się jednak w swoim postępowaniu przestrzegać świątynnych reguł czystości. Zyskali sobie reputację ekspertów w dziedzinie interpretacji Pisma. Faryzeuszy czasem określa się mianem „Uczeni w Piśmie”. W dzisiejszych czasach mianem faryzeusza określa się człowieka fałszywego i obłudnego.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Faryzeusze

Faryzeusze byli ludźmi, którzy sami uczynili siebie nauczycielami i przewodnikami duchowymi. Paweł pisał list do Hebrajczyków czyli do Edomitów – którzy uznawali faryzeuszy i saduceuszy. Paweł tymi słowami rzecz jasna sprzeciwił się Isusowi – który zwalczał te satanistyczne sekty i ich wpływy wśród Judejczyków i Beniamitów. Paweł ponadto dał furtkę aby przeszłe pokolenia były także poddane sektom faryzeuszy i saduceuszy. Co mówił Isus o naukach faryzeuszy i saduceuszy???

(6) A Isus rzekł im: Miejcie się na baczności i strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów!

(7) Oni zaś rozprawiali między sobą i mówili: Chleba nie wzięliśmy.

(8) A gdy Isus to zauważył, rzekł: Małowierni, czemuż rozprawiacie nad tym, że chleba nie macie?

(9) Jeszcze nie rozumiecie ani nie pamiętacie tych pięciu chlebów dla pięciu tysięcy i ile koszów zebraliście?

(10) Ani tych siedmiu chlebów dla czterech tysięcy i ile koszów zebraliście?

(11) Jakżeż to jest, że nie rozumiecie, iż wam nie o chlebie mówiłem? Strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów.

(12) Wtedy zrozumieli, że nie mówił, aby się wystrzegali kwasu chlebowego, lecz nauki faryzeuszów i saduceuszów.Mat 16

Zauważmy jedno stronnictwa faryzeuszy i saduceuszy nie zniknęły wcale!!!! One opanowały każdy zbór i organizacje chrześcijańską. W kościele katolickim saduceusze to kler natomiast faryzeusze to różni teolodzy i ojcowie kościoła, kościoły protestanckie poprzez starszych zborów i pastorów także mają takowy podział!!!

Czy wiecie dlaczego chrześcijaństwo jest największym wrogiem Boga??? Poczytajcie tutaj:

http://www.zbawienie.com/chrzescijanstwo-wrogiem-Boga.htm

http://www.zbawienie.com/chrzescijanstwo-wrogiem-Boga-2.htm

Zobaczmy co owi faryzeusze powodują wśród chrześcijan, mówi to sam Isus:

(13) Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że zamykacie Królestwo Niebios przed ludźmi, albowiem sami nie wchodzicie ani nie pozwalacie wejść tym, którzy wchodzą.

(15) Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że obchodzicie morze i ląd, aby pozyskać jednego współwyznawcę, a gdy nim zostanie, czynicie go synem Gehenny dwakroć gorszym niż wy sami. Mat 23

kim są oni naprawdę:

(24) Ślepi przewodnicy! Przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda.

(25) Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że oczyszczacie z zewnątrz kielich i misę, wewnątrz zaś są one pełne łupiestwa i pożądliwości.

(26) Ślepy faryzeuszu! Oczyść wpierw wnętrze kielicha, aby i to, co jest wewnątrz niego, stało się czyste.

(27) Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że podobni jesteście do grobów pobielanych, które na zewnątrz wyglądają pięknie, ale wewnątrz są pełne trupich kości i wszelkiej nieczystości.

(28) Tak i wy na zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, wewnątrz zaś jesteście pełni obłudy i bezprawia. Mat 23

A kim jest Paweł jak nie faryzeuszem o czym z dumą podkreślał:

(5) Znają mnie oni od dawna i mogliby zaświadczyć, gdyby chcieli, że żyłem według naszego najsurowszego stronnictwa religijnego, jako faryzeusz. Dz. Ap. 26

 

No tak zatem tutaj można dojść do ciekawych wniosków…. ale ten rozdział zawiera też inne wnioski….

(2) Gościnności nie zapominajcie; przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów gościli.

Zauważmy coś ciekawego, do kogo adresuje te słowa Paweł??? Do Hebrajczyków, kim oni są???

„Hebrajczycy – plemię, o którym informacje pochodzą z zapisów w Biblii, potomkowie Izraela (Jakuba), zwani także „Ludem Bożym”.

Był to lud semicki złożony z 12 plemion. Hebrajczycy nazywali siebie Izraelitami, tj. potomkami Izraela (Jakuba), jednego z trzech patriarchów, czyli założycieli. Posługiwali sięjęzykiem hebrajskim.”

https://pl.wikipedia.org/wiki/Hebrajczycy

czyżby??? Oto wg Wikipedii coś o języku Hebrajskim:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Język_hebrajski

Otóż poczytajcie tutaj:

http://www.proroctwa.com/hebraizacja.htm

http://www.zbawienie.com/hebraizacja.htm

Otóż Hebrajczycy to tak naprawdę Edomici, plus podlegli im Chazarzy. Paweł zatem pisał ten list i kierował te słowa do Edomitów!!! Językiem Edomitów jest język Babilonu – aramejski – zwany Hebrajskim. Natomiast skoro Izraelici to Słowianie to językiem paleohebrajkim są języki słowiańskie. Szczególnie język Polski należy do jednych z najbardziej złożonych i pięknych języków świata. Septuaginta była zatem tłumaczona z jakiegoś wspólnego języka Słowian, dlatego spalono Bibliotekę w Aleksandrii aby zakryć te dowody.

 

Co ciekawe to:

„Nowoczesny hebrajski to język judeo-aramejski. W tym przypadku Wikipedia kłamie i jest to łatwe do udowodnienia.

Z Wikipedii:

Język judeo-aramejski był dialektem języka aramejskiego, którym Żydzi posługiwali się w okresie Drugiej Świątyni Jerozolimskiej, czyli w latach 587 p.n.e.-70 n.e. Był najprawdopodobniej językiem ojczystym Jezusa. Był to język aramejski z wpływami języka hebrajskiego. Napisano nim Talmud.”

http://www.zbawienie.com/hebraizacja.htm

Co ciekawe Edomici – czyli Hebrajczycy – są nie tylko wyznawcami Talmudu ale także Kabały:

Kolebką okultyzmu jest Kabała. Uważana za żydowski wynalazek, aczkolwiek jej rzeczywiste pochodzenie nie jest nam dokładnie znane. Jest wiadome, że Żydzi posiedli tę wiedzę podczas pobytu w niewoli babilońskiej po pierwszym zburzeniu Jerozolimy, które to było karą Boga Yahweh za czary, okultyzm oraz za wielbienie Baala, Marduka, Dagona, Astarte i wielu innych. Daje to nam dalszy element pochodzenia Kabały, czyli Babilon.

Kabała jest więc głównym elementem tajemnej wiedzy, strzeżonej przez Iluminatów. Wiedza ta jest zawarta w geometrii, wymiarach geometrycznych figur oraz numerologii (Przykładem jest liczba 13 oraz piątek). Najprawdopodobniej  wiele ważnych jej zasad nigdy nie zostało spisanych i nadal są nam nieznane. Owa najskrytsza tajemna wiedza jest powielana ustnie podczas bezpośrednich kontaktów z Lucyferem czy demonami.

http://www.zbawienie.com/satanizm.htm

Co ciekawe co za czasów Isusa i Pawła czynili Edomici:

Nie ulega wątpliwości, że tak jak faryzeusze z czasów Isusa, dzisiejsi faryzeusze (przywódcy duchowi) stosują magię, czyli są satanistami. Dlatego właśnie Isus nazwał ich – plemię żmijowe, nasienie węża, czyli szatana, ponieważ ludzie ci słynęli z babilońskiej magii Kabałyoraz nauk bluźnierczego babilońskiego Talmudu. Z tych przyczyn faryzeusze i cała żydowska arystokracja znała język Babilonu – aramejski i nawet dzisiaj istnieje taka sama arystokracja, posługująca się także ową magią kabały, czyli satanizmem/lucyferianizmem, oraz używa tego samego języka – aramejskiego nazywając go kłamliwie nowoczesnym językiem hebrajskim.

http://www.zbawienie.com/apostol-Pawel-6.htm

A zatem Paweł adresował te słowa do wyznawców Talmudu i Kabały. Kabała umożliwia kontakt z demonami i upadłymi aniołami…. a zatem słowa Pawła aby:

(2) Gościnności nie zapominajcie; przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów gościli.

Mówią nam coś ciekawego….

Zauważmy jedno, owszem Abraham, Lot gościli aniołów ale oni wiedzieli, że są to posłańcy Boga. Aniołowie którzy odwiedzali ludzi wybranych przez Boga nie kryli się kim są.

Natomiast kto Edomitów nauczać mógł Kabały i Talmudu jak nie sami upadli aniołowie. Edomici gościli w swoich domach na tajnych spotkaniach różne osoby parające się magią. A wsród tych osób byli upadli aniołowie.

Upadli aniołowie chętnie nauczali ludzi czarów. Mówi o tym nam księga Henocha:

1 Wzięli sobie żony, każdy po jednej. Zaczęli do nich chodzić i przestawać z nimi. Nauczyli je czarów i zaklęć i pokazali im, jak wycinać korzenie i drzewa. – Hen 7

Ale są też inne dowody, na to, że rozdz. 13 listu do Hebrajczyków to może być jakiegoś rodzaju sekretny rozkaz od Pawła dla Edomitów:

(21) Niech was wyposaży we wszystko dobre, abyście spełnili wolę jego, sprawując w nas to, co miłe jest w oczach jego, przez Isusa Chrystusa, któremu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen.

(25) Łaska niech będzie z wami wszystkimi. Niech się tak stanie.

Co ciekawe jest tutaj??? Otóż raz Paweł używa słowa „Amen” a drugi raz słowa „Niech tak się stanie”. Z pozoru niby są takie same pojęcia:

Amen (z hebr. אמן amen – „niech się stanie”, „wierność”, od rdzenia amint – był mocny) – judaistyczna i chrześcijańska uroczysta formuła kończąca i zarazem potwierdzającamodlitwę lub hymn, także w tekstach biblijnych. Słowo „amen” jest także używane jako zwrot w rodzaju „niech tak będzie”.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Amen

Jednak czym tak naprawdę jest słowo Amen:

„Kilka dowodów na szatańskie pochodzenie słowa – amen.

Niewielu zdaje sobie sprawę, że Amen jest jednym z wielu imion szatana. Źródło informacji – Biblia szatana. Cytat z linku…

PIEKIELNE IMIONA

 • Abaddon – (hebrajskie) niszczyciel
 • Adramelech – diabeł samaryjski
 • Ahpuch – diabeł Majów
 • Amen – egipski bóg życia i płodności, z głową barana
 • Apollyon – grecki synonim Szatana, złośliwy chochlik

 

W magii Kabały określona jest procedura wywoływania demonów – być może również upadłych aniołów i wymawianie ich imion służy właśnie temu celowi. Po to nosimy imiona, aby nas imiennie wzywano. I ten proceder jest przyczyną tak kategorycznego zakazu Boga – zakazu wymawiania owych imion – zwłaszcza w Jego obecności.”

http://www.zbawienie.com/amen-ra.htm

http://www.zbawienie.com/amen-ra2.htm

Tak Paweł używa Kabały pozdrawiając innych Kabalistów(którzy posiadli wiedzę od samych upadłych aniołów), natomiast „gojom” nakazuje on posłuszeństwo wobec „przewodników duchowych” czyli wyznawców Talmudu i Kabały!!!

Ale inne słowa Pawła to już kompletna masakra:

(11) Albowiem ciała tych zwierząt, których krew arcykapłan wnosi do świątyni za grzech, spala się poza obozem.

(12) Dlatego i Isus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą.

(13) Wyjdźmy więc do niego poza obóz, znosząc pohańbienie jego.

Otóż co mówi prawo Boga:

(15) Następnie zarznie kozła na ofiarę za grzech ludu i wniesie jego krew poza zasłonę, i uczyni z jego krwią podobnie, jak uczynił z krwią cielca: pokropi nią ponad wiekiem i przed wiekiem.

(16) Tak dokona przebłagania za świątynię z powodu nieczystości synów izraelskich i ich przestępstw spowodowanych wszystkimi ich grzechami. Tak samo też uczyni z Namiotem Zgromadzenia, który jest u nich wśród ich nieczystości.

(17) Żaden człowiek nie będzie przebywał w Namiocie Zgromadzenia, gdy on tam będzie wchodził, aby dokonać przebłagania w świątyni za samego siebie i za swój dom, i za całe zgromadzenie Izraela, dopóki nie wyjdzie.

(18) Potem wyjdzie do ołtarza, który jest przed Panem, i dokona przebłagania nad nim. Weźmie mianowicie nieco z krwi cielca i nieco z krwi kozła i pomaże nią rogi ołtarza wokoło,

(19) Odrobiną tej krwi pokropi go palcem swoim siedem razy i oczyści go od nieczystości synów izraelskich oraz poświęci go.

(20) A gdy skończy obrzęd przebłagania za świątynię, za Namiot Zgromadzenia oraz ołtarz, przyprowadzi kozła żywego.

(21) I położy Aaron obie swoje ręce na głowie kozła żywego, i wyzna nad nim wszystkie przewinienia synów izraelskich i wszystkie ich przestępstwa, którymi zgrzeszyli, i złoży je na głowę kozła, i wypędzi go przez wyznaczonego męża na pustynię.

(22) Tak poniesie na sobie ten kozioł wszystkie ich przewinienia do ziemi pustynnej; a tamten wypuści tego kozła na pustynię. Kapł. 16

Otóż dla Pawła Isus był nie barankiem ale kozłem przeznaczonym na ofiarę za grzech… tymczasem Isus jest Barankiem Bożym. Wg prawa Bożego kozła tego wypędzano poza obóz. Wg Pawła Isus był kozłem wypędzonym poza obóz i jego wyznawcy mieli się tam udać do Isusa!!! Widzicie to ukryte bluźnierstwo wobec Isusa!!! Isus wg słów Pawła był kozłem wypędzonym poza obóz i pohańbionym. Paweł jako faryzeusz doskonale znał prawo Boga i wiedział co pisze!!!

Czy was zwolennicy Pawła nie przeraża ten „Apostoł”??? Bo mnie tak!!!

 

9 uwag do wpisu “Kłamstwo Pawła nr 9… czyli moja analiza rozdz. 13 listu do Hebrajczyków.

 1. Wróg kozłów

  „Otóż dla Pawła Isus był nie barankiem ale kozłem przeznaczonym na ofiarę za grzech…”
  A może być jeszcze gorzej: otóż nie na ofiarę za grzech, a na ofiarę dla … azazela!!!

  III Księga Mojżesza 16 (Nowa Biblia Gdańska):
  (8) „I Ahron położy losy na oba kozły, jeden los dla WIEKUISTEGO, a drugi dla Azazela.(…)
  (10) Zaś kozła, na którego padł los dla Azazela, postawi żywego przed Wiekuistym, aby nad nim uzyskać przebłaganie, i puści go do Azazela, na pustynię.
  oraz:
  (26) Zaś ten, który zaprowadził kozła do Azazela, wypierze swoje szaty, wykąpie swoje ciało w wodzie, po czym może wejść do obozu”.

  Swoją drogą do dziś nie wiem jak interpretować tą ofiarę dla azazela z III Mojżeszowej.

  Polubione przez 2 ludzi

 2. Witaj Cyrylu, jestem czytelnikiem forum ,,Zbawienie” i chciałbym zwrócić uwagę na bardzo ważny temat jaki został pominięty na forum. Mam na myśli obee ( podróże astralne, podróże poza ciałem, wychodzenie duszy z ciała, nie mylić z ld !! ). Opiszę to na swoim przykładzie. Tematem zainteresowałem się chodząc do technikum i ciekawość sprawiła, że zacząłem próbować tego dokonać. Dodać należy, że od zawsze wierzyłem w Boga i zdawałem sobie sprawę z istnienia zła (nie wiedziałem czy obee jest dobre czy złe ponieważ żeby się przekonać musiałem tego doświadczyć), dlatego przed próbą prosiłem Boga o ochronę mniej więcej w ten sposób ,, Panie Boże jeżeli postępuję niewłaściwe to proszę żebyś to zatrzymał i żeby nie udało mi się wyjść ” . Nigdy nie udało mi się wyjść mimo, że około 3 razy udało mi się dojść do kulminacyjnego momentu czyli wibracji całego ciała. Po nieudanych próbach przestałem się tym interesować. Jestem osobą świadomą i zawsze interesowały mnie ,,teorie spiskowe” w tym wypadku haczykiem była płaska ziemia no i takim oto sposobem trafiłem na Wasze forum i wtedy uświadomiłem sobie, że miejsce do którego chciałem się wybrać jest tym ,,złym”. Wierzę i jestem przekonany, że Bóg przyłożył do tego swoją rękę za co jestem wdzięczny. Zdecydowałem się napisać tą wiadomość ponieważ ludzie nie są świadomi intencji duchów, demonów po tamtej stronie, które oszukują ich i przedstawiają im świat astralny jako miejsce przyjazne i co najgorsze miejsce w którym nie ma Boga o czym można przekonać się czytając komentarze ludzi praktykujących, którzy pozyskali informacje od tych ,,istot”. Krótko mówiąc jest to miejsce odbierające nadzieję, wiarę w Boga i Jego syna Isusa dającą tym samym pozwolenie na swobodne grzeszenie. Mam nadzieję, że pomogłem w jakiś sposób i uda się uchronić chociaż kilka osób. Jeżeli macie jakieś pytania to postaram się odpowiedzieć. Nie ukrywam również faktu, że bardzo się cieszę za możliwość trafienia na Was i Prawdę jaką ze sobą niesiecie. Z Panem Bogiem

  Polubione przez 1 osoba

 3. Wróg kozłów

  „Czyli taki szatański sukces!!!”
  Nie mam jak odpisać więc tu 😉
  Codziennie się modlimy o chleb powszedni, więc sukces to dla nas osiągnięcie mądrości, polegającej na bojaźni Bożej i spokojnym życiu w zgodzie z Zakonem!
  Szatański sukces to kolejne jego oszustwo; to konsumpcjonizm, czyli sukces polega na kupowaniu wielu niepotrzebnych rzeczy „na pokaz”.
  Jest cały przemysł marketingu i reklamy, który ogłupia ludzi.
  Młode dziewczyny zostają prostytutkami nie z głodu, a dlatego, by móc kupować modne ciuchy czy drogie kosmetyki.
  Inni wchodzą na drogę przestępstwa, by zdobyć pieniądze na „markowe” przedmioty, które w szatańskim świecie określają wartość człowieka.
  I to nigdy nie ma końca, bo moda wciąż się zmienia, pojawiają się nowe gadgety …
  W sumie samo słowo sukces jest zwodnicze.
  Po co nam jakiś sukces? Szukajmy Boga i mądrości.
  Pozdrawiam.

  Polubione przez 1 osoba

 4. Pingback: Pawłościaństwo – Paweł Marek Łukasz, Czyli Nieświęta Trójca Doktrynalna – Ewangeliusz Nathanielski

 5. Pingback: ( NIE) apostoł Paweł – zbiór artykułów – Liksar-naśladowca Chrystusa.

 6. Pingback: Pawłościaństwo – Nr.11 List Barnaby A Także List Do Hebrajczyków – Ewangeliusz Nathanielski

 7. Pingback: Iluminaci….. – Blog Cyryla

 8. Pingback: KŁAMSTWO PAWŁA NR 9… CZYLI MOJA ANALIZA ROZDZ. 13 LISTU DO HEBRAJCZYKÓW. – Kompendium Prawdy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s